Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei 2020.05.29-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás
érvényes: 2020. május 29-től
tartalom
K&H vállalkozói felelősségbiztosítás ügyfél-tájékoztató ................................................................................................................................. 3
felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei (FBSZ-07) ...................................................................................................................... 7
K&H általános felelősségbiztosítás különös feltételei (ÁFF-07) ................................................................................................................... 16
K&H munkaadói felelősségbiztosítás kiegészítő feltételei (MFF-07) ............................................................................................................ 20
K&H vegyszerhasználói felelősségbiztosítás kiegészítő feltételei (VEF-07) ................................................................................................ 22
K&H termékfelelősség-biztosítás kiegészítő feltételei (TEF-07) ................................................................................................................... 23
K&H környezetszennyezési felelősségbiztosítás kiegészítő feltételei (KFF-07) ........................................................................................... 26
K&H szolgáltatói felelősségbiztosítás kiegészítő feltételei (SZFF-07) .......................................................................................................... 27
1. számú melléklet - tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról .............................................................. 30
2. számú melléklet - adatkezelési tájékoztató (kivonat) ............................................................................................................................... 32
3
K&H vállalkozói felelősségbiztosítás
ügyfél-tájékozta
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállal-
kozói felelősségbiztosítást (FEL-07), amely a Bizto-
sított által szerződésen kívül okozott személyi sérülé-
ses vagy dologi károk bekövetkeztekor nyújt segítsé-
get.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa egyik leg-
erősebb pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a
tagja, és Magyarországon biztosítási tevékenységet
végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank (1054
Budapest, Szabadság tér 9., telefon: (+36 1) 428 2600,
(+36 80) 203 776, internet: www.mnb.hu, levelezési
cím: 1850 Budapest).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által támo-
gatott, s az ország egész területén működő biztosítás-
közvetítői hálózat segítségével a K&H Biztosító és
ügyfeleinek kapcsolata személyes. Önnek elég bizto-
sítási igényével felkeresni a közelében működő K&H
Biztosító biztosításközvetítőit. Honlapunkon (kh.hu)
lehetőségében áll a székhelyéhez, telephelyéhez leg-
közelebb található biztosításközvetítő kikeresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről és az 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és oszta-
lékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék érté-
kesítése folyamán az Ön számára nem nyújt biztosí-
tási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során köz-
reműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen ja-
vadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadalma-
zásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájékoztató”
nevű dokumentum tartalmazza.
mire terjed ki az alapbiztosítás, a K&H általános fe-
lelősségbiztosítás?
A K&H általános felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a
Biztosított, annak alkalmazottja, vagy megbízottja által
okozott, bekövetkezett személyi sérüléses vagy dologi
(tárgyrongálási) károkra, amelyeket a Biztosítottal
szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik sze-
mélynek, illetőleg a Biztosítottal szerződéses kapcso-
latban álló személyeknek szerződésen kívül okozott,
és amelynek megtérítéséért a Biztosított felelősséggel
tartozik.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők az alapbiz-
tosításhoz?
A K&H általános felelősségbiztosításhoz az alábbi ki-
egészítő biztosítások köthetők:
- K&H munkaadói felelősségbiztosítás: amely a
munkavállalót foglalkozása közben, vagy azzal
összefüggésben érő, munkaadói felelősség kö-
rébe tartozó munkabaleseti károkra nyújt fede-
zetet.
A fedezet külön megállapodással az egész vi-
lágra (kivéve USA és Kanada területére) is kiter-
jeszthető.
- K&H vegyszerhasználói felelősségbiztosítás:
amely növényvédelmi és tápanyagutánpótlási
technológiák szerinti vegyszerhasználat során,
szerződésen kívüli harmadik személynek a nö-
vényi kultúrákban, méhekben, haszonállatok-
ban, nemes vadállatokban okozott károkat, a
kézi működtetésű géppel, földi géppel vagy légi
járművel kijuttatott vegyszerrel okozott károkra
nyújt fedezetet.
