Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H fészek társasház-biztosítás ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 2018.12.07.-től

K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
K&H TeleBiztosító (06 1/20/30/70) 335 3355, 4. menüpont
fax: (06 1) 267 6666, (06 1) 461 5276
www.kh.hu • biztosito@kh.hu
K&H fészek társasház-biztosítás
érvényes: 2018.12.07-től
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
2
K&H fészek társasház-biztosítás
ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H Biz-
tosító Zrt. K&H fészek társasház-biztosítását, amely
a társasházi közös vagy lakásszövetkezeti tulaj-
donba tartozó épületekre, építményekre és ingósá-
gokra, illetve a külön tulajdonba tarto épületré-
szekre nyújt kártérítési fedezetet az alábbiakban fel-
sorolt kockázatok ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító)
1992. február 19-jén alakult meg Budapesten. Bizto-
sítótársaságunk Európa egyik vezető pénzügyi cso-
portjának, a KBC csoportnak a tagja, és Magyaror-
szágon biztosítási tevékenységet végez.
Társaságunk jogi formája: zártkörű részvénytársa-
ság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaság alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft Tulajdonos:
KBC Insurance NV 100%-ban.
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: 1534
Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (+36 1) 489 9100,
fax: (+36 1) 489 9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről (a továbbiakban
Bit.), és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvény-
könyvről (a továbbiakban Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osz-
talékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék ér-
tékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt biz-
tosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcí-
men javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadal-
mazásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájé-
koztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A biztosítás megköthető ALAP fedezetre és
BŐVÍTETT fedezetre.
A társasház-biztosítási szerződés ALAP vagyonbiz-
tosítási fedezete a lakóépület(ek), melléképület(ek)
és építmény(ek) közös tulajdonba tartozó részeiben,
valamint a közös tulajdonba tartozó ingóságok va-
gyontárgyaiban bekövetkezett biztosítási esemé-
nyekre terjed ki.
BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezet esetén a biz-
tosítás kiterjed az ALAP fedezetben biztosított va-
gyontárgyakon túl a külön tulajdonba tartozó épület-
részekre is.
Közös tulajdonba tartozónak minősülnek a társas-
házi alapító okirat szerint osztatlan közös tulajdonba
tartozó vagy a külön tulajdonként meg nem határo-
zott, illetve a lakásszövetkezet tulajdonát képező:
épületrészek, épületszerkezetek, tartozékok és
szerelvények;
a közös használatra szolgáló helyiségek;
a közös tulajdon részét képező központi beren-
dezések;
építmények;
melléképületek.
Külön tulajdon a társasházi alapító okiratban külön
tulajdonként megjelölt lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, valamint ezek épületrészei
(albetétek), illetve a szövetkezeti alapszabály sze-
rint a tagok tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek, valamint ezek épületré-
szei.
A külön tulajdonba tartozó vagyontárgyak
(albetétek) BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezetbe
1-11102-14
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
3
tartozó (az ALAP fedezetben nem biztosítható) ré-
szeinek biztosítási összege összesen legfeljebb az
ALAP vagyonbiztosítási fedezetben biztosított ösz-
szes albetét közös tulajdonba tartozó részeinek
(épületek, építmények vagyoncsoportba tartozó)
biztosítási összegének 2/3-a lehet. Az egyes
albetétek között a biztosítási összeg a lakott terület
arányában oszlik meg.
Közös tulajdonú ingóságnak minősülnek a biztosí-
tott közösség vagy lakásszövetkezet nyilvántartásá-
ban szereplő ingóságok.
