Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító pótlási értékre szóló teljes körű „perfect” casco biztosítás – Biztosítási termékismertető

Kérjük, gyelmesen olvassa el a K&H perfect casco biztosítás ügyfél-tájékoztatóját és szerző-
dési feltételeit, amely részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H perfect casco biztosítás egy olyan kárbiztosítás, amely a (gép)járműre nyújt kártérítési fedezetet törés, lopás és
elemi károk esetén. Ennek értelmében a Biztosító csak az igazolható, valós vagyoni károkat téríti meg legfeljebb a (gép)
jármű kárkori értékének mértékéig.
K&H pótlási értékre szóló
teljes körű casco biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H perfect casco biztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
Az alapbiztosítás az alábbi főbb fedezetekre ter-
jed ki:
a biztosított jármű eredeti gyári kivitelezésű
alaptípusára, s annak eredeti gyári kivitele-
zésű alkatrészeire, tartozékaira,
a jármű eredeti gyári kivitelezésű alaptípusá-
tól, s annak eredeti gyári kivitelezésű alkat-
részeitől és tartozékaitól eltérő tartozékaira a
biztosított jármű káridőponti értékének 10%-
ig,
a biztosítás fedezetet nyújt a biztosított (gép)
járművek esetében az alapfedezetben lévő
törés, lopás és elemi kár biztosítási esemé-
nyeire,
törésnek minősül minden olyan kár, amelyet
baleseti eredetű, hirtelen, külső, akaraton -
vüli erőhatás okoz,
lopásnak minősül minden olyan kár, ami úgy
következett be, hogy az elkövető a lezárt
(gép)járművet ellopta, illetve az a kár, ami a
(gép)jármű alkatrészeinek vagy tartozékai-
nak ellopásával kapcsolatban keletkezett ká-
rokozás, vagy lopás kísérlete során okozott
rongálás eredménye,
elemi kár kockázat a tűz, a robbanás és a
természeti eredetű károsító hatásokat jelenti.
Az alapbiztosítás az Ön választása szerint ki-
egészíthető az alábbi biztosítási eseményekre
nyújtott fedezetekkel:
szállított vagyontárgyak értékbiztosítása,
balesetbiztosítás,
K&H cascoszervíz 24,
a biztosító külön díj ellenében vállalja a koc-
kázatot:
- a légkondicionáló berendezésre,
- a különleges fényezésre és feliratozásra,
- a különleges keréktárcsákra,
- a bőrkárpitozásra,
- a fülketetőn lévő nyitható ablakokra és
mozgatható tetőborításokra,
- az audio, audio-vizuális illetve kommuniká-
ciós berendezésekre, eszközökre.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
a Szerződő illetve a Biztosított által okozott
olyan károkat, amelyekért a magyar jog sza-
bályai szerint munkaviszony, tagsági viszony
alapján, vagy a szerződéses, illetve szerző-
désen kívüli károkozás szabályai szerint fe-
lelősséggel tartozik,
olyan károkat, amelyeket harci cselekmé-
nyek és háborús intézkedések bármelyik
fajtája okozott, beleértve a polgári engedet-
lenséget is vagy azok következményeit, to-
vábbá harci eszközök által okozott sérülést
vagy rombolást, valamint katonai vagy pol-
gári hatóságok rendelkezései és terrorizmus
miatt keletkezett károkat,
nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy
rádió aktív szennyeződés által okozott káro-
kat,
a szerződési feltételekben a biztosításból ki-
zárt eseményeket,
a közvetett károkat,
a bírságot, a kötbért, a késedelmi kamatot
vagy egyéb büntető jellegű költségeket,
a jogszabály, vagy más biztosítási szerző-
dés alapján térülő károkat,
a vissza nem térítendő állami, központi költ-
ségvetési, helyi önkormányzati költségveté-
si, elkülönített állami pénzalapokból nyújtott
támogatás, külföldi állam, nemzetközi szer-
vezet vagy az Európai Közösségek által
vagy nevében kezelt pénzalapokból szárma-
zó támogatás alapján megtérülő károkat.
E-70006-00
Mikor és hogyan kell zetnem?
A biztosítás díja zethető online díjzetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átuta-
lással, vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).
A díjzetés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre történő zetéssel), féléves negyedéves
vagy havi.
A díjzetés módja bármikor, a díjzetés gyakorisága a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díjrészlet tekintetében a kötvényben (fedezetet igazoló dokumentumban)
és a díjesedékességi értesítőben foglalt díjesedékességi határidőig halasztásban állapodnak meg.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszüntethető évfordulóra történő felmondással, érdekmúlással, lehetetlenüléssel,
közös megegyezéssel. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható, de
a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosítóhoz. A
biztosítás megszűnik abban az esetben is, ha a biztosítási időszakra járó díjat határidőre nem zetik meg.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha az ajánlatot a
Biztosító annak átadásától számított, a Ptk. által rendelkezésre bocsátott tizenöt napon belül visszautasítja.
Az ajánlaton a kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpont érvényesen nem lehet korábbi, mint az ajánlat
aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet kiterjed Európa földrajzi területére, amely alatt a következő országokat értjük: Albánia,
Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Király-
ság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Ír-
ország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország,
Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország (európai rész:
az Ural-hegység - Ural-folyó - Kaszpi-tenger határig), Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország (európai rész: a Boszporusz - Dardanellák
- Márvány-tenger határig), Ukrajna, Vatikán.
Továbbá autóbusz gépjármű kategória esetén kockázatviselésünk nem terjed ki Moldova, Fehéroroszor-
szág, Oroszország és Ukrajna területére.
Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek közt:
! a (gép)járműverseny során bekövetkezett kár, nem baleseti eredetű károsodás, javítás során keletkezett
töréskár,
! a járművet érvényes vezetői engedély nélkül, vagy 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5mg/l légalkohol szintet
meghaladó ittas, vagy kábító hatású szer hatása alatti állapotban vezették a károsodás időpontjában,
! a kiszerelt vagy leszerelt állapotban lévő alkatrészek lopáskára, tűz- és robbanáskára,
! a hatósági engedély nélküli üzemeltetéssel összefüggő tűz- és robbanáskárok.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com