Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító casco biztosítás szerződési feltételek és ügyféltájékoztató – 2020.05.29-től

K&H casco biztosítás
érvényes: 2020. május 29-től
készült a MABISZ Standard
Termékvázlat figyelembevételével
3
tartalom
K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató ................................................................................................................................................... 4
K&H casco biztosítás általános szerződési feltételei ............................................................................................................................... 8
I. általános feltételek ................................................................................................................................................................... 8
1.1. Biztosító, Szerződő, Biztosított ................................................................................................................................................... 8
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte................................................................................................................................................. 8
1.3. a kockázatviselés kezdete .......................................................................................................................................................... 9
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ......................................................................... 9
1.5. a biztosítási szerződés módosítása ............................................................................................................................................ 9
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei .......................................................................................................................... 9
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai, kedvezmények .................................................................................................................. 9
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás ......................................................................... 10
1.9. a biztosítási díj módosításának szabályai ................................................................................................................................. 11
1.10. önrészesedés ........................................................................................................................................................................... 11
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei ................................................................................................................................ 11
1.12. a Biztosító mentesülés ............................................................................................................................................................. 14
1.13. általános kizárások ................................................................................................................................................................... 14
1.14. elévülés .................................................................................................................................................................................... 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség .............................................................................................................. 15
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés ............................................................................................................................................ 18
II. K&H casco biztosítás különös feltételek .............................................................................................................................. 19
2.1. Biztosított ................................................................................................................................................................................. 19
2.2. területi hatály ............................................................................................................................................................................ 19
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre ............................................................................................................................................... 19
2.4. biztosítási összeg meghatározása ............................................................................................................................................ 19
2.5. biztosítási események .............................................................................................................................................................. 19
2.6. a Biztosított változás-bejelentési kötelezettségei ...................................................................................................................... 20
2.7. a Biztosító szolgáltatása ........................................................................................................................................................... 21
2.8. önrészesedés ........................................................................................................................................................................... 22
2.9. kárelőzményi rendszer ............................................................................................................................................................. 23
2.10. a kárigény bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek ............................................................................................................ 24
2.11. külföldön bekövetkezett károk rendezésének szabályai ............................................................................................................ 24
2.12. kizárások .................................................................................................................................................................................. 25
2.13. a Biztosító mentesülése ........................................................................................................................................................... 25
2.14. a gépjármű védelmi rendszerével szemben támasztott követelmények .................................................................................... 25
2.15. a gépjármű kockázatfelmérése ................................................................................................................................................. 25
III. kiegészítő biztosítások .......................................................................................................................................................... 27
3.1. K&H cascoszerviz 24 biztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................................. 27
3.2. K&H poggyászbiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................ 28
3.3. K&H gépjárművön szállított szabadidős eszközök, kiegészítők biztosításának kiegészítő feltételei .......................................... 29
3.4. K&H gyermekfelszerelés biztosítás kiegészítő feltételei ........................................................................................................... 30
3.5. K&H balesetbiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................... 31
3.6. K&H extra tartozékok biztosításának kiegészítő feltételei ......................................................................................................... 35
1. számú melléklet tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról ................................................... 37
2. számú melléklet .................................................................................................................................................................................... 39
3. számú melléklet .................................................................................................................................................................................... 39
4. számú melléklet adatkezelési tájékoztató (kivonat) ......................................................................................................................... 40
4
K&H casco biztosítás ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H casco
biztosítást, amely (gép)járművére nyújt kártérítési fe-
dezetet törés és elemi károk, illetve lopáskárok ese-
tén.
megbízhatóság:
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) 1992.
február 19-én alakult meg Budapesten. Biztosítótár-
saságunk Európa egyik legerősebb pénzügyi csoport-
jának, a KBC csoportnak a tagja, és Magyarországon
biztosítási tevékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
levelezési cím: 1850 Budapest,
telefon: (+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776,
fax: (+36 1) 429 8000,
web: www.mnb.hu).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről (a továbbiakban:
Bit.) és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv-
ről (a továbbiakban: Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az
1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról
és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék érté-
kesítése folyamán az Ön számára nem nyújt biztosí-
tási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcí-
men javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadal-
mazásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájékoz-
tató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
mire terjed ki a K&H casco biztosítás?
