Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H szakmai felelősségbiztosítás szerződési feltételei 2020.05.29-től

K&H szakmai felelősségbiztosítás
érvényes: 2020. május 29-től
tartalom
K&H szakmai felelősségbiztosítás ügyfél-tájékoztató .............................................................................................................................. 3
K&H szakmai felelősségbiztosításának szerződési feltételei .................................................................................................................. 7
I. a szakmai felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei ................................................................................................... 7
1.1. Biztosító, Biztosított, Szerződő ........................................................................................................................................................ 7
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte ...................................................................................................................................................... 7
1.3. a kockázatviselés kezdete, területi és időbeli hatálya ....................................................................................................................... 8
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ............................................................................... 9
1.5. a biztosítási szerződés módosítása ................................................................................................................................................. 9
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ................................................................................................................................ 9
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai ................................................................................................................................................. 9
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás.................................................................................................................. 10
1.9. biztosítási esemény ....................................................................................................................................................................... 11
1.10. önrészesedés ................................................................................................................................................................................ 11
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei ...................................................................................................................................... 11
1.12. mentesülés .................................................................................................................................................................................... 13
1.13. általános kizárások ........................................................................................................................................................................ 14
1.14. egyéb rendelkezések ..................................................................................................................................................................... 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség.................................................................................................................... 15
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés.................................................................................................................................................. 18
II. a szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ..................................................................................................................... 19
2.1. önálló bírósági végrehajtók szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei.................................................................................... 19
2.2. tervezői szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ................................................................................................................. 20
2.3. építőipari kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ................................................... 23
2.4. könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ....................................................................................................... 26
2.5. könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ........ 28
2.6. gyógyszertári szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ......................................................................................................... 30
2.6.1. Biztosított ....................................................................................................................................................................................... 30
2.6.2. biztosítható tevékenységek ............................................................................................................................................................ 30
2.6.3. biztosítási esemény, biztosítás tárgya ............................................................................................................................................ 30
2.6.4. a Biztosító szolgáltatása ................................................................................................................................................................ 30
2.6.5. kizárások, korlátozások.................................................................................................................................................................. 30
2.7. személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói szakmai felelősségbiztosítás különös feltételei ....................................................... 31
2.7.1. Biztosított ....................................................................................................................................................................................... 31
2.7.2. biztosítható tevékenységek ............................................................................................................................................................ 31
2.7.3. biztosítási esemény, biztosítás tárgya
............................................................................................................................................ 31
2.7.4. területi hatály ................................................................................................................................................................................. 31
2.7.5. a Biztosító szolgáltatása ................................................................................................................................................................ 31
2.7.6. mentesülés .................................................................................................................................................................................... 31
2.7.7. kizárások, korlátozások.................................................................................................................................................................. 32
III. záradékok és függelékek ............................................................................................................................................................. 33
1. számú függelék ....................................................................................................................................................................................... 33
2. számú függelék ....................................................................................................................................................................................... 34
3
K&H szakmai felelősségbiztosítás
ügyfél-tájékozta
Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H szak-
mai felelősségbiztosítást, amely a Biztosított által
szakmai tevékenysége során okozott károk bekövet-
keztekor nyújt segítséget.
megbízhatóság:
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa egyik leg-
erősebb pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a
tagja, és Magyarországon biztosítási tevékenységet
végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.mnb.hu, levelezési cím: 1850 Budapest).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által támo-
gatott, s az ország egész területén működő biztosí-
tásközvetítői hálózat segítségével a K&H Biztosító
és ügyfeleinek kapcsolata személyes. Önnek elég
biztosítási igényével felkeresni azelében működő
K&H Biztosító biztosításközvetítőit. Honlapunkon
(kh.hu) lehetőségében áll a székhelyéhez, telephe-
lyéhez legközelebb található biztosításközvetítő ki-
keresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről és az 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban
Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék ér-
tékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt bizto-
sítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcí-
men javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadal-
mazásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájékoz-
tató” nevű dokumentum tartalmazza.
mire nem terjed ki a K&H szakmai felelősségbiz-
tosítás?