4
- K&H termékfelelősség-biztosítás: amely a Bizto-
sított által gyártott, forgalomba hozott, illetve im-
portált termék hibájából, az arra vonatkozó ke-
zelési utasítás hibájából, illetőleg a termék
egészségre fokozottan veszélyes tulajdonságá-
ból eredő személyi sérüléssel járó, illetve dologi
felelősségi károk megtérítését fedezi.
Külön megállapodással külföldre Európa
egész területére, vagy az egész világra (kivéve
USA, Kanada területét) is kiterjeszthető a biz-
tosítási fedezet.
- K&H környezetszennyezési felelősségbiztosí-
tás: amely a környezet (pl.: talaj, levegő, víz, élő-
világ) előreláthatatlan, hirtelen, véletlen, várat-
lan, balesetszerű, normális üzemi folyamattól el-
térő eseménnyel történő szennyezése során
okozott károk megtérítésére nyújt fedezetet.
- K&H szolgáltatói felelősségbiztosítás: amely a
Biztosított tevékenysége során szolgáltatás
nyújtása zben, illetve hibás teljesítése követ-
keztében szerződéses partnerének, illetve an-
nak képviselőjének okozott közvetlen dologi
károk megtérítésére nyújt fedezetet. Külön meg-
állapodással kiterjeszthető rakodási, takarítási
tevékenység okozott károkra, valamint gépjár-
műjavítás, automata autómosó berendezések
meghibásodása, illetve kézi autómosás során
keletkezett felelősségi károkra is.
mire nem terjed ki a K&H vállalkozói felelősségbiz-
tosítás?
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a ká-
rokra, amelyeket a Biztosított közeli hozzátartozó-
jának, vagy a szerződésben feltüntetett alkalma-
zottjának, üzlettársának, megbízottjának, valamint
a szerződött partnereinek, vagy a szerződési lánc
bármely tagjának okozott.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H vállalkozói
felelősségbiztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen felsorolja azokat az eseményeket (kizá-
rásokat és korlátozásokat), amelyekre nem terjed
ki a biztosítás.
a Biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki
például:
- a közüzemi szolgáltatói tevékenységgel ösz-
szefüggésben bekövetkezett károkra,
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ha-
tálya alá tartozó károkra,
- a fuvarozói minőségben, vadgazdálkodás
körében okozott károkra,
- az építés-szerelési munkákkal járó, előre ter-
vezett és elkerülhetetlen károkra,
- vagyontárgyakban, talajban, épületekben
vibráció, teherhordó elemek eltávolítása
vagy meggyengítése miatt bekövetkezett ká-
rokra, épületek, építmények repedési kára-
ira,
- vagyontárgyak (ide értve a pénzt, értékpapírt
is) elveszésével, eltulajdonításával össze-
függésben bekövetkezett károkra,
- nem baleseti jellegű útrongálási károkra, va-
lamint talaj vagy növények letaposásával
okozott károkra,
- az elmaradt vagyoni előnyre (pl. tervezett
nyereség, elmaradt haszon, termeléskiesés),
- a jogszabályban meghatározott felelősség-
nél szigorúbb helytállási kötelezettségre,
- kötbérre, bírságra, egyéb büntetésre.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási aján-
lat aláírását követő nap nulla órájakor lép életbe. Ettől
eltérő későbbi időpontban a felek megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H vállalkozói felelősségbiztosítási szerződés ha-
tározatlan és határozott időtartamra is köthető. Határo-
zatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási időszak
egy év, a biztosítási évforduló minden évben a kocká-
zatviselés kezdete hónapjának első napja.
A határozott tartamú szerződés biztosítási időszaká-
nak első és utolsó napját a szerződésben meg kell je-
lölni.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó termi-
nálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos
beszedési megbízással, banki átutalással, vagy kész-
pénz átutalási megbízáson (postai csekken). A díjfize-
tés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész
évre), féléves vagy negyedéves.