Közös tulajdonú ingóságok tekintetében a biztosí-
tási fedezet
100 millió Ft-ot meg nem haladó épületbiztosítási
összeg esetén az épület biztosítási összege 5%-
ának megfelelő összeghatárig,
100 millió Ft-ot meghaladó épületbiztosítási ösz-
szeg esetén az épület biztosítási összege 2%-
ának megfelelő összeghatárig, de minimum 5
millió Ft-ig terjed.
mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás nem terjed ki fa, döngölt föld, vá-
lyog, illetve agyag falaza épületekre, építmé-
nyekre, valamint azokra az épület- és építmény-
részekre, amelyek anyaga fa, döngölt föld, vá-
lyog vagy agyag.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H fészek tár-
sasház-biztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen felsorolja azokat az eseményeket
(kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem
terjed ki a biztosítás.
A Biztosító nem téríti meg - például
környezetszennyezéssel, vagy
hatósági rendelkezésekkel összefüggésben
keletkezett károkat;
a bírságot, a kötbért, a késedelmi kamatot
vagy egyéb büntető jellegű költségeket;
a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés
alapján térülő károkat;
befejezetlen beruházásokban vagy kivitele-
zés alatt álló épületekben bekövetkezett káro-
kat;
idegen vagyontárgyak károsodását.
A kockázatviselés nem terjed ki azokra a ká-
rokra, amelyek
tervezési, építési hibával,
a karbantartás elmulasztásával összefüggés-
ben következtek be.
Közös ingóságok tekintetében nem biztosítha-
tók például az alábbi vagyontárgyak:
készpénz, készpénz-helyettesítő eszközök;
kéziratok, tervek, adathordozón tárolt adatál-
lományok;
érmék, bélyegek;
képzőművészeti alkotások;
valódi szőrmék és kézi csomózású szőnye-
gek;
felelősségbiztosításra kötelezett (gép)jármű-
vek.
Nem térülnek továbbá a szabadban, illetve nem
lezárt helyiségben tárolt, illetve tartott ingósá-
gok kárai (kivéve szemetes kuka).
Fentieken túlmenően az egyes veszélynemekhez
tartozó kizárásokat és korlátozásokat a szerző-
dési feltételek részletesen tartalmazza.
A felelősségbiztosítás nem terjed ki például:
a gépjármű-felelősségbiztosítás alapján térít-
hető károkra,
a szerződő partnernek okozott károkra,
a házi- és a vadállatok által okozott károkra,
a jogszabály alapján megtérülő, az állam ellen
is érvényesíthető igényekre,
a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek
hatósági engedély nélkül való végzéséből
eredő károkra,
a környezet-szennyezési károkra,
a munkaadói felelősség körébe tartozó ká-
rokra.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítás?
Az alapbiztosítás egy (ALAP vagy BŐVÍTETT) va-
gyonbiztosítási fedezetből és az ALAP felelősség-
biztosítási fedezetből áll. A kiegészítő biztosítások
az alapbiztosításhoz választhatók.
Az ALAP és BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezet
az alábbi káreseményekre terjed ki: tűz, elektromos
tűz, robbanás, összeroppanás, közvetlen és zve-
tett villámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz üt-
közése, légijármű ütközése, földrengés, földcsu-
szamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beom-
lása, vihar, a vihar által megrongált tetőzeten, kisza-
kított nyílászárón, ill. a vihar okozta falazati résen
keresztül a viharral együttjáró csapadék károko-
zása, jégeső, hónyomás, árvíz, felhőszakadás, ve-
zetéktörés, idegen tárgyak rádőlése, a szerkezetileg
beépített és a nyílászárók üvegezésének, valamint
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
4
az ezeken lévő betörésvédő fólia törése és repe-
dése.
A BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezet alapján ve-
zetéktörés esetén megtérítjük a nyitva felejtett víz-
csap miatt keletkezett károkat, a mosógép ürítő-
és/vagy összekötő csövének kiugrásából ereká-
rokat, valamint a károk elhárításához szükséges
épület bontási és helyreállítási költségeit, valamint
káreseményenként legfeljebb 6 folyóméterig a sérült
helyett beépített új csővezeték árát.
