Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H all risks vagyonbiztosítás szerződési feltételei 2020.01.01-től

K&H all risks vagyonbiztosítás
érvényes 2020. január 1-től
2
tartalom
K&H all risks vagyonbiztosítás ügyfél-tájékoztató ................................................................................................... 3
K&H all risks vagyonbiztosításának szerződési feltételei ........................................................................................ 7
1. általános rendelkezések ............................................................................................................................. 7
1.1. Szerződő, Biztosított .................................................................................................................................. 7
1.2. a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj halasztott fizetésében,
a további díjrészletek fizetése .................................................................................................................... 7
1.3. a szerződés időbeli és területi hatálya ........................................................................................................ 8
1.4. a szerződés megszűnése ........................................................................................................................... 8
1.5. általános kizárások ..................................................................................................................................... 8
1.6. a Biztosító mentesülése ............................................................................................................................. 9
1.7. kárbejelentési kötelezettség ....................................................................................................................... 9
1.8. kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség ............................................................................................... 10
1.9. változásbejelentési kötelezettség ............................................................................................................. 11
1.10. a kiegészítő biztosításokra vonatkozó közös szabályok ........................................................................... 11
1.11. egyéb rendelkezések ............................................................................................................................... 12
1.12. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség ............................................................................. 12
1.13. panaszbejelentés, panaszkezelés ............................................................................................................ 14
2. különös feltételek: a vagyonbiztosítás feltételei ........................................................................................ 14
2.1. biztosítási esemény .................................................................................................................................. 14
2.2. kizárások .................................................................................................................................................. 15
2.3. kockázatviselés helye ............................................................................................................................... 18
2.4. biztosítható vagyoncsoportok ................................................................................................................... 19
2.5. a biztosításból kizárt vagyontárgyak ......................................................................................................... 19
2.6. biztosítási összeg ..................................................................................................................................... 19
2.7. értékkövetés ............................................................................................................................................. 20
2.8. önrészesedés ........................................................................................................................................... 21
2.9. a Biztosító szolgáltatása ........................................................................................................................... 21
3. a kiegészítő (választható) biztosítások ..................................................................................................... 22
3.1. elektromos és elektronikus gépek és berendezések biztosítása .............................................................. 22
3.2. géptörés biztosítás ................................................................................................................................... 24
3.3. üzemszünet biztosítás .............................................................................................................................. 26
3.4. szállítmánybiztosítás ................................................................................................................................ 30
3.5. építésszerelés biztosítás .......................................................................................................................... 31
4. védelmi előírások a betöréses lopás biztosításhoz .................................................................................. 36
I. számú függelék tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető
okiratokról .............................................................................................................................................................. 42
II. számú függelék adatkezelési tájékoztató (kivonat)......................................................................................... 44
3
K&H all risks vagyonbiztosítás
ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H all risks
vagyonbiztosítást, amely az érdekeltségébe tartozó
vagyontárgyakat védi az alábbiakban felsorolt, de
részben Ön által kiválasztott veszélynemek ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa egyik
vezető pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a
tagja, és Magyarországon biztosítási tevékenységet
végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím: H-1534
Budapest BKKP Pf. 777, telefon: (06 1) 489 9100, fax:
(06 1) 489 9102).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által
támogatott, s az ország egész területén működő
biztosításközvetítői hálózat segítségével a K&H
Biztosító (továbbiakban: Biztosító) és ügyfeleinek
kapcsolata személyes. Önnek elég biztosítási
igényével felkeresni a közelében működő K&H
Biztosító biztosításközvetítőit.
Honlapunkon (kh.hu) lehetőségében áll a
székhelyéhez legközelebb található
biztosításközvetítő kikeresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII.
törvény a biztosítási tevékenységről és a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről.
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-adóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék
értékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen
javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők
javadalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” nevű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H All Risks vagyonbiztosítás fedezetet nyújt a
biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
szerződésben meghatározott mindazon
vagyontárgyakra, tárgyi eszközökre (épületekre,
építményekre, műszaki berendezésekre, gépekre,
egyéb berendezésekre, befejezetlen beruházásokra,
stb.) készletekre és értékcikkre, amelyek a llalkozási
tevékenységet szolgálják, illetve a tevékenységi
folyamatban részt vesznek.
A vagyonbiztosítási alapfedezeten túlmenően a
különböző kiegészítő kockázatokat Ön határozza meg,
így a biztosítási szerződés garantáltan a vállalkozása
által kívánt fedezeteket tartalmazza.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási
fedezet?
A K&H All Risks vagyonbiztosítás egy úgynevezett
"minden kockázatra" kiterjedõ biztosítás. A szerződés
nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a
kizárásokat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt
megtérít, amelyet nem zárt ki szerződési feltételeiben.
Alap vagyonbiztosítási esemény: a szerződés hatálya
alatt a kockázatviselés helyén (telephely) lévő
biztosított vagyontárgyak előre nem látható okból,
véletlenül, váratlanul, baleseti jelleggel bekövetkezett
mindazon kárai, amelyek pótlást, helyreállítást, javítást
tesznek szükségessé és nincsenek a biztosítási
fedezetből kizárva.
milyen kiegészítő biztosítások "köthetők" hozzá?
Az Ön választása alapján, külön díj ellenében
kiegészíthető a fedezet:
- Elektromos és elektronikus gépek és
berendezések biztosítással
- Géptörés biztosítással
- Üzemszünet biztosítással
- Szállítmánybiztosítással
- Építésszerelés biztosítással
A kiegészítő biztosítások megkötésének feltétele az
alap vagyonbiztosítás egyidejű megkötése.
1-90000-05