Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H szakmai felelősségbiztosítás szerződési feltételei 2017.12.15-től

K&H szakmai felelősségbiztosítás
érvényes: 2017. december 15-től
Tartalomjegyzék
K&H szakmai felelősségbiztosítás ügyfél-tájékoztató ..............................................................................3
K&H szakmai felelősségbiztosításának szerződési feltételei ...................................................................6
I. a szakmai felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei ......................................................6
1.1. Biztosító, Biztosított, Szerződő ......................................................................................................6
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte ....................................................................................................6
1.3. a kockázatviselés kezdete, területi és időbeli hatálya ....................................................................7
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ..........................8
1.5. a biztosítási szerződés módosítása ...............................................................................................8
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei .............................................................................8
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai ...............................................................................................9
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás ............................................................. 10
1.9. biztosítási esemény ..................................................................................................................... 10
1.10. önrészesedés .............................................................................................................................. 10
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei .................................................................................. 11
1.12. mentesülés .................................................................................................................................. 13
1.13. általános kizárások ...................................................................................................................... 14
1.14. egyéb rendelkezések .................................................................................................................. 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség ............................................................... 15
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés .............................................................................................. 18
II. a szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ........................................................................ 19
2.1. önálló bírósági végrehajtók szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei .............................. 19
2.2. tervezői szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ............................................................. 20
2.3. építőipari kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítás különös
feltételei ....................................................................................................................................... 23
2.4. könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei .................................................. 26
2.5. könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői szakmai
felelősségbiztosítás különös feltételei ......................................................................................... 28
III. záradékok és függelékek ............................................................................................................ 30
1. számú függelék ................................................................................................................................. 30
3
K&H szakmai felelősségbiztosítás ügyfél-tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H
szakmai felelősségbiztosítást, amely a Biztosí-
tott által szakmai tevékenysége során okozott
károk bekövetkeztekor nyújt segítséget.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult
meg Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa
egyik legerősebb pénzügyi csoportjának, a KBC
csoportnak a tagja.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársa-
ság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor
9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím:
1534 Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (06 1)
489 9100, fax: (06 1) 489 9102).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által
támogatott, s az ország egész területén működő
biztosításközvetítői hálózat segítségével a K&H
Biztosító és ügyfeleinek kapcsolata személyes.
Önnek elég biztosítási igényével felkeresni a kö-
zelében működő K&H Biztosító biztosításközve-
títőit. Honlapunkon (kh.hu) lehetőségében áll a
székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb talál-
ható biztosításközvetítő kikeresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII.
törvény a biztosítási tevékenységről és az 2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továb-
biakban Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a bizto-
sítási szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-
adóról és az 1996. évi LXXXI. törvény a társa-
sági adóról és osztalékadóról vonatkozik a bizto-
sítási szerződésre.
mire nem terjed ki a K&H szakmai felelősség-
biztosítás?
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H szak-
mai felelősségbiztosítás szerződési feltét-
eleit, amely részletesen felsorolja azokat az
eseményeket (kizárásokat és korlátozáso-
kat), amelyekre nem terjed ki a biztosítás.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a
károkra, amelyeket a Biztosított maga szen-
ved el, továbbá azokra, amelyeket a Biztosí-
tott közeli hozzátartozójának, valamint alkal-
mazottjának, megbízottjának, képviselőjé-
nek, vagy a szervezet tulajdonosainak oko-
zott.
A Biztosító helytállási kötelezettsége nem
terjed ki többek között
- a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítás alapján térülő károkra,
- az elmaradt vagyoni előnyre, kivéve
természetes személy károsult esetén
a munkaviszonyából eredő jövede-
lem kiesést, illetve baleseti járadékot
vagy tartást pótló járadékot,
- a jogszabályban meghatározott fele-
lősségnél szigorúbb helytállási köte-
lezettségre,
- kötbérre, bírságra, egyéb büntetésre.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés alapján a Biztosító koc-
kázatviselése legkorábban a biztosítási ajánlat
aláírását követő nap 0 órájakor kezdődhet meg.
