Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

PTK (1959. évi IV. Tv.)

I. 1959. évi IV. törvény
1959. évi IV. törvény
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
1
A 2011.06.30. -tól 2014.03.14-ig hatályos szöveg
Tartalomjegyzék
ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1
A törvény célja . . . . . . . . . . . . . . . 1
A Ptk. értelmezése . . . . . . . . . . . . . 1
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek tel-
jesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
MÁSODIK RÉSZ
A SZEMÉLYEK 2
I. CÍM
AZ EMBER MINT JOGALANY . . . 2
I. Fejezet
A jogképesség 2
A méhmagzat gondnoka . . . . . . . . . . 3
II. Fejezet
A cselekvőképesség 3
A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőké-
pesség, illetve cselekvőképtelenség . . 3
A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvő-
képtelen kiskorúakra vonatkozó közös
szabályok . . . . . . . . . . . . . . . 4
A cselekvőképesség korlátozása és kizárása
gondnokság alá helyezéssel . . . . . . 4
A cselekvőképességet korlátozó és a cselek-
vőképességet kizáró gondnokság alá
helyezettekre vonatkozó közös szabályok 6
Cselekvőképtelenség gondnokság alá helye-
zés nélkül . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zárlat elrendelése és ideiglenes gondnokren-
delés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A gondnok kirendelése . . . . . . . . . . . 7
A gondnok tevékenysége . . . . . . . . . . 8
A gondnokság alá helyezés megszüntetése,
illetve módosítása . . . . . . . . . . . 8
Cselekvőképességet érintő gondnokság . . . 9
III. Fejezet
A jogképesség megszűnése; a holtnak nyilvá-
nítás 9
Holtnak nyilvánítás . . . . . . . . . . . . . 9
II. CÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV. Fejezet 9
III. CÍM
A JOGI SZEMÉLYEK . . . . . . . . 10
V. Fejezet
A jogképesség; a jogi személy létrejötte és
megszűnése 10
VI. Fejezet
A jogi személyek egyes fajtáira vonatkozó
külön rendelkezések 10
1. Az állami vállalat . . . . . . . . . . . . 10
Állami vállalat . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. A tröszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Egyéb állami gazdálkodó szerv . . . . . . 11
4. Költségvetési szerv . . . . . . . . . . . . 11
Az állami költségvetési szervek képviselete 11
5. A szövetkezet . . . . . . . . . . . . . . . 11
6. A jogi személyiségű gazdasági társaság . 12
7. Közhasznú társaság . . . . . . . . . . . 13
8. Az egyesület és a köztestület . . . . . . . 13
A sportági országos szakszövetség . . . . . 14
9. Egyes jogi személyek vállalata . . . . . 14
10. A leányvállalat . . . . . . . . . . . . . 15
11. Az alapítvány . . . . . . . . . . . . . . 15
12. Az egyesülés . . . . . . . . . . . . . . 18
1
A kihirdetés napja: 1959. augusztus 11. A hatálybalépés napja: 1960. május 1. A törvényt az 1977. évi IV. törvény a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalta, ezért a jegyzetben csak az ezt követő módosításokat közöljük. Hatályos: 1996. 01. 01.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
II. 1959. évi IV. törvény
IV. CÍM
A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉ-
DELME . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VII. Fejezet
A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fű-
ződő jogok 19
A személyhez fűződő jogok . . . . . . . . . 19
A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok . . . 21
HARMADIK RÉSZ
A TULAJDONJOG 21
I. CÍM
A TULAJDONJOG ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . 21
VIII. Fejezet 21
IX. Fejezet
A tulajdonjog tárgyai 21
X. Fejezet
A tulajdonjog tartalma és védelme 22
