Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító nem-életbiztosítási kisokos

K&H nem-életbiztosítási kisokos
ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötéskor kitöltött, szerződéskötésre irányuló egyoldalú írás-
beli nyilatkozat
alapbiztosítási események
az adott biztosítási szabályzatban meghatározott legfontosabb és leggyakoribb biztosítási kockázatok.
Például: tűzkárok, vízkárok, földmozgás károk, üvegtörés rok, lopás, betöréses lopás.
alkusz
olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fenntartását a biztosítási védelmet kereső ügyfél megbí-
zásából segíti. Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához, és a megfelelő partner (biztosító)
kiválasztásához, valamint közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem
köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítási
szerződés megkötésének előkészítése során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítást
tárgyszerűen elemezni, és egyértelmű, szakszerű tájékoztatást nyújtani az Ügyfél igényeinek és szükséglete-
inek megfelelően
all risks
"minden kockázatra" kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a kizárá-
sokat tartalmazza. A Biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem r ki
általános szerződési feltétel
az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél
közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg
alulbiztosítás
ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget
aránylagos kártérítés (pro-rata)
alulbiztosítás illetve túlbiztosítás esetén, a Biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez
viszonyított arányában téríti meg
avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasz-
nálódás miatti csökkentése
baleset
a Biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső ok, amely vagyoni károsodást, személyi sérülést, betegséget,
munkaképtelenséget, rokkantságot vagy halált okozhat
biztosítási díj
funkciója, hogy a biztosítási védelem megteremtésével összefüggő valamennyi, a Biztosítónál felmerülő -
fordításra fedezetet nyújtson. A Biztosított szemszögéből a díj a biztosítási védelem ára. A biztosítási díj egy
adott biztosítási időszakra vonatkozik.
biztosítási esemény
a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése a Biztosító szolgáltatását kiváltja
biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltérő
(általában rövidebb) időtartam is
biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a Biztosító szolgáltatásának felső határa
E-20700-01
biztosítási szerződési feltétel
a Biztosító a biztosítási szerződési feltételekben köteles meghatározni, hogy a biztosítási esemény bekövet-
kezése esetén milyen szolgáltatásokat és költségeket milyen okiratok bemutatása ellenében teljesít
biztosításközvetítő
az a személy, aki biztosítási szerződés létrehozására irányuló rendszeres, üzletsze tevékenységet végez,
amely kiterjed a biztosítási termékek ismertetésére, ajánlására, felvilágosításra, a biztosítási szerződések
megkötésére, a biztosítási szerződések értékesítésének szervezésére, továbbá a biztosítási szerződések le-
bonyolításában és teljesítésében való közreműködésre. Lehet alkusz vagy ügynök.
Biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet
Biztosított
az a személy, akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke fűződik.
díjesedékességi értesítő
az Ügyfél írásbeli tájékoztatása az esedékes díjról és annak teljesítési határidejéről
díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás
díjfizetési gyakoriság
az a gyakoriság, amely szerint a Szerződő díjfizetési kötelezettségének eleget tesz. A díjfizetés történhet havi,
negyedéves, féléves vagy éves rendszerességgel is.
díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás. A jhalasztás tartama
alatt a Biztosító kockázatviselése fennáll.
dologi kár
vagyontárgyban bekövetkezett kár
első díj
az első biztosítási időszakra, vagy annak egy részére megállapított díj(részlet)
érdekmúlás
a Szerződő/Biztosított érdekeltsége a biztosított vagyontárgyak megóvása tekintetében megszűnik, melynek
következményeként a Biztosító kockázatviselése és a biztosítási szerződés is megszűnik
értékkövetés (indexálás)
a biztosítási díjnak és a biztosítási összegnek a szerződési feltételekben rögzítettek szerinti módosítása
fedezetet igazoló dokumentum
a Biztosító kockázatviselésének fennállását bizon olyan dokumentum, amely tartalmazhatja a Biztosított
adatait, a biztosított vagyontárgyakat és a biztosítás eseményeket illetve a biztosítási díjat, önrészesedést,
záradékokat
fedezetfeltöltés
az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken kivéve, ha a Szerződő a díjat megfelelően kiegészíti
felmondás
a biztosítási szerződés egyoldalú megszűntetése, amely kizárólag írásos formában, a biztosítási időszak -
gére, azt megelőzően legalább 30 nappal történhet