Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltétele 2018.02.23-tól

1
K&H Biztosító Zrt.
K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás
szerződési feltétele
2018. február 23.
hatályos:2018. február 23. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános feltétele
2
ügyféltájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megtiszte bizalmát, hogy biztosítási
szerződés megkötésére irányuló ajánlatával
biztosítótársaságunkat kereste meg.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni a
biztosítási szerződésére vonatkozó feltételeket és
az alábbi tájékoztatót, amelyben bemutatjuk
rsaságunk főbb adatait, tájékoztatjuk a fogyasztói
bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó
szervezeti egységeinkről, felügyeleti szervünk
megnevezéséről és székhelyéről.
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk azt a
biztosítótársaságot, amellyel szerződést kíván
kötni.
A KH Biztosító Zártkörűen jegyzett
Részvénytársaság 1992-ben alakult,
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A társaság alaptőkéje: 4.780.000.000 Ft
A társaság tulajdonosai: KBC Insurance NV.,
100%
A biztosítótársaság felügyeleti szerve:
Magyar Nemzeti Bank
(ahol panaszát előterjesztheti)
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850
Budapest
Központi telefon: (+36 80) 203-776
Központi fax: (+36 1) 429-8000
Webcím: http://wwwmnb.hu
Biztosításközvetítő:
Biztosításközvetítőként a K&H Biztosító Zrt. arra
jogosultsággal rendelke ügynökei, illetve
együttműködő partnerei járnak el.
További szerv:
Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: Pénzügyi Békéltető
Testület H-1525 Budapest Pf.: 172.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf.: 834.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben
biztosítási szerződésével kapcsolatban bármilyen
jellegű kérdése, problémája van, a biztosítási
szerződését közvetítő biztosításközvetítő szívesen
áll az Ön rendelkezésére. Ha nem sikerül kielégítő
megoldást találnia, a társaság központjánál élhet
bejelentéssel, panasszal, az alábbiak szerint:
- írásban (K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851),
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
ügyintézőinél vagy vezetőjénél,
- faxon: (06 1) 461 5276,
- e-mailben: biztosito@kh.hu,
- telefonos ügyfélszolgálatunknál a (06
1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon
Az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy (fogyasztó) fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén a Magyar
Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet. A szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói)
jogvita esetén a fogyasztó álláspontját alátámasztó
bizonyítékaival a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását kezdeményezheti, vagy bírósághoz
fordulhat.
Gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni
vállalkozót is), jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek, társasházak stb.
igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank
fogyasztó-védelmi honlapját
(http://felugyelet.mnb.hu/topmenu/
penzugyi_felugyelet), ahol hasznos tájékoztatókat,
termékleírásokat, összehasonlítást segítő
alkalmazásokat érhet el, illetve tájékozódhat a
panaszok benyújtásának módjáról is. A biztosítási
ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék
figyelembe venni a következőket: A megkötendő
biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és
kötelezettségeire a biztosítási szerződési feltételek
az irányadóak. Kérjük, szíveskedjék ezeket
gondosan áttanulmányozni és ajánlatát csak ezt
követően aláírni!
- A jognyilatkozatok ellenkező
megállapodás hiányában csak írásban
érvényesek és a szerződő (biztosított)
nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a
Biztosító valamely szervezeti egységének
a tudomására jut.
- Az adatvédelem és adatkezelés
legfontosabb szabályairól a biztosítási
szerződés mellékletét képező
nyilatkozatok tartalmaznak információkat
és rendelkezéseket.
hatályos:2018. február 23. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános feltétele
3
A Biztosító képviselője a jelen feltétel szerint a
kockázati életbiztosítási termékek értékesítése
folyamán az Ön számára biztosítási tanácsadást
nem nyújt.
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a
jogcímen javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők
javadalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt
adatai a biztosítási titok körébe tartoznak, azok
csak akkor adhatóak ki harmadik személynek, ha a
Biztosító ügyfele vagy annak képviselője a
kiszolgáltatható adatok körét pontosan megjelölve,
erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bit.] alapján a
titoktartási kötelezettség nem áll fenn. A titoktartási
kötelezettség nem áll fenn (a Bit-ben
meghatározott feltételek mellett) az alábbi
hatóságok vonatkozásában: Magyar Nemzeti
Bank; nyomozóhatóság, ügyészség; bíróság,
bíróság által kirendelt szakértő, önálló bírósági
végrehajtó, természetes személyek
adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelező,
Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi
vagyonfelügyelő; közjegyző, illetve a közjegyző
által kirendelt szakértő; adóhatóság;
nemzetbiztonsági szolgálat; Gazdasági
Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi
hatóság; titkosszolgálati eszzök alkalmazására
felhatalmazott szerv; viszontbiztosító,
együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló
biztosítók; kötvénynyilvántartást vezető hivatal,
állomány-átruházás esetén az átvevő biztosító; a
Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelő szervezet, Nemzeti Iroda, levelező,
Információs Központ, Kártalanítási Szervezet,
kárrendezési megbízott, kárképviselő, károkozó;
kiszervezett tevékenységet végző; feladatkörében
eljáró alapvető jogok országgyűlési biztosa,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az
összesített adatok szolgáltatása, a jogalkotás
megalapozása, a hatásvizsgálat elvégzése
céljából személyes adatnak nem minősülő adatok
átadása. Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással
visszatartani az információt a zérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség esetén.
Felhívjuk figyelmét, hogy a www.kh.hu oldalon
további hasznos tanácsokat, tájékoztatókat,
fogalom meghatározásokat olvashat.
A sikeres együttműködés reményében,
KH Biztosító Zrt.
hatályos:2018. február 23. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános feltétele
4
KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
ÁLTALÁNOS FELTÉTELE 2018/KALT
Jelen Kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítási általános feltételek
(a továbbiakban: általános feltételek) ellenkező megállapodás hiányában a K&H Biztosító Zrt.
(a továbbiakban: Biztosító) csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerződéseire
(a továbbiakban: szerződés) vonatkoznak.
A biztotási szerzősben választott szolgáltastól függően a biztosítási szerzősekre a választott
szolltatásra vonatko s feltelek is érvényesek. Jelen általános feltételekben, valamint a s
feltételekben nem szabályozott kérsekben a polgári törvénynyv rendelkesei, valamint a halyos
magyar jogszabályok az irányadóak.
I. A szerződés alanyai (a Biztosító, a Szerződő, a Biztosított és a kedvezményezett)
1. A Biztosító az a jogi személy, aki a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli, és a
különös feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén, az ott
meghatározottak szerint a szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.
2. Szerződő az a fél, aki a biztosítás megkötésére ajánlatot tesz, a szerződést megköti és a
biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal, valamint teljesíti a biztosítotti csoportokkal
kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeket.
3. A jelen feltételek alapján létrejövő biztosítási szerződés keretében biztosítható csoportnak
tekintendő a Szerződővel jogviszonyban ál (pl. munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői
vagy munkavégzésre irányu egyéb jogviszony, bank és hitelviszonyokat megtestesítő
szerződések, bankszámla és betétszerződés, folyószámla-szerződés stb.) személyek azon köre,
akik a Szerződő által meghatározott, jogviszonyhoz kapcsolható biztosítási szerződéstől
független – ismérveknek megfelelnek.
a) A Szerződő a biztosítási szerződésben választása szerint a Biztosítottakat egyénileg vagy
kizárólag valamely közös ismérvhez való tartozás alapján határozhatja meg.
b) A Biztosítottak azok a személyek, akiknek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos
biztosítási eseményre a biztosítási szerződés létrejön.
c) Egy biztosítási szerződésen belül a Biztosítottak különböző biztosítotti csoportba sorolhatóak.
d) Egy biztosítási csoportba tarto Biztosítottak azonos jellegű biztosítási szolgáltatásra
jogosultak, de a szerződés adott Biztosítottra vonatkozóan másként is rendelkezhet egy
csoporton belül.
e) A csoport létszáma változtatható, illetve a Biztosítottak cserélhetőek.
f) A Biztosított és a Szerződő között fennálló a biztosítotti csoporthoz tartozást megalapozó
jogviszony megszűnése esetén a biztosítási védelem adott Biztosított vonatkozásában
megszűnik.
4. Amennyiben a Szerződő és a Biztosított különböző személy, a szerződéshez a Biztosított írásbeli
hozzájárulása szükséges. A Biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges a kedvezményezett
kijelöléséhez és módosításához is. A biztosítotti nyilatkozat beszerzésére a Szerződő köteles.
5. Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult.
a) A Szerződő a Biztosított írásbeli hozzájárulásával ajánlattételkor, illetve a tartamon belül
bármikor kedvezményezettet jelölhet meg és módosíthat.
b) A Biztosított írásbeli hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerződés kedvezményezettet
kijelölő része semmis, ez esetben kedvezményezettnek a Biztosítottat, illetve az örökösét
kell tekinteni.
hatályos:2018. február 23. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbizt. ált. feltétele 5
c) Több kedvezményezett esetében százalékosan meg kell határozni jogosultságuk arányát (csak
egész számú % lehet, melynek összege 100%, pl. két személy esetében 60%-40%).
Ennek hiányában a Biztosító a kedvezményezettek részére egyenlő arányban teljesít.
d) A kedvezményezett jelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény
bekövetkezése előtt meghal.
e) A szerződésben kedvezményezett lehet
e.a) a Biztosított,
e.b) a Szerződő,
e.c) a Biztosított örököse(i),
e.d) a szerződésben megnevezett más személy(ek).
f) A Biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a Biztosított, kivéve, ha a
szerződés másként rendelkezik.
g) A Biztosított halála esetén a kedvezményezett a Biztosított örököse, ha a szerződésben más
kedvezményezettet nem neveztek meg, vagy ha a kedvezményezett jelölése hatályát vesztette,
illetve érvénytelen.
II. A szerződés létrejötte
1. A szerződés a Szerződő és a Biztosító megállapodása alapján jön létre, melyet a Szerződő
ajánlatával kezdeményez.
2. A Biztosító jogosult ajánlattételkor a biztosítás első díjának megfelelő díjelőleget beszedni, melyet
kamatmentes előlegként kezel. Ha a szerződés létrejön, a Biztosító az előleget a biztosítási díjba
beszámítja. Amennyiben a szerződés nem jön létre, a Biztosító az előleget a Szerződőnek
visszautalja.
3. A Biztosító az ajánlat elfogadása előtt kockázatelbírálást végez, amelyhez a Biztosítottak
egészségfelmérő nyilatkozatát kéri, vagy összeghatártól függően orvosi vizsgálatát rendeli el.
A Biztosító jogosult a kockázatelbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumok, írásos nyilatkozatok
bekérésére is. A Biztosító jogosult az így tudomására jutott adatokat ellenőrizni.
4. A Biztosítottaknak és a Szerződőnek a VIII. pontban szabályozott közlési kötelezettsége alapján a
nyilatkozatokat a valóságnak megfelelően és hiánytalanul kell kitölteniük. A Biztosító által feltett
kérdésekre adott válaszok az ajánlat részét képezik.
5. A kockázatelbírálás eredményétől függően a Biztosító az ajánlatot vagy annak egy-egy
Biztosítottra vonatkozó részét elfogadja vagy elutasítja, vagy az ajánlatra módosító javaslatot tesz.
Az ajánlat esetleges elutasítását, illetve a módosító javaslatot a Biztosító nem köteles
megindokolni.
6. A kockázatelbírálás időtartama az ajánlat átadásától számított 15 nap. Fenti határidőn belül a
Biztosítónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e az ajánlatot, illetve milyen kiegészítő
dokumentumokat kér be a Szerződőtől, vagy egy-egy Biztosítottól.
7. A Biztosító a kockázatelbírálás eredményeképpen változtatásokat eszközölhet a szerződésben az
ajánlathoz képest, megjelölve azt a szerződésben.
8. Amennyiben a Szerződő nem kívánja elfogadni ezen változtatásokat, 15 napon belül írásban
elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Szerződő nem válaszol a megadott határidőn belül, a
szerződés a biztosítási szerződésben (kötvényben) és a Biztosító által a szerződés részeként
mellékelt módosítást tartalmazó egyéb dokumentumokban megjelölt változtatásokkal jön létre.
hatályos:2018. február 23. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbizt. ált. feltétele 6
III. A szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete
1. A szerződés ellenkező megállapodás hiányában a díj megérkezését követő nap 0. órájától lép
hatályba, feltéve, hogy a szerződés létrejött, vagy utóbb létrejön. Az első biztosítási díjat azon a
napon kell megérkezettnek tekinteni, amikor a díjat a Biztosító számláján jóváírják.
2. A Biztosító kockázatviselése a szerződés hatálybalépésének időpontjában kezdődik meg.
3. A biztosítási szerződés létrejöttekor megjelölt Biztosítottakon kívül újonnan biztosítandó személyek
esetében a Biztosító kockázatviselése a Szerződő írásbeli közlése alapján, ellenkező
megállapodás hiányában, a Biztosító tudomásszerzését követő nap 0. órájától kezdődik meg
feltéve, hogy a vonatkozó biztosítási díj a Biztosító számlájára megérkezett, vagy meg fog érkezni
az elszámolásra vonatkozó írásbeli megállapodás szerint.
4. A szerződés létrejöttekor baleset/betegsége folytán keresőképtelen állományban lévő (vagy
baleset/betegsége folytán egészségügyi fekvőbeteg intézményben gyógykezelt) Biztosított vagy
belépésekor baleset/betegsége folyn keresőképtelen állományban lévő (vagy baleset/betegsége
folytán egészségügyi fekvőbeteg intézményben gyógykezelt) új Biztosított vonatkozásában a
szerződés a keresőképtelen állomány vagy a kórházi gyógykezelést követő keresőképtelen
állomány megszűnését követő hónap első napjának 0. órájától hatályos (kockázatviselés kezdete),
feltéve, hogy a kockázatelbírálás során elfogadásra kerül a Biztosító részéről. Ezen Biztosítottak
esetében a Biztosító várakozási időt köthet ki.
IV. Várakozási idő
1. A kockázati életbiztosítás vonatkozásában a Biztosító nem alkalmaz várakozási it.
2. A Bizto a jelen feltételek halya alá tartozó egészgbiztosításoknál (pl. rházi napi rítés, műtéti
s, TB I., II. forokkantság, kritikus betegségek) a biztosítási szerződésben rakosi időt thet
ki, amelynek időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított maximum 180 nap lehet.
3. Várakozási idő kikötése esetén a Biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt részleges,
kizárólag a balesetekre, illetve a balesettel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre,
valamint az akut bakterológiai fertőzésekből erebiztosítási eseményekre terjed ki. A Biztosító
kockázatviselése nem terjed ki az olyan biztosítási eseményekre, amelyek a várakozási idő alatt
következnek be és balesettel, akut bakterológiai fertőzéssel okozati összefüggésben nem állnak.
Ezen esetekben a Biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli.
4. Amennyiben a várakozási i alatt olyan balesettel, akut bakterológiai fertőzéssel okozati
összeggésben nem álló biztosítási esemény következik be, amely a különös feltételek értelmében a
szerződés adott Biztotottra vonatko részének megszűnését vonja maga után, a Bizto visszafizeti
az adott Biztosítottra befizetett jat.
5. Amennyiben a várakozási i alatt olyan balesettel, akut bakterológiai fertőzéssel okozati
összeggésben nem ál biztosi esemény vetkezik be, amely a különös feltelek értelben
valamely biztosísi kockázat megszűnését vonja maga un, de a szerzős adott Biztosítottra
vonatkozó része nem szűnik meg, a Bizto a megs koczatra vonatkozó díjrészt fizeti vissza az
adott Biztosítottra vonatkozó jból.
V. A szerződés megszűnésének esetei
1. A szerződés megszűnik:
a) a szerződésben meghatározott lejárati időpontban, vagy
b) a díjfizetés elmulasztása esetén, az első elmaradt díj esedékességétől számított