Az alap-felelősségbiztosítási (épülethasználói)
fedezet esetében a Biztosító megtéríti a harmadik
személynek okozott személysérüléses vagy dolgok-
ban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított
mint a biztosított épület tulajdonosa, használója,
építtetője, felújítója kártérítési kötelezettséggel tar-
tozik.
A vagyon- és felelősségbiztosítási alapfedezeteken
túlmenően a különböző kiegészítő kockázatokat a
Társasház vagy Lakásszövetkezet határozza meg,
így a biztosítási szerződés által nyújtott szolgáltatá-
sok köre a kívánt módon szélesre vagy szűkebbre
szabható.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
A Társasház vagy Lakásszövetkezet választása
alapján, külön díj ellenében kiegészíthető a fedezet:
betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítás-
sal
Biztosíthatók a közös tulajdonú ingóságok alapbiz-
tosításban is biztosított vagyontárgyai, a szerződési
feltételekben meghatározott kártérítési limitekig.
Meghatározott feltételek teljesülése esetén a közös
tulajdonba tartozó kültéri központi antenna berende-
zés is biztosítási fedezetben részesülhet.
ALAP fedezetre szóló vagyonbiztosítás esetében a
betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítás kizá-
rólag a közös tulajdonon belül elhelyezett biztosított
vagyontárgyakra nyújt fedezetet;
BŐVÍTETT fedezetre szóló vagyonbiztosítás esetén
a fedezet kiterjed:
a közös és/vagy külön tulajdonon belül elhelye-
zett biztosított vagyontárgyakra,
vagyontárgyanként maximum 50 000 Ft összeg-
határig a közös tulajdonú helyiségekben rendel-
tetésszerűen tárolt (külön tulajdonba tarozó) ke-
rékpárra, gyermekkocsira.
rongálási (vandalizmus) károk kiegészítő bizto-
sításával
E kiegészítő biztosítás alapján megtérítjük
a betöréses lopás, rablás vagy annak kísérlete
során okozott járulékos rongálási károkat a biz-
tosítási összegen belül évente és káresemé-
nyenként legfeljebb az épület biztosítási össze-
gének 2%-áig;
a biztosítási összegen belül évente összességé-
ben az épület biztosítási összegének 0,2%-áig,
káreseményenként legfeljebb 200 000 Ft-ig:
- a kaputelefonok, elektromos kapuk,
- liftek, felvonók (kivéve az esztétikai rongálá-
sokat),
- bejárati kapuk,
- BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezet ese-
tén a lakások bejárati ajtajának,
- építmények (rögzített lámpatestek, padok,
játszótéri gyerekjátékok),
- szemetes kukák,
- kerti dísznövények,
- belső falazat,
- az antenna-, az erősítő- és a televíziós ká-
belrendszer, a riasztórendszer, az elektro-
mos kapumozgató szerkezetek rongálási
káraiból eredő közvetlen költségeket.
különleges üvegek kiegészítő biztosításával
Biztosíthatók a közös tulajdonú és egyben a zös
tulajdonon belül elhelyezett különleges üvegezések.
tetőbeázási károk kiegészítő biztosításával
A kiegészítő biztosítás alapján megtérítjük a lapos-
és magastetőszerkezet, valamint a függőleges pa-
nelhézagok szigetelési problémáiból eredő, csapa-
dék okozta
ALAP fedezet esetén a közös tulajdonú épületré-
szekben keletkezett;
BŐVÍTETT fedezet esetén a közös és/vagy külön
tulajdonú épületrészekben keletkezett beázási
károkat.
felvonó kiegészítő biztosításával
A felvonóban (például) anyag-, tervezési vagy kivi-
telezési hiba, alkatrész kilazulása, hibás beállítás,
szándékos rongálás, a kezelő hibája, ügyetlensége,
gondatlansága, rövidzárlat, külső mechanikus hatá-
sok miatt bekövetkezett kárt felvonónként és kár-
eseményenként maximum 500 000 Ft-ig, összesen
évente maximum 2 000 000 Ft-ig megtérítjük.
füst és korom által okozott károk biztosításával
Megtérítjük a biztosított épületben, tűzkár nélküli
füst- és korom szennyeződésből származó károkat.