A díjfizetés módja bármikor, az ütemezése a biztosítási
szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díj tekintetében a
kötvényben és a díjesedékességi értesítőben foglalt
díjesedékességi határidőig halasztásban állapodnak
meg.
5
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, határozott idő lejártával, díj-
nemfizetés miatt, vagy érvfordulóra történő írásos fel-
mondással. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási
időszak végére bármikor felmondható de a felmondó
nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évfor-
duló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
Határozott tartamú szerződés nem mondható fel.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított a szerződés szempontjából minden lénye-
ges körülményt köteles írásban közölni a Biztosítóval
haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül. Ez vonat-
kozik a változásjelentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely
adatában (amely adatokat a szerződéskötés során kö-
zölt) változás történik, értesítse biztosításközvetítőjét,
aki segít elintézni a szükséges módosítások elvégzé-
sét.
Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tevékenység, bérkölt-
ség, árbevétel, forgalom, stb. A változásról írásban
közvetlenül központunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre bo-
csátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor le-
het kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett) az
alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában: a fel-
adatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő bün-
tetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság és
ügyészség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a
csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében el-
járó bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a vég-
rehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a
hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa
kirendelt szakértő, adóhatóság, gyámhatóság, egész-
ségügyi hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazda-
sági Versenyhivatal, Titkosszolgálat, viszontbiztosító,
átvevő biztosító, alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatóság, kárrende-
zési megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, ma-
gyar bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűnüldöző szerv
és külföldi Pénzügyi Információs Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan össze-
sített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfe-
lek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
valamint a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgá-
latok elvégzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minősülő adatok átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gya-
korlati tudnivalókat a "Nyilatkozat nem-életbiztosítási
szerződés megkötéséhez" elnevezésű nyomtatvány
tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét ké-
pezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja haladéktalanul a bizto-
sításközvetítőjét, akinek telefonszáma a kötvényén (fe-
dezetet igazoló dokumentumon) megtalálható. A bekö-
vetkezett kárt bejelentheti online kárbejelentési felüle-
tünkön is a ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/ címen,
ahol biztosítási kötvényszámának megadásával gyor-
san, egyszerűen intézheti ügyét.
káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi tele-
fonszámon,
valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt legkésőbb 30 munkanapon be-
lül be kell jelentenie a Biztosító felé.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított kárese-
mény történt. A tételes kizárásokat a biztosítás
szerződési feltételei tartalmazzák.
Mentesül a Biztosító, ha pl. a rt a Biztosított vagy
a vele közös háztartásban élő hozzátartozó, vagy a
Biztosított vezető munkakört vagy a biztosított
vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört
betöltő alkalmazottja, megbízottja, tisztségvise-
lője, tagja vagy szerve szándékosan vagy súlyosan
gondatlanul okozta.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási kötele-
zettsége alól a Szerződőt és a Biztosítottat terhelő
kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség meg-
szegése esetén is.
6
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szüksé-
ges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül
fizeti ki.
Ha a Biztosított egy adott biztosítási időszakban bekö-
vetkezett kár miatt vele szemben támasztott kártérítési
igényt valamely későbbi időszakban, de még a kár-
igény elévülése előtt jelent be, a Biztosító kártérítési
kötelezettsége a kár bekövetkezésének időpontjában
fennálló káreseményenkénti, de maximum a még ki
nem merített biztosítási időszakra vonatkozó biztosí-
tási összegig áll fenn.
Az elévülési idő a biztosítási esemény bekövetkezte-
kor kezdődik.
Kérjük, hogy az átadott szerződési feltételekben az el-
évülésre vonatkozó részeket különös figyelemmel ol-
vassa el!
Ha a Szerződő által, a biztosítási díj számításának
alapjául közölt adat (pl.: bérköltség, forgalom, bérleti
díj) értéke kevesebb, mint a tényleges érték, a Bizto-
sító alkalmazhatja az alulbiztosítás jogkövetkezmé-
nyét. Ilyen esetben a Biztosító a kárt csak olyan arány-
ban téríti meg, ahogy a biztosítási díj számításának
alapjául közölt adat értéke, a kár időpontjában fennálló
értékéhez aránylik (aránylagos kártérítés).
