Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító casco biztosítás szerződési feltételek és ügyféltájékoztató – 2019.08.08.-tól

K&H casco biztosítás
érvényes: 2019. augusztus 8-tól
készült a MABISZ Standard
Termékvázlat figyelembevételével
3
1-10917-04
tartalom
ügyfél-tájékoztató ...................................................................................................................................................................... 5
szerződési feltételek ...................................................................................................................................................................... 9
I. általános feltételek .................................................................................................................................................................. 9
1.1. biztosító, szerződő, biztosított ...................................................................................................................................... 9
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte .................................................................................................................................. 9
1.3. a kockázatviselés kezdete ........................................................................................................................................... 9
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ............................................................. 10
1.5. a biztosítási szerződés módosítása ............................................................................................................................... 10
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ............................................................................................................. 10
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai, kedvezmények ........................................................................................................ 10
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás ............................................................... 11
1.9. a biztosítási díj módosításának szabályai ..................................................................................................................... 11
1.10. önrészesedés ................................................................................................................................................................ 12
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei .................................................................................................................... 12
1.12. a Biztosító mentesülés ................................................................................................................................................. 14
1.13. általános kizárások ...................................................................................................................................................... 14
1.14. elévülés ....................................................................................................................................................................... 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség .................................................................................................. 15
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés ................................................................................................................................ 17
II. K&H casco biztosítás különös feltételek ............................................................................................................................... 17
2.1. biztosított ..................................................................................................................................................................... 17
2.2. területi hatály ............................................................................................................................................................... 17
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre ................................................................................................................................... 17
2.4. biztosítási összeg meghatározása ................................................................................................................................. 18
2.5. biztosítási események .................................................................................................................................................. 18
2.6. a Biztosított változás-bejelentési kötelezettségei ........................................................................................................... 18
2.7. a Biztosító szolgáltatása ............................................................................................................................................... 19
2.8. önrészesedés ............................................................................................................................................................... 20
2.9. kárelőzményi rendszer ................................................................................................................................................. 20
2.10. a kárigény bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek ................................................................................................. 21
2.11. külföldön bekövetkezett károk rendezésének szabályai ................................................................................................. 22
2.12. kizárások ...................................................................................................................................................................... 22
2.13. a Biztosító mentesülése ............................................................................................................................................... 22
2.14. a gépjármű védelmi rendszerével szemben támasztott követelmények ......................................................................... 22
2.15. a gépjármű kockázatfelmérése (továbbiakban szemle) ................................................................................................. 23
III. kiegészítő biztosítások .......................................................................................................................................................... 23
3.1. K&H cascoszerviz 24 biztosítás kiegészítő feltételei ...................................................................................................... 23
3.2. K&H poggyászbiztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................................ 24
3.3. K&H gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosításának kiegészítő feltételei ................................. 25
3.4. K&H gyermekfelszerelés biztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................. 26
3.5. K&H balesetbiztosítás kiegészítő feltételei .................................................................................................................... 26
3.6. K&H extra tartozékok biztosításának kiegészítő feltételei .............................................................................................. 30
1. sz. melléklet: tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról ................................................. 31
2. sz. melléklet .............................................................................................................................................................................. 33
3. sz. melléklet .............................................................................................................................................................................. 33
4. sz. melléklet: adatkezelési tájékoztató (kivonat) ....................................................................................................................... 34
5
K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H casco biz-
tosítást, amely (gép)járművére nyújt kártérítési fedezetet
törés és elemi károk, illetve lopáskárok esetén.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) 1992. február
19-én alakult meg Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa
egyik legerősebb pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak
a tagja, és Magyarországon biztosítási tevékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1013 Bu-
dapest, Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1534 Budapest,
BKKP Pf. 777, telefon: (+36 1) 489 9100, fax: (+36 1) 489
9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. törvény a
biztosítási tevékenységről (a továbbiakban Bit.) és a 2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban
Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási szer-
ződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995. évi
CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról és az 1996. évi
LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról vonatko-
zik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék értékesítése
folyamán az Ön számára nem nyújt biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során közremű-
ködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen javadalmazás
fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadalmazásá-
nak részleteit a „Biztosításközvetítői tájékoztató” elnevezésű
dokumentum tartalmazza.
mire terjed ki a K&H casco biztosítás?
A biztosított jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusa,
s ennek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészei, tartozékai
(ideértve a kötelezően előírt KRESZ tartozékokat, kivéve a
kötelezően előírt gyermekülés).
A jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, s ennek
eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tartozékaitól elté-
rő tartozékokat (továbbiakban: extra tartozékok) a Biztosító
a biztosított jármű káridőponti értékének 10%-ig, külön díj
megfizetése nélkül megtéríti.
Amennyiben az extra tartozékok értéke a fentebb meghatá-
rozott 10%-ot meghaladja, az ezen érték feletti rész kiegé-
szítő biztosítással fedezetbe vonható a különös feltételekben
meghatározottak szerint.
A K&H casco biztosítás fedezetet nyújt a biztosított (gép)jár-
művek esetében az alapfedezetben lévő törés és elemi kár
biztosítási eseményeire.
Törésnek minősül minden olyan kár, amelyet baleseti ere-
detű, hirtelen, külső, akaraton kívüli erőhatás okoz (ideértve
az idegen személy által okozott szándékos rongálást is) a
biztostott vagyontárgyban.
Az elemi kár kockázat a tűz, a robbanás és a természeti
eredetű károsító hatásokat jelenti.
Az előző két alapfedezeten kívül választható fedezet a lo-
páskár, amelynek minősül minden olyan kár, amely úgy kö-
vetkezett be, hogy az elkövető a megfelelően lezárt (gép)
járművet ellopta, továbbá lopásnak minősül a (gép)jármű
alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatban ke-
letkezett károsodás, ide értve a kísérlet eredményeként be-
következő rongálási károkat is.