Ettől eltérő időpontban a felek megállapodhat-
nak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H szakmai felelősségbiztosítási szerződés
határozatlan és határozott időtartamra is meg-
köthető.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a bizto-
sítási időszak 1 év, a biztosítási évforduló min-
den évben a kockázatviselés kezdete napjá-
nak első napja. A határozott tartamú szerződés
első és utolsó napját a szerződés tartalmazza.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó
terminálon, online díjfizetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki átuta-
lással, vagy készpénz átutalási megbízáson
(postai csekken). A díjfizetés gyakorisága lehet
éves (egy összegben egész évre), féléves vagy
E-20600-03
4
negyedéves. A díjfizetés módja bármikor, a gya-
korisága a biztosítási szerződés évfordulójakor,
a következő biztosítási időszaktól kezdődően
módosítható. Az ajánlat aláírásával a felek az
első díj tekintetében a jesedékességi értesítő-
ben foglalt díjesedékességi határidőig halasz-
tásban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerző-
dés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmú-
lással, közös megegyezéssel, határozott idő le-
jártával, díjnemfizetés miatt, vagy évfordulóra
történő felmondással. Határozatlan időtartamú
szerződés a biztosítási időszak végére bármikor
felmondható, de a felmondásnak legalább 30
nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkez-
nie a Biztosítóhoz.
Határozott időtartamú szerződés esetén a felek
a tartam lejárta előtt a szerződést nem mondhat-
ják fel.
milyen adatok megváltozását kell bejelen-
teni?
A Biztosított a szerződés szempontjából minden
lényeges körülményt köteles írásban közölni a
Biztosítóval haladéktalanul, de legfeljebb 8 na-
pon belül. Ez vonatkozik a változásjelentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés
bármely adatában (amely adatokat a szerződés-
kötés során közölt) változás történik, értesítse
biztosításközvetítőjét, aki segít elintézni a szük-
séges módosítások elvégzését.
milyen védelemben részesülnek rendelke-
zésre bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt
adatai a biztosítási titok körébe tartoznak, azokat
csak akkor lehet kiadni harmadik személynek,
ha ahhoz Ön vagy törvényes képviselője írásban
hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
egyes esetekben meghatározott feltételek tel-
jesülése esetén az alábbi szervezetek, sze-
mélyek vonatkozásában: Felügyelet, nyomozó
hatóság, ügyészség, bíróság, a bíróság által ki-
rendelt szakértő, továbbá az önálbírósági vég-
rehajtó, főhitelező, Családi Csődvédelmi Szolgá-
lat, családi vagyonfelügyelő, közjegyző, továbbá
az általa kirendelt szakértő, adóhatóság, nem-
zetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhi-
vatal, gyámhatóság, egészségügyi államigazga-
tási szerv, a titkosszolgálati eszközök alkalma-
zására-, titkos információgyűjtésre felhatalma-
zott szerv, viszontbiztosító, valamint együttbizto-
sítás esetén a kockázatvállaló biztosító, átvevő
biztosító, kiszervezett tevékenységet végző,
könyvvizsgáló, harmadik országbeli biztosító,
biztosításközvetítő, alapvető jogok biztosa,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az
egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg, valamint a jogalkotás megala-
pozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából
a miniszter részére személyes adatnak nem mi-
nősülő adatok átadása.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, vegye fel a kapcsolatot
biztosításközvetítőjével. A bekövetkezett kárt
bejelentheti online kárbejelentési felületünkön is.
a https://ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/ cí-
men, ahol biztosítási kötvényszámának meg-
adásával gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
A káreseményt bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Buda-
pest 1851 postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös köz-
ponti telefonszámon, valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt a bekövetkezéstől, illetve
a tudomására jutástól számított legkésőbb 30
napon belül be kell jelentenie a Biztosító felé.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem
áll fenn abban az esetben, ha nem biztosított
káresemény történt. A teles kizárásokat a
biztosítás szerződési feltételei tartalmazzák.