A Biztosított a kártérítési összegből önrészesedés cí-
mén a szerződésben (kötvényben, fedezet igazoló do-
kumentumban) meghatározott nagyságú részért maga
köteles helytállni.
Személyi sérüléses kár esetén a Biztosító a kereset-
veszteséget (jövedelem kiesést), illetőleg a jövedelem
pótló járadékot, és a sérelemdíjat téríti. A Biztosító
megtéríti továbbá:
- a károsult ténylegesen felmerülő dologi kárát,
- mindazt a költséget, amely a károsultat ért va-
gyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez
vagy kiküszöböléséhez szükséges,
- kármegelőzés és kárenyhítés költségeit,
- a szerződési feltételekben meghatározott bíró-
sági vagy peren kívüli eljárási költségeket.
Vagyoni kár esetén a kártérítés során levonásra kerül
a maradványérték.
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát beje-
lentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben,
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat ügyin-
tézőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén
az önál foglalkozásán és gazdasági tevékenységén
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
(fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál (1054 Buda-
pest, Szabadság tér 9., telefon: (+36 1) 428 2600,
(+36 80) 203776, internet: www.mnb.hu, levelezési
cím: 1850 Budapest) fogyasztóvédelmi eljárást kezde-
ményezhet. A biztosítási jogviszony létrejöttével és tel-
jesítésével kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita
esetén a fogyasztó állás pontját alátámasztó bizonyí-
tékaival a Pénzügyi Békéltető Testület (1054 Buda-
pest, Szabadság tér 9., telefon: (+36 1) 428 2600,
(+36 80) 203 776, internet: www.penzugyibekelteto-
testulet.hu, levelezési cím: 1525 Budapest Pf.:172) el-
járását kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság,
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek,
társasházak stb. igényüket bírósági úton érvényesíthe-
tik.
figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési
feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan tanulmá-
nyozza át. Jogvita esetén a szerződési feltételekben
foglaltak az irányadók.
központi iroda
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
7
felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei
(FBSZ-07)
Jelen feltétel azokat az általános szerződési feltételeket tartalmazza, amelyek alkalmazásra kerülnek a K&H Biztosító Zrt. (továbbiakban:
Biztosító) felelősségbiztosítási szerződéseire, valamint azokra a szerződésekre, ahol ezt a feltételek kikötik. Jelen feltételben nem érintett
kérdésekben a különös vagy kiegészítő feltételek és az egyes szerződések rendelkezései, illetőleg a nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
Az e felelősségbiztosítási feltételre való hivatkozással kötött biztosítási szerződés alapján a Biztosító biztosítási díj ellenében arra vállal
helytállási kötelezettséget, hogy a kockázatviselés kezdetét követően a biztosítási esemény bekövetkezte esetén, a különös vagy kiegészítő
feltételekben és a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól,
amelyekért a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.
1. biztosítottak köre
A felelősségbiztosítási szerződés alapján Biztosított a szerződésben (kötvényben, fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint feltüntetett:
- cégbírósági nyilvántartásba felvett jogi személy,
- továbbá a Biztosított jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
- jogi személyiséggel nem rendelkező de cégjegyzékbe vett gazdasági társaság, egyéb jogi személy, társadalmi szervezet,
- magánszemély, gazdálkodói minőségében.
A különös vagy kiegészítő feltételek a Biztosított személy minőségének vonatkozásában további meghatározásokat tartalmazhatnak.
2. biztosítási esemény
2.1. A biztosítási esemény meghatározását a különös vagy kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek tartalmazzák.
2.2. A Biztosító díj megfizetése ellenében a kockázatviselés kezdetét követően a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a kötvényben
(fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott mértékben és a vonatkozó biztosítási feltételekben meghatározott feltételek, ki-
zárások, korlátozások szerint mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól, amelyekért a magyar jog szabályai szerint
felelősséggel tartozik.