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H szakmai fe-
lelősségbiztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen felsorolja azokat az eseményeket (ki-
zárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem ter-
jed ki a biztosítás.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a ká-
rokra, amelyeket a Biztosított maga szenved el,
továbbá azokra, amelyeket a Biztosított közeli
hozzátartozójának, valamint alkalmazottjának,
megbízottjának, képviselőjének, vagy a szerve-
zet tulajdonosainak okozott.
A Biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed
ki többek között
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
alapján térülő károkra,
- az elmaradt vagyoni előnyre, kivéve termé-
szetes személy károsult esetén a munkavi-
szonyából eredő jövedelem kiesést, illetve
baleseti járadékot vagy tartást pótló járadé-
kot,
- a jogszabályban meghatározott felelősség-
nél szigorúbb helytállási kötelezettségre,
- kötbérre, bírságra, egyéb büntetésre.
4
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés alapján a Biztosító kockázat-
viselése legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását
követő nap 0 órájakor kezdődhet meg. Ettől eltérő
időpontban a felek megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H szakmai felelősségbiztosítási szerződés ha-
tározatlan és határozott időtartamra is megköthető.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási
időszak 1 év, a biztosítási évforduló minden évben a
kockázatviselés kezdete hónapjának első napja. A
határozott tartamú szerződés első és utolsó napját a
szerződés tartalmazza.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó ter-
minálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), csopor-
tos beszedési megbízással, banki átutalással, vagy
készpénz átutalási megbízáson (postai csekken). A
díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy összegben
egész évre), féléves vagy negyedéves. A díjfizetés
módja bármikor, a gyakorisága a biztosítási szerző-
dés évfordulójakor, a következő biztosítási időszak-
tól kezdődően módosítható. Az ajánlat aláírásával a
felek az első díj tekintetében a díjesedékességi érte-
sítőben foglalt díjesedékességi határidőig halasztás-
ban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, határozott idő lejártával, díj-
nemfizetés miatt, vagy évfordulóra történő felmon-
dással. Határozatlan időtartamú szerződés a biztosí-
tási időszak végére bármikor felmondható, de a fel-
mondásnak legalább 30 nappal a biztosítási évfor-
duló előtt be kell érkeznie a Biztosítóhoz.
Határozott időtartamú szerződés esetén a felek a tar-
tam lejárta előtt a szerződést nem mondhatják fel.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított a szerződés szempontjából minden lé-
nyeges körülményt köteles írásban közölni a Biztosí-
tóval haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül. Ez
vonatkozik a változásjelentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bár-
mely adatában (amely adatokat a szerződéskötés
során közölt) változás történik, értesítse biztosítás-
közvetítőjét, aki segít elintézni a szükséges módosí-
tások elvégzését.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre
bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai
a biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak ak-
kor lehet kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön
vagy törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
egyes esetekben meghatározott feltételek teljesü-
lése esetén az alábbi szervezetek, személyek vo-
natkozásában: Felügyelet, nyomozó hatóság,
ügyészség, bíróság, a bíróság által kirendelt szak-
értő, továbbá az önálló bírósági végrehajtó, főhite-
lező, Családi Csődvédelmi Szolgálat, családi va-
gyonfelügyelő, közjegyző, továbbá az általa kirendelt
szakértő, adóhatóság, nemzetbiztonsági szolgálat,
Gazdasági Versenyhivatal, gyámhatóság, egész-
ségügyi államigazgatási szerv, a titkosszolgálati esz-
közök alkalmazására-, titkos információgyűjtésre fel-
hatalmazott szerv, viszontbiztosító, valamint együtt-
biztosítás esetén a kockázatvállaló biztosító, átvevő
biztosító, kiszervezett tevékenységet végző, könyv-
vizsgáló, harmadik országbeli biztosító, biztosítás-
közvetítő, alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan ösz-
szesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a ha-
tásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter ré-
szére személyes adatnak nem minősülő adatok át-
adása.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, vegye fel a kapcsolatot biz-
tosításközvetítőjével. A bekövetkezett kárt bejelent-
heti online kárbejelentési felületünkön is a ugyfel-
portal.kh.hu/karbejelentes/ címen, ahol biztosítási
kötvényszámának megadásával gyorsan, egysze-
rűen intézheti ügyét.