Megfelelően lezártnak tekintendő a (gép)jármű, amennyiben
a lopáskár bekövetkezésének időpontjában kivétel nélkül
megfelelt az alábbi követelményeknek:
- valamennyi nyílászáró eleme rendeltetésszerűen zárt,
fel-, illetve beszerelt állapotban volt és megakadá-
lyozta a járműbe történő erőszak nélküli jogtalan be-
hatolást,
- a zárak és zárbetétek a jármű kulcsa, távirányítója,
kódkártyája, indítókártyája nélkül nem voltak roncso-
lásmentesen nyithatók.
mire nem terjed ki a K&H casco biztosítás?
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a K&H casco bizto-
sítás szerződési feltételeit, amelyek részletesen felso-
rolják azokat az eseményeket (kizárásokat és korláto-
zásokat), amelyekre nem terjed ki a biztosítás.
Nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizárásra
kerül, például:
(gép)járműverseny során bekövetkezett kár, nem
baleseti eredetű károsodás, javítás során keletke-
zett töréskár;
kiszerelt vagy leszerelt állapotban lévő alkatrészek
lopáskára, tűz - és robbanáskára;
hatósági engedély nélküli üzemeltetéssel összefüg-
gő tűz- és robbanáskárok.
6
milyen kiegészítő biztosítások választhatók hozzá?
K&H cascoszervíz 24 biztosítás
A biztosított gépjármű K&H casco biztosítási szerződésében
meghatározott biztosítási eseményből (törés, elemi kár, il-
letve lopás) eredő menetképtelensége, mozgásképtelensége
esetén, vagy a lopás kockázatot is fedező K&H casco bizto-
sítási szerződés esetén a gépjármű teljes lopása esetén a
Biztosító segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és átvállalja
a szolgáltatások felmerült költségeit.
K&H poggyászbiztosítás
Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel rendelkező
gépjárművel szállított vagyontárgy, függetlenül a vagyon-
tárgy jellegétől és a hozzá kapcsolódó tulajdonviszonyoktól.
K&H gépjárművön szállított szabadidős eszközök, ki-
egészítők biztosítása
Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel rendelkező
gépjárművön szállított, a KRESZ előírásainak megfelelően
a gépjárműre szerelt szabadidős, hagyományos és extrém
sportok tárgyai, a rakodótér megnövelésére szolgáló eszköz
(tetőbox) valamint a tetőcsomagtartó és annak alkatrészei.
K&H gyermekfelszerelés biztosítás
Biztosított minden, a gépjárműben szállított gyermek felsze-
relési vagyontárgy (pl. babakocsi, biztonsági gyermekülés,
ágy, járóka). A fedezet kiterjed e tárgyakban keletkezett
károkra abban az esetben is, ha azok nem a gépjárműben,
hanem azon kívül, a KRESZ előírásainak megfelelően a gép-
járműre szerelt állapotban károsodtak.
K&H balesetbiztosítás
Baleset esetén a gépjárműben utazók részére nyújt fedeze-
tet, múlékony sérülés, maradandó rokkantság és elhalálozás
esetén.
K&H extra tartozékok biztosítása
A jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, s ennek ere-
deti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tartozékaitól eltérő
tartozékokat (extra tartozékok) a Biztosító a szerződésben
(fedezetet igazoló dokumentumban) meghatározott mérté-
kéig megtéríti.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott idő-
pontban megkezdődik.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A szerződés határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási
időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a biztosí-
tási időszak utolsó napja. Ettől eltérő megállapodás esetében a
biztosítási évforduló lehet a fentiektől eltérő időpont.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető online díjfizetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).
A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész
évre), féléves, negyedéves vagy havi.
A díjfizetés módja bármikor, a gyakorisága a biztosítási szer-
ződés évfordulójakor módosítható.
A határozatlan időtartamra megkötött szerződések esetében
a biztosítás első díjrészlete a kockázatviselés kezdetének
napján esedékes.
Amennyiben a díjrészletet az esedékességkor nem
kerül megfizetésre, úgy a díjfizetés gyakorisága és a
módja szerint a szerződésre alkalmazott kedvezmény
megszűnik és a teljes biztosítási évre járó díj egyösz-
szegben esedékessé válik a meg nem fizetett díjrészlet
esedékességének napján.
A Biztosító csak az azonosításra alkalmas adatokkal
(szerződésszám, a díjjal fedezett időszak megjelölése)
érkezett díjat tekinti befizetettnek.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös
megegyezéssel, a biztosítási díj meg nem fizetése miatt
vagy felmondással.
A szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmond-
ható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább harminc nappal
a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosítóhoz.
mi a biztosítási díj módosításának lehetősége?
A biztosítási időszak vége előtt legkésőbb harminc nappal a
Biztosító jogosult a szerződési feltételekben foglaltak szerint
a szerződés díját módosítani, ha erről a Szerződőt az évfor-
duló előtt legkésőbb a negyvenötödik napon értesíti.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Szerződő illetve a Biztosított a szerződés szempontjából
minden lényeges körülményt köteles írásban közölni a Biz-
tosítóval haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül.
