Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

Adatvédelmi szabályzat

Az Érthetően Bt. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Érvényes: 2018.01.01-től visszavonásig

                                                        

1. Alapelvek, fogalmak, meghatározások

 

1.1  Az Érthetően Bt. bármely vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

1.2  A Szabályzat időbeli hatályát a fedőlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabályzatot tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

1.3  Fogalmak, meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintett-tel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

Az adatkezelése során az Érthetően Bt kizárólag a K&H Biztosító Zrt.-vel kötött függő biztosításközvetítői szerződése alapján, a K&H Biztosító Zrt nevében, megbízásából, a biztosítási szerződések létrehozása, kezelése,  biztosítási szerződések ügyintézése céljából jár el, saját célra adatot nem kér, tárol vagy kezel.

Személyes adatot az Érthetően Bt. mint Adatkezelő a K&H Biztosító Zrt.-vel kötött függő biztosításközvetítői szerződése alapján, biztosítás közvetítése, biztosítási szerődések ügyintézése során kér, és kezel, valamint ezen adatokat a K&H Biztosító Zrt rendszereibe rögzít, illetve a K&H Biztosító Zrt felé továbbít.

Különleges adatot az Érthetően Bt. mint Adatkezelő a K&H Biztosító Zrt.-vel kötött függő biztosításközvetítői szerződése alapján, élet és baleset biztosítás közvetítése, élet és baleset biztosítási szerődések ügyintézése során kér, és kezel, valamint ezen adatokat a K&H Biztosító Zrt. rendszereibe rögzít, illetve a K&H Biztosító Zrt felé továbbít.

Az Érthetően Bt. a K&H Biztosító Zrt.-vel kötött függő biztosításközvetítői szerződése alapján, a K&H Biztosító Zrt nevében, megbízásából, a biztosítási szerződések létrehozása, kezelése,  biztosítási szerződések ügyintézése céljából tudomására jutott adatokat (bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott személes, vagy különleges adatot) az Adatkezelő a K&H Biztosító Zrt. rendszereibe történő rögzítés, illetve a K&H Biztosító Zrt felé továbbítás után haladéktalanul töröl a rendszeréből.

A nem a K&H Biztosító Zrt.-vel kötött függő biztosításközvetítői szerződése alapján, a K&H Biztosító Zrt nevében, megbízásából, a biztosítási szerződések létrehozása, kezelése,  biztosítási szerződések ügyintézése céljából, tudomására jutott adatokat (bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott személes, vagy különleges adatot) az Adatkezelő (Érthetően Bt.) haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelők:

Érthetően Bt

cégjegyzékszáma: Cg.19-06-505100

adószáma: 20396976-2-19.

székhelye: 8200 Veszprém, Orgona u. 8.

e-mail címe: info@erthetoen.info

weboldala: http://www.erthetoen.info

adatvédelmi tisztviselő: Körmendi Péter ügyvezető

e-mail címe: kormendi.peter@khkepviselo.hu

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltatóként:

neve: : Tárhelypark Kft.

képviseli: Képes Péter

cégjegyzékszáma: 01-09-322570

székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24

e-mail címe: info@tarhelypark.hu

weboldala: https://tarhelypark.hu

az általa végzett művelet: a személyes adatok tárolása.

 

Könyvelőként:

Titulus Kft

képviseli: Bodnár István

Cégjegyzékszám: 19-09-500798

székhelye: 8200 Veszprém, Móra Ferenc utca 1

az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

 

Függő biztosításközvetítőt megbízó biztosítóként:

K&H Biztosító Zrt.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041919, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

e-mail címe: biztosito@kh.hu

weboldala: http://www.kh.hu

adatvédelmi szabályzata: kh.hu/adatvedelem

adatvédelmi tisztviselő: az adatvédelmi szabályzat tartalmazza

e-mail címe: DPO@kh.hu

 

Az érthetően Bt székhelyének főbérlőjeként és a telephely kamerarendszerének üzemeltetőjeként:

