Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

Mnb pénzügyi navigátor – védje önmagát és értékeit biztosítással!

14
Szeretné biztonságban érezni magát?
Szeretné megóvni értékeit is?
Szeretné enyhíteni a káresemények kellemetlenségeit?
Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy biztosítása
valóban biztonságot nyújthasson Önnek!
dje
önmagát és értékeit
biztosítással!
ERRE FIGYELJEN!
3
?????
Milyen
kérdésekben segít
ez a tájékoztató
Önnek?
Melyek a
legfontosabb
kérdések
a szerződéssel
kapcsolatban?
Mire kell
figyelnem
a biztosítási szer-
ződés megkötése
előtt?
Mire kell gyelnem
a
szerdés
megkötése után?
A biztosítások a véletlen és váratlan ese-
mények bekövetkezésekor nyújthatnak
segítséget. Elsősorban az anyagi vonzatú ter-
heket csökkentik, azonban ahhoz, hogy egy
biztosítás valódi biztonságot nyújtson Önnek,
körültekintően kell azt kiválasztania!
Mire kell figyel-
nem a szerződés
megkötése előtt?
Gondolja végig, hogy milyen biztosítási
védelemre van szüksége. Előfordulnak olyan
esetek is, mikor a kockázatok más módon is
csökkenthetők.
Milyen kockázatra szeretne biztosítást kötni?
Mekkora összeget tud rá áldozni akár hosszú
távon, akár egy összegben?
Tájékozódjon az elérhető biztosításokról,
hogy az elképzeléseinek leginkább megfe-
lelő szerződést köthesse meg.
Figyeljen a részletekre! Vesse össze a biz-
tosítási termékek részleteit!
Melyek a
legfontosabb
kérdések egy
biztosítási szer-
déssel kapcsolatban?
Miután kiválasztotta a biztosítási terméket, nagyon
fontos, hogy még az ajánlattétel előtt részleteiben
is megismerje a szerződési feltételeket.
Hagyjon magának elegendő időt a szerző-
dés tartalmának megismerésére, olvassa
el a tájékoztató dokumentumokat, amiket
1
2
3
4 5
Milyen feltételeknek kell teljesülniük a szolgál-
tatás nyújtásához, azaz a kártérítési összeg
kifizetéséhez?
Például viharkárt csak akkor térít a biztosító,
ha a megadottnál nagyobb erejű/sebességű
szél fújt a káresemény időpontjában.
Milyen esetekben mentesül a biztosító
a kárfizetés alól? Mik a biztosításból kizárt
koczatok?
Például lopáskárra nem fizet a biztosító, ha a
tolvaj kulccsal jutott be a lakásba. Életbiztosítás
esetén kizárt kockázatoknak minőlhetnek
például egyes betegségfajták.
Mikor és hogyan kell a káreseményt (biztosí-
tási eseményt) bejelenteni a biztosítónál?
Mennyi idő alatt fizeti ki a biztosító a kárté-
rítési, szolgáltatási összeget?
Mekkora a kártérítési, szolgáltatási összeg
maximuma?
Van-e önrész, azaz Ön által viselendő kárösz-
szeg a szerződésben?
A díjat egyszeri alkalommal, vagy rend-
szeresen kell fizetni? Amennyiben rendsze-
resen, akkor milyen gyakorisággal (például
havonta, negyedévente)? Van-e lehetőség
eseti befizetésre?
Szüneteltethető-e a díjfizetés a szerződés
megszüntetése nélkül?
Erre általában az életbiztosítások esetében
van lehetőség ezt nevezik díjmentesítésnek.
A díjmentesítés esetében a szerződési fel-
tételekben meghatározott módon és mér-
tékben csökken a biztosító által kifizetendő
biztosítási szolgáltatási összeg (vagyis a kár-
térítés mértéke).
A biztosítót előre tájékoztatnia kell a díjmen-
tesítési szándékáról! Ezen előzetes tájékozta-
tás nélkül a biztosító a díjfizetés elmaradását
díj nemfizetésként kezeli, melyre figyelemmel
a szerződése megszűnhet!
