Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H BIZTOSÍTÓ KÓRHÁZI NAPITÉRÍTÉS KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

1
KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS
FELTÉTELEI 2011/KKNT
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív kockázati élet-, baleset- és
egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános feltételek) is
alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási szerződésre együtt kell
értelmezni és alkalmazni.
2. A kórházi kezelési, ápolási költségeket a Biztosító nem téríti.
3. A Szerződő választása szerint valamely főbiztosításhoz jelen kiegészítő biztosítást úgy is
megkötheti, illetve a Biztosító jelen kiegészítő biztosítást az általa meghatározott főbiztosításhoz
úgy is nyújthatja, hogy a Biztosító szolgáltatása csak a balesetből eredő kórházi napi térítésre
terjed ki. Ebben az esetben jelen feltételekben foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.
II. A Biztosított
Biztosított csak olyan személy lehet, aki a szerződés megkötésekor nem áll kórházi kezelés,
keresőképtelenség, táppénz, illetve rokkant nyugdíjazás alatt.
III. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosított orvosilag szükséges gyógykezelése fekvőbetegként kórházban
betegség vagy baleseti következmény miatt abban az esetben, ha legalább 1 éjszakát kórházban
tölt. A biztosítási esemény a gyógykezeléssel kezdődik és a szükséges gyógykezelés végéig tart.
2. Kórházi ápolásnak (jelen feltételek szempontjából gyógykezelésnek) számít a szülés is.
3. Nem képezi a biztosítási esemény tárgyát:
a) A terhesség alatti kórházi ápolás és a terhesség-megszakítás,
b) A házi ápolás, valamint az olyan kórházi kezelések és kivizsgálások, amelyek okozati össze-
függésben állnak különösen a geriátriával, rehabilitációval, pszichoterápiás,
természetgyógyászati kezeléssel, utógondozással, gyógypedagógiával, logopédiával,
gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával vagy a fogyókúrával,
c) A mesterséges megtermékenyítés, sterilizáció, esztétikai, plasztikai sebészet (utóbbi
kettőnél kivéve, ha egészségi állapotromlás elhárítása miatt orvosilag szükséges), illetve
ezekre irányuló vizsgálat valamennyi formája,
d) Az olyan kórházi kezelések és kivizsgálások, amelyeknek nem a Biztosított egészségi
állapota romlásának megakadályozása a célja (pl. szűrés, esztétikai, plasztikai műtétek,
stb.).
4. A gyógykezelés olyan orvosi kezelés, amely az orvostudomány általánosan elismert álláspontja
szerint megfelelő az egészség újbóli helyreállítására, az állapot javítására vagy a rosszabbodás
megakadályozására.
5. A betegség az orvostudomány elismert állása szerint rendellenes biológiai, testi, pszichoszociális
és szociális állapot.
IV. Biztosítási összeg
A Biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
2
V. A Biztosító szolgáltatása
1. A jelen feltételekben meghatározott kórházi kezelés esetében a Biztosító a biztosítási esemény
időpontjában hatályos biztosítási szerződésben meghatározott napi térítést szolgáltatja minden
naptári napra abban az esetben, ha a Biztosított kórházi tartózkodását megfelelő okmányokkal
igazolja.
2. A Biztosított balesete esetén a Biztosító a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező,
a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges és megkezdett kórházi gyógykezelésre
nyújt szolgáltatást.
3. A Biztosított maximálisan 90 napot vehet igénybe egy biztosítási év alatt. A Biztosító a biztosítási
szerződésben ettől eltérő időszakot is megállapíthat.
VI. Önrész
1. A Szerződő a biztosítási szerződésben önrészt választhat, melynek mértékét és típusát a
biztosítási szerződés tartalmazza. Az önrész típusa lehet levonásos vagy meghaladásos.
a) A levonásos önrész azt jelenti, hogy az önrészként megállapított napokra a Biztosító nem
szolgáltat.
b) A meghaladásos önrész azt jelenti, hogy ha a kórházban tartózkodás az önrészként
megjelölt napokat meghaladja, úgy a Biztosító visszamenőleg az első naptól a kórházi
tartózkodás teljes időtartamára szolgáltat.
VII. Kizárt kockázatok
A kockázatviselés köréből kizártak:
a) A biztosítás illetve a kockázatviselés kezdete előtt megkezdődött gyógykezelések (ide értve a
várakozási idő alatt megkezdődött gyógykezeléseket is).
b) Azok a betegségek és baleseti következmények, amelyek a kockázatviselés kezdete előtt
keletkeztek, illetve amelyeket a kockázatviselés kezdete előtt diagnosztizáltak, azonban csak
a kockázatviselés kezdete után kerül sor a gyógykezelésre (ide értve a várakozási idő alatt
megkezdődött gyógykezeléseket is).
c) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek alkohol vagy
kábítószer élvezete miatt alakulnak ki illetve következnek be, továbbá ha ezek miatt
rosszabbodnak. Nem terjed ki a kockázatviselés a megvonási eljárásokra és az elvonókúrára.
d) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek a Biztosított által
elkövetett bűncselekmények miatt keletkeztek.
e) A tartam első két évében elkövetett öngyilkosság és kísérletének következményei.
f) Az általános feltételekben kizárt kockázatok
VIII. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com