Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

MNB Pénzügyi navigátor – Gépjárműve biztosításáról

8
zúti balesetet bárki szenvedhet. Számtalan helyen érhet
minket szerencsétlenség, akár útközben is.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást minden gépjármű
üzembentartónak fizetnie kell, azonban nem mindegy,
mekkora ez a díj.
Védje Ön is utastársait, saját magát és autóját – gondoljon
a kötelező biztosításra és a cascóra is!
Gépjárműve
biztosításáról
ERRE FIGYELJEN!
3
?????
Önnek?
Hogyan választ-
hatom ki a számomra
legmegfelelőbb kötelező
biztosítást?
Változhat a
biztosításom díja?
7+1
kérdés-
válasz
a cascól
Mikor és hogyan
válthatok
biztosítót?
Mi a
bonus-
malus
rendszer?
Mire kell gyelnem,
ha már van
felelősségbiztosításom?
Mit tegyek, ha a
biztotó a szerződésem
megszűnéséről
értesített?
Közúti balesetek bármikor előfordulhatnak, akár
a súlyosabb károkat szenvedő fél önhibáján
kívül is, ezért fontos, hogy figyelmesen válasz-
szuk meg gépjármű-felelősségbiztosításunkat.
Mindenkinek kötelező
felelősségbiztosítást kötni
gépjárművére?
Igen, a gépjármű üzembentartójának kell meg-
kötnie. A gépjármű-biztosítások legismertebb
fajtája a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
(KGFB), amelynek elnevezése is mutatja, hogy
megkötése kötelező a hatósági forgalmi
engedéllyel ellátott járművekre, valamint a
segédmotorokra. Forgalomban ezek a jár-
vek csak akkor vehetnek részt, ha érvényes gép-
jármű felelősségbiztosítással rendelkeznek.
A KGFB lényege, hogy baleset során a másnak
okozott kárt nem közvetlenül a károkozó,
hanem a károkozó biztosítója fizeti meg.
Milyen
kérdésekben set
ez a tájékoztató
4 5
Ellenőrizze le a biztosító
kiválasztásával kapcsolatos
legfontosabb tennivalóit!
Évfordulós váltás esetén az évforduló
60 napon belül van-e?
A biztosítási időszak kezdő napján érvényes
díjakkal kalkuláltam?
Áttanulmányoztam a lehetséges biztosítók
ajánlatait?
Összehasonlítottam a díjtarifákat
a MABISZ (www.mabisz.hu) vagy
biztosításközvetítők internetes oldalain
elérhető díjkalkulátorokkal?
Figyelembe vettem a rám vonatkozó
kedvezményeket a számításnál
(pl.: kedvezményre jogosító hivatás,
gyermekek száma)?
Hogyan
választhatom
ki a számomra
legmegfelelőbb
biztosítást?
Az optimális ajánlat kiválasztása érdekében
tájékozódjon még a biztosítás megkötése
előtt. A biztosítók díjtarifáit több helyen is
elérheti. Érdemes felkeresni.
a Magyar Biztosítók Svetségének honlapját
(www.mabisz.hu),
a biztosítók saját oldalait és
a biztosítási alkuszokat is.
Ezeken a felületeken találhatja meg a díjsza-
básokat, melyeket megismerve átfogó képet
kaphat az elérhető ajánlatokról.
NE FELEDJE!
A biztosítók nem csak év végén egyszerre hir-
dethetik meg díjtarifáikat, így mindig érdemes
több ajánlatot összehasonlítani és körültekin-
tően választani.
6 7
Mire kell gyelnem,
ha már van köte-
lező gépjármű-
felelősségbiztosítási
szerződésem?
Ha a biztosító nem küld csekket, a szerző-
dőnek akkor is kötelessége a díjat megfizetni
(pl.: belföldi postautalványon keresztül, vagy
a biztosítók személyes ügyfélszolgálatán, ahol
lehetséges az internetes honlapon keresztül
bankkártyával).
Ajánlott mindig a biztosítási időszakra
vonatkozó, a díjfizetés gyakoriságának meg-
felelő, teljes összeget befizetni. Ha Ön nem
a teljes összeget fizeti be, a szerződés díjhát-
ralékossá válik és megszűnhet.
Amennyiben nem fizeti a biztosítási díjat, a
biztosítónak kötelessége a díj esedékességé-
től számított 30. nap elteltéig díjfelszólítót
küldenie. A biztosító a díj esedékességétől
számított 60 napos türelmi idő elteltével
törli a szerződést, melyről 15 napon belül
értesíti Önt.
Külföldön is érvényes
a biztosításom?