A káreseményt bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi tele-
fonszámon, valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
5
A biztosítási eseményt a bekövetkezéstől, illetve a
tudomására jutástól számított legkésőbb 30 napon
belül be kell jelentenie a Biztosító felé.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított kár-
esemény rtént. A tételes kizárásokat a biztosí-
tás szerződési feltételei tartalmazzák.
Mentesül a Biztosító, ha pl. a kárt a Biztosított
vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó,
vagy a Biztosított vezető munkakört vagy a biz-
tosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó
munkakört betöltő alkalmazottja, megbízottja,
tisztségviselője, tagja vagy szerve szándékosan
okozta, illetve a súlyos gondatlanság egyes, a
szerződési feltételekben felsorolt eseteiben.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási köte-
lezettsége alól a Szerződőt és a Biztosítottat ter-
helő kármegelőzési és renyhítési kötelezettség
megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szüksé-
ges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül
fizeti ki.
Ha a Biztosított egy adott biztosítási időszakban be-
következett kár miatt vele szemben támasztott kárté-
rítési igényt valamely későbbi időszakban, de még a
kárigény elévülése előtt jelent be, a Biztosító kártérí-
tési kötelezettsége a kár bekövetkezésének időpont-
jában fennálló káreseményenkénti, de maximum a
még ki nem merített biztosítási időszakra vonatkozó
biztosítási összegig áll fenn.
Az elévülési idő a kár bekövetkezésének időpontjá-
ban kezdődik.
Kérjük, hogy az átadott szerződési feltételekben az
elévülésre vonatkozó részeket különös figyelemmel
olvassa el!
Ha a Szerződő által, a biztosítási díj számításának
alapjául közölt adat (pl.: választott biztosítási összeg)
értéke eltér a tényleges értéktől, a Biztosító a kárt
csak olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási
díj számításának alapjául közölt adat értéke, a kár
időpontjában fennálló értékéhez aránylik (arányla-
gos kártérítés).
A Biztosított a kártérítési összegből önrészesedés cí-
mén a szerződésben meghatározott nagyságú rész-
ért maga köteles helytállni.
Személyi sérüléses kár esetén a Biztosító a kereset-
veszteséget (jövedelem kiesést), illetőleg a jövede-
lem pótló járadékot, és a sérelemdíjat téríti meg.
A Biztosító megtéríti továbbá:
- a károsult ténylegesen felmerülő dologi kárát,
- mindazt a költséget, amely a károsultat ért va-
gyoni hátrány vagy a sérelemdíj mértékének
csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szük-
séges,
- kármegelőzés és kárenyhítés költségeit,
- a szerződési feltételekben meghatározott bíró-
sági vagy peren kívüli eljárási költségeket. Va-
gyoni kár esetén a kártérítés során levonásra
kerül a maradványérték
- tisztán pénzügyi veszteséget.
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát be-
jelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben,
- személyesen azponti Ügyfélszolgálat ügyin-
tézőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese-
tén az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékeny-
ségén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy (fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.mnb.hu, levelezési cím: 1850 Budapest) fo-
gyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.
A biztosítási jogviszony létrejöttével és teljesítésével
kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a
fogyasztó álláspontját alátámaszbizonyítékaival a
Pénzügyi Békéltető Testület
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.penzugyibekeltetotestulet.hu, levelezési cím:
1525 Budapest Pf.:172) eljárását kezdeményezheti,
vagy bírósághoz fordulhat.
6
Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társa-
ság, jogi személyek, jogi személyiség lküli szerve-
zetek, társasházak stb. igényüket bírósági úton érvé-
nyesíthetik.
felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.mnb.hu, levelezési cím: 1525 Budapest
Pf.:172).
Adatkezelési panasszal kapcsolatosan a Biztosító
belső adatvédelmi felelőséhez, bírósághoz vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
sághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: (+36 1) 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerző-
dési feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan
tanulmányozza át. Jogvita esetén a szerződési fel-
tételekben foglaltak az irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kh.hu oldalon további
hasznos tanácsokat, tájékoztatókat, fogalom megha-
tározásokat olvashat.
központi iroda
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (+36 1/20/30/70) 335 3355
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
7
K&H szakmai felelősségbiztosításának szerződési feltételei
Jelen feltétel azokat az általános szerződési feltételeket tartalmazza, amelyek alkalmazásra kerülnek a K&H Biztosító Zrt. (továbbiakban:
Biztosító) szakmai felelősségbiztosítás feltételei alapján létrejött szerződésre.