2.3. A Biztosító kockázatviselése szempontjából biztosítási esemény a szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett személyi sérülés
vagy dologi (tárgyrongálási) kár. Személyi sérülés a károsult sérülése, egészségkárosodása vagy halála. Dologi kár a károsult va-
gyontárgyának sérülése, használhatatlanná válása, megsemmisülése.
2.4. Egy káreseménynek minősül, és a szerződésben (kötvényben, fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott káreseményen-
kénti kártérítési limitig fizet a Biztosító kártérítést, ha egy biztosítási esemény során több károsult van, illetve ha több biztosítási
esemény a Biztosított egy konkrét cselekményének, hibájának vagy mulasztásának következménye (sorozatkár).
2.5. A Biztosított 30 napon belül köteles a Biztosítónak írásban bejelenteni, ha vele szemben a szerződésben meghatározott tevékeny-
gével kapcsolatban kárigényt közölnek, vagy ha olyan körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre adhat alapot, ellen-
kező esetben a Biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be.
3. szerződés létrejötte, a kockázatviselés területi és időbeli hatálya
3.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fedezetet igazoló dokumentumot
állít ki.
3.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy
az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának megfele-
lően tette a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés az ajánlat szerinti tartalommal az ajánlatnak a Biztosító részére történt
átadása időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre.
3.3. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani.
3.4. Ha a fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a
szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható,
ha a Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a fedezetigazolás átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés
az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
3.5. Mind a Biztosító, mind a Szerződő lehet ajánlattevő, aki az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig kötve van.
3.6. Nem jön létre a szerződés, ha az ajánlatot a Biztosító annak átadását követően számított 15 napon belül visszautasítja. A Biztosító
akkor is jogosult az ajánlat visszautasítására, ha a 15 napos kockázatelbírálási határidő alatt biztosítási esemény következik be.
3.7. A Biztosító kockázatviselése a szerződésben (kötvényen, fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott időpontban kezdődik,
amely nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírását követő nap 0 órája. A kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) kiállításával egyi
dejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megfizetése tekintetében. E megállapodás szerint az első díj megfizeté-
sének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szerződőnek megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza.
1-20101-16
8
3.8. A szerződés a felek megállapodása szerint határozott vagy határozatlan tartamú. A határozatlan tartamú szerződéseknél a
biztosítási időszak 1 év, a biztosítási évforduló pedig annak a hónapnak az első napja, amikor a kockázatviselés kezdődik. Határozott
tartamú szerződés kezdő és lejárati időpontját a szerződés (kötvény, fedezetet igazoló dokumentum) tartalmazza.
3.9. Ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre, a Biztosító díjfizetésre történő felszólítást küld, amelyben a díj megfizetésére
vonatkozóan a felszólító elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő eredménytelen elteltével
a biztosítási szerződés a póthatáridő napjával megszűnik kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton
érvényesíti. Abban az esetben, ha a szerződés a fentiekben írt módon (3.9.pont), a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében
szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 120 napon belül írásban kérheti a Biztosítót a kockázatviselés helyreállí-
tására. A Biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedé-
kessé vált biztosítási díjat megfizetik.
Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, és a Biztosító a díjfizetési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szabályok
megfelelő alkalmazásával eredménytelenül hívta fel a szerződő felet a befizetés kiegészítésére, a szerződés változatlan biztosítási
összeggel, a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn.
3.10. Határozatlan tartamú szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják. Szerződő felmon-
dása esetén a felmondásnak a Biztosító székhelyére legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie.
3.11. A biztosítási érdek megszűnése vagy biztosítási esemény lehetetlenné válása esetén a szerződés, illetőleg annak megfelelő része
a hónap utolsó napjával megszűnik. A Biztosítót a biztosítási szerződés megszűnése napjáig határozott tartam esetén a lejáratig
járó díj illeti meg.