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
5
bővített kiegészítő felelősségbiztosítással
A BŐVÍTETT felelősségbiztosítás alapján megtérül-
nek azok az épülethasználói minőségben okozott
tűz, robbanás és vezetéktörés keresztfelelősségi
károk is, amelyek miatt a tulajdonostársi, lakásszö-
vetkezeti közösség tagja(i), illetőleg a lakóközösség
tagja(i), valamint a tulajdonostársi, lakásszövetke-
zeti közösség, illetőleg lakóközösség egymással
szemben kártérítési igényt érvényesítenek.
A BŐVÍTETT felelősségbiztosítás kizárólag
BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezethez köthető.
kiegészítő balesetbiztosítással
Amely a társasházi, lakásszövetkezeti lakóközös-
ség tagjainak a társasházban, lakásszövetkezetben
bekövetkezett baleset miatti halála, rokkantsága,
múlékony munkaképtelensége és ruházati kárai
esetére nyújt a szerződési feltételekben meghatáro-
zott összegű térítést. A Biztosító a biztosítási idősza-
kon belül lakásonként maximum 2 káreseményre
szolgáltat.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási
ajánlat aláírását követő nap nulla órakor lép ha-
tályba. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek meg-
állapodhatnak.
A Biztosító az árvíz, földrengés és vihar biztosítási
eseményekre a szerződéskötés napjától számí-
tott 30 napos várakozási időt köt ki. A várakozási
idő alatt a Biztosító kockázatviselése árvíz, föld-
rengés, vihar biztosítási események miatt bekö-
vetkezett károkra a biztosítási szerződés ha-
tályba lépése esetén sem terjed ki.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra
köthető.
A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló
minden évben a kockázatviselés kezdete hónapjá-
nak első napja.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó ter-
minálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), cso-
portos beszedési megbízással, banki átutalással,
vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csek-
ken). A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy ösz-
szegben egész évre előre történő fizetéssel), fél-
éves, negyedéves és havi.
A díjfizetés módja bármikor, a díjfizetés gyakorisága
a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díjrészlet tekin-
tetében a kötvényben (fedezetet igazoló dokumen-
tumban) és a díjesedékességi értesítőben foglalt díj-
esedékességi határidőig halasztásban állapodnak
meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, díjnemfizetés miatt vagy fel-
mondással. Határozatlan tartamú szerződés a bizto-
sítási időszak végére bármikor felmondható, de a
felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a bizto-
sítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító
székhelyére.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosí-
tási összeg módosításának lehetősége?
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében a Szer-
ződő által meghatározott vagyonbiztosítási össze-
geket a Biztosító a biztosítási évfordulót megelő-
zően a következő biztosítási időszakra automatiku-
san (azaz külön jognyilatkozat tétele nélkül) inde-
xálja (értékkövetés) az alábbiak szerint:
A biztosítási összeg indexálásának alapja (azaz a
bázis index) a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) ál-
tal az indexálás alkalmazását megelőzően utoljára
közzétett, 12 hónapos tartamra vonatkozó, számí-
tott lakásjavítási, -karbantartási árindex (épületek,
építmények vagyoncsoportra), illetve fogyasztói ár-
index (ingóságok vagyoncsoportra), amelytől a Biz-
tosító 5 százalékponttal eltérhet (alkalmazott index).
Így a módosított (az új biztosítási időszakra érvé-
nyes) biztosítási összeg az előző évi biztosítási ösz-
szeg és az alkalmazott index szorzata.
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év fo-
lyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási ösz-
szeg módosítását. A biztosítási összegek változását
a biztosítási díj arányosan követi.
milyen adatok változását kell bejelenteni?