Tűzló Dekor Kft

képviseli: Nagy László

Cégjegyzékszám: 19-09-512665

székhelye: 8200 Veszprém, Orgona utca 8.

az általa végzett művelet:biztonsági kamerarendszer üzemeltetése.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. A http://www.erthetoen.info honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

2.1  A http://www.erthetoen.info honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

2.2 A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

2.3 A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

2.4 A http://www.erthetoen.info honlapon személyes, vagy különleges adatok megadására nincs mód.

3. Információ, árajánlat kérés, megrendelés

Az Érthetően Bt. kizárólag a K&H Biztosító Zrt. függőügynökeként tevékenykedik. Más tevékenységet nem végez, árajánlatkérést, megrendelést nem fogad.

4. Panaszkezelés

4.1 A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

4.2 Panaszt

a) az kormendi.peter@khkepviselo.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
b) postai úton a Érthetően Bt.  8200 Veszprém, Orgona u. 8. címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

4.3 Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

4.4 Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

4.5  Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli
a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően. A kezelt adatok köre és célja:

 

Adat Cél
A panasz azonosítója azonosítás
A panasz időpontja azonosítás
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja kapcsolattartás
megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

 

4.6 A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

4.7 Az adatkezelés folyamata:

 1. a) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
 2. b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
 3. c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
 4. d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

4.8 Az érthetően Bt. a K&H Biztosító Zrt adatkezelésével kapcsolatos kéréseket, panaszokat nemfogad. Az ilyen kérések, panaszok eljuttatának módjáról, illetve a kérések és panaszok kezeléséről a &H Biztosító Zrt adatkezelési szabályzata rendelkezik. https://www.kh.hu/adatvedelem


5. Biztonsági kamerafelvétel készítése az  Érthetően Bt. székhelyén

5.1 Az adatkezelés jogalapja: a biztonsági kamerafelvétel készítése önkéntes hozzájáruláson alapul. A Érthetően Bt. székhelyére történő belépéssel az önkéntes hozzájárulás megvalósul. A biztonsági kamerafelvétel készítését piktogramok jelzik.

5.2 Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén történő bűncselekmények (lopás, rablás, kifosztás, garázdaság, stb.), valamint szabálysértések (rongálás, baleset)megelőzése.

5.3 A biztonsági kamerafelvételeket  a Tűzló Dekor Kft, mint a telephely főbérlője kezeli.


6. Az Adatkezelő alkalmazottai adatai

Az Érthetően Bt egyetlen alkalmazottja Bt tulajdonos beltag

7. Az adatokhoz való hozzáférés

7.1 A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és a  bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

7.2 Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

7.3 Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben

 1. a) az adatokat érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges a személyes adatokat tartalmazó iratok átadása,
 2. b) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz a személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját , jelszóval, valamint tűzfallal védett informatikai eszközein, papír adathordozó esetén telephelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 9.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

9.1 .1 a személyes adat birtokosa Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

 1. a) milyen személyes adatait,
 2. b) milyen jogalapon,
 3. c) milyen adatkezelési cél miatt,
 4. d) milyen forrásból,
 5. e) mennyi ideig kezeli,
 6. f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

9.1.2 Az Adatkezelő a személyes adat birtokosának kérelmét legfeljebb 30 napon belül levélben teljesíti.

     9.2 A helyesbítéshez való jog

9.2 .1 A személyes adat birtokosa az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

9.1 .2 Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

     9.3 A törléshez való jog

8.3 .1 A személyes adat birtokosa az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

8.3 .1 A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről levélben értesítést küld.

     9.4 Zároláshoz való jog

9.4 .1 A személyes adat birtokosa az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. 2. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását

     9.5  A tiltakozáshoz való jog

9.5 .1 A személyes adat birtokosa az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9.5 .2 Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek-ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

10  Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

     10.1 Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogok a jogszabálynak megfelelően gyakorolhatók legyenek.

     10.2 Amennyiben a személyes adatokkal kapcsolatos tiltakozást, panaszt, kérelmet Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem vélelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál van lehetőség bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

Az esetlegesen tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az Adatkezelő ellen.
A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com