3.12. A felek megállapodhatnak a felmondási jog kizárásában legfeljebb 3 éves tartamra. Ez esetben a Biztosító a hosszabb tartamra való
tekintettel díjengedményt (tartamengedmény) adhat. Amennyiben a Szerződő a biztosítási szerződést a tartam lejárta előtt felbontja,
akkor a Biztosító követelheti az ilyen címen adott engedmény utólagos visszafizetését.
3.13. A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt a Magyarország területén okozott, bekövetkezett károkra nyújt
fedezetet, kivéve, ha a szerződési feltételek erről másként rendelkeznek.
3.14. A Biztosító kártérítést kizárólag a mindenkor érvényes törvényes belföldi fizetőeszközben teljesít.
3.15. Jelen feltételek szempontjából a károkozás napja az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény vagy mulasztás történt. Mulasztás
esetén a károkozás időpontja az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolhatták volna. A kár bekövetkezé-
sének időpontja az a nap, amikor a károkozó fizetési kötelezettsége esedékessé válik. Ez az időpont személyi sérüléses károknál:
halál esetén a halál beállta; sérülés vagy egészségkárosodás esetén a sérülés vagy károsodás időpontja; egészségromlás (lassan
észlelhető személyi sérülés) esetén az egészségkárosodás megállapításának napja; dologi károknál a károsodás időpontja; soro-
zatkár esetén a sorozat első káreseményének időpontja. A kár bejelentésének napja az a nap, amikor a Biztosított a kár bekövetke-
zését a Biztosítónak írásban bejelentette.
4. biztosítási összeg, limit, önrészesedés
4.1. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben (kötvényben, fedezetet igazoló dokumentumban) feltüntetett káreseményen-
kénti és a biztosítási időszakra szóló biztosítási összeghatárokig (limit) terjed, amely magában foglalja az eljárási költségeket is.
4.2. Ha a Szerződő által, a biztosítási díj számításának alapjául közölt adat (pl.: bérköltség, forgalom, bérleti díj) értéke kevesebb, mint a
tényleges érték, a Biztosító alkalmazhatja az alulbiztosítás jogkövetkezményét. Ilyen esetben a Biztosító a kárt csak olyan arányban
téríti meg, ahogy a biztosítási díj számításának alapjául közölt adat értéke, a kár időpontjában fennálló értékéhez aránylik (aránylagos
kártérítés).
4.3. A biztosítás kiterjed az eljárási költségekre, ha e költségek a Biztosító útmutatásai alapján vagy előzetes jóváhagyásával merültek
fel. A Biztosított kérésére a Biztosítónak a költségeket meg kell előlegeznie.
A Biztosító a károkozó Biztosított jogi képviseleti költségeit és a kamatokat a biztosítási összeg erejéig téríti meg.
4.4. Abban az esetben, ha a kárösszeg meghaladja a káreseményenkénti biztosítási összeget, a Biztosító szolgáltatása a szerződésben
meghatározott káreseményenkénti biztosítási összeghatárig terjed.
4.5. Amennyiben egy biztosítási esemény vonatkozásában több személy lép fel kártérítési igénnyel, és a káreseményenkénti biztosítási
összeg nem elegendő valamennyi kártérítési követelés kielégítésére, a Biztosító a károsultaknak az őket ért kár arányában fizet
kártérítést.
4.6. Amennyiben a Biztosított a biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeget már annak lejárta előtt igénybe veszi, a Biztosítónak
a biztosítási időszakra vonatkozóan további szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn, fedezetfeltöltésre nincs lehetőség.
4.7. Ha a Biztosított egy adott biztosítási időszakban bekövetkezett kár miatt vele szemben támasztott kártérítési igényt valamely későbbi
időszakban, de még a kárigény elévülése előtt jelent be, a Biztosító kártérítési kötelezettsége a kár bekövetkezésének időpontjában
fennálló káreseményenkénti, de maximum a még ki nem merített biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összegig áll fenn.
9
4.8. A Biztosított a kártérítési összegből önrészesedés címén a szerződésben (kötvényben, fedezetet igazoló dokumentumban) megha-
tározott nagyságú részt maga visel. Az önrészesedést abszolút összegben, a károk százalékában, illetve együttesen is meg lehet
határozni.