A birtoklás joga . . . . . . . . . . . . . . . 22
A használat és a hasznok szedésének joga . 22
A rendelkezési jog . . . . . . . . . . . . . . 23
A tulajdonjog védelme . . . . . . . . . . . 24
XI. Fejezet
A tulajdonjog megszerzése 24
Tulajdonszerzés átruházással . . . . . . . . 24
Tulajdonszerzés hatósági határozattal és ár-
verés útján . . . . . . . . . . . . . . . 24
Az elbirtoklás . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A termékek, a termények és a szaporulat el-
sajátítása . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A vedék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A gazdátlan javak elsajátítása . . . . . . . . 26
Méhraj befogása . . . . . . . . . . . . . . . 26
A vadak, a halak tulajdonjogának megszer-
zése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A találás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Eljárás találás esetén . . . . . . . . . . . . 26
A feldolgozás és az egyesítés . . . . . . . . 27
XII. Fejezet
A közös tulajdon 28
Elővásárlási jog közös tulajdonban álló ház-
ingatlanra . . . . . . . . . . . . . . . 28
A közös tulajdon megszüntetése . . . . . . 28
A társasháztulajdon . . . . . . . . . . . . . 29
XIII. Fejezet
A használati jogok 29
A földhasználat . . . . . . . . . . . . . . . 29
A haszonélvezet és a használat . . . . . . . 29
A telki szolgalom . . . . . . . . . . . . . . 30
Használati jog alapítása . . . . . . . . . . . 31
II. CÍM
A KÖZTULAJDONRA VONATKO-
KÜLÖN SZABÁLYOK . . . . . 31
XIV. Fejezet
Az állami tulajdonjog 31
Az állami tulajdon tárgyai . . . . . . . . . 31
Gazdálkodás az állami tulajdonnal . . . . . 32
A kisajátítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Az állami tulajdon védelme . . . . . . . . 32
XV. Fejezet 32
III. CÍM
A BIRTOK . . . . . . . . . . . . . . 32
XVI. Fejezet
A birtok és a birtokvédelem 32
A birtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A birtokvédelem . . . . . . . . . . . . . . . 33
Birtokvédelem . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Birtoklás jogalap nélkül . . . . . . . . . . . 34
A felelős őrzés . . . . . . . . . . . . . . . . 34
NEGYEDIK RÉSZ
A KÖTELMI JOG 35
I. CÍM
A SZERZŐDÉS . . . . . . . . . . . . 35
XVII. Fejezet
Általános szabályok 35
XVIII. Fejezet
A szerződés megkötése 36
A szerződési akarat és kifejezése . . . . . . 36
Az előszerződés . . . . . . . . . . . . . . . 37
A szerződési feltételek tisztességtelensége . 38
A jogválasztás korlátozása . . . . . . . . . 39
A tévedés, a megtévesztés, a fenyegetés . . . 40
A szerződés létrejötte . . . . . . . . . . . . 40
A szerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . 41
A szerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . 41
XIX. Fejezet
A képviselet 41
A meghatalmazás . . . . . . . . . . . . . . 42
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
III. 1959. évi IV. törvény
Ügyeinek vitelében akadályozott személy
képviselete . . . . . . . . . . . . . . 42
Az eseti gondnokság . . . . . . . . . . . . 42
XX. Fejezet
A szerződés tartalma és tárgya 43
A feltétel és időhatározás . . . . . . . . . . 43
A vagylagos szolgáltatás . . . . . . . . . . 43
A pénztartozás. A kamat . . . . . . . . . . 44
A harmadik személy javára szóló szerződés 44
XXI. Fejezet
A semmisség és a megtámadhatóság 44
A Ptk. 270-271. §-ához . . . . . . . . . . 45
Szolgáltatásnak az állam javára való megíté-
lése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
XXII. Fejezet
A szerződés módosítása. A tartozáselismerés 46
Módosítás szerződéssel, illetőleg egyezséggel 46
Szerződésmódosítás bírósági úton . . . . . 47
A tartozáselismerés . . . . . . . . . . . . . 47