Mentesül a biztosító, ha pl. a kárt a Biztosított
vagy a vele közös háztartásban élő hozzátar-
tozó, vagy a Biztosított vezető munkakört
vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével
együtt járó munkakört betöltő alkalma-
zottja, megbízottja, tisztségviselője, tagja
vagy szerve szándékosan okozta, illetve a
súlyos gondatlanság egyes, a szerződési fel-
tételekben felsorolt eseteiben.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási
kötelezettsége alól a Szerződőt és a Biztosí-
tottat terhelő kármegelőzési és kárenyhítési
kötelezettség megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez
szükséges utolsó okirat beérkezését követő 15
napon belül fizeti ki.
Ha a Biztosított egy adott biztosítási időszakban
bekövetkezett kár miatt vele szemben támasz-
tott kártérítési igényt valamely későbbi időszak-
ban, de még a kárigény elévülése előtt jelent be,
5
a Biztosító kártérítési kötelezettsége a kár bekö-
vetkezésének időpontjában fennálló káresemé-
nyenkénti, de maximum a még ki nem merített
biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási ösz-
szegig áll fenn.
Az elévülési i a kár bekövetkezésének idő-
pontjában kezdődik.
Kérjük, hogy az átadott szerződési feltételekben
az elévülésre vonatkozó részeket különös figye-
lemmel olvassa el!
Ha a Szerződő által, a biztosítási díj számításá-
nak alapjául közölt adat (pl.: választott biztosítási
összeg) értéke eltér a tényleges értéktől, a Biz-
tosító a kárt csak olyan arányban téríti meg,
ahogy a biztosítási díj számításának alapjául kö-
zölt adat értéke, a kár időpontjában fennálló ér-
tékéhez aránylik (aránylagos kártérítés).
A Biztosított a kártérítési összegből önrészese-
dés címén a szerződésben meghatározott nagy-
ságú részért maga köteles helytállni.
Személyi sérüléses kár esetén a Biztosító a ke-
resetveszteséget (jövedelem kiesést), illetőleg a
jövedelem pótjáradékot, és a sérelemdíjat té-
ríti meg. A Biztosító megtéríti továbbá:
- a károsult ténylegesen felmerülő dologi
kárát,
- mindazt a költséget, amely a károsultat
ért vagyoni hátrány vagy a sérelemdíj
mértékének csökkentéséhez vagy kikü-
szöböléséhez szükséges,
- kármegelőzés és kárenyhítés költségeit,
- a szerződési feltételekben meghatáro-
zott bírósági vagy peren kívüli eljárási
költségeket. Vagyoni kár esetén a kárté-
rítés során levonásra kerül a marad-
ványérték
- tisztán pénzügyi veszteséget.
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát
bejelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36
1) 328 9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Buda-
pest 1851 postacímre küldött levélben,
vagy
- személyesen a Központi Ügyfélszolgá-
lat ügyintézőinél vagy vezetőjénél, a
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor
9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése
esetén az önálló foglalkozásán és gazdasági te-
vékenységén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy (fogyasztó) a Magyar
Nemzeti Bank előtt (1013 Budapest, Krisztina
krt. 39., levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP
Pf. 777,
telefon: (+36 80) 203 776,
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) fogyasztóvé-
delmi eljárást kezdeményezhet. A biztosítási
jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcso-
latos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fo-
gyasztó álláspontját alátámasztó bizonyítékaival
a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest,
Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1525 Budapest
BKKP Pf. 172, telefon: (+36 80) 203 776, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdemé-
nyezheti, vagy bírósághoz fordulhat. Az egyéni
vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi
személyek, jogi személyiség nélküli szerveze-
tek, társasházak stb. igényüket bírósági úton ér-
vényesíthetik.
felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina
krt. 39., levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 777,
telefon: (+36 1) 489 9100, fax: (+36 1) 489
9102).