A szakmai felelősségbiztosítás általános szerződési feltételéhez a Szerződő által választott és a biztosítási szerződésben, illetve az annak
részét képező biztosítási ajánlatban megjelölt egyes különös feltételek kapcsolódnak, amelyek együttesen alkotják a szakmai felelősségbiz-
tosítási feltételeket.
A különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben jelen általános szerződési feltételek irányadók. A különös feltételek jelen általános
szerződési feltételtől eltérő rendelkezése esetén a különös feltételek irányadók. A felek az általános és különös szerződési feltételektől
írásban eltérhetnek, mely esetben az adott kérdésben a felek írásbeli megállapodása (fedezetet igazoló dokumentum) az irányadó.
A jelen feltételben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
Az e felelősségbiztosítási feltételre való hivatkozással kötött biztosítási szerződés alapján a Biztosító biztosítási díj ellenében arra vállal
helytállási kötelezettséget, hogy az általános és különös feltételekben és a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint
megtéríti a Biztosított helyett azokat a károkat, amelyeket a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okozott,
és amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.
I. a szakmai felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei
1.1. Biztosító, Biztosított, Szerződő
1.1.1.1. A Biztosító a K&H Biztosító Zrt.
1.1.2. A Biztosított a szerződési ajánlatban és a kötvényben (fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint feltüntetett fogyasztónak
nem minősülő személy vagy szervezet, amelynek a szerződésben meghatározott, jogszerűen végzett tevékenységének folytatása során
jelen feltételek és a magyar jog szerinti kártérítési kötelezettségét a Biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.
1.1.3. A jelen feltételek szerint Szerződő a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megnevezett személy, aki valamely
vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt személy
javára köti meg (a továbbiakban: Szerződő). A díjfizetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a Biztosító a jognyilatkozatokat a Szerződőhöz
intézi.
1.1.4. A Szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása,
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
1.1.5. Ha a szerződést nem a Biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a Biztosított belépéséig a Szerződő a hozzá
intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a Biztosítottat köteles tájékoztatni. Ha a szerződést nem a Biztosított
kötötte, a Biztosított a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a belépéshez a Biztosító hozzájárulása nem szük-
séges. A belépéssel a Szerződőt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a Biztosítottra száll át.
1.1.6. Ha a Biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a Biztosított a Szerződővel egyetemle-
gesen felelős. A szerződésbe belépő Biztosított köteles a Szerződőnek a szerződésre fordított költségeit ideértve a biztosítási díjat is
megtéríteni.
1.1.7. Ha a biztosítási szerződést nem a Biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig,
illetőleg a Biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és ő köteles a megfelelő
jognyilatkozatok megtételére.
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte
1.2.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fedezetet igazoló dokumen-
tumot állít ki.
1.2.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve,
hogy az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően
tette a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés az ajánlat szerinti tartalommal az ajánlatnak a Biztosító részére történt átadása idő-
pontjára visszamenő hatállyal a kockázat-elbírálási idő elteltét követő napon jön létre. A kockázat-elbírálási idő az ajánlat Biztosítóhoz történő
beérkezésétől számított 15 napon belüli időszak.
E-20600-08
8
1.2.3. Az ajánlattétel időpontjának az a nap tekinthető, amely napon a Biztosító képviselője az ajánlatot átveszi, illetve alkuszi közve-
títés vagy távértékesítés esetén, amikor a Biztosítóhoz az írásban beérkezik.
1.2.4. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani.
1.2.5. Ha a fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő 15 napon belül nem kifogásolja,
akkor a szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön tre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható,
ha a Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a fedezetigazolás átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat
tartalmának megfelelően jön létre.
1.2.6. Nem jön létre a szerződés, ha az ajánlatot a Biztosító annak átadását követően számított 15 napon belül visszautasítja.