Ez vonatkozik a változásbejelentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely ada-
tában (amely adatokat a Szerződő a szerződéskötés során
közölt) változás történik, értesítse írásban biztosításközvetí-
tőjét, aki segít elintézni a szükséges módosítások elvégzé-
sét. A változásról írásban közvetlenül a központi irodánkat
is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre bocsá-
tott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közölt adatai a biz-
tosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor lehet
kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy törvényes
képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn (egyes
esetekben meghatározott feltételek mellett) az alábbi szer-
vezetek, személyek vonatkozásában: a feladatkörében eljáró
7
Felügyelet, folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró
nyomozó hatóság és ügyészség, továbbá az általuk kirendelt
szakértő, ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, vala-
mint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében el-
járó bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a hagyatéki ügyben
eljáró közjegyző, továbbá az általa kirendelt szakértő, adó-
hatóság, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, nemzetbiz-
tonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, Titkosszolgálat,
viszontbiztosító, átvevő biztosító, alapvető jogok biztosa,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
kárrendezési megbízott, kiszervezett tevékenységet végző,
magyar bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűnüldöző szerv és
külföldi Pénzügyi Információs Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített
adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye
vagy üzleti adata nem állapítható meg, valamint a jogalkotás
megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a
miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok
átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati
tudnivalókat a szerződési feltételek, valamint az adatkezelé-
si tájékoztató elnevezésű nyomtatvány tartalmazza, amely a
biztosítási szerződés részét képezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja biztosításközvetítőjét, akinek
telefonszáma a biztosítási szerződésen (fedezetet igazoló
dokumentumon) található. A bekövetkezett kárt bejelentheti
online kárbejelentési felületünkön is a https://ugyfelportal.
kh.hu/karbejelentes/ címen, ahol biztosítási kötvényszá-
mának megadásával gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
Káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851 postacímen,
- a gepjarmukar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi telefonszámon,
valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb a tu-
domásra jutástól számított két munkanapon belül be kell
jelentenie a Biztosító felé.
speciális teendők adott káresemények bekövetkezése-
kor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzoltóságnak
is.
Lopáskárt be kell jelenteni a rendőrségnek is.
A baleseti károk elbírálásához orvosi igazolásra van szük-
ség.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll fenn ab-
ban az esetben, ha nem biztosított káresemény történt.
A tételes kizárásokat a biztosítás szerződési feltételei
tartalmazzák. Mentesül a Biztosító, ha pl. a kárt a Biz-
tosított, illetve Szerződő vagy a vele közös háztartásban
élő hozzátartozó, vagy a Biztosított, illetve Szerződő -
vezető munkakört vagy a biztosított vagyontárgyak ke-
zelésével együtt járó munkakört betöltő - alkalmazottja,
megbízottja, tisztségviselője, tagja vagy szerve szán-
dékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Mentesül
továbbá a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól a
Szerződőt és a Biztosítottat terhelő kármegelőzési és
kárenyhítési kötelezettség megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító az elismert kártérítési összeget a kárrendezéshez
szükséges utolsó okirat beérkezését követő tizenöt napon
belül fizeti ki.
A Biztosított a bekövetkezett kár mértékéből káresemé-
nyenként, a biztosítási szerződésben (fedezetet igazoló do-
kumentumban) meghatározott önrészesedést maga viseli.
hová forduljon esetleges panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát bejelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355,
vagy (+36 1) 328 9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5254 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851 posta-
címre küldött levélben, vagy
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat ügyintézőinél
vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az
önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső
célok érdekében eljáró természetes személy (fogyasztó)
a Magyar Nemzeti Bank előtt (1013 Budapest, Krisztina
krt. 39., levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777,
telefon: +36 80 203 776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu),
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.
A biztosítási jogviszony létrejöttével és teljesítésével kap-
csolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fogyasztó
álláspontját alátámasztó bizonyítékaival a Pénzügyi Békél-
tető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési
cím: 1525 Budapest BKKP Pf.:172, telefon: +36 80 203 776,
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdeményezhe-
ti, vagy bírósághoz fordulhat.
Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társashá-
zak stb. igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,
levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777,
telefon: (+36 1) 489 9100, fax: (+36 1) 489 9102).
8
Adatkezelési panasszal kapcsolatosan a Biztosító belső
adatvédelmi felelőséhez, bírósághoz vagy a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Bu-
dapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: (+36 1) 391
1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési fel-
tételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan tanulmányozza
át. Jogvita esetén a szerződési feltételekben foglaltak az
irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kh.hu oldalon további hasznos
tanácsokat, tájékoztatókat, fogalom meghatározásokat ol-
vashat.
központi iroda:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
tel: (+36 1) 328 9000
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
9
a K&H Biztosító Zrt.
K&H casco biztosításának általános szerződési feltételei
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) kötelezettséget
vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a kockázatviselés kezdetét
követően bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén
a jelen szerződési feltételekben részletezettek szerint megtéríti a
Biztosított azon kárait, amelyekre a biztosítási szerződés (fedeze-
tet igazoló dokumentum) és a jelen szerdési feltételek alapján
kockázatviselése kiterjed.
A biztosítási szerdés részét képezi az ajánlat, vagy annak részét
képező dokumentumok és a jelen szerdési feltételek, továbbá a
felek egymáshoz intézett írásbelinek minősülő nyilatkozata.
Jelen feltételben nem érintett kérdésekben a különös vagy kiegé-
szítő feltételek és az egyes szerződések rendelkezései, illetőleg a
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelke-
zései az irányadóak. A biztosítási szerdésre a magyar jogot kell
alkalmazni.
A biztosítási események megharozát és a Biztosító szolgál-
tatásának mértékét a különös és kiegészítő feltételek, valamint a
záradékok tartalmazzák.
I. általános feltételek
Jelen általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák,
amelyek a K&H casco biztosítási szerződés egészére alkalmazan-
dók. Amennyiben a különös és a kiegészítő szerződési feltételek
ettől eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározot-
tak az érvényesek.
1.1. Biztosító, Szerződő, Biztosított
1.1.1. Biztosító a K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító)
1.1.2. Biztosított: jelen feltételek szerint Biztosított a biztosí-
si szerdésben (fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint
megnevezett olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a va-
gyontárgy megóvához érdeke fűződik (a továbbiakban: Biztosí-
tott).
1.1.3. Szerződő: jelen feltételek szerint Szerződő a biztosítási
szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megnevezett
személy, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony
alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy aki a
szerződést az érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban:
Szerződő). A díjfizetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a Bizto-
sító a jognyilatkozatokat a Szerdőhöz intézi.