5. díjfizetés
5.1. A Szerződő a biztosítás első díját a Biztosító által kiállított díjesedékességi értesítőben jelölt időpontig, minden későbbi díjat pedig
annak az időszaknak az első napján köteles megfizetni, amelyre a díj vonatkozik.
5.2. A szerződő felek a biztosítási díjak részletfizetésében vagy díjhalasztásban is megállapodhatnak.
5.3. A biztosítási díjat, megfizetésének esedékességét, módját és gyakoriságát a szerződés (kötvény, fedezetet igazoló dokumentum)
tartalmazza.
5.4. A Biztosító csak az azonosításra alkalmas adatokkal (szerződésszám, a díjjal fedezett időszak megjelölése) érkezett díjat tekinti
befizetettnek.
5.5. Ha a biztosítási ajánlat a díjfizetés gyakoriságáról nem tartalmaz rendelkezést, akkor a kötvény (fedezetet igazoló dokumentum)
éves díjfizetési gyakoriság szerint kerül kiállításra.
5.6. Késedelmes díjfizetés esetén a Biztosító a törvényes kamat felszámítására jogosult.
5.7. Biztosítási esemény bekövetkezte esetén, ha a szerződés megszűnik a Biztosító a biztosítási időszakra járó teljes díj megfizetését
követelheti.
5.8. Ha a Szerződő a díjrészletet az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a részletfizetésre vonatkozó, szerződésben kikötött jogosultsá-
gát elveszíti és az egész biztosítási időszakra járó díj egyösszegben esedékessé válik, a meg nem fizetett díjrészlet esedékessége
napján.
6. kártérítés szabályai
6.1. A Biztosító a biztosítási összeg 4. pont erejéig téríti meg az eljárási költségeket, ha e költségek a Biztosító útmutatásai alapján
vagy előzetes jóváhagyásával merültek fel.
6.2. A Biztosító a magyar jog szabályai szerint, a biztosítási eseménnyel összefüggésben a Biztosított helyett megtéríti:
- személyi sérüléses kár esetén a keresetveszteséget (jövedelem kiesést), illetőleg a jövedelem pótló járadékot,
- sérelemdíjat, kizárólag személyi sérüléses kár esetén,
- a károsult ténylegesen felmerülő dologi kárát,
- mindazt a költséget, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez
szükséges,
- kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költségeket, akkor is,
ha azok eredményre nem vezettek,
- azokat a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségeket, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapí-
tása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás
fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A
perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek
fel.
6.3. Amennyiben egy káreseményt több károkozó idézett elő, a Biztosító helytállási kötelezettsége csak a Biztosítottja felelősségének
mértékéig terjed.
6.4. A Biztosító a kártérítés összegéből a maradványértéket és a máshonnan megtérülő kárértéket jogosult levonni.
6.5. A Biztosító kizárólag belföldi fizetőeszközben nyújt kártérítést, ideértve a Magyarország területén kívül okozott, illetve bekövetkezett
károkat is.
7. biztosítással nem fedezett események, károk, kizárások és korlátozások
Nem téríti meg a Biztosító (azt a kárt):
- amely a Biztosított jogszabályban írt felelősségénél szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt
helytállási kötelezettségen alapul,
- amelyet a Biztosított maga szenved el,
- amelyet a Szerződő és a Biztosított egymásnak okozott, valamint több Biztosított esetén a Biztosítottak egymásnak
okoztak,
- amelyet a Biztosított a közeli hozzátartozójának, vagy alkalmazottjának, üzlettársának, megbízottjának, szerződött part-
nerének vagy a szerződési lánc bármely tagjának okozott,
- amelyet a Biztosított szervezet a tulajdonosainak okozott,
- amelyet a Biztosított a tulajdonában lévő szervezetnek okozott,
- a kötbér, bírság vagy egyéb büntetés jellegű költségeket, illetve az ezzel kapcsolatos képviseleti költségeket,