1.3. a kockázatviselés kezdete, területi és időbeli hatálya
1.3.1. A Biztosító kockázatviselése a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott időpontban kezdődik, kivéve,
ha az ajánlatot a Biztosító annak átadásától számított, a Ptk. által rendelkezésre bocsátott 15 napon belül visszautasítja. A Biztosító akkor is
jogosult az ajánlat visszautasítására, ha a 15 napos kockázat-elbírálási határidő alatt biztosítási esemény következik be, amennyiben a
Biztosító ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatvi-
selés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint az ajánlat Biztosító részére történő átadását követő nap 0. órája.
1.3.2. A Biztosító kockázatviselése a kockázatviselés tartama alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését
követő 30 napon belül bejelentett károkra nyújt fedezetet.
1.3.3. Károkozás napja: az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény vagy mulasztás történt. Mulasztás esetén a károkozás időpontja
az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolhatták volna.
1.3.4. Amennyiben a kárt előidéző szakmai szabályszegés valamely írásos dokumentumon alapul, a kár okozásának napja az a nap,
amikor ezen írásos dokumentumot a Biztosított a megrendelőnek átadja, vagy a hatóságnak benyújtja. Amennyiben a károkozás nyilatko-
zattal, vagy szóbeli kijelentéssel valósul meg a károkozás napja a nyilatkozattétel napja.
1.3.5. A kár bekövetkezésének időpontja: az a nap, amikor a károkozó fizetési kötelezettsége esedékessé válik. Ez az időpont sze-
mélyi sérüléses károknál: halál esetén a halál beállta; sérülés vagy egészségkárosodás esetén a sérülés vagy károsodás időpontja; egész-
ségromlás (lassan észlelhető személyi sérülés) esetén az egészségkárosodás megállapításának napja; dologi károknál a károsodás idő-
pontja; sorozatkár esetén a sorozat első káreseményének időpontja.
1.3.6. A kár bejelentésének napja: az a nap, amikor a Biztosított a kár bekövetkezését a Biztosítónak írásban bejelentette.
1.3.7. Ha a felelősségbiztosítási fedezet folyamatos fennállása érdekében a Szerződő több egymást követő időszakra úgy köt felelős-
ségbiztosítási szerződést a K&H Biztosítónál, hogy a későbbi szerződés a korábbi megszűnését követő napon lép hatályba, a Biztosító
kockázatviselése figyelemmel az elévülési időre a szerződések bármelyikének hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a Biztosítónak a
biztosítás időbeli hatálya alatt bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a kár okozása, bekövetkezése és bejelentése különböző
szerződések időszakára esik a kárt a Biztosító a kár okozás napján érvényes szerződési feltétel és biztosítási összeg alapján téríti meg.
1.3.8. A felek egyedileg megállapodást köthetnek retroaktív fedezetre, utófedezetre és kiterjesztett bejelentési időszakra vonatkozóan.
Az erre vonatkozó megállapodás tényét a szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) tartalmazza.
A retroaktív fedezetre vonatkozó megállapodás alapján a Biztosító megtéríti a szerződésben rögzített kockázatviselési kezdetet megelőző
dátumot (retroaktív dátum) követően okozott károkat, amennyiben a kár a szerződés hatálya alatt következik be.
A kiterjesztett bejelentési időszakra vonatkozó megállapodás alapján a Biztosító megtéríti azokat a szerződés hatálya alatt okozott és bekö-
vetkezett károkat, amelyeket a szerződésben rögzített kiterjesztett bejelentési időszak alatt jelentenek be a Biztosítóhoz. A kiterjesztett be-
jelentési időszak nem mentesíti a Biztosítottat a kárbejelentési kötelezettsége alól.
Az utófedezet alapján a Biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a Biztosított a szerződés hatálya alatt okozott és a biztosítási szer-
ződés megszűnését követő, a megállapodás szerinti (fedezetet igazoló okiratban feltüntetett) utófedezeti időszak alatt következik be illetve
a Biztosított ezen időszak alatt jelenti be a Biztosítónak.
1.3.9. A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra nyújt fedezetet, kivéve,
ha a vonatkozó különös feltétel, vagy a felek egyedi megállapodása másképp rendelkezik.
9
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak
A szerződés a felek megállapodása szerint határozott vagy határozatlan tartamú. A határozatlan tartamú szerződéseknél a biztosítási
időszak 1 év, a biztosítási évforduló pedig annak a hónapnak az első napja, amikor a kockázatviselés kezdődik. Határozott tartamú szerződés
kezdő és lejárati időpontját a szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) tartalmazza.