1.1.4. Ha a szerződést nem a Biztosított kötötte, a biztosítási
esemény bekövetkezéséig vagy a Biztosított belépéséig a Szerző-
dő a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerdésben bekövetke-
zett változásokról a Biztosítottat köteles tájékoztatni.
1.1.5. Ha a biztosítási szerdést nem a Biztosított, hanem az
ő javára harmadik személy kötötte, a biztosítási esemény bekövet-
kezéséig, illetőleg a Biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezett-
ség a szerdő felet terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni
és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére.
1.1.6. Ha a szerződést nem a Biztosított kötötte, a Biztosított
a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerző-
dő fél helyébe léphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem
szükséges. A belépéssel a szerdő felet megillető jogok és az
őt terhelő kötelezettségek összesége a Biztosítottra száll át. Eb-
ben az esetben a folyó biztosísi időszakban esedékes díjakért
a szerződő féllel egyetemlegesen felelős. A szerdésbe belépő
Biztosított köteles a szerdő félnek a szerződésre fordított költ-
ségeit – ideértve a biztosítási díjat is – megtéríteni.
1.2. a biztosítási szerdés létrejötte
1.2.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szer
biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fedezetet igazoló do-
kumentumot állít ki.
1.2.2. A szerdés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra
annak beérkezésél számított tizenöt napon belül nem nyilatko-
zik, feltéve, hogy az ajánlatot, a jogviszony tartalmára vonatkozó,
a jogszabályban előírt tájékoztas birtokában, a Biztosító által
rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően tette
a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés - az ajánlat szerinti
tartalommal - az ajánlatnak a Biztosító részére történt átadása
időpontjára visszamenőleges hatállyal a kockázatelbírálási idő el-
teltét követő napon jön létre.
Ha a kockázat elbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövet-
kezik, az ajánlatot a Biztosító csak abban az esetben utasíthatja
vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kife-
jezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a
kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat
elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
1.2.3. Ha a szerdést nem írásban kötötték meg, akkor a
Biztosító köteles a biztosísi fedezetet igazoló dokumentumot ki-
állítani.
1.2.4. Ha fedezetet igazoló dokumentum a Szerdő ajánla-
tától eltér, és az eltérést a Szerdő a fedezetet igazoló doku-
mentum kézheztelétől smított tizenöt napon belül nem
kifogásolja, akkor a szerződés a fedezetet igazoló dokumentum
szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltéré-
sekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az eltérésre a Szer
figyelmét a fedezetigazolás átadásakor írásban felhívta. Ha a fel-
hívás elmarad, a szerdés az ajánlat tartalmának megfelelően jön
létre.
1.2.5. Mind a Biztosító, mind a Szerdő lehet ajánlattevő, aki
az ajánlatához annak megtételétől számított tizenöt napig kötve
van.
1.3. a kockázatviselés kezdete
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott idő-
pontban megkezdődik, kivéve, ha az ajánlatot a Biztosító annak
10
átadásától számított, a Ptk. által rendelkezésre bocsátott tizenöt
napon belül visszautasítja. Az ajánlaton a kockázatviselés kezde-
teként megjelölt időpont érvényesen nem lehet korábbi, mint az
ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája, kizárólag abban
az esetben, ha a biztosítandó jármű új járműnek* minősül. Új jár-
mű esetén a kockázatviselés kezdetének napja megegyezhet az
ajánlat aláírásának napjával, azzal a feltétellel, hogy ilyen estben
az ajánlaton a kockázatviselés kezdeténél az óra, perc időpont is
feltüntetésre kerül.
1.4. a biztosítási szerdés tartama, a biztosítási év-
forduló és a biztosítási iszak
1.4.1. A szerdés határozatlan tartamú. A tartamon belül a
biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben
a biztosítási időszak utolsó napja, amelyet a biztosísi szerdés
(fedezetet igazoló dokumentum) tartalmaz. Etl eltérő megálla-
podás esetében a biztosítási évforduló lehet a fentiektől eltérő
időpont, amely megállapodás eredményét a biztosísi ajánlatnak
tartalmaznia kell.
1.4.2. A biztosító a biztosított részére a biztosítási időszak
vége előtt legkésőbb 45 nappal írásbeli tájékoztatást küld a bizto-
sítási időszak megújításáról. A biztosítási szerződés megújításáról
szóló tájékoztassal egyidejűleg a biztosító megküldi a megújí-
ssal érintett biztosítási időszakra vonatkozó fedezetet igazoló
dokumentumot, mely kizárólag a biztosított ráutaló magtartása
esetén lép hatályba.
1.5. a biztosítási szerződés módosítása
1.5.1. A felek a szerdés tartalmát közös megegyezéssel
bármikor módosíthatják. A szerződés módosítással nem érintett
része változatlanul marad.
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei
1.6.1. Érdekmúlás, lehetetlenülés: ha a Biztosító kockázatvi-
selésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, be-
következése lehetetlenné vált vagy a biztosísi érdek megszűnt,
a szerződés, illetőleg annak megfelelő része megszűnik.
Ha a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt a Biztosítottnak
a biztosítási érdeke megszűnik, vagy a biztosísi esemény be-
következése lehetetlenné válik, a szerződés - vagy annak érintett
része - megsnik az érdek megszűnésének, illetve a biztosísi
esemény lehetetlenné válásának napjával. A Biztosítót ilyen eset-
ben a biztosísi szerdés megszűnése napjáig számított díj illeti
meg.
A Biztosító kérésére az érdekmúlást igazoló dokumentumot a Biz-
tosító részére be kell mutatni.
1.6.2. Felmondás: a felek a szerdést a biztosítási időszak
végére írásban felmondhatják. A felmondási idő harminc nap.
Szerződő felmondása esetén a felmondásnak a Biztosítóhoz leg-
alább harminc nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie.