XXIII. Fejezet
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 47
A foglaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A kötbér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A jótállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A bankgarancia . . . . . . . . . . . . . . . 48
A jogvesztés kikötése . . . . . . . . . . . . 48
A ZÁLOGJOG . . . . . . . . . . . . . . . 48
1. Közös szabályok . . . . . . . . . . . . . 48
Általános rendelkezések . . . . . . . . . . . 48
A zálogjog keletkezése . . . . . . . . . . . 49
A zálogtárgy értékesítése . . . . . . . . . . 49
A zálogjog érvényesítése . . . . . . . . . . 50
A zálogjog megszűnése . . . . . . . . . . . 51
2. Zálogjog dolgokon . . . . . . . . . . . . 52
Jelzálogjog . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kézizálogjog . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. Vagyont terhelő zálogjog . . . . . . . . . 53
4. Zálogjog jogon és követelésen . . . . . . 55
5. Önálló zálogjog . . . . . . . . . . . . . . 55
Az óvadék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
A kezesség . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
XXIV. Fejezet
A teljesítés és a beszámítás 58
A teljesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
A teljesítés helye . . . . . . . . . . . . . . 58
Lakóhely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
A teljesítés ideje . . . . . . . . . . . . . . . 59
A teljesítés módja . . . . . . . . . . . . . . 59
Bírósági letétbehelyezés . . . . . . . . . . . 60
A fajta és mennyiség szerint meghatározott
szolgáltatás teljesítése . . . . . . . . . 60
A pénztartozás teljesítése . . . . . . . . . . 61
Jognyilatkozat adása . . . . . . . . . . . . . 61
A beszámítás . . . . . . . . . . . . . . . . 61
XXV. Fejezet
A szerződésszegés 61
A kötelezett késedelme . . . . . . . . . . . 61
Fizetési késedelem jogkövetkezményei gaz-
dálkodó szervezetek terven alapuló vi-
szonyában . . . . . . . . . . . . . . . 63
A jogosult késedelme . . . . . . . . . . . . 63
A hibás teljesítés . . . . . . . . . . . . . . 63
A teljesítés lehetetlenné válása . . . . . . . 65
A teljesítés megtagadása . . . . . . . . . . 66
A szerződésszegés közös szabályai . . . . . 66
XXVI. Fejezet 67
Az elévülés . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
A szerződés megszűnésének egyes esetei . . 67
Az elévülés . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
XXVII. Fejezet
Az engedményezés és a tartozásátvállalás 68
Az engedményezés . . . . . . . . . . . . . 68
A tartozásátvállalás . . . . . . . . . . . . . 68
XXVIII. Fejezet
Több jogosult vagy több kötelezett a szerző-
désben 69
XXVIII/A. Fejezet
Az értékpapír 69
II. CÍM
FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍ-
VÜL OKOZOTT KÁROKÉRT ÉS
JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGO-
DÁSÉRT . . . . . . . . . . . . . . . 71
XXIX. Fejezet
A kártérítés általános szabályai 71
XXX. Fejezet
A felelősség egyes esetei 71
A veszélyes üzem működéséből eredő károk 71
Felelősség olyan személyek károkozásáért,
akiknek belátási képessége hiányzik
vagy korlátozott . . . . . . . . . . . . 72
Az alkalmazott, szövetkezeti tag, képviselő
és megbízott károkozása . . . . . . . 72
Az állattartók felelőssége . . . . . . . . . . 73
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
IV. 1959. évi IV. törvény
Az épületekről lehulló tárgy által okozott kár 73
A nem vagyoni kár . . . . . . . . . . . . . 73
XXXI. Fejezet
A felelősség módja, a kártérítés mértéke 73
XXXII. Fejezet
Jogalap nélküli gazdagodás 74
Szolgáltatásnak az állam javára való megíté-
lése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