Önnek meg kell kapnia az ajánlattétel előtt.
Soha ne csak a közvetítő szóbeli tájékoztatá-
sára hagyatkozzon. Ha valamilyen tájékozta-
tást nem ismert meg, ne nyilatkozzon arról és
ne írja alá, hogy ismeri és elfogadta azt, hiszen
a biztosítási szerződés adott esetben az Ön
életével, egészségével, értékes vagyontár-
gyával kapcsolatos kockázatokra vonat-
kozik, és akár több évtizedre is szólhat (pl.
nyugdíjbiztosítás).
Egy szerződés megkötése kapcsán több
aláírásra is szükség lehet. Minden esetben
figyelmesen olvassa el, hogy mire vonatkozik
nyilatkozata. Olvassa át a szerződési feltétele-
ket és az „apróbetűs” részt.
Tekintse át gyelmesen
a biztosítási szerdés
minden feltételét
Mire/kire terjed/terjedhet ki a biztosítás?
Például milyen épületre, vagyontárgyra, mely
személyekre?
Milyen eseményekből eredő károkra (bizto-
sítási eseményekre) vonatkozik/vonatkoz-
hat a biztosítás?
Például baleset, lopás, tűz, vihar?
Mivel a szerződés konkrét tartalmát illetően
sok kérdésben Ön hoz döntést, minden eset-
ben fontolja meg azt igényei, szükgletei
alapján!
Például érdemes átgondolni, hogy más szer-
ződéséből eredően rendelkezik-e már az
adott kockázatra részleges védelemmel?
NE FELEDJE!
Egy biztosítás sem fedez minden kockázatot,
tehát nem terjed ki minden elképzelhető esetre.
6 7
Rendszeres díjfizetésű életbiztosítás esetén
Önt jelentős összegű veszteség érheti, ha a
vállalt biztosítási díj meg nem fizetése miatt
szerződése megszűnik! Mindig vizsgálja meg
az alábbi kérdéseket!
Milyen időpontban kell a díjat megfizetni
(például minden naptári negyedév első napján)?
Változtatható-e a díj, mennyit késleked-
hetvetkezmények nélkül a biztosítási díj
befizetésével?
Milyen következnyei vannak a késedel-
mesen megfizetett vagy meg nem fizetett
díjnak?
Például megszűnik a szerződés, vagy csökken
a szolgáltatás összege.
NE FELEDJE!
Vagyonbiztosítások esetében az adha
kártérítés nem haladhatja meg a vagyon-
tárgynak a káresemény időpontjában
fennálló (kárkori) értékét, tehát nem a vásár-
láskori ár a kártérítési összeg megállapításá-
nak az alapja!
A szerződéskötést megelőzően a biztosítónak
és a biztosításközvetítőnek írásban kell tájé-
koztatást nyújtania a biztosítási szerződés fő
jellemzőiről.
A szerződéssel kapcsolatos kérdéseit tegye
fel és kérjen választ rájuk a biztosítótól, vagy a
biztosításközvetítőtől, még az ajánlat aláírását
megelőzően.
Csak akkor írja alá a szerződéses doku-
mentumokat, ha azokat valóban elolvasta,
megértette és az Önnek megfelel. A szerző-
déses dokumentumok aláírása után már nem
tud arra hivatkozni, hogy hiányos, vagy
esetleg félrevezető tájékoztatást kapott.
Az, hogy az ügyintéző/közvetítő elmondott-e
Önnek minden információt szóban, utólag már
nem bizonyítható!
Milyen speciális szabályok
vonatkoznak az életbiztosí-
tási szerdésre?
Amennyiben Ön életbiztosítást köt, figyelnie
kell az életbiztosításokhoz kapcsolódó speciá-
lis szabályra.