1.6.3. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása, részleges díj-
fizetés: ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre,
a Biztosító díjfizetésre történő felszólítást küld, amelyben a díj
megfizetésére vonatkozóan a felszólító elküldésétől számított
legalább harminc napos póthatáridőt határoz meg. A póthatári
eredménytelen elteltével a biztosítási szerződés a póthatár-
idő napjával megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelését
késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. Abban az esetben,
ha a szerdés a folytatólagos díj meg nem fizetése következ-
ben szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított
százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatvi-
selés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a meg-
szűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a
korábban esedékessé vált biztosísi díjat megfizetik. A biztosísi
szerződés díjnemfizetés miatt legkésőbb az adott biztosítási idő-
szak végével megszűnik. Ha az esedékes díjnak csak egy részét
fizetk meg, a szerdés a kifizetett díjjal arányos időtartamra
marad fenn. Ezen időtartam leteltével a Biztosító koczatviselése
megszűnik.
1.6.4. Közös megegyezés: a felek a szerződést közös meg-
egyezéssel bármikor megszüntethetik.
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai, kedvezmények
1.7.1. A megkötött szerződések esetében a biztosítás első
díjrészlete a koczatviselés kezdetének napján esedékes.
1.7.2. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak
az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik. A díjfizetési
gyakoriság - a biztosítási szerződésben (fedezetet igazoló doku-
mentumban) megjelöltek szerint - éves, féléves, negyedéves vagy
havi lehet. Ha az ajánlat a díjfizetési gyakoriságról nem tartalmaz
rendelkezést, akkor a biztosítási szerződés (fedezetet igazoló
dokumentum) éves díjfizetés gyakoriság szerint kerül kiállításra.
A szerződés díja fizethető online díjfizetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki utalással vagy készpénz-
átutalási megbízáson (postai csekken). A biztosítási szerződés
díjfizetési gyakoriságának módosítására kizárólag az évfordulót
követő naptól (az új biztosísi időszak első napjától), a díjfizetés
módjának módosítására az adott biztosítási időszakban bármikor
van lehetőség.
Ha a Szerdő a díjrészletet az esedékességkor nem fizeti
meg, úgy a díjfizetés gyakorisága és a módja szerint a szer-
ződésre alkalmazott kedvezményt elveszíti és a teljes biz-
tosítási évre járó díj egyösszegben esedékessé válik a meg
nem fizetett díjrészlet esedékességének napján.
1.7.3. A biztosísi díj összegét, a díjrészlet megfizetésének
esedékességét, módját és gyakoriságát a biztosítási szerződés
(fedezetet igazoló dokumentum), illetve a díjesedékességi értesítő
tartalmazza.
A Biztosító csak az azonosításra alkalmas adatokkal (szerző-
désszám, a díjjal fedezett időszak megjelölése) érkezett díjat
tekinti befizetettnek.
Az esedékes díj megfizetése akkor teljesül, amikor annak összegét
a Biztosító fizetési számláján jóváírják.
Készpénz-átutalási megbízás esetén a Biztosító a díj megfizetését
a feladás napján teljesítettnek tekinti, amennyiben azt a Szer
kétséget kizáróan igazolja.
1.7.4. Késedelmes díjfizetés esetén a Biztosító késedelmi ka-
mat felszámítására jogosult.
1.7.5. Ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre,
akkor a szerdésre az általános szerződési feltétel 1.6.3. pontja
az irányadó.
*Új jármű: amennyiben a gépjármű kilométer smlálója 100 km-nél kevesebbet mutat és a jármű első tulajdonosa tesz ajánlatot a casco biztos megkötésére
11
1.7.6. Érdekmúlás és lehetetlenülés estén az általános szer-
ződési feltétel 1.6.1. pontja az irányadó.
1.7.7. A biztosítási eseny bekövetkezte esen – ha a
szerződés megsnik – a Biztosító az egész biztosítási idő-
szakra járó teljes díj megfizetésétvetelheti.
A szerződés megszünésének egyéb esetében a Biztosító
addig a napig járó díjak megfizet követelheti, amikor a
kockázatviselés véget ért.
1.7.8. Jelen szerdési feltételek szerint kötött biztosítás ese-
tén a Biztosító az alábbi kedvezményeket alkalmazza:
Keresztértékesítési kedvezmény: 5% kedvezmény kerül alkalma-
zásra abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezik még egy a K&H
Biztosítónál kötött biztosítási szerdéssel (élet és nem-élet szer-
ződés is figyelembe vehető), továbbá akkor is, ha a K&H Banknál
vezetett folyószámlával rendelkezik és erről a Szerdő nyilatkozik
az ajánlattételi folyamat során.
Díjfizetési kedvezmények: a Szerződő által választott díjfizetési
mód és gyakoriásg függvényében díjfizetési kedvezmény alkal-
mazható az alábbiak szerint:
- 5% kedvezmény kerül alkalmazásra abban az esetben, ha a
bármilyen banki díjfizetési mód (csoportos beszedési megbí-
zás, átutalás, bankkártyás) kerül kiválasztásra,
- 10% kedvezmény kerül alkalmasra éves, 5% kedvezmény
féléves, 2% kedvezmény negyedéves díjfizetési gyakoriság
választása esetén.
Kampánykedvezmény: a Biztosító által meghirdetett, előre meg-
határozott időszakra, értékesítési csatornára és szerződési para-
méterekre nyújtott kedvezmény, amelynek feltételeiről és annak
mértékéről a Biztosító a casco biztosítás termékoldalán (www.
kh.hu/biztositas/gepjarmu/casco) nyújt részletes tájékoztast.
A kedvezmények az igénybe vételi feltételek teljesülése esetén
automatikusan kerülnek alkalmasra. Több kedvezmény igénybe
vétele esetén a kedvezmények mértéke összeszorzódik.
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiz-
tosítás, többszörös biztosítás
1.8.1. A biztosítási összeget a jármű újkori bruttó érke
határozza meg.
1.8.2. A Biztosító kártérítési kötelezettgének felső határát a
biztosítási összeg képezi, oly módon, hogy a kártérítés a biztosí-
si szerdésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megadott
biztosítási összegre korlátozódik.
1.8.3. Amennyiben a biztosísi összeg kisebb, mint a gép-
jármű értéke (alulbiztosís), akkor a Biztosító a kárt csak olyan
arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosísi összeg a gép-
jármű értékéhez aránylik. Az eltérő megállapodásokat a különös
feltételek rögzítik.
1.8.4. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosí-
si összeg nem haladhatja meg a biztosított gépjármű Autovista
adatbázis alapján számított valóságos értékét, amennyiben az Au-
tovista adatbázisból nem határozható meg a valóságos érték, ak-
kor a gépjármű piaci értékét. A biztosítási összegnek a gépjár
Autovista adatbázis szerinti értékét, annak hiányában a gépjármű
piaci értékét meghaladó részére vonatkozó megállapodás semmis,
s a díjat ennek megfelelően le kell szállítani.
1.8.5. Az 1.8.3. pont rendelkezései ellenére is lehet biztosítási
szerződést kötni a gépjármű várható értékére, továbbá helyreállí-
sának, illetőleg új állapotban való beszerzésének erejéig a külö-
nös feltételekben részletezettek szerint.
1.8.6. többszörös biztosítás
Ha a Szerdő illetve a Biztosított valamely másik biztosí-
nál a biztosított értékre vonatkozóan ugyan azon kockáza-
tokra biztosítást kötött, a másik biztosíintézet nevét és a
biztosítási összeget haladéktalanul köteles közölni a Bizto-
sítóval.
1.9. a biztosítási díj módosításának szabályai
1.9.1. A biztosís megújítása minden évben a biztosítási idő-
szak végét megelőzően történik. A biztosísi időszak vége előtt
legkésőbb harminc nappal a Biztosító jogosult a szerdési fel-
tételekben foglaltak szerint a szerdés díját módosítani, ha erről
a Szerződőt az évforduló előtt legkésőbb negyvenötödik napon
írásban értesíti. Az új biztosítási díj az új biztosísi időszak első
napjával lesz érvényes.
1.9.2. Az 1.9.1. pontban leírtak elmaradása esetén a Biztosí
a szerződést változatlan adattartalomal tartja halyban a követ-
kező biztosítási iszakra.
1.9.3. A szerdés fennállása alatt a Biztosító a kárrendezési
szolgáltasok színvonalának fenntartása érdekében a következő
biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díjat – a kárgyakoriság-
tól függetlenül – évente egy alkalommal az árszínvonal változásá-
hoz igazíthatja.
1.9.4. A Biztosító a módosítás mértékét az adott biztosítási
időszakra vonatkozó tarifája alapján határozza meg.
1.9.5. Ha a Szerdő a módosítást nem fogadja el, a mó-
dosítárl szóló értesítést követően – a biztosítási iszak
végére, azt legalább harminc nappal megelőzően – írásban
felmondhatja a szerződést. Felmondás hiányában a szerző-
dés a módosítás szerint marad hatályban.
1.9.6. A Biztosító az alábbi indokok alapján jogosult a je-
len szerződést egyoldalúan módosítani:
- az irányadó jogszabályi környezet változása, ideértve a
jogszabályváltozást, az MNB által kiadott szabályozó
normák, felügyeleti határozat szerinti kötelezést, továb-
bá a Biztosítóra kötelező bírósági, más hatósági döntés
alapján a szerződési feltel bármely részét;
- a szolgáltatásnyújtást meghatározó jogszabályi kör-
nyezeten kívüli feltelek, így különösen a szolgáltas-
nyújtásban közreműködő, a szolgáltatásnyújtás során
a Biztosítóval kapcsolatot létesítő harmadik felek által
alkalmazott vonatkozó szerződési feltételeinek, díjtétele-
inek változása esetén a nyújtott asszisztenciával kapcso-
latos rendelkezéseket;
- a Biztosító nyilvántartási rendszerének módosítása ese-
tén;
- új díjfizetési lehetőségek, módok bevezetése; korábbi
díjfizetési módok megszüntetése esetén a díjfizetésre
vonatkozó rendlkezéseket.
12
1.9.7. A jelen szerdést a Biztosító egyoldalúan a fen-
ti pontban rögzített indokok alapján jogosult módosítani.
A módosítást a Biztosító köteles a módosítás hatálybalépé-
sét legalább harminc nappal megelőzően írásban közölni a
Szerződővel, illetve a Biztosítottal.
1.9.8. Amennyiben a Szerződő, illetve a Biztosított a vál-
toztatásokat nem fogadja el, úgy a szerződést felmondhatja.
1.10. önrészesedés
1.10.1. A Biztosított káreseményenként a bekövetkezett kár,
biztosítási szerdésben (fedezetet igazoló dokumnetumban)
meghatározott mérkét maga viseli (önrészesedés).
1.10.2. Az önrészesedés meghatározandó összegszerűen és a
kár szalékában is. Mindkét módon megharozott önrészesedés
esetén mindig a magasabb összegű érték kerül levonásra.
1.10.3. Egy káresemény kapcsán, ha a kár értéke nem haladja
meg a vállalt önrészesedés mértékét, a Biztosító fizetési kötele-
zettsége nem áll fenn. Az azt meghaladó károk esetében az önré-
szesedés feletti kárösszeg kerül megtérítésre.
