Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói vagyonbiztosítás – Biztosítási termékismertető

Kérjük, gyelmesen olvassa el a K&H vállalkozói vagyonbiztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H vállalkozó vagyonbiztosítás egy vagyonbiztosítás, amely a Szerződő érdekeltségébe tartozó tárgyi eszközöket és
készleteket védi a biztosítási feltételekben felsorolt, a Szerződő által kiválasztott veszélynemek ellen.
K&H vállalkozói vagyonbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H vállalkozói vagyonbiztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
a vállalkozási tevékenységet szolgáló, illetve a
tevékenységi folyamatban résztvevő
tárgyi eszközök,
készletek és
értékcikkek
tűzkáraira.
földmozgás biztosítás
vízkárbiztosítás
viharkár-biztosítás
üvegkár-biztosítás
belföldi szállítmánybiztosítás
telephelyi gépjármű-biztosítás
tűz üzemszünet biztosítás
betöréses lopás- és rablásbiztosítás
elektromos és elektronikus gépek, berende-
zések biztosítás.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például
azon károkat, amelyek magában az öngyul-
ladt anyagban keletkeztek, kivéve az abból
átterjedő tűzkárt,
a füst, hő és korom szennyeződés kárt, ha az
rendeltetésszerűen működő tüzelő, fűtő, vagy
szárítóberendezésből ered,
céltudatos, tervszerű robbantás miatt keletke-
zett károkat,
az előírt villámvédelmi rendszer hiánya miatt
keletkezett károkat,
legénységgel nem rendelkező repülő eszköz
ütközése által okozott károkat.
E-70024-00
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Mentesül a Biztosító a térítési kötelezettség alól
különösen,
! a Szerződőt és a Biztosítottat terhelő kárme-
gelőzési és kárenyhítési kötelezettség meg-
szegése esetén,
! ha a kárt jogellenesen a jogi személy vezető
szerve, illetve e szerv tagja, vezető beosztá-
sú alkalmazottja szándékosan, vagy súlyo-
san gondatlanul okozta.
Hol érvényes a biztosításom?
A kockázatviselés helye a biztosított tevékenysége végzésének helyszíne.
A Biztosító a szerződésben megnevezett, pontos címmel meghatározott kockázatviselési helyen vállal koc-
kázatot.
Ha a tevékenység jellege miatt a kockázatviselés helye változik, az arra vonatkozó rendelkezéseket a külö-
nös feltételek és a szerződés tartalmazza.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen
nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés
megszűnéséig tart.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, lehetetlenüléssel, közös megegyezéssel, évfordulóra tör-
ténő felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható, de a fel-
mondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség, közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megfizetése tekintetében.
A megállapodás szerint az első díj megfizetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szerződő ré-
szére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak
az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással,
csoportos beszedési megbízással, vagy postai csekken. A díjfizetés gyakorisága lehet éves, féléves, negyed-
éves.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com