Ha külföldre utazik autójával, tájékozódjon a
MABISZ honlapján, és szükség esetén kérjen
zöldkártyát biztosítójától, mivel egyes orszá-
gokban nem fogadják el a rendszámon lévő
felségjelzést a biztosítási fedezet igazolásaként.
Mit tegyek,
ha megszűnt
a biztosítónál
a szerződésem?
Amennyiben az Ön szerződése azért szűnt
meg, mert nem zette be a biztosítás díját,
új szerződését az adott biztosítási idősza-
kon belül csak ugyanannál a biztosítónál
theti meg,
meg kell zetnie a biztosítási időszak hátra-
lévő részére járó díjat.
NE FELEDJE!
Pluszköltségként ebben az esetben Önnek még
meg kell fizetnie
a 60 napos türelmi idő biztosítási díját,
a fedezetlenségi díjat, mely a korábbi szer-
ződés megszűnése és az új szerződés meg-
tése közötti időszakra szól, és lényegesen
magasabb a normál díjszabásnál, valamint
a baleseti adót.
Érdemes a szerződés újrakötéséről haladékta-
lanul intézkedni a fedezetlenségi díj halmozó-
dásának elkerülése érdekében.
Mennyi időre szól
a biztosításom?
A biztosítási szerződés általában határozatlan
időre szól, egyéves biztosítási időszakokkal.
8 9
NE FELEDJE!
Amennyiben biztosítót váltana, azt az aktuális
biztosítási időszak végén teheti meg. A szabály-
szerű (írásbeli) felmondásnak az évfordulót leg-
alább 30 nappal megelőzően meg kell érkeznie
a biztosítóhoz.
Változhat a bizto-
sításom díja?
A biztosítás kezdőnapján aktuális
tarifa számít az Ön biztosítási díjtari-
fájának, vagyis ezt az összeget kell zetnie.
Amennyiben Ön nem vált biztosítót, azaz a
vetkező biztosítási évben is ugyanannál a
biztosítónál marad, a biztosítás díja az aktuális
díjtarifa szerint módosul, a szerződés egyéb
feltételei (pl. díjfizetés gyakorisága) változatla-
nok maradnak.
NE FELEDJE!
2013. január 1-jétől a biztosítók bármikor meg-
hirdethetik díjtarifájukat. Az új tarifáról a bizto-
sítónak a biztosítási évforduló előtt 50 nappal
telező írásban tájékoztatni az ügyfelet.
Mi a teendőm, ha megka-
pom az új biztosítási évre
szóló tájékoztatást?
Amennyiben a biztosítási évfordulót megelőző
50. napig megkapta biztosítójától a következő
évre vonatkozó értesítést, dönthet, hogy
marad az eddigi biztosítónál, vagy vált.
Megkapom a biztosítómtól a
biztosítási évre
vonatkozó díjtarifát
Elfogadom és
zetem az értesítés
szerinti új díjat
Felmérem a kíná-
a számomra legopti-
málisabb ajánlatot
Nem váltok
biztosítót
Biztosítót
váltok
tovább él
Megkötöm az új
biztosítási
az általam választott
biztosítónál
A jelenlegi
biztosításom lejárta
előtt legkésőbb 30
nappal írásban
felmondom
a szerződésemet
latot, és kiválasztom
10 11
NE FELEDJE!
Amennyiben biztosítóváltás mellett dönt, ne
feledkezzen el a régi biztosítása határidőben
történő felmondásáról!
Az új szerződést mindig a biztosítási évforduló
előtt kösse meg! Ne feledkezzen el a biztosítási
díj befizetéséről sem!
Figyelje a
dátumokat!
Ha például:
Nov
11
Január 1. az Ön biztosításának
kezdőnapja, az új tarifákról
november 11-ig kap értesítést.
Dec
01
Eddigi szerződését december
1-jéig mondhatja fel, vagyis a
felmondásnak eddig a dátumig
kell beérkeznie a biztosítóhoz.
Jan
01
Az új szerződést a választott biz-
tosítóval mihamarabb meg kell
kötnie. Következő év január
1-jétől már az új szerződése lesz
érvényben.
A munkaszüneti napokra mindig legyen
figyelemmel!
Amennyiben az Ön felmondása nem volt sza-
bályos, úgy az újonnan választott biztosítóval
tött szerződése érvénytelen, és a korábbi
szerződése marad érvényben.
Ellenőrizze a biztosítóváltás-
sal kapcsolatos legfonto-
sabb tennivalóit!
Feljegyeztem a biztosításom felmondási
határidejét?
A határidőn belül érkezik be a jelenlegi biz-
tosítómhoz a felmondási nyilatkozatom?
Felmondásomat tértivevénnyel adtam
postára vagy a személyes, ügyfélszolgá-
lati felmondási kérelem esetében kértem
bélyegzővel ellátott másolatot, faxküldés
esetén ellenőriztem a hívószámot, kaptam
visszaigazolást a sikeres továbbításról?
