Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

Apró betűk helyett – amit a K&H gépjármű-biztosításokról tudni érdemes

apró betűk helyett – amit a K&H gépjármű-biztosításokról tudni érdemes
Azért készítettük ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsünk Önnek kérdések és válaszok formájában
érthetőbbé tenni a fontosabb tudnivalókat a K&H gépjármű-biztosításokkal kapcsolatban.
milyen termékek tartoznak a K&H gépjármű-biztosítások körébe?
K&H kötelező gépjár-felelősségbiztosítás
K&H casco biztosítás
K&H kötelező gépjár-felelősségbiztosítás (továbbiakban: GFB)
mi a GFB és miért jó?
A GFB a Károsult és a Károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak
okozott károkat fedezi.
milyen gépjárműre kell GFB-t kötni?
Minden olyan gépjárműre, ami magyar hatóság által kibocsátott rendszámmal rendelkezik, rendszám
nélküli járművek esetében pedig akkor, ha a tulajdonos állandó, illetve tartózkodási lakhelye vagy
székhelye Magyarországon van bejegyezve.
milyen időtartamra köthető a GFB?
A biztosítást jellemzően határozatlan időtartamra kötheti meg. A határozatlan időtartamú szerződések
esetében a biztosítási időszak egy év.
mikor lehet biztosítót váltani?
Biztosítóváltásra kizárólag a szerződés lejártával vagy évfordulójával van lehetőség. A szerződés
felmondásának az évforduló előtt 30 nappal meg kell érkeznie az adott biztosítóhoz.
hol érvényes a GFB?
Az Európai Unió tagállamaiban, illetve Albánia, Andorra, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország,
Irán, Izland, Izrael, Liechtenstein, Macedónia, Marokkó, Moldávia, Montenegró, Norvégia, Svájc, Szerbia
(kivéve Koszovó területe), Oroszország, Törökország, Tunézia és Ukrajna területén.
A felsorolásban nem szereplő országba történő belépéskor az illető ország határán felelősségbiztosítási
szerződést (határbiztosítást) kell kötni.
milyen gyakorisággal fizetheti a biztosítási díjat?
Éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési gyakoriságot választhat.
milyen módon fizethet?
Készpénz átutalási megbízáson (postai csekken), átutalással, bankkártyával, illetve csoportos beszedéssel
tehet eleget díjfizetési kötelezettségének.
mi történik, ha nem fizeti be a biztosítási díjat?
A biztosítási díj be nem fizetése esetén az esedékességet követő 30 napon belül kiküldött felszólító
levélben a Biztosító további 30 napos póthatáridőt ad a befizetésre. Ennek eredménytelen elteltét követően
a szerződés a póthatáridő lejártát követő napon díj nemfizetéssel megszűnik.
mi a teendő káresemény esetén?
A biztosítási esemény bekövetkeztekor a baleset részesei kötelesek átadni egymásnak a személy, a
gépjármű és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat. A Károsult a káreseményt 30
napon belül köteles bejelenteni a Károkozó biztosítójának, míg a károkozó a káreseményt 5 munkanapon
belül köteles a biztosítójánál bejelenteni. A Biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumok
beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezése hiányában is köteles a kártérítési igény
benyújtásától számított 3 hónapon belül a Károsultnak kártérítési javaslatot tenni.
Külföldön bekövetkezett káresemény esetén a bejelentés határidejét a hazaérkezéstől kell számítani, a
bejelentéssel és szükséges dokumentumokkal kapcsolatosan a lehető leggyorsabban keresse fel az
érintett Biztosító ügyfélszolgálatát.
mennyiben változik a GFB díja, ha baleset történik?
A következő biztosítási időszak első napjától kezdődően csökkenhet gépjárműve bonus-malus besorolása,
és ennek következtében emelkedhet a biztosítás díja, ha a gépjármű a bonus-malus rendszer hatálya alá
tartozik, és ha az Ön szerződése alapján a Biztosító kárkifizetést teljesít, amely összeget Ön nem fizet
vissza a Biztosító részére.
hol kötheti meg K&H GFB szerződését?
helyi képviselőinknél, akik elérhetőségeit a www.kh.hu oldalon találja
a K&H Bank fiókjaiban, amelyek elérhetőségeit a www.kh.hu oldalon találja
a www.khdirektbiztositas.hu oldalon, vagy
független biztosításközvetítőknél
K&H casco biztosítás
miért érdemes gépjárművére casco biztosítást kötnie?
A K&H casco biztosítása fedezetet nyújt Önnek a biztosított gépjárművek esetében az alapfedezetben lévő
törés és elemi kár biztosítási eseményeire, továbbá lopás fedezetválasztása esetén a lopáskárokra is.
milyen kedvezményeket vehet igénybe K&H casco biztosítás megkötése esetén?
negyedéves díjfizetés esetén 2%, féléves díjfizetés esetén 5%, éves díjfizetés esetén 10%
díjkedvezményt adunk
5% kedvezményt kap, ha banki díjfizetést (csoportos beszedés, átutalás, bankkártya) választ a
biztosítási díj rendezésére.