Ha életbiztosítási szerződést kötött, akkor
a biztosítónak a szerződés létrejöttétől szá-
mított 30 napon belül egyértelműen,
bizonyíthatóan és azonosíthatóan tájékoz-
tatnia kell Önt a szerződés létrejöttéről. Ezzel
egyidejűleg fel kell hívnia az Ön figyelmét
arra is, hogy a szerződés létrejöttéről szóló
tájékoztatásának kézhezvételétől számított
30 napon belül Ön írásbeli nyilatkozatával
indokolás nélkül felmondhatja a szerző-
dést. A felmondási jog a szerződés önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül megkötő természetes személyt illeti
meg, ha a szerződés nem hitelfedezeti
életbiztosítás.
A biztosítók a hivatkozott tájékoztatást sok
esetben a kötvényen nyújtják, ezért az át-
adott, megküldött kötvényt is figyelmesen
olvassa végig!
Amennyiben a biztosítás közvetítő közre-
működésével jön létre.
A biztosítási szerződés megkötésében
függő és független biztosításközvetítő is
közreműködhet.
Az alkusz, mint független biztosításközve-
títő az ügyfél, azaz az Ön megbízásából jár
el. Fontos tudni, hogy az alkusz csak akkor és
olyan kérdésekben járhat el az Ön nevében és
érdekében, amire nézve az alkuszi megbí-
zási szerződést Önnel megkötötte.
8 9
e-mail cím) változnak, akkor azokat dokumen-
tált módon mihamarabb jelentse be a biztosí-
tónak. A bejelentést igazoló dokumentumokat
őrizze meg!
Gyűjtse az elszámolásokat!
A biztosítótól kapott tájékoztatásokat, elszá-
molásokat őrizze meg! Amennyiben a jogsza-
bályban előírt, vagy a biztosító által szerződés-
ben vállalt tájékoztatásokat, elszámolásokat
nem kapja meg, dokumentálható módon
tegyen panaszt a biztosítónál. Az ezzel kap-
csolatos dokumentumokat is őrizze meg.
Ellenőrizze az összegeket!
A biztosítótól kapott elszámolásokban
ellenőrizze, hogy a feltüntetett tételek,
összegek megfelelnek-e a szerződési felté-
telekben foglaltaknak.
Éljen panasztételi
lehetőségével!
Ha a tájékoztatást, illetve az elszámolást
nem tartja megfelelőnek, tegyen panaszt
a biztosítónál. Ezt írásban és szóban is meg-
teheti. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat
szintén őrizze meg, a hívás idejét jegyezze fel.
Hogyan szűnhet meg
a szerződésem?
A szerződés megszűnése, vagy megszünte-
tése esetén tekintse át a szerződési felté-
telekben foglaltakat! Megszüntetés esetén
például azt, hogy milyen dokumentumokat,
milyen formában, milyen határidővel kell
a biztosító részére megküldenie.
3
4
5
Mire kell figyel-
nem a szerződés
megkötése után?
A díjzetési kötelezett-
gét mindig pontosan és
időben teljesítse!
Fontos a díj megfelelő összegben – figye-
lemmel a díj változására – és megfelelő
időpontban történő befizetése. Ezzel elke-
rülhetők a késedelmes díjfizetés, illetve a szer-
ződés díj nemfizetés miatti megszűnésének
nemkívánatos következményei.
Ha nem kapott csekket, azt jelezze a bizto-
sítónak, mivel a csekk hiánya nem mente-
síti a díjfizetés alól! Ebben az esetben más
módon – például banki átutalással, postai
csekken – mindenképpen fizesse be az ese-
kes díjat!
A díj csoportos beszedés útján történő meg-
fizetése esetén győződjön meg arról, hogy
számláján megfelelő fedezet áll a rendel-
kezésre, illetve hogy a díjat leemelte-e a
biztosító a számlájáról!
NE FELEDJE!
Díj nemfizetés esetén sok szerződés szűnik
meg a szerződési feltételekben rögzített határ-
idő eltelte után! Őrizze meg a díjfizetést iga-
zoló dokumentumokat a díjfizetésből eredő
esetleges későbbi viták eredményes rende-
zése érdekében.