Ha alkusszal továbbítottam a felmondási
kérelmemet, meggyőződtem róla, hogy az
valóban megérkezett a biztosítóhoz?
Megkötöttem az új biztosíval a szerződést
a biztosítási évforduló előtt?
Befizettem határidőben az új szerződés
szerinti díjamat?
12 13
NE FELEDJE!
A felmondásról mindig tájékozódjon biztosítója
Általános Szerződési Feltételeiből (ÁSZF). Egyes
biztosítók az eredeti, aláírt felmondást fogad-
ják csak el, míg mások a faxon vagy e-mailben
küldöttet is.
A határidő azonban minden esetben a beér-
kezésre vonatkozó dátum. A felmondás csak
akkor érvényes, ha határidőben beérkezik
a biztosítóhoz.
Mi a bonus-malus
rendszer és hogyan
működik a kötele
gépjármű-felelős-
ségbiztotásoknál?
A bonus-malus rendszer egyfajta jutalma-
zó-bűntető besorolás. A KGFB-szerződések
vonatkozásában a bonus-malus rendszerrel
a biztosító a biztosított kármentes vezetését
jutalmazza (bonus), illetve károkozás esetén
a kedvezményt megvonja, illetőleg pótdíjat
állapít meg (malus).
A megszerzett bonus fokozat a gépjármű érté-
kesítését követően továbbvihető egy azonos
kategóriájú új gépjármű felelősségbiztosí-
sának megkötésekor (így a megszerzett ked-
vezmény nem veszik el). Az is fontos, hogy ha
egy üzembentartónak több gépjárműve van,
akkor minden gépjármű saját bonusbesorolás-
sal rendelkezik.
NE FELEDJE!
A biztosítási díj megállapítása a bonus-malus
besorolás szerint elért fokozat figyelembevé-
telével történik.
Az első biztosítás megkötésekor az üzem-
bentartó automatikusan az úgynevezett A00
kiinduló osztályba kerül.
A bonusok, vagyis a kármentes vezetés jutalma
által magasabb osztályba kerülhetünk, egészen
B10-ig.
Károkozás esetén a szerződőt (üzembentartót)
visszasorolják, azaz alacsonyabb besorolási
osztályba kerül.
Például:
ha B06 osztályban 2 károkozás történt
az előző elszámolási időszakban,
B02-be
sorolják vissza a károkozót.
14 15
Kiinduló osztály
A megelőző biztosítási időszak és az új
biztosítási időszak kezdő napjai közötti
időtartam kártörténeti adata alapján
0 kár 1 kár 2 kár 3 kár
4 vagy
több kár
B10 B10 B08 B06 B04 M04
B09 B10 B07 B05 B03 M04
B08 B09 B06 B04 B02 M04
B07 B08 B05 B03 B01 M04
B06 B07 B04 B02 A00 M04
B05 B06 B03 B01 M01 M04
B04 B05 B02 A00 M02 M04
B03 B04 B01 M01 M03 M04
B02 B03 A00 M02 M04 M04
B01 B02 M01 M03 M04 M04
A00 B01 M02 M04 M04 M04
M01 A00 M03 M04 M04 M04
M02 M01 M04 M04 M04 M04
M03 M02 M04 M04 M04 M04
M04 M03 M04 M04 M04 M04
Hogyan kerülhetek jobb
besorolásba?
A besorolás a következő biztosítási időszakban
egy osztályt emelkedik, ha a szerződéssel
érintett gépjármű – változatlan üzembentar
mellett – az új biztosítási időszakot közvetlenül
megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási
időszak kezdő napjai közötti időtartam során
legalább
270 napig biztosítási fedezettel
rendelkezett,
ebben az időtartamban a szerződőnek
(üzembentartónak) az érintett gépjármű
vonatkozásában – a károkozás időpontjától
függetlenül – kártérítési kötelezettsége
nem vált ismertté.
Hol találom a KGFB-re
vonatkozó részletes
rendelkezéseket?
A vonatkozó jogszabály a „2009. évi LXII.
rny a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sításról”, valamint a bonus-malus rendszer, az
abba való besorolás és a kártörténeti igazolások
kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.)
NGM-rendelet.
16 17
CASCO
Mi a casco?
A casco az üzembentartó/tulajdo-
nos által önkéntesen köthető, a saját
gépjárművet védő vagyonbiztosítás.
NE FELEDJE!
Hitelre vásárolt gépjárműveknél a hitelező
jellemzően casco megkötését is feltételként
szabja.
7+1
kérdés-válasz
a casl
Milyen jellegű károkat térít?