A biztosított jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptí-
pusa, s ennek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészei,
tartozékai (ideértve a kötelezően előírt KRESZ tarto-
zékokat, kivéve a kötelezően előírt gyermekülés).
A jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, s en-
nek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tarto-
zékaitól eltérő tartozékokat (továbbiakban: extra tarto-
zékok) a Biztosító a biztosított jármű káridőponti érté-
kének 10%-ig, külön díj megfizetése nélkül megtéríti.
Amennyiben az extra tartozékok értéke a fentebb
meghatározott 10%-ot meghaladja, az ezen érték fe-
letti rész kiegészítő biztosítással fedezetbe vonható a
különös feltételekben meghatározottak szerint.
A K&H casco biztosítás fedezetet nyújt a biztosított
(gép)járművek esetében az alapfedezetben lévő törés
és elemi kár biztosítási eseményeire.
Törésnek minősül minden olyan kár, amelyet baleseti
eredetű, hirtelen, külső, akaraton kívüli erőhatás okoz
(ideértve az idegen személy által okozott szándékos
rongálást is) a biztosított vagyontárgyban.
Az elemi kár kockázat a tűz, a robbanás és a termé-
szeti eredetű károsító hatásokat jelenti.
Az előző két alapfedezeten kívül választható fedezet
a lopáskár, amelynek minősül minden olyan kár,
amely úgy következett be, hogy az elkövető a megfe-
lelően lezárt (gép) járművet ellopta, továbbá lopásnak
minősül a (gép)jármű alkatrészeinek, tartozékainak
ellopásával kapcsolatban keletkezett károsodás, ide
értve a kísérlet eredményeként bekövetke rongá-
lási károkat is.
5
Megfelelően lezártnak tekintendő a (gép)jármű,
amennyiben a lopáskár bekövetkezésének időpontjá-
ban kivétel nélkül megfelelt az alábbi követelmények-
nek:
- valamennyi nyílászáró eleme rendeltetéssze-
rűen zárt, fel-, illetve beszerelt állapotban volt
és megakadályozta a járműbe történő erőszak
nélküli jogtalan behatolást,
- a zárak és zárbetétek a jármű kulcsa, távirányí-
tója, kódkártyája, indítókártyája nélkül nem vol-
tak roncsolásmentesen nyithatók.
mire nem terjed ki a K&H casco biztosítás?
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a K&H casco
biztosítás szerződési feltételeit, amelyek részlete-
sen felsorolják azokat az eseményeket (kizáráso-
kat és korlátozásokat), amelyekre nem terjed ki a
biztosítás.
Nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizá-
rásra kerül, például:
- (gép)járműverseny során bekövetkezett kár,
nem baleseti eredetű károsodás, javítás so-
rán keletkezett töréskár;
- kiszerelt vagy leszerelt állapotban lévő al-
katrészek lopáskára, tűz- és robbanáskára;
- hatósági engedély nélküli üzemeltetéssel
összefüggő tűz- és robbanáskárok.
milyen kiegészítő biztosítások választhatók
hozzá?
K&H cascoszervíz 24 biztosítás
A biztosított gépjármű K&H casco biztosítási szerző-
désében meghatározott biztosítási eseményből (tö-
rés, elemi kár, illetve lopás) eredő menetképtelen-
sége, mozgásképtelensége esetén, vagy a lopás koc-
kázatot is fedező K&H casco biztosítási szerződés
esetén a gépjármű teljes lopása esetén a Biztosító se-
gítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és átvállalja a
szolgáltatások felmerült költségeit.
K&H poggyászbiztosítás
Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel ren-
delke gépjárművel szállított vagyontárgy, függetle-
nül a vagyontárgy jellegétől és a hozzá kapcsolódó tu-
lajdonviszonyoktól.