Egyeztesse adatait!
Ha a szerződését érintő, vagy a biztosítóval
történő kapcsolattartáshoz szükséges adatai
(például levelezési cím, telefonszám, esetleg
1
2
10 11
a megszűnt szerződés feltételei szerint hely-
reállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedé-
kessé vált biztosítási díjat megfizetik.
Életbiztosításnál
Megszüntethető a szerződés létrejöttéről
szóló értesítés kézhezvételétől számított 30
napon belüli – indokolás nélküli – írásbeli
felmondással.
A szerződés jellemzően megszűnik a biztosí-
tási esemény (például a biztosított halála,
meghatározott életkor elérése, határo-
zott idő lejárata) bevetkezésekor, ekkor
a szerződés alapján a biztosító a szolgáltatási
összeget kifizeti vagy megkezdi a járadék
kifizetését.
Visszavásárlással, ekkor a futamidő letelte
előtt az ügyfél kérésére megszüntetésre
kerül a biztosítás és a szerződés szabályai
szerint megállapításra kerülő visszavásárlási
összeget fizetik ki az ügyfélnek.
A díj nemfizetése miatti megszűnés esetén a
szerződési feltételekben rögzített szabályok
szerint szűnik meg a szerződés!
NE FELEDJE!
Vannak olyan típusú életbiztosítások, ame-
lyeknél ebben az esetben nincs visszajá
összeg. Továbbá vannak olyan típusú élet-
biztosítások (kockázati életbiztosítás), ame-
lyeknek nincs a szerződő számára kifizethető
visszavásárlási érke.
A szerződés megszűnhet:
Vagyonbiztosításnál
Évfordulóra történő felmondással. Ezt írás-
ban kell közölni a biztosítóval úgy, hogy az az
évforduló előtt legalább 30 nappal beér-
kezzen a biztosítóhoz – azaz ettől eltérő
időpontban, illetve azonnali hatállyal nem
mondható fel a szerződés.
Érdekmúlással (például a lakás, autó eladása
esetén). Ezt mindig be kell jelenteni!
zös megegyezéssel bármikor – de a meg-
egyezésre egyik fél sem kötelezhető.
Díj nemfizetés esetén a szerződés megszű-
nik, de nem feltétlenül. Akkor például nem,
ha a biztosító felszólítja a szerződőt a díjhát-
ralék megfizetésére. Illetve a szerződésben,
törvényben foglaltak szerint hosszabb
időszak (általában 2-3 hónap) is lehet a
díjfizetésnél a hátralék rendezésére kikö-
tött idő, vagy az az idő, amíg a biztosító
kockázatban áll és ezért díjat kérhet.
Az erre az időszakra vonatkodíjat a bizto-
sító utólag még öt évig követelheti.
NE FELEDJE!
Amennyiben a szerződés díj nemfizetés miatt
szűnik meg, a biztosító jogosan tarthat igényt
a meg nem fizetett biztosítási díjra, és ezt
peres úton is érvényesítheti!
Ha a folytatólagos díj meg nem fizetése
vetkeztében szűnt meg (ha a szerződést
2014. március 15. után kötte, vagy átdol-
gozta) a szerződő fél a megszűnés napjától
számított 120 napon belül írásban kérheti
a biztosítót a kockázatviselés helyreállítá-
sára. A biztosító ekkor a biztosítási fedezetet
Kézirat lerva: 2014. november
PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT
ERRE FIGYELJEN!
MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-40 203-776 Fax: +36-1 489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu Honlap: www.mnb.hu/pfk
Pénzügyi Béltető Testület
Levélcím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +36-1 489-9700 Fax: +36-1 489-9102
E-mail: pbt@mnb.hu Honlap: www.felugyelet.mnb.hu/pbt
Magyar Biztotók Szövetsége (MABISZ)
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
Levélcím: H-1364 Budapest Pf.:236
Telefon: +36-1 802-8400
E-mail: info@mabisz.hu Honlap:www.mabisz.hu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com