III. CÍM
EGYES SZERZŐDÉSEK . . . . . . . 75
XXXIII. Fejezet
Az adásvétel és a csere 75
1. Az adásvétel . . . . . . . . . . . . . . . 75
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 75
Szavatosság a tulajdonjog átruházásáért és
tehermentességéért . . . . . . . . . . 76
Az adásvétel egyes különös nemei . . . . . 76
2. A csere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
XXXIV. Fejezet
A szállítási és a közüzemi szerződés 78
1. A szállítási szerződés . . . . . . . . . . . 78
2. A közüzemi szerződés . . . . . . . . . . 79
XXXV. Fejezet
A vállalkozás 79
1. Általános szabályok . . . . . . . . . . . 79
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 79
2. Az építési szerződés . . . . . . . . . . . 81
3. A szerelési szerződés . . . . . . . . . . . 82
4. A tervezési szerződés . . . . . . . . . . . 83
5. A kutatási szerződés . . . . . . . . . . . 83
6. Az utazási szerződés . . . . . . . . . . . 84
XXXVI. Fejezet
A mezőgazdasági termékértékesítési szerző-
dés 84
XXXVII. Fejezet
A bérlet 85
1. A dolgok bérlete . . . . . . . . . . . . . 85
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 85
A bérlet megszűnése . . . . . . . . . . . . 86
2. A lakásbérlet. A lakásbérlet létrejötte . . 87
Lakásbérlet . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
XXXVIII. Fejezet
A haszonbérlet 87
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 87
A haszonbérlet megszűnése . . . . . . . . . 88
Haszonbérlet . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Vegyes rendelkezések . . . . . . . . . . . . 88
XXXIX. Fejezet
A letét 88
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 88
A letét megszűnése . . . . . . . . . . . . . 89
A letét különös nemei . . . . . . . . . . . . 89
A szálloda felelősségének mértéke . . . . . 89
XL. Fejezet
A megbízás. A megbízás nélküli ügyvitel 90
1. A megbízás . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 90
A megbízás megszűnése . . . . . . . . . . 91
2. A megbízás nélküli ügyvitel . . . . . . . 91
XLI. Fejezet
A fuvarozás 92
A fuvarlevél . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 92
A fuvarozó és a feladó felelőssége . . . . . 94
Egyéb rendelkezések . . . . . . . . . . . . 94
XLII. Fejezet
A bizomány 95
XLIII. Fejezet
A szállítmányozás 96
A felek jogai és telezettségei . . . . . . . 96
A szállítmányozó felelőssége . . . . . . . . 96
Egyéb rendelkezések . . . . . . . . . . . . 97
XLIV. Fejezet
A bank- és hitelviszonyok 97
1. A hitel- és a kölcsönszerződés . . . . . . 97
2. A bankszámla- és a betétszerződés . . . 98
3. A folyószámla-szerződés . . . . . . . . . 98
4. A takarékbetét-szerződés . . . . . . . . 98
XLV. Fejezet
A biztosítás 99
1. Közös szabályok . . . . . . . . . . . . . 99
2. A vagyonbiztosítás . . . . . . . . . . . . 100
A felelősségbiztosítás . . . . . . . . . . . . 102
3. Az életbiztosítás . . . . . . . . . . . . . 102
4. A balesetbiztosítás . . . . . . . . . . . . 103
5. Vegyes rendelkezések . . . . . . . . . . 103
Biztosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
V. 1959. évi IV. törvény
XLVI. Fejezet
A társaság 104
1. A polgári jogi társaság . . . . . . . . . . 104
2. Az építőközösség . . . . . . . . . . . . . 105
3. A közös háztartásban élők vagyoni viszonyai106
4. A jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saság . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5. A társasház-közösség . . . . . . . . . . 107
XLVII. Fejezet
Az ajándékozás 107
XLVIII. Fejezet
A haszonkölcsön 107
XLIX. Fejezet
A tartási és az életjáradéki szerződés 108
1. A tartási szerződés . . . . . . . . . . . . 108