K&H gépjárművön szállított szabadidős eszközök,
kiegészítők biztosítása
Biztosított minden, az alapbiztosítási fedezettel ren-
delke pjárművön szállított, a KRESZ előírásainak
megfelelően a gépjárműre szerelt szabadidős, hagyo-
mányos és extrém sportok tárgyai, a rakodótér meg-
növelésére szolgáló eszköz (tetőbox) valamint a tető-
csomagtartó és annak alkatrészei.
K&H gyermekfelszerelés biztosítás
Biztosított minden, a gépjárműben szállított gyermek
felszerelési vagyontárgy (pl. babakocsi, biztonsági
gyermekülés, ágy, járóka). A fedezet kiterjed e tár-
gyakban keletkezett károkra abban az esetben is, ha
azok nem a gépjárműben, hanem azon kívül, a
KRESZ előírásainak megfelelően a gépjárműre sze-
relt állapotban károsodtak.
K&H balesetbiztosítás
Baleset esetén a gépjárműben utazók részére nyújt
fedezetet, múlékony sérülés, maradandó rokkantság
és elhalálozás esetén.
K&H extra tartozékok biztosítása
A jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusától, s en-
nek eredeti gyári kivitelezésű alkatrészeitől és tarto-
zékaitól eltérő tartozékokat (extra tartozékok) a Bizto-
sító a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentum-
ban) meghatározott mértékéig megtéríti.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatáro-
zott időpontban megkezdődik.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A szerződés határozatlan tartamú. A tartamon belül a
biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló min-
den évben a biztosítási időszak utolsó napja. Ettől el-
térő megállapodás esetében a biztosítási évforduló le-
het a fentiektől eltérő időpont.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető online díjfizetéssel (bank-
kártyával), csoportos beszedési megbízással, banki
átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson
(postai csekken).
A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy összegben
egész évre), féléves, negyedéves vagy havi.
A díjfizetés módja bármikor, a gyakorisága a biztosí-
tási szerződés évfordulójakor módosítható.
A határozatlan időtartamra megkötött szerződések
esetében a biztosítás első díjrészlete a kockázatvise-
lés kezdetének napján esedékes.
Amennyiben a díjrészletet az esedékességkor
nem kerül megfizetésre, úgy a díjfizetés gyakori-
sága és a módja szerint a szerződésre alkalmazott
6
kedvezmény megszűnik és a teljes biztosítási évre
járó díj egyösszegben esedékessé válik a meg
nem fizetett díjrészlet esedékességének napján.
A Biztosító csak az azonosításra alkalmas adatok-
kal (szerződésszám, a díjjal fedezett időszak meg-
jelölése) érkezett díjat tekinti befizetettnek.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, a biztosítási díj meg nem fize-
tése miatt vagy felmondással.
A szerződés a biztosítási időszak végére bármikor fel-
mondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább
harminc nappal a biztosítási évforduló előtt be kell ér-
keznie a Biztosítóhoz.
mi a biztosítási díj módosításának lehetősége?
A biztosítási időszak vége előtt legkésőbb harminc
nappal a Biztosító jogosult a szerződési feltételekben
foglaltak szerint a szerződés díját módosítani, ha erről
a Szerződőt az évforduló előtt legkésőbb a negyven-
ötödik napon értesíti.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Szerződő illetve a Biztosított a szerződés szem-
pontjából minden lényeges körülményt köteles írás-
ban közölni a Biztosítóval haladéktalanul, de legfel-
jebb nyolc napon belül.
Ez vonatkozik a változásbejelentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely
adatában (amely adatokat a Szerződő a szerződés-
kötés során közölt) változás történik, értesítse írásban
biztosításközvetítőjét, aki segít elintézni a szükséges
módosítások elvégzését. A változásról írásban köz-
vetlenül a központi irodánkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre
bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak ak-
kor lehet kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön
vagy törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett) az
alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában: a fel-
adatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő bün-
tetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság és
ügyészség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, valamint
a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében
eljáró bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó,
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az ál-
tala kirendelt szakértő, adóhatóság, gyámhatóság,
egészségügyi hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat,
Gazdasági Versenyhivatal, Titkosszolgálat, viszont-
biztosító, átvevő biztosító, alapvető jogok biztosa,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
ság, kárrendezési megbízott, kiszervezett tevékeny-
séget végző, magyar bűnüldöszerv, illetve külföldi
bűnüldö szerv és külföldi Pénzügyi Információs
Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan ösz-
szesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a hatás-
vizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalókat a szerződési feltételek, vala-
mint az adatkezelési tájékoztató elnevezésű nyomtat-
ny tartalmazza, amely a biztosítási szerződés ré-
szét képezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a biztosítási szerződésen (fede-
zetet igazoló dokumentumon) található. A bekövetke-
zett kárt bejelentheti online kárbejelentési felületün-
kön is a ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/ címen,
ahol biztosítási kötvényszámának megadásával gyor-
san, egyszerűen intézheti ügyét.
reseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a gepjarmukar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi tele-
fonszámon, valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt haladéktalanul, de legkésőbb
a tudomásra jutástól számított két munkanapon belül
be kell jelentenie a Biztosító felé.
speciális teendők adott káresemények bekövetke-
zésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a zoltó-
ságnak is.
Lopáskárt be kell jelenteni a rendőrségnek is.
A baleseti károk elbírálásához orvosi igazolásra van
szükség.
7
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított kárese-
mény történt.
A tételes kizárásokat a biztosítás szerződési fel-
tételei tartalmazzák. Mentesül a Biztosító, ha pl. a
kárt a Biztosított, illetve Szerződő vagy a vele kö-
zös háztartásban élő hozzátartozó, vagy a Biztosí-
tott, illetve Szerződő vezető munkakört vagy a
biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt já
munkakört betöltő alkalmazottja, megbízottja,
tisztségviselője, tagja vagy szerve szándékosan
vagy súlyosan gondatlanul okozta. Mentesül to-
vábbá a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól
a Szerződőt és a Biztosítottat terhelő kármegelő-
zési és kárenyhítési kötelezettség megszegése
esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító az elismert kártérítési összeget a kárren-
dezéshez szükséges utolsó okirat beérkezését követő
tizenöt napon belül fizeti ki.
A Biztosított a bekövetkezett kár mértékéből kárese-
ményenként, a biztosítási szerződésben (fedezetet
igazoló dokumentumban) meghatározott önrészese-
dést maga viseli.
hová forduljon esetleges panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát be-
jelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355,
vagy (+36 1) 328 9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5254 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben, vagy
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat ügyin-
tézőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén
az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén
kívül eső lok érdekében eljáró természetes személy
(fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
levelezési cím: 1850 Budapest,
telefon: (+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776,
web: www.mnb.hu) fogyasztóvédelmi eljárást kezde-
ményezhet.
A biztosítási jogviszony létrejöttével és teljesítésével
kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fo-
gyasztó álláspontját alátámasztó bizonyítékaival a
Pénzügyi Békéltető Testület
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172,
telefon: (+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776,
web: www.penzugyibekeltetotestulet.hu) eljárását
kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
Az egyéni llalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság,
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek,
társasházak stb. igényüket bírósági úton érvényesít-
hetik.
felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
levelezési cím: 1850 Budapest,
telefon: (+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776,
fax: (+36 1) 429 8000,
web: www.mnb.hu).
Adatkezelési panasszal kapcsolatosan a Biztosító
belső adatvédelmi felelőséhez, bírósághoz vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-
sághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
telefon: (+36 1) 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerző-
dési feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan ta-
nulmányozza át. Jogvita esetén a szerződési feltéte-
lekben foglaltak az irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kh.hu oldalon további
hasznos tanácsokat, tájékoztatókat, fogalom megha-
tározásokat olvashat.
központi iroda:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
tel: (+36 1) 328 9000
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
K&H casco biztosítás általános szerződési feltételei
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a kockázatviselés kezdetét követően
bekövetkező biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen szerződési feltételekben részletezettek szerint megtéríti a Biztosított azon
kárait, amelyekre a biztosítási szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) és a jelen szerződési feltételek alapján kockázatviselése kiterjed.
A biztosítási szerződés részét képezi az ajánlat, vagy annak részét képező dokumentumok és a jelen szerződési feltételek, továbbá a felek
egymáshoz intézett írásbelinek minősülő nyilatkozata.