A Biztosított, illetve a Szerződő a szerződés szem-
pontjából minden lényeges körülményt köteles írás-
ban zölni a Biztosítóval haladéktalanul, de legfel-
jebb nyolc napon belül. Ez vonatkozik a változásje-
lentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bár-
mely adatában (amely adatokat a szerződő az aján-
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
6
laton, vagy annak bármely mellékletén közölt) válto-
zás történik, értesítse biztosításközvetítőjét, aki se-
gít elintézni a szükséges módosítások elvégzését.
Mely adatok ezek? Pl.: név, cím, tulajdon, tulajdo-
nostársak személye vagy tulajdoni aránya, biztosí-
tási összeg, stb. A változásról írásban zvetlenül
központunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezé-
sünkre bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor
lehet kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön
vagy törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett)
az alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában:
a feladatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő
büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság
és ügyészség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, vala-
mint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás
ügyében eljáró bíróság, a bíróság által kirendelt
szakértő, a végrehajtási ügyben eljáró önálló bíró-
sági végrehajtó, a hagyatéki ügyben eljáró z-
jegyző, továbbá az általa kirendelt szakértő, adóha-
tóság, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, nem-
zetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal,
alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatóság, Titkosszolgálat, vi-
szontbiztosító, átvevő biztosító, kárrendezési meg-
bízott, kiszervezett tevékenységet végző magyar
bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűnüldöszerv és
külföldi Pénzügyi Információs Egység. Nem jelenti a
biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok
szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye
vagy üzleti adata nem állapítható meg, valamint a
jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok el-
végzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minősülő adatok átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalókat a szerződési feltételek, vala-
mint az adatkezelési tájékoztató elnevezésű nyom-
tatvány tartalmazza, amely a biztosítási szerződés
részét képezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a kötvényen (fedezetet igazoló
dokumentumon) található meg!
Káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi telefon-
számon, valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon
belül be kell jelentenie a Biztosító felé, illetve felelős-
ségbiztosítási eseményt legkésőbb 30 napon belül
kell bejelenteni.
A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
a káresemény időpontját, okát, és rövid leírását,
a káresemény helyét,
a károsodott vagyontárgyak megnevezését,
a károsodás mértékét (megállapított, vagy be-
csült érték),
a kárrendezésben közreműködő személy, szer-
vezet nevét, elérhetőségét.
speciális teendők adott káresemények bekövet-
kezésekor
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzol-
tóságnak is. Betöréses lopás- vagy rabláskárt be kell
jelenteni a rendőrségnek is. A baleseti károk beje-
lentéséhez orvosi igazolásra van szükség.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A biztosítónak nincs kárkifizetési kötelezett-
sége, ha nem biztosított káresemény történt, ha
a károkozás engedélyhez kötött tevékenység en-
gedély nélküli végzése során és ezzel okozati
összefüggésben történt, ha a kár a Biztosított-
nak, illetve Szerződőnek ittas vagy kábító hatású
szer hatása alatti állapotával közvetlen okozati
összefüggésben keletkezett, vagy a Biztosított,
illetve a Szerződő írásbeli figyelmeztetés elle-
nére sem tette meg a szükséges intézkedéseket
a kármegelőzés érdekében. A biztosító mentesü-
lését eredményezheti a közlési kötelezettség, il-
letőleg a változás-bejelentési kötelezettség meg-
sértése is.
A tételes mentesülési okokat és a kizárásokat a
biztosítás feltételei tartalmazzák. Mentesül to-
vábbá a biztosító, ha a kárt jogellenesen a Bizto-
sított, illetve Szerződő vagy hozzátartozója,
avagy a biztosított vezető munkakört vagy a biz-
tosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó
munkakört betöltő alkalmazottjuk, megbízottjuk,
vezető beosztású tisztségviselőjük, tagjuk, mun-
kavállalójuk vagy szervük szándékosan vagy sú-
lyosan gondatlanul okozta. Mentesül továbbá a
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
7
Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól a
Szerződőt és a Biztosítottat terhelő kármegelő-
zési és kárenyhítési kötelezettség megszegése
esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szük-
séges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon
belül fizeti ki.