A casco szerződés a biztosított gépjárműben
keletkező, a szerződési feltételekben g-
zített biztosítási események bekövetkezése
esetén (pl.: lopás, törés, elemi kár, üvegkár),
függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából
vetkezett be.
Mentesülhet a biztosítóm
a zetési kötelezettség alól?
A biztosító akkor mentesül a fizetési kötelezett-
ség alól, ha ldául a kárt a biztosított (vagy
a szerződő, illetőleg a közös háztartásban élő
hozzátartozók)
1
2
szándékosan,
vagy súlyosan gondatlanul okozta (pl.: ittas,
kábult vezetés),
vagy a kármegelőzési, illetve kárenyhítési
telezettségét súlyosan megszegte (pl.:
lopás esetén, ha a pótkulcs a járműben
maradt, vagy az autó védelmi berendezése
nem megfelelő).
NE FELEDJE!
A mentesülések és kizárások körét mindig
ellenőrizze a biztosítás Általános Szerződési
Feltételeiben.
Milyen időtartamra szól
a szerződés?
A szerdés köthető határozott és határozatlan
időtartamra is, az utóbbi a jellemző.
Hogyan tudom
megszüntetni?
A szerződésben szereplő biztosítási év végére
lehet írásban felmondani, a biztosítási évfordu-
lót megelőző 30. naptári napig.
Csak Magyarország terüle-
tére szól a biztosítás?
A biztosítási védelem területi hatályát a szer-
ződési feltételek határozzák meg, általában
Európára terjed ki.
3
4
5
18 19
bizonyos esetekben a casco szerződés az új
tulajdonsonál is tovább élhet, ezt a biztosítás
Általános Szerződési Feltételeiben vagy bizto-
sítójánál ellenőrizheti.
A gépjármű eladását követően az adásvételi
szerződést mihamarabb be kell mutatnia biz-
tosítójánál, így szüntethető meg a biztosítás.
Ebben az esetben Önnek visszajár a biztosítási
díj azon része, melyet már befizetett, viszont az
elast követő időszakra vonatkozik.
Önrész a casco esetében
A keletkezett kár bizonyos részét kárkifizetéskor
nem a biztosító, hanem a szerződő fizeti meg.
Ez az önrész, melynek mértékét a szerződő a
szerdéskötéskor határozza meg.
Az önrészt többféleképpen határozhatják meg,
százalékosan, vagy fix összegben, illetve e két
mód kombinálásával, melynek értékeit a szer-
ződő szerdéskötéskor határozza meg.
NE FELEDJE!
A biztosító a kár kifizetésekor, a kifizetendő
összeget a vállalt önrész százalékos értékével,
vagy a vállalt önrész abszolút összegével csök-
kenti attól függően, hogy melyik a magasabb
értékű. A biztosítási szerződés megkötésénél
minél magasabb önrészt vállal, a biztosítási
díj annál alacsonyabb lesz.
Mi a bonusrendszer és
hogyan működik a casco
biztosításoknál?
Hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősség-
biztosításhoz, a legtöbb biztosítónál a casco
biztosítás esetében is működik a bonusrend-
szer, azaz a biztosítók általában kedvezménnyel
jutalmazzák azon ügyfeleiket, akik balesetmen-
tesen közlekednek, ez azonban nem egységes,
a biztosítók szabadon alakíthatják.
NE FELEDJE!
A megszerzett bonus (kármentes évek) az
Általános Szerződési Feltételekben meghatá-
rozott ideig továbbvihető, azaz a biztosítók
elfogadják és a díj kialakításánál figyelembe
veszik (a szabályzatban foglalt feltételekkel)
a korábban igazolt kármentes évek számát.
Mekkora a bonus mértéke?
A bonus mértéke a legtöbb biztosítónál
egy-egy kármentes év után 5%, de van olyan
biztosító is, mely három igazolt kármentes évet
vetően akár 50% díjengedménnyel is jutal-
mazhatja a szerződőt.
Mi törnik a casco biztosí-
tásommal akkor, ha eladom
évközben a gépjárművet?
A biztosítási szerződés tulajdonosváltáskor,
forgalomból való kivonáskor megszüntethető-
megszűnik. Tulajdonosváltás esetén azonban
6
7
+
1
Kézirat lezárva: 2014. október
PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI ZPONT
Pénzügyi Béltető Testület
Levélcím: 1525 Budapest Pf.: 172.
Telefon: +36-80 203-776 Fax: +36-1 489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu
MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-80 203-776 Fax: +36-1 489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator
Magyar Biztotók Szövetsége (MABISZ)
Cím: 1062 Budapest Andrássy út 93.
Levélcím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297
Telefon:+36-1 802-8400
E-mail: info@mabisz.hu Honlap: www.mabisz.hu
ERRE FIGYELJEN!
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com