2. Az életjáradéki szerződés . . . . . . . . . 109
L. Fejezet
A díjkitűzés 109
Kötelezettségvállalás közérdekű célra . . . . 109
1. A díjkitűzés . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2. Kötelezettségvállalás közérdekű célra . . 109
ÖTÖDIK RÉSZ
ÖRÖKLÉSI JOG 109
I. CÍM
AZ ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . 109
LI. Fejezet
Általános szabályok 110
Hagyaték, örökség, öröklés . . . . . . . . . 110
Kiesés az öröklésből . . . . . . . . . . . . 110
Érdemtelenség . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Lemondás az öröklésről . . . . . . . . . . . 110
A kiesésre vonatkozó rendelkezések alkal-
mazása . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
II. CÍM
TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS . . . . . . 111
LII. Fejezet
Törvényes örökösök 111
A törvényes öröklés általános rendje . . . . 111
Ági öröklés . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
A házastárs, bejegyzett élettárs haszonélve-
zeti joga . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési
jogi szabályok . . . . . . . . . . . . . 113
Osztályrabocsátás . . . . . . . . . . . . . . 113
III. CÍM
VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ
ÖRÖKLÉS . . . . . . . . . . . . . . 113
LIII. Fejezet
A végrendelet 114
A végrendelkezés joga . . . . . . . . . . . 114
A végrendelet fajai . . . . . . . . . . . . . 114
Közvégrendelet . . . . . . . . . . . . . . . 114
Közvégrendelet tétele bíróságnál . . . . . . 114
Írásbeli magánvégrendelet . . . . . . . . . 114
Közös rendelkezések az írásbeli végrendele-
tekre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Szóbeli végrendelet . . . . . . . . . . . . . 115
LIV. Fejezet
A végrendelet tartalma 115
Örökösnevezés . . . . . . . . . . . . . . . 115
A törvényes és a végrendeleti öröklés kap-
csolata. Kizárás . . . . . . . . . . . . 115
Az örökrész meghatározása. vedékjog . . 115
Helyettes örökös . . . . . . . . . . . . . . . 116
Hagyomány. Meghagyás . . . . . . . . . . 116
Közérdekű meghagyás . . . . . . . . . . . 116
LV. Fejezet
A végrendelet érvénytelensége és hatályta-
lansága 116
A végrendelet érvénytelensége . . . . . . . 116
A végrendelet hatálytalansága . . . . . . . . 117
A végrendelet részleges érvénytelensége, il-
letőleg hatálytalansága . . . . . . . . 117
A végrendelet megtámadása . . . . . . . . 117
LVI. Fejezet
Öröklési szerződés 117
Az öröklési szerződés általános szabályai . . 117
Halál esetére szóló ajándékozás . . . . . . . 118
Rendelkezés várt öröklésről . . . . . . . . . 118
IV. CÍM
KÖTELESRÉSZ . . . . . . . . . . . 118
LVII. Fejezet
A kötelesrész és annak kielégítése 118
Kötelesrészre jogosultak . . . . . . . . . . 118
Kitagadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
A kötelesrész mértéke és alapja . . . . . . . 119
A kötelesrész kielégítésére szolgáló érték.
Betudás . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Felelősség a kötelesrész kielégítéséért . . . 120
A kötelesrész kiadása . . . . . . . . . . . . 120
V. CÍM
AZ ÖRÖKLÉS JOGI HATÁSAI . . . 120
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
VI. 1959. évi IV. törvény
LVIII. Fejezet
Az örökség megszerzése 120
Az öröklés megnyílta . . . . . . . . . . . . 120
Az örökség visszautasítása . . . . . . . . . 120
Külön rendelkezések a hagyomány és a meg-
hagyás tekintetében . . . . . . . . . . 121
LIX. Fejezet
Az örökös jogállása 121
Hagyatéki tartozások . . . . . . . . . . . . 121
Felelősség a hagyatéki tartozásokért . . . . 121
Kielégítés az örökös által . . . . . . . . . . 121
A hagyatéki hitelezők felhívása . . . . . . . 122
Az örökös jogállása . . