Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás szerződési feltétele 2018.05.25-től

1
K&H Biztosító Zrt.
K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás
szerződési feltétele
2018. május 25.
hatályos:2018. május 25. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános feltétele
2
ügyféltájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási
szerződés megkötésére irányuló ajánlatával
biztosítótársaságunkat kereste meg.
Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni a
biztosítási szerződésére vonatkozó feltételeket és
az alábbi tájékoztatót, amelyben bemutatjuk
társaságunk főbb adatait, tájékoztatjuk a fogyasztói
bejelentésekkel és panaszokkal foglalkozó
szervezeti egységeinkről, felügyeleti szervünk
megnevezéséről és székhelyéről.
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk azt a
biztosítótársaságot, amellyel szerződést kíván
kötni.
A KH Biztosító Zártkörűen jegyzett
Részvénytársaság 1992-ben alakult,
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A társaság alaptőkéje: 4.780.000.000 Ft
A társaság tulajdonosai: KBC Insurance NV.,
100%
A biztosítótársaság felügyeleti szerve:
Magyar Nemzeti Bank
(ahol panaszát előterjesztheti)
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850
Budapest
Központi telefon: (+36 80) 203-776
Központi fax: (+36 1) 429-8000
Webcím: http://wwwmnb.hu
Biztosításközvetítő:
Biztosításközvetítőként a K&H Biztosító Zrt. arra
jogosultsággal rendelke ügynökei, illetve
együttműködő partnerei járnak el.
További szerv:
Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: Pénzügyi Békéltető
Testület H-1525 Budapest Pf.: 172.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf.: 834.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben
biztosítási szerződésével kapcsolatban bármilyen
jellegű kérdése, problémája van, a biztosítási
szerződését közvetítő biztosításközvetítő szívesen
áll az Ön rendelkezésére. Ha nem sikerül kielégítő
megoldást találnia, a társaság központjánál élhet
bejelentéssel, panasszal, az alábbiak szerint:
- írásban (K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851),
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
ügyintézőinél vagy vezetőjénél,
- faxon: (06 1) 461 5276,
- e-mailben: biztosito@kh.hu,
- telefonos ügyfélszolgálatunknál a (06
1/20/30/70) 335 3355-ös telefonszámon
Az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy (fogyasztó) fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén a Magyar
Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet. A szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói)
jogvita esetén a fogyasztó álláspontját alátámasztó
bizonyítékaival a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását kezdeményezheti, vagy bírósághoz
fordulhat.
Gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni
vállalkozót is), jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek, társasházak stb.
igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank
fogyasztó-védelmi honlapját
(http://felugyelet.mnb.hu/topmenu/
penzugyi_felugyelet), ahol hasznos tájékoztatókat,
termékleírásokat, összehasonlítást segítő
alkalmazásokat érhet el, illetve tájékozódhat a
panaszok benyújtásának módjáról is. A biztosítási
ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjék
figyelembe venni a következőket: A megkötendő
biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és
kötelezettségeire a biztosítási szerződési feltételek
az irányadóak. Kérjük, szíveskedjék ezeket
gondosan áttanulmányozni és ajánlatát csak ezt
követően aláírni!
- A jognyilatkozatok ellenkező
megállapodás hiányában csak írásban
érvényesek és a szerződő (biztosított)
nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a
Biztosító valamely szervezeti egységének
a tudomására jut.
- Az adatvédelem és adatkezelés
legfontosabb szabályairól a biztosítási
szerződés mellékletét képező
nyilatkozatok tartalmaznak információkat
és rendelkezéseket.
hatályos:2018. május 25. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános feltétele
3
A Biztosító képviselője a jelen feltétel szerint a
kockázati életbiztosítási termékek értékesítése
folyamán az Ön számára biztosítási tanácsadást
nem nyújt.
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a
jogcímen javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők
javadalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt
adatai a biztosítási titok körébe tartoznak, azok
csak akkor adhatóak ki harmadik személynek, ha a
Biztosító ügyfele vagy annak képviselője a
kiszolgáltatható adatok körét pontosan megjelölve,
erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bit.] alapján a
titoktartási kötelezettség nem áll fenn. A titoktartási
kötelezettség nem áll fenn (a Bit-ben
meghatározott feltételek mellett) az alábbi
hatóságok vonatkozásában: Magyar Nemzeti
Bank; nyomozóhatóság, ügyészség; bíróság,
bíróság által kirendelt szakértő, önálló bírósági
végrehajtó, természetes személyek
adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelező,
Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi
vagyonfelügyelő; közjegyző, illetve a közjegyző
által kirendelt szakértő; adóhatóság;
nemzetbiztonsági szolgálat; Gazdasági
Versenyhivatal, gyámhatóság, egészségügyi
hatóság; titkosszolgálati eszközök alkalmazására
felhatalmazott szerv; viszontbiztosító,
együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló
biztosítók; kötvénynyilvántartást vezető hivatal,
állomány-átruházás esetén az átvevő biztosító; a
Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot
kezelő szervezet, Nemzeti Iroda, levelező,
Információs Központ, Kártalanítási Szervezet,
kárrendezési megbízott, kárképviselő, károkozó;
kiszervezett tevékenységet végző; feladatkörében
eljáró alapvető jogok országgyűlési biztosa,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az
összesített adatok szolgáltatása, a jogalkotás
megalapozása, a hatásvizsgálat elvégzése
céljából személyes adatnak nem minősülő adatok
átadása. Nem lehet biztosítási titokra hivatkozással
visszatartani az információt a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség esetén.
Felhívjuk figyelmét, hogy a www.kh.hu oldalon
további hasznos tanácsokat, tájékoztatókat,
fogalom meghatározásokat olvashat.
A sikeres együttműködés reményében,
KH Biztosító Zrt.
hatályos:2018. május 25. K&H kollektív (csoportos) kockázati élet-, baleset- és egészségbizt. ált. feltétele 4
adatvédelmi tájékoztató (kivonat)
A Biztosító kizárólag meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból kezel személyes
adatot. Az adatkezelés jogszerű, tisztességes
és átlátható módon történik. Egyes
adatkezeléseiben a Biztosító csak olyan
személyes adatot kezel, amely az adott
adatkezelés céljának szempontjából megfelelő,
releváns és szükséges. A Biztosító minden
ésszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az általa kezelt adatok
pontosak és naprakészek legyenek, illetve a
pontatlan személy adatok haladéktalanul
törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek. A
Biztosító személyes adatot olyan formában
kezeli, hogy az érintettek azonosítása csak a
személyes adatok kezelésének adott céljai
eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges.
A Biztosító az adatkezelés teljes tartama alatt
biztosítja a személyes adatok megfelelő
biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elveszítésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet. A Biztosító
felelős az adatkezelés elveinek való
folyamatos megfelelésért.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett hozzájárul, vagy az adatkezelés a
szerződés teljesítéséhez, jogi kötelezettség
teljesítéséhez, létfontosságú érdek védelme
miatt, közérdekű vagy a Biztosítóra ruházott
közhatalmi feladat gyakorlásához, illetve a
Biztosító vagy egy harmadik fél jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges.
Az érintett hozzájárulása annak
visszavonásáig hatályban marad. A
visszavonás nem érinti a megelőző
adatkezelések jogszerűségét. Amennyiben
szerződéskötéskor az érintett nem nyilatkozik,
és korábban már tett azonos adatvédelmi célra
nyilatkozatot, akkor a korábbi nyilatkozat
hatályban marad.
A Biztosítót titoktartási kötelezettség terheli a
rendelkezésére álló minden olyan minősített
adatot nem tartalmazó adat tekintetében,
amely a biztosító ügyfeleinek személyi
körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött
szerződéseire vonatkozik (biztosítási titok). A
Biztosító jogosult kezelni ügyfeleinek azon
biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a
biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással
összefüggnek. A biztosítási titok tekintetében,
időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként
nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség
terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit,
alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a
Biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során
bármilyen módon hozzájutottak. Biztosítási
titok csak akkor adható ki harmadik
személynek, ha a Biztosító ügyfele vagy annak
képviselője a kiszolgáltatható biztosítási
titokkört pontosan megjelölve, erre
vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a Bit.
alapján a titoktartási kötelezettség nem áll
fenn. A Biztosító - a veszélyzösség
érdekeinek a megóvása érdekében - a
jogszabályokban foglalt vagy a szerződésben
vállalt kötelezettségének teljesítése során a
szolgáltatások jogszabályoknak