Jelen feltételben nem érintett kérdésekben a különös vagy kiegészítő feltételek és az egyes szerződések rendelkezései, illetőleg a nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
A biztosítási események meghatározását és a Biztosító szolgáltatásának mértékét a különös és kiegészítő feltételek, valamint a záradékok
tartalmazzák.
I. általános feltételek
Jelen általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek a K&H casco biztosítási szerződés egészére alkalmazandók.
Amennyiben a különös és a kiegészítő szerződési feltételek ettől eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározottak az érvénye-
sek.
1.1. Biztosító, Szerződő, Biztosított
1.1.1. Biztosító a K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító)
1.1.2. Biztosított: jelen feltételek szerint Biztosított a biztosítási szerdésben (fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint megne-
vezett olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a vagyon-
tárgy megóvásához érdeke fűződik (a továbbiakban: Biztosított).
1.1.3. Szerződő: jelen feltételek szerint Szerződő a biztosítási szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megnevezett sze-
mély, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy aki
a szerződést az érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: Szerződő). A díjfizetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a
Biztosító a jognyilatkozatokat a Szerződőhöz intézi.
1.1.4. Ha a szerződést nem a Biztosított kötötte, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a Biztosított belépéséig a Szerződő a
hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a Biztosítottat köteles tájékoztatni.
1.1.5. Ha a biztosítási szerződést nem a Biztosított, hanem az ő javára harmadik személy kötötte, a biztosítási esemény bekövetkezé-
séig, illetőleg a Biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és
ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére.
1.1.6. Ha a szerződést nem a Biztosított kötötte, a Biztosított a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor a szerződő fél
helyébe léphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megillető jogok és az őt
terhelő kötelezettségek összesége a Biztosítottra száll át. Ebben az esetben a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a
szerződő féllel egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő Biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költ-
ségeit ideértve a biztosítási díjat is megtéríteni.
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte
1.2.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fedezetet igazoló dokumen-
tumot állít ki.
1.2.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik,
feltéve, hogy az ajánlatot, a jogviszony tartalmára vonatkozó, a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által
rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően tette a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés az ajánlat szerinti
tartalommal az ajánlatnak a Biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenőleges hatállyal a kockázatelbírálási idő
elteltét követő napon jön létre.
Ha a kockázat elbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a Biztosító csak abban az esetben utasíthatja
vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a
kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
1.2.3. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazo dokumentumot kiállítani.
1.2.4. Ha fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő a fedezetet igazoló dokumentum
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem kifogásolja, akkor a szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti
tartalommal n létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét
a fedezetigazolás átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
1.2.5. Mind a Biztosító, mind a Szerződő lehet ajánlattevő, aki az ajánlatához annak megtételétől számított tizenöt napig kötve van.
1-10917-05
9
1.3. a kockázatviselés kezdete
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha az ajánlatot a Biztosító annak
átadásától számított, a Ptk. által rendelkezésre bocsátott tizenöt napon belül visszautasítja. Az ajánlaton a kockázatviselés kez-
deteként megjelölt időpont érvényesen nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája, kizárólag
abban az esetben, ha a biztosítandó jármű új járműnek
*
minősül. Új jármű esetén a kockázatviselés kezdetének napja meg-
egyezhet az ajánlat aláírásának napjával, azzal a feltétellel, hogy ilyen estben az ajánlaton a kockázatviselés kezdeténél az óra,
perc időpont is feltüntetésre kerül.
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak
1.4.1. A szerződés határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a biztosí-
tási időszak utolsó napja, amelyet a biztosítási szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) tartalmaz. Ettől eltérő megállapodás
esetében a biztosítási évforduló lehet a fentiektől eltérő időpont, amely megállapodás eredményét a biztosítási ajánlatnak tartal-
maznia kell.
1.4.2. A Biztosító a Biztosított részére a biztosítási időszak vége előtt legkésőbb 45 nappal írásbeli tájékoztatást küld a biztosítási
időszak megújításáról. A biztosítási szerződés megújításáról szóló tájékoztatással egyidejűleg a Biztosító megküldi a megújítás-
sal érintett biztosítási időszakra vonatkozó fedezetet igazoló dokumentumot, mely kizárólag a Biztosított ráutaló magtartása ese-
tén lép hatályba.
1.5. a biztosítási szerződés módosítása
1.5.1. A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A szerződés módosítással nem érintett része vál-
tozatlanul marad.
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei
1.6.1. Érdekmúlás, lehetetlenülés: ha a Biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetke-
zése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része megszűnik.
Ha a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt a Biztosítottnak a biztosítási érdeke megszűnik, vagy a biztosítási esemény
bekövetkezése lehetetlenné válik, a szerződés vagy annak érintett része megszűnik az érdek megszűnésének, illetve a
biztosítási esemény lehetetlenné válásának napjával. A Biztosítót ilyen esetben a biztosítási szerződés megszűnése napjáig
számított díj illeti meg.
A Biztosító kérésére az érdekmúlást igazoló dokumentumot a Biztosító részére be kell mutatni.
1.6.2. Felmondás: a felek a szerződést a biztosítási időszak végére írásban felmondhatják. A felmondási idő harminc nap. Szerződő
felmondása esetén a felmondásnak a Biztosítóhoz legalább harminc nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie.
1.6.3. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása, részleges díjfizetés: ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre, a Biztosító
díjfizetésre történő felszólítást küld, amelyben a díj megfizetésére vonatkozóan a felszólító elküldésétől számított legalább har-
minc napos póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő eredménytelen elteltével a biztosítási szerződés a póthatáridő napjá-
val megszűnik, kivéve, ha a Biztosító a díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti. Abban az esetben, ha a
szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított száz-
húsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A Biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt
szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik. Ha az esedékes
díjnak csak egy részét fizették meg, a szerződés a kifizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. Ezen időtartam leteltével a
Biztosító kockázatviselése megszűnik.
1.6.4. Közös megegyezés: a felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai, kedvezmények
1.7.1. A megkötött szerződések esetében a biztosítás első díjrészlete a kockázatviselés kezdetének napján esedékes.
1.7.2. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik. A díjfizetési gyako-
riság a biztosítási szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megjelöltek szerint éves, féléves, negyedéves vagy
havi lehet. Ha az ajánlat a díjfizetési gyakoriságról nem tartalmaz rendelkezést, akkor a biztosítási szerződés (fedezetet igazoló
dokumentum) éves díjfizetés gyakoriság szerint kerül kiállításra. A szerződés díja fizethető online díjfizetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki utalással vagy készpénzátutalási megbízáson (postai csekken). A biztosítási szerződés
díjfizetési gyakoriságának módosítására kizárólag az évfordulót követő naptól (az új biztosítási időszak első napjától), a díjfizetés
módjának módosítására az adott biztosítási időszakban bármikor van lehetőség.
Ha a Szerződő a díjrészletet az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a díjfizetés gyakorisága és a módja szerint a szer-
ződésre alkalmazott kedvezményt elveszíti és a teljes biztosítási évre járó díj egyösszegben esedékessé válik a meg
nem fizetett díjrészlet esedékességének napján.
*
Új jármű: amennyiben a gépjármű kilométer számlálója 100 km-nél kevesebbet mutat és a jármű első tulajdonosa tesz ajánlatot a casco biztosítás megkötésére
10
1.7.3. A biztosítási díj összegét, a díjrészlet megfizetésének esedékességét, módját és gyakoriságát a biztosítási szerződés (fedezetet
igazoló dokumentum), illetve a díjesedékességi értesítő tartalmazza.
A Biztosító csak az azonosításra alkalmas adatokkal (szerződésszám, a jjal fedezett időszak megjelölése) érkezett
díjat tekinti befizetettnek.
Az esedékes díj megfizetése akkor teljesül, amikor annak összegét a Biztosító fizetési számláján jóváírják. Készpénz-átutalási
megbízás esetén a Biztosító a díj megfizetését a feladás napján teljesítettnek tekinti, amennyiben azt a Szerződő kétséget kizá-
róan igazolja.
1.7.4. Késedelmes díjfizetés esetén a Biztosító késedelmi kamat felszámítására jogosult.
1.7.5. Ha az esedékes biztosítási díj nem kerül megfizetésre, akkor a szerződésre az általános szerződési feltétel 1.6.3. pontja az
irányadó.
1.7.6. Érdekmúlás és lehetetlenülés estén az általános szerződési feltétel 1.6.1. pontja az irányadó.
1.7.7. A biztosítási esemény bekövetkezte esetén ha a szerződés megszűnik a Biztosító az egész biztosítási időszakra járó
teljes díj megfizetését követelheti.
A szerződés megszűnésének egyéb esetében a Biztosító addig a napig járó díjak megfizetését követelheti, amikor a
kockázatviselés véget ért.
1.7.8. Jelen szerződési feltételek szerint kötött biztosítás esetén a Biztosító az alábbi kedvezményeket alkalmazza:
Keresztértékesítési kedvezmény: 5% kedvezmény kerül alkalmazásra abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezik még egy a
K&H Biztosítónál kötött biztosítási szerződéssel (élet és nem-élet szerződés is figyelembe vehető), továbbá akkor is, ha a K&H
Banknál vezetett folyószámlával rendelkezik és erről a Szerződő nyilatkozik az ajánlattételi folyamat során.
Díjfizetési kedvezmények: a Szerződő által választott díjfizetési mód és gyakoriság függvényében díjfizetési kedvezmény alkal-
mazható az alábbiak szerint:
- 5% kedvezmény kerül alkalmazásra abban az esetben, ha a bármilyen banki díjfizetési mód (csoportos beszedési megbí-
zás, átutalás, bankkártyás) kerül kiválasztásra,
- 10% kedvezmény kerül alkalmazásra éves, 5% kedvezmény féléves, 2% kedvezmény negyedéves díjfizetési gyakoriság
választása esetén.
Kampánykedvezmény: a Biztosító által meghirdetett, előre meghatározott időszakra, értékesítési csatornára és szerződési pa-
raméterekre nyújtott kedvezmény, amelynek feltételeiről és annak mértékéről a Biztosító a casco biztosítás termékoldalán
(kh.hu/biztositas/gepjarmu/casco) nyújt részletes tájékoztatást.
A kedvezmények az igénybe vételi feltételek teljesülése esetén automatikusan kerülnek alkalmazásra. Több kedvezmény
igénybe vétele esetén a kedvezmények mértéke összeszorzódik.
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás
1.8.1. A biztosítási összeget a jármű újkori bruttó értéke határozza meg.
1.8.2. A Biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát a biztosítási összeg képezi, oly módon, hogy a kártérítés a biztosítási
szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megadott biztosítási összegre korlátozódik.
1.8.3. Amennyiben a biztosítási összeg kisebb, mint a gépjármű értéke (alulbiztosítás), akkor a Biztosító a kárt csak olyan arányban
köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a gépjármű értékéhez aránylik. Az eltérő megállapodásokat a különös feltételek
rögzítik.
1.8.4. A biztosítás nem vezethet gazdagodáshoz. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított gépjármű Autovista adatbázis
alapján számított valóságos értékét, amennyiben az Autovista adatbázisból nem határozható meg a valóságos érték, akkor a
gépjármű piaci értékét. A biztosítási összegnek a gépjármű Autovista adatbázis szerinti értékét, annak hiányában a gépjármű
piaci értékét meghaladó részére vonatkozó megállapodás semmis, s a díjat ennek megfelelően le kell szállítani.
1.8.5. Az 1.8.3. pont rendelkezései ellenére is lehet biztosítási szerződést kötni a gépjárvárható értékére, továbbá helyreállításának,
illetőleg új állapotban való beszerzésének erejéig a különös feltételekben részletezettek szerint.
1.8.6. többszörös biztosítás
Ha a Szerződő illetve a Biztosított valamely másik biztosítónál a biztosított értékre vonatkozóan ugyan azon kockáza-
tokra biztosítást kötött, a másik biztosítóintézet nevét és a biztosítási összeget haladéktalanul köteles közölni a Bizto-
sítóval.