Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító nem-életbiztosítási kisokos

K&H nem-életbiztosítási kisokos
ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötéskor kitöltött, szerződéskötésre irányuló egyoldalú írás-
beli nyilatkozat
alapbiztosítási események
az adott biztosítási szabályzatban meghatározott legfontosabb és leggyakoribb biztosítási kockázatok.
Például: tűzkárok, vízkárok, földmozgás károk, üvegtörés károk, lopás, betöréses lopás.
alkusz
olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fenntartását a biztosítási védelmet kereső ügyfél megbí-
zásából segíti. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához, és a megfelelő partner (biztosító)
kiválasztásához, valamint közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem
köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítási
szerződés megkötésének előkészítése során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítást
tárgyszerűen elemezni, és egyértelmű, szakszerű tájékoztatást nyújtani az Ügyfél igényeinek és szükséglete-
inek megfelelően
all risks
"minden kockázatra" kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárá-
sokat tartalmazza. A Biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki
általános szerződési feltétel
az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél
közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg
alulbiztosítás
ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget
aránylagos kártérítés (pro-rata)
alulbiztosítás illetve túlbiztosítás esetén, a Biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez
viszonyított arányában téríti meg
avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasz-
nálódás miatti csökkentése
baleset
a Biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső ok, amely vagyoni károsodást, személyi sérülést, betegséget,
munkaképtelenséget, rokkantságot vagy halált okozhat
biztosítási díj
funkciója, hogy a biztosítási védelem megteremtésével összefüggő valamennyi, a Biztosítónál felmerülő rá-
fordításra fedezetet nyújtson. A Biztosított szemszögéből a díj a biztosítási védelem ára. A biztosítási díj egy
adott biztosítási időszakra vonatkozik.
biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése a Biztosító szolgáltatását kiváltja
biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltérő
ltalában rövidebb) időtartam is
biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a Biztosító szolgáltatásának felső határa
E-20700
-00