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei
A. Szerződő, Biztosított kötelezettségei
1.11.1. tájékoztatási kötelezettség, közlési és változás-
bejelentési kötelezettség
1.11.1.1. A Szerdő, a Biztosított az ajánlat átadásával egyidő-
ben köteles a biztosís elvállalása szempontjából minden olyan
lényeges körülményt a Biztosítóval közölni, a Biztosító tudomására
hozni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A közlési kötele-
zettség feltétlenül fennáll minden olyan körülményre vagy adatra,
amelyre a Biztosító az ajánlaton vagy mellékleteiben, valamint
bármilyen más írásos formában kérdést tett fel. A Biztosító írásban
feltett kérdéseire a Szerdő illetve a Biztosított köteles a való-
ságnak megfelelő válaszokat adni. A kérdések megválaszolatlanul
hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsér-
tését.
1.11.1.2. A Biztosító kockázatviselésének tartama alatt a Szer-
ződő illetve a Biztosított haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon
belül köteles a Biztosítónak írásban bejelenteni
- minden olyan körülményben bekövetkezett változást, amely-
l a szerdéskötéskor nyilatkozott, illetve
- minden olyan tényt, lényeges körülményt, amely a Biztosító
kockázatviselésének mértékét befolyásolja.
A Biztosító kockázatviselését, kockázatvállalását befolyásoló
ténynek, körülménynek minősül a biztosítási szerdés (fedezetet
igazoló dokumentum), ajánlat és mellékleteinek bármely adata.
A Szerződő illetve a Biztosított ellen indított cd-, felszámolási
eljárás, végelszámolás, illetőleg az átalakulás megindulása válto-
zás bejelentési kötelezettség alá esik, és rá a változás bejelentési
kötelezettségre vonatkozó feltételek érvényesek.
1.11.1.3. Ha a Biztosító csak a szerződéskötés után szerez tu-
domást a szerdést érintő lényeges körülményekről, vagy ha a
szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását
közlik vele, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős
növekedését eredményezik, a tudomásszerzésl számított tizen-
öt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására,
illetőleg - ha a kockázatot a szerződési feltételek értelmében nem
vállalhatja - a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.
Ha a Szerdő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra
annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem válaszol,
a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik
napon megszűnik. Erre a következményre a Szerdőt a módosí
javaslat megtételekor figyelmeztetni kell.
Ha a Biztosító e jogaival nem él, a szerdés az eredeti tartalom-
mal hatályban marad.
A közlési és változás bejelentési kötelezettg megszegése esetén
a jogkövetkezmények csak azon vagyontárgyakra alkalmazhatók,
amelyeket a kötelezettség megsérse érintett.
1.11.1.4. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötele-
zettség egyaránt terheli a Szert és a Biztosítottat.
A változás bejelentési kötelezettség elmulasztására is a közlési
kötelezettség (1.12.6. pont) megsérsére szóló szabályt kell al-
kalmazni.
A közlési és változás bejelentési kötelezettség megszegése
esen a jogkövetkezmények csak azon vagyontárgyakra
alkalmazhatók, amelyeket a kötelezettség megsértése érin-
tett.
A közlési és változásbejelentési kötelezettség megszegésé-
nek következménye a 1.12.6. pontban kerül meghatározásra.
1.11.1.5. A Biztosított a káreseménnyel kapcsolatos, bármilyen
jogcímen befolyó megtérülést a Biztosító által kifizetett összeg
erejéig köteles nyolc napon belül a Biztosítónak bejelenteni.
1.11.1.6. A Szerdő illetve a Biztosított minden bejelentését és
nyilatkozat írásban köteles közölni. Írásba foglaltnak tekintendő
minden olyan nyilatkozat, ami a Ptk. 6:7. §-ban foglaltaknak meg-
felel (például levél, telex, telefax, elektronikus aláírással ellátott
elektronikus üzenet, valamint aláírással ellátott scanelt dokumen-
tumot tartalmazó elektronikus üzenet).
1.11.1.7. A szerződő felek jognyilatkozataikat, beleértve a bizto-
sítási szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat is, írás-
ban kötelesek megtenni. A Szerdő (Biztosított) nyilatkozata a
Biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a Biztosító szerdést
kezelő egységének tudomására jutott.
1.11.2. rmegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
1.11.2.1. A Szerződő fél és a Biztosított a kár megelőzése érde-
kében az adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles
tanúsítani. Ez a követelmény alkalmazandó abban az esetben is,
ha a szerződés szabályozza a Szerdő fél és a Biztosított kár-
megelőzési teendőit, előírja a kár megelőzését vagy enyhítését
célzó eszközöket, eljárásokat, szakképzettségi követelményeket.
A Szerződő fél és a Biztosított a Biztosító előírásai és a kárese-
mény bekövetkeztekor adott utasításai szerint, ezek hiányában az
adott helyzetben általában elvárható magatartás következménye
szerint köteles kárt enyhíteni. A kárenyhítés szükséges költségei a
biztosítási összeg keretei között akkor is a Biztosítót terhelik, ha a
kárenyhítés nem vezetett eredményre.
1.11.2.2. A káresemény bekövetkezése un, a kárrendezés
megkezdéséig (1.11.6.3.) a biztosított vagyontárgy állapoban a
Biztosított annyiban változtathat, amennyiben ez a kárenyhítéshez
feltétlenül szükséges.
13
1.11.2.3. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mér
változtatás következtében a Biztosító számára fizetési köte-
lezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények
tisztázása lehetetlenné vált, akkor a Biztosító szolgáltatási
kötelezettsége nem áll be.
1.11.2.4. A Szerződő és a Biztosított köteles a kárt tőle telheen
megelőzni és enyhíteni.
resemény észlelése esetén meg kell tenni minden olyan szük-
séges intézkedést, amellyel meg lehet akadályozni a további károk
keletkezését. A károk megelőzésére és elhárísára a hatályos
jogszabályok, hatósági határozatok, szabványok az irányadók.
1.11.2.5. A Biztosító képviselője, illetve megbízottja útján jogo-
sult a Biztosítottnál a gépjármű kockázati állapotát bármikor ellen-
őrizni, valamint jogosult a kármegelőzésre vonatkozó intézkedé-
sek végrehajtásának ellenőrzésére.