Kármentes biztosítási időszak(ok) esetén kárelőzményi besorolásra jogosult, amely alapján további
kedvezményeket vehet igénybe.
A casco kárelőzményi rendszer személygépkocsira és legfeljebb 3,5 tonna össztömegű
tehergépkocsira terjed ki. A kárelőzményi rendszer egy alap, tíz bonus és négy malus besorolási
osztályból áll. Ön a casco biztosítási szerződés megkötésére történő ajánlattételkor a korábbi casco
biztosítási időszak(ok)ban eltöltött és igazolt casco kármentes időszak alapján bonus osztályba
sorolásra jogosult, ennek hiányában A00, vagy malus osztályba (az utolsó biztosítási időszakban
káresemény miatti – kivéve önálló üvegkár, vagy kizárólag elemi kár – káresemény történt) kerül.
milyen járműre köthet casco biztosítást?
A biztosítható járművek közé a következő, magyar hatóság által forgalomba helyezett és magyar hatósági
jelzéssel (rendszámtáblával) ellátott járművek tartoznak: személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi,
vontató, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, félpótkocsi, lakókocsi.
mire terjed ki a K&H casco alapbiztosítás?
Az alapbiztosítás a jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusára, és annak eredeti gyári kivitelezésű
alkatrészeire, tartozékaira (ideértve a kötelezően előírt KRESZ tartozékokat, kivéve a kötelezően előírt
gyermekülés) terjed ki. Ezen felül a gépjármű káridőponti piaci értékének 10%-áig a jármű eredeti gyári
kivitelezésű alaptípusától, és ennek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tartozékaitól eltérő
tartozékok is biztosítva vannak külön díj megfizetése nélkül.
milyen kiegészítő biztosítás köthető az alap és választható biztosításon túl?
cascoszerviz 24 biztosítás
poggyászbiztosítás
gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosítás
gyermekfelszerelés biztosítás
balesetbiztosítás
mi minősül biztosítási eseménynek?
Biztosítási eseménynek minősül:
a törés (pl. hirtelen, külső, akaraton kívüli erőhatás okozta kár)
az elemi kár (pl. tűz, robbanás és természeti eredetű károk)
a lopás (pl. amikor az elkövető a megfelelően lezárt járművet ellopta, továbbá lopásnak minősül a
jármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatban keletkezett károsodás, ideértve a lopási
kísérlet eredményeként adódó rongálási károkat is)
ha káresemény történik, akkor az összes felmerülő költséget a Biztosító fizeti?
A Biztosító a megállapított kár összegéből levonja a szerződésben rögzített önrészesedést. Ez alól kivételt
képeznek az elemi károk, a sérült jármű mentési, szállítási és tárosi költségei, amelyek esetében a teljes
kárösszeget megtéríti.
mi alapján kerül meghatározásra az önrészesedés?
Az önrészesedés mértékét Ön választhatja meg, százalékosan 10% vagy 20% mértékben, és
összegszerűen 50 ezer, 100 ezer, 200 ezer és 400 ezer forint közötti mértékben, a Biztosító által megadott
lehetőségek közül (pl. 10%, de minimum 100 ezer forint). A kárösszegből a választott százalékos, vagy
összegszerűen meghatározott önrészesedés közül a magasabb összegű kerül levonásra.
Például ha Ön a 10%, de minimum 100 ezer forintos önrészesedést választja és gépkocsiját 750 ezer forint
értékű kár éri, a Biztosító a 100 ezer forint önrészesedést vonja le, mivel az meghaladja a kárösszeg
10%-ának összegét (ami 75 ezer forint lenne).
mi történik akkor, ha a kárösszeg nem haladja meg az önrészt?
Ha a megállapított kárösszeg alacsonyabb, mint az összegszerűen meghatározott önrészesedés, akkor a
kárösszeget a Biztosító nem fizeti ki. Például ha Önnek 100 ezer forint az önrésze, a kár értéke pedig
30 ezer forint, a Biztosító nem nyújt kártérítést erre a káreseményre.
hol érvényes az itthon megkötött K&H casco biztosítás?
A biztosítási szerződés Európa földrajzi területén belül bekövetkezett biztosítási eseményekre nyújt
fedezetet. Európa földrajzi területét a K&H casco biztosítás különös feltételeinek 2.2. pontja határozza meg.
milyen módon fizetheti a K&H casco biztosítást?
A biztosítási díjat készpénzátutalási megbízáson (postai csekken), átutalással, csoportos beszedéssel és
bankkártyával fizetheti be.