vagyonbiztosítási károk térítése:
A Biztosító a károkat a biztosítottság mértékétől füg-
gően téríti meg. Amennyiben az adott vagyontár-
gyat, vagyoncsoportot illetően alulbiztosítottság áll
fenn - vagyis a vagyontárgy, vagyoncsoport tényle-
ges értéke nagyobb, mint a megjelölt biztosítási ösz-
szeg -, akkor a kár olyan arányban téríthető, mint
amilyen arány fennáll a biztosítási összeg és a tény-
leges érték között.
Amennyiben a Biztosító által javasolt biztosítási ösz-
szeget a szerződő elfogadja, a Biztosító nem vizs-
gálja az alulbiztosítottságot. A maradványérték a
biztosítási összegből levonásra kerül.
épületek, építmények kárai
A javítással helyreállítható károkat a Biztosító a
reális helyreállítási költségen téríti meg; ha azon-
ban az elhasználódottság mértéke 75%-ot meg-
haladó, a helyreállítási költségből az értékemel-
kedés levonásra kerül (kivéve, ha a kár összege
nem éri el a vagyontárgy értékének 25%-át!).
A nem javítható károk újraépítési értéken térül-
nek; ha azonban az elhasználódottság mértéke
75%-ot meghaladó: káridőponti valóságos érté-
ken.
Festés, mázolás, tapétázás, fal- és padlóburkolat
részleges vagy teljes kárát a reális helyreállítási
költségen; ha az elhasználódottság mértéke az
50%-ot meghaladja, káridőponti valóságos érté-
ken téríti a Biztosító.
ingóságban bekövetkezett károk
A javítással helyreállítható károkat a reális javí-
tási költség erejéig térítjük; ha azonban az
elhasználódottság mértéke 70%-ot meghaladó,
a javítási költségből az értékemelkedés levo-
násra kerül (kivéve, ha a kár összege nem éri el
a vagyontárgy értékének 25%-át!).
Nem javítható károk esetében újrabeszerzési ér-
téken térítünk, ha azonban az elhasználódottság
mértéke 70%-ot meghaladó: káridőponti valósá-
gos értéken.
közvetett költségek megtérítése:
A biztosítási események folytán szükségszerűen
felmerülő indokolt és igazolt költségeket (oltás,
mentés, bontás és kiürítés, elszállítás, ideiglenes
fedés, állványozás, egyéb kárenyhítési költsé-
gek, rom- és törmelékeltakarítás költségei, ideig-
lenes lakás bérleti díja, elmaradt lakbér) összes-
ségében a biztosítási összegen belül az épület
biztosítási összegének
- ALAP fedezet esetében: 1%-áig;
- BŐVÍTETT fedezet esetében: 2%-áig térít-
jük meg.
A 10 000 Ft-ot el nem érő károkat a biztosított maga
viseli, az önrészesedés mértékét meghaladó károk
viszont teljes összeggel térülnek.
felelősségbiztosítási károk térítése:
Felelősségbiztosítási kár megtérítése a károsultat il-
leti. Felelősségbiztosítás alapján a kártérítésből a
Biztosító nem von önrészesedést.
A biztosított szándékos vagy lyosan gondat-
lan magatartása esetén a Biztosító a károsultnak
kifizetett összeg visszafizetését követelheti a
biztosítottól.
balesetbiztosítási károk térítése:
Balesetbiztosítási esemény esetén a Biztosító szol-
gáltatása a szerződési feltételekben meghatározott
balesetbiztosítási összeg. Baleseti károknál az ön-
részesedés nem kerül levonásra.
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát be-
jelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben, vagy
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat ügyin-
tézőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese-
tén az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékeny-
ségén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy (fogyasztó) a Magyar Nemzeti Bank előtt
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím:
1534 Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (+36
80) 203 776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) fo-
gyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. A biztosí-