1.5. a biztosítási szerződés módosítása
A Biztosító jogosult a biztosítási díjnak, valamint a feltételeknek a biztosítási évfordulót követő újabb biztosítási időszak első napjától történő
módosítására. Ilyen esetben a biztosítási díj, valamint a feltételek változásáról a Biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző 45.
napig elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a Szerződőt.
Szerződő az évfordulós szerződésmódosítást a teljes szerződés írásos felmondásával utasíthatja el. Amennyiben a Szerződő a módosításra
vonatkozó szerződésmódosítást írásbeli felmondással nem utasítja vissza, úgy azt a Biztosító elfogadottnak tekinti.
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei
1.6.1.1. díjnemfizetés
Ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre, a Biztosító következményekre történő figyelmeztetés mellett díjfizetésre történő
felszólítást küld, amelyben a díj megfizetésére vonatkozóan a felszólító elküldésétől számított legalább harminc napos póthatáridőt határoz
meg. A póthatáridő eredménytelen elteltével a biztosítási szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a
Biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. Abban az esetben, ha a szerződés a fenti bekezdésben írt módon, a
folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a Szerződő a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a
Biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A Biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve,
hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.
Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a Biztosító a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok megfe-
lelő alkalmazásával eredménytelenül hívta fel a Szerződőt a befizetés kiegészítésére, a szerződés változatlan biztosítási összeggel, a
befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. Ezen időtartam leteltével a Biztosító kockázatviselése megszűnik.
1.6.2. felmondás
Határozatlan tartamú szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják. Szerződő felmondása
esetén a felmondásnak a Biztosítóhoz legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie.
1.6.3. érdekmúlás, lehetetlenné válás
A biztosítási érdek megszűnése vagy a biztosítási esemény lehetetlenné válása esetén a szerződés, illetőleg annak megfelelő része az
érdekmúlás napjával megszűnik. A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha az érdekmúlás
kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új
tulajdonos birtokában volt. Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet is átszáll, és a tulajdonjog átszállása időpontjában
esedékes biztosítási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen felelős, a szerződésre díjfizetési kötelezettség továbbra is fennáll a
Biztosító kockázatviselésének megszűntéig.
A szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomásszerzést követő 30 napon belül írásban, 30 napos határidővel felmond-
hatja.
A Biztosítót a biztosítási szerződés megszűnése napjáig határozott tartam esetén a lejáratig járó díj illeti meg.
1.6.4. A felek megállapodhatnak a felmondási jog kizárásában legfeljebb 3 éves tartamra. Ez esetben a Biztosító a hosszabb tartamra
való tekintettel díjengedményt adhat. Amennyiben a Szerződő a biztosítási szerződést a tartam lejárta előtt felbontja, akkor a Biztosító köve-
telheti az ilyen címen adott engedmény utólagos visszafizetését.
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai
1.7.1. A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a Szerződőt terheli.
1.7.2. A biztosítási díjat a Biztosító a rendelkezésre álló kockázati információk, választott biztosítási összegek és a Szerződő által
közölt díjszámítás alapjául szolgáló adatok alapján egyedileg határozza meg; határozatlan tartaszerződés esetén egy biztosítási idő-
szakra, határozott tartamú szerződés esetén a biztosítás tartamára vonatkozóan.
1.7.3. A biztosítási díj számításához a Szerződő (Biztosított) köteles közölni az adatokat. A díjszámítás alapja az ajánlaton kerül fel-
tüntetésre.
1.7.4. A Szerződő, Biztosított köteles a biztosítási szerződés megkötésekor, módosításakor, valamint a biztosítási évfordulót megelő-
zően a díjszámítás alapját képező adatokról a Biztosítót értesíteni, amely alapján a Biztosító a biztosítási díjat aktualizálja.
1.7.5. A Szerződő, Biztosított köteles bejelenteni, ha a Biztosítóval közölt, a díjszámítás alapját képező adatokban történt változás
eléri, vagy meghaladja a 10%-ot, ami alapján a Biztosító a biztosítási díjat aktualizálja.