1.11.2.6. A károk megelőzésére és elhárítására a halyos jog-
szabályok, hatósági határozatok előírásai a mindenkor irányadók.
1.11.3. kárbejelentési kötelezettség
1.11.3.1. A Szerződőnek illetve a Biztosítottnak a kárese-
ményt bekövetkezése un haladéktalanul, de legkésőbb a
tudomásra jutásától számított két munkanapon belül be kell
jelenteni írásban vagy telefonon a Biztosítóhoz és lehetővé
kell tennie a bejelentés, valamint a felvilágosítások tartalmá-
nak ellenőrzését.
1.11.3.2. Amennyiben a Szer, illetve a Biztosított e kö-
telezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak, a Biztosító teljesítési kötelezettsé-
ge nem áll be.
1.11.3.3. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a károsodott vagyontárgy megnevezését és a kár bekövetke-
zésének helyét,
b) a káresemény időpontját, okát és rövid leírását,
c) a károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értéket),
d) a kárrendezésben közreműködő - a Biztosítottat, Szert
képviselő - személy vagy szervezet nevét.
1.11.3.4. A kárbejelentésre vonatkozó speciális szabályok a külö-
nös feltételekben kerülnek meghatározásra.
1.11.3.5. A Szerződőnek illetve a Biztosítottnak a kár összegsze-
ségét hitelt érdemlően bizonyító terveket, számlákat, vámok-
nyokat, szerződéseket, selejtezési jegyzőkönyveket, nyilvántartó
kartonokat, leltáríveket, költségszámításokat és egyéb bizony-
latokat - a Biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának
kérésére - bármikor rendelkezésre kell bocsátania.
A Biztosított a kárrendezés megkezdéséig az általános szerdési
feltétel 1.11.2.2. és az 1.11.2.3. pont alapján járhat el.
1.11.3.6. Ha a Biztosító a bejelentés kézhezvételétől számí-
tott ötödik munkanapon sem kezdte meg a kárrendezést, a
Biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállí-
sáról. A helyreállís megkezdése esen a Biztosított kö-
teles fényképe(ke)t készíteni a vagyontárgy károsodásának
utólagos igazolása érdekében. A károsodott vagyontárgyak
maradványait azonban további harminc napig, de legfeljebb
a kárrendezési eljárás befejezéséig köteles változatlan álla-
potban megőrizni és a Biztosító kérésére bemutatni.
1.11.3.7. A károk felmérése, megállapítása a Biztosító vizsgálata
során a Biztosítottal, illetőleg a károsulttal közösen készített, téte-
les felsorolású jegykönyvben foglaltak alapján történik.
1.11.3.8. A Biztosított vállalja, hogy a lopás és rablás esetén a
rendőrségi nyomozást megszüntető határozatot vagy a jogerős
bírósági ítéletet beszerzi, és a Biztosító részére bemutatja. A Biz-
tosítottnak ez a kötelezettsége független a kárigény elbírálásától.
1.11.3.9. A Biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a Bizto-
sító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, ame-
lyek a biztosísi esemény megállapításához szükségesek, így
különösen:
- a kár mértékét bizonyító dokumentumokat,
- az adásvételi szerdést,
- a hatósági igazolást vagy határozatot, ha volt hatósági eljárás,
- lopás esetén a rendőrségi feljelentést.
1.11.3.10. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár
összegszerűségének bizonyítása a Biztosítottat, illetőleg a
károsultat terheli.
A Szerződő (Biztosított) vagy a Biztosító kérheti a kár okának és
összegének független szakértő által történő megállapísát. A füg-
getlen szakértő költségét a megbízó fizeti.
1.11.3.11. Amennyiben büntető vagy szabályszértési eljárás
van folyamatban az adot kárüggyel kapcsolatban, annak
eredményéről a Biztosított köteles a Biztosítót a tudomásá-
ra justól számított nyolc napon belül írásban érteteni. E
kötelezettség akkor is fennáll, ha a Biztosító a szersben
vállalt kötelezettségének már eleget tett.
B. Biztosító kötelezettségei
1.11.4. tájékoztatási kötelezettség
A Biztosító köteles a Szert tájékoztatni:
- a szerződés adatairól,
- a bejelentett károk rendezéséről,
- a biztosítási összeg(ek) kifizetéséről, a kárkifizetésekl, illet-
ve ezek akadályáról.
1.11.5. szolgáltatási kötelezettség
1.11.5.1. A Biztosító szolgáltatására a Biztosított jogosult.
1.11.5.2. A Biztosító a mindenkor érvényes törvényes belföldi fi-
zetőeszközben téríti meg a károkat.
1.11.5.3. A Biztosító köteles a kárbejelentés kézhezvételétől s-
mított öt munkanapon belül (kivéve a katasztrófakárok esetén) a
kárrendezést megkezdeni.
1.11.5.4. A Biztosító az elismert kártérítési összeget a kárbeje-
lentéstől számított tizenöt napon belül téríti meg. Ha a Biztosított
igazoló okiratot tartozik bemutatni, úgy a tizenöt napos határidő
atl a naptól számítandó, amikor az utolsó okirata biztosítóhoz
beérkezett.
1.11.5.5. A Biztosító mindaddig nem esik fizetési késede-
lembe, és a szolgáltas összet visszatarthatja ameddig
- tség merül fel a Biztosított, illetőleg az általa megjelölt
személy pénzfelvételi jogosultságát illetően, a Biztosító
által megkívánt igazolás benyújtásáig és/vagy
- az eljárás befejelzéséig, ha a biztosítási eseménnyel kap-
csolatban a Biztosított ellen büntetőeljárás indult.
Fenti esetekben a Biztosítót kamatfizetési kötelzettség nem
terheli.