Adatkezelési panasszal kapcsolatosan a Bizto-
sító belső adatvédelmi felelőséhez, bírósághoz
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c, telefon: (+36 1) 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szer-
ződési feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gon-
dosan tanulmányozza át. Jogvita esetén a
szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kh.hu oldalon további
hasznos tanácsokat, tájékoztatókat, fogalom
meghatározásokat olvashat.
központi iroda
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (+36 1/20/30/70) 335 3355
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
6
a K&H Biztosító Zrt.
K&H szakmai felelősségbiztosításának szerződési feltételei
Jelen feltétel azokat az általános szerződési feltételeket tartalmazza, amelyek alkalmazásra kerülnek a K&H Bizto-
sító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) szakmai felelősségbiztosítás feltételei alapján létrejött szerződésre.
A szakmai felelősségbiztosítás általános szerződési feltételéhez a szerződő által választott és a biztosítási szerző-
désben, illetve az annak részét képező biztosítási ajánlatban megjelölt egyes különös feltételek kapcsolódnak,
amelyek együttesen alkotják a szakmai felelősségbiztosítási feltételeket.
A különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben jelen általános szerződési feltételek irányadók. A különös
feltételek jelen általános szerződési feltételtől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek irányadók. A felek
az általános és különös szerződési feltételektől írásban eltérhetnek, mely esetben az adott kérdésben a felek írás-
beli megállapodása (fedezetet igazoló dokumentum) az irányadó.
A jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
Az e felelősségbiztosítási feltételre való hivatkozással kötött biztosítási szerződés alapján a Biztosító biztosítási díj
ellenében arra vállal helytállási kötelezettséget, hogy az általános és különös feltételekben és a szerződésben
meghatározott mértékben és feltételek szerint megtéríti a Biztosított helyett azokat a károkat, amelyeket a tevé-
kenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okozott, és amelyekért a Biztosított a magyar jog
szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.
I. a szakmai felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei
1.1. Biztosító, Biztosított, Szerződő
1.1.1. A Biztosító a K&H Biztosító Zrt.
1.1.2. A Biztosított a szerződési ajánlatban és a kötvényben (fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint
feltüntetett fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet, amelynek a szerződésben meghatározott, jogsze-
rűen végzett tevékenységének folytatása során jelen feltételek és a magyar jog szerinti kártérítési kötelezettségét
a Biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.
1.1.3. A jelen feltételek szerint Szerződő a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megnevezett
személy, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében
érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: Szerződő). A díjfizetési köte-
lezettség a Szerződőt terheli, a Biztosító a jognyilatkozatokat a Szerződőhöz intézi.
1.1.4. A Szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet. Fogyasztónak minősül a szak-
mája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
1.1.5. Ha a szerződést nem a Biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a Biztosított belé-
péséig a Szerződő a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a Biztosítottat
köteles tájékoztatni. Ha a szerződést nem a Biztosított kötötte, a Biztosított a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatko-
zattal a szerződésbe beléphet; a belépéshez a Biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a Szerződőt
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a Biztosítottra száll át.
1.1.6. Ha a Biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a Biztosított a
Szerződővel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő Biztosított köteles a Szerződőnek a szerződésre for-
dított költségeit – ideértve a biztosítási díjat is – megtéríteni.
1.1.7. Ha a biztosítási szerződést nem a Biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti, a biztosítási
esemény bekövetkezéséig, illetőleg a Biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a jognyi-
latkozatokat hozzá kell intézni és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére.
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte
1.2.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fe-
dezetet igazoló dokumentumot állít ki.
7
1.2.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 napon belül
nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által rendsze-
resített ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően tette a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés az ajánlat
szerinti tartalommal az ajánlatnak a Biztosító részére rtént átadása időpontjára visszamenő hatállyal a kockázat-
elbírálási idő elteltét követő napon jön létre. A kockázat-elbírálási idő az ajánlat Biztosítóhoz történő beérkezésétől
számított 15 napon belüli időszak.
1.2.3. Az ajánlattétel időpontjának az a nap tekinthető, amely napon a Biztosító képviselője az ajánlatot átve-
szi, illetve alkuszi közvetítés vagy távértékesítés esetén, amikor a Biztosítóhoz az írásban beérkezik.
1.2.4. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló
dokumentumot kiállítani.
1.2.5. Ha a fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő 15 napon
belül nem kifogásolja, akkor a szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Ez a ren-
delkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a fedezetiga-
zolás átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
1.2.6. Nem jön létre a szerződés, ha az ajánlatot a Biztosító annak átadását követően számított 15 napon
belül visszautasítja.
1.3. a kockázatviselés kezdete, területi és időbeli hatálya
1.3.1. A Biztosító kockázatviselése a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott idő-
pontban kezdődik, kivéve, ha az ajánlatot a Biztosító annak átadásától számított, a Ptk. által rendelkezésre bocsá-
tott 15 napon belül visszautasítja. A Biztosító akkor is jogosult az ajánlat visszautasítására, ha a 15 napos kockázat-
elbírálási határidő alatt biztosítási esemény következik be, amennyiben a Biztosító ennek lehetőségére az ajánlati
lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei
alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint az ajánlat Biztosító részére történő átadását követő nap 0. órája.
1.3.2. A Biztosító kockázatviselése a kockázatviselés tartama alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb a
szerződés megszűnését követő 30 napon belül bejelentett károkra nyújt fedezetet.
1.3.3. Károkozás napja: az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény vagy mulasztás történt. Mulasztás ese-
tén a károkozás időpontja az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolhatták volna.
1.3.4. Amennyiben a kárt előidéző szakmai szabályszegés valamely írásos dokumentumon alapul, a kár oko-
zásának napja az a nap, amikor ezen írásos dokumentumot a Biztosított a megrendelőnek átadja, vagy a hatóság-
nak benyújtja. Amennyiben a károkozás nyilatkozattal, vagy szóbeli kijelentéssel valósul meg a károkozás napja a
nyilatkozattétel napja.
1.3.5. A kár bekövetkezésének időpontja: az a nap, amikor a károkozó fizetési kötelezettsége esedékessé
válik. Ez az időpont személyi sérüléses károknál: halál esetén a halál beállta; sérülés vagy egészségkárosodás
esetén a sérülés vagy károsodás időpontja; egészségromlás (lassan észlelhető személyi sérülés) esetén az egész-
ségkárosodás megállapításának napja; dologi károknál a károsodás időpontja; sorozatkár esetén a sorozat első
káreseményének időpontja.
1.3.6. A kár bejelentésének napja: az a nap, amikor a Biztosított a kár bekövetkezését a Biztosítónak írásban
bejelentette.
1.3.7. Ha a felelősségbiztosítási fedezet folyamatos fennállása érdekében a Szerződő több egymást követő
időszakra úgy köt felelősségbiztosítási szerződést a K&H Biztosítónál, hogy a későbbi szerződés a korábbi meg-
szűnését vető napon lép hatályba, a Biztosító kockázatviselése – figyelemmel az elévülési időre a szerződések
bármelyikének hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a Biztosítónak a biztosítás időbeli hatálya alatt bejelentett
biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a kár okozása, bekövetkezése és bejelentése különböző szerződések idő-
szakára esik a kárt a Biztosító a kár okozás napján érvényes szerződési feltétel és biztosítási összeg alapján téríti
meg.
1.3.8. A felek egyedileg megállapodást köthetnek retroaktív fedezetre, utófedezetre és kiterjesztett bejelentési
időszakra vonatkozóan. Az erre vonatkozó megállapodás tényét a szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) tar-
talmazza.
8
A retroaktív fedezetre vonatkozó megállapodás alapján a Biztosító megtéríti a szerződésben rögzített kockázatvi-
selési kezdetet megelőző dátumot (retroaktív dátum) követően okozott károkat, amennyiben a kár a szerződés
hatálya alatt következik be.
A kiterjesztett bejelentési időszakra vonatkozó megállapodás alapján a Biztosító megtéríti azokat a szerződés ha-
tálya alatt okozott és bekövetkezett károkat, amelyeket a szerződésben gzített kiterjesztett bejelentési időszak
alatt jelentenek be a Biztosítóhoz. A kiterjesztett bejelentési időszak nem mentesíti a Biztosítottat a kárbejelentési
kötelezettsége alól.
Az utófedezet alapján a Biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a Biztosított a szerződés hatálya alatt oko-
zott és a biztosítási szerződés megszűnését követő, a megállapodás szerinti (fedezetet igazoló okiratban feltünte-
tett) utófedezeti időszak alatt következik be illetve a Biztosított ezen időszak alatt jelenti be a Biztosítónak.
1.3.9. A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra
nyújt fedezetet, kivéve, ha a vonatkozó különös feltétel, vagy a felek egyedi megállapodása másképp rendelkezik.
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak
A szerződés – a felek megállapodása szerint – határozott vagy határozatlan tartamú. A határozatlan tartamú szer-
ződéseknél a biztosítási időszak 1 év, a biztosítási évforduló pedig annak a hónapnak az első napja, amikor a
kockázatviselés kezdődik. Határozott tartamú szerződés kezdő és lejárati időpontját a szerződés (fedezetet igazoló
dokumentum) tartalmazza.
1.5. a biztosítási szerződés módosítása
A Biztosító jogosult a biztosítási díjnak, valamint a feltételeknek a biztosítási évfordulót követő újabb biztosítási
időszak első napjától történő módosítására. Ilyen esetben a biztosítási díj, valamint a feltételek változásáról a Biz-
tosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző 45. napig elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a Szerződőt.
Szerződő az évfordulós szerződésmódosítást a teljes szerződés írásos felmondásával utasíthatja el. Amennyiben
a Szerződő a módosításra vonatkozó szerződésmódosítást írásbeli felmondással nem utasítja vissza, úgy azt a
Biztosító elfogadottnak tekinti.
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei
1.6.1. Díjnemfizetés
Ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre, a Biztosító következményekre történő figyelmeztetés
mellett díjfizetésre történő felszólítást küld, amelyben a díj megfizetésére vonatkozóan a felszólító elküldésétől
számított legalább harminc napos póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő eredménytelen elteltével a biztosítási
szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelését kése-
delem nélkül bírósági úton érvényesíti. Abban az esetben, ha a szerződés a fenti bekezdésben írt módon, a folyta-
tólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a Szerződő a megszűnés napjától számított 120 napon
belül írásban kérheti a Biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A Biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt
szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.
A biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt legkésőbb az adott biztosítási időszak végével megszűnik. Ha az ese-
dékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a Biztosító a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával – eredménytelenül hívta fel a Szerződőt a befizetés kiegészítésére, a szerző-
dés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. Ezen időtartam leteltével
a Biztosító kockázatviselése megszűnik.
1.6.2. Felmondás
Határozatlan tartamú szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják.
Szerződő felmondása esetén a felmondásnak a Biztosítóhoz legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell
érkeznie.
1.6.3. Érdekmúlás, lehetetlenné válás
A biztosítási érdek megszűnése vagy a biztosítási esemény lehetetlenné válása esetén a szerződés, illetőleg annak
megfelelő sze az érdekmúlás napjával megszűnik. A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmé-
nyek nem alkalmazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának követ-
kezménye és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt. Ebben az esetben
a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet is átszáll, és a tulajdonjog átszállása időpontjában esedékes biztosítási
díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelős, a szerződésre díjfizetési kötelezettség továbbra is fenn-
áll a Biztosító kockázatviselésének megszűntéig.
9
A szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomásszerzést követő 30 napon belül írásban, 30
napos határidővel felmondhatja.
A Biztosítót a biztosítási szerződés megszűnése napjáig – határozott tartam esetén a lejáratig – járó díj illeti meg.
1.6.4. A felek megállapodhatnak a felmondási jog kizárásában legfeljebb 3 éves tartamra. Ez esetben a Biz-
tosító a hosszabb tartamra való tekintettel díjengedményt adhat. Amennyiben a Szerződő a biztosítási szerződést
a tartam lejárta előtt felbontja, akkor a Biztosító követelheti az ilyen címen adott engedmény utólagos visszafizeté-
sét.
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai
1.7.1. A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a Szerződőt terheli.
1.7.2. A biztosítási díjat a Biztosító a rendelkezésre álló kockázati információk, választott biztosítási összegek
és a Szerződő által közölt díjszámítás alapjául szolgáló adatok alapján egyedileg határozza meg; határozatlan
tartamú szerződés esetén egy biztosítási időszakra, határozott tartamú szerződés esetén a biztosítás tartamára
vonatkozóan.
1.7.3. A biztosítási díj számításához a Szerződő (Biztosított) köteles közölni az adatokat. A díjszámítás alapja
az ajánlaton kerül feltüntetésre.
1.7.4. A Szerződő, Biztosított köteles a biztosítási szerződés megkötésekor, módosításakor, valamint a bizto-
sítási évfordulót megelőzően a díjszámítás alapját képező adatokról a Biztosítót értesíteni, amely alapján a Biztosító
a biztosítási díjat aktualizálja.
1.7.5. A Szerződő, Biztosított köteles bejelenteni, ha a Biztosítóval közölt, a díjszámítás alapját képező
adatokban történt változás eléri, vagy meghaladja a 10%-ot, ami alapján a Biztosító a biztosítási díjat aktualizálja.
1.7.6. Amennyiben a Szerződő a 1.7.4. illetve az 1.7.5. pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget a
Biztosító a kárnak csak akkora részét köteles megtéríteni, amilyen arányban a díjszámítás alapját képező összeg
és a tényleges összeg áll egymással. A Biztosító a kár bekövetkezés időpontjában hatályos szerződés díjszámítási
alapját képező összeget vizsgálja.
1.7.7. Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első (és egyszeri) díj meg-
fizetése tekintetében. A megállapodás szerint a díj megfizetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a
Szerződő részére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza.
1.7.8. A Szerződő a biztosítás első díját a Biztosító által kiállított díjesedékességi értesítőben jelölt időpontig,
minden későbbi díjat pedig annak az időszaknak az első napján köteles megfizetni, amelyre a díj vonatkozik.
1.7.9. A Szerződő felek szerződéskötéskor megállapodhatnak részletfizetésben is, amely lehet negyedéves
vagy féléves.
1.7.10. A biztosítási díjat, megfizetésének esedékességét, módját és gyakoriságát a szerződés (fedezetet iga-
zoló dokumentum) illetve a díjesedékességi értesítő tartalmazza.
1.7.11. A szerződés díja fizethető mobil kártyaelfogadó terminálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), csopor-
tos beszedési megbízással, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).
1.7.12. A Biztosító csak az azonosításra alkalmas adatokkal (szerződésszám, a díjjal fedezett időszak megje-
lölése, Szerződő neve, Szerződő születési dátuma) érkezett díjat tekinti befizetettnek. Az esedékes díj megfizetése
akkor teljesül, amikor annak összegét a Biztosító fizetési számláján jóváírják. Készpénz-átutalási megbízás esetén
a Biztosító a díj megfizetését a feladás napján teljesítettnek tekinti, amennyiben azt a Szerződő kétséget kizáróan
igazolja. Mobil kártyaelfogadó terminál használatával történő díjfizetés esetén a Biztosító a díj megfizetését a befi-
zetés (tranzakció) dátumát követő munkanapon teljesítettnek tekinti.
1.7.13. Ha a biztosítási ajánlat a díjfizetés gyakoriságáról nem tartalmaz rendelkezést, akkor a szerződés (fe-
dezetet igazoló dokumentum) éves díjfizetési gyakoriság szerint kerül kiállításra.
1.7.14. Késedelmes díjfizetés esetén a Biztosító a törvényes kamat felszámítására jogosult.
1.7.15. Ha a Biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része megszűnik. A
Biztosítót ilyen esetben a biztosítási szerződésre számított díj nem illeti meg.