Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító casco biztosítás – Biztosítási termékismertető – 2020.05.29-től

Felhívjuk a gyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, gyelmesen olvas-
sa el a K&H casco biztosításra vonatkozó teljes körű, a szerződéskötés előtti és szerződéses
tájékoztatást tartalmazó dokumentumot (K&H casco biztosítás szerződési feltételei).
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H casco biztosítás egy
olyan kárbiztosítás, amely a (gép)járműre nyújt kártérítési fedezetet törés és elemi károk,
valamint igény szerint lopás esetén. Ennek értelmében a Biztosító csak az igazolható, valós vagyoni károkat téríti meg
legfeljebb a (gép)jármű kárkori értékének mértékéig.
K&H casco biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H casco biztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
Az alapbiztosítás az alábbi főbb fedezetekre ter-
jed ki:
a biztosított jármű eredeti gyári kivitelezésű
alaptípusára, s annak eredeti gyári kivitele-
zésű alkatrészeire, tartozékaira,
a jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusá-
tól, s annak eredeti gyári kivitelezésű alkat-
részeitől és tartozékaitól eltérő tartozékaira a
biztosított jármű káridőponti értékének 10%-
ig,
a biztosítás fedezetet nyújt a biztosított (gép)
járművek esetében az alapfedezetben lévő
törés és elemi kár biztosítási eseményeire,
törésnek minősül minden olyan kár, amelyet
baleseti eredetű, hirtelen, külső, akaraton -
vüli erőhatás okoz,
elemi kár kockázat a tűz, a robbanás és a
természeti eredetű károsító hatásokat jelenti.
Az alapbiztosítás az Ön választása szerint ki-
egészíthető az alábbi biztosítási eseményekre
nyújtott fedezetekkel:
választható lopás fedezet,
cascoszervíz 24 kiegészítő biztosítást,
poggyászbiztosítás,
gépjárművön szállított szabadidős eszkö-
zök, kiegészítők biztosítása,
gyermekfelszerelés biztosítás,
balesetbiztosítás,
extra tartozékok biztosítása.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
a Szerződő illetve a Biztosított által okozott
olyan károkat, amelyekért a magyar jog sza-
bályai szerint munkaviszony, tagsági viszony
alapján, vagy a szerződéses, illetve szerződé-
sen kívüli károkozás szabályai szerint felelős-
séggel tartozik,
olyan károkat, amelyeket harci cselekmények
és háborús intézkedések bármelyik fajtája
okozott, beleértve a polgári engedetlenséget
is vagy azok következményeit, továbbá harci
eszközök által okozott sérülést vagy rombo-
lást, valamint katonai vagy polgári hatóságok
rendelkezései és terrorizmus miatt keletkezett
károkat,
nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy -
dió aktív szennyeződés által okozott károkat,
a szerződési feltételekben a biztosításból ki-
zárt eseményeket,
a közvetett károkat,
a bírságot, a kötbért, a késedelmi kamatot
vagy egyéb büntető jellegű költségeket,
a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés
alapján térülő károkat,
a vissza nem térítendő állami, központi költ-
ségvetési, helyi önkormányzati költségvetési,
elkülönített állami pénzalapokból nyújtott -
mogatás, külföldi állam, nemzetközi szervezet
vagy az Európai Közösségek által vagy nevé-
ben kezelt pénzalapokból származó támoga-
tás alapján megtérülő károkat.
E-70004-02
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek közt:
! a (gép)járműverseny során bekövetkezett kár, nem baleseti eredetű károsodás, javítás során keletkezett
töréskár,
! a kiszerelt vagy leszerelt állapotban lévő alkatrészek lopáskára, tűz- és robbanáskára,
! a hatósági engedély nélküli üzemeltetéssel összefüggő tűz- és robbanáskárok.
Mikor és hogyan kell zetnem?
A biztosítás díja zethető online díjzetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átuta-
lással, vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).
A díjzetés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre történő zetéssel), féléves negyedéves
vagy havi. A díjzetés módja bármikor, a díjzetés gyakorisága a biztosítási szerződés évfordulójakor módosít-
ható. A határozatlan időtartamra megkötött szerződések esetében a biztosítás első díjrészlete a kockázatvise-
lés kezdetének napján esedékes.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszüntethető évfordulóra történő felmondással, érdekmúlással, lehetetlenüléssel,
közös megegyezéssel. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható, de
a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosítóhoz.
A biztosítás megszűnik abban az esetben is, ha a biztosítási időszakra járó díjat határidőre nem zetik meg.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha az ajánlatot a
Biztosító annak átadásától számított, a Ptk. által rendelkezésre bocsátott tizenöt napon belül visszautasítja.
Az ajánlaton a kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpont érvényesen nem lehet korábbi, mint az ajánlat
aláírásának napját követő nap 0:00 órája, kivéve abban az esetben, ha a biztosítandó jármű új járműnek mi-
nősül (Új jármű: amennyiben a gépjármű kilométer számlálója 100 km-nél kevesebbet mutat és a jármű első
tulajdonosa tesz ajánlatot casco biztosítás megkötésére). Új jármű esetén a kockázatviselés kezdetének napja
megegyezhet az ajánlat aláírásának napjával, azzal a feltétellel, hogy ilyen esetben az ajánlaton a kockázatvi-
selés kezdeténél az óra, perc időpont is feltüntetésre kerül. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet kiterjed Európa földrajzi területére, amely alatt a következő országokat értjük: Albánia,
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Király-
ság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Ír-
ország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország,
Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország (európai rész:
az Ural-hegység - Ural-folyó - Kaszpi-tenger határig), Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország (európai rész: a Boszporusz - Dardanellák
- Márvány-tenger határig), Ukrajna, Vatikán.
Továbbá autóbusz gépjármű kategória esetén kockázatviselésünk nem terjed ki Moldova, Fehéroroszor-
szág, Oroszország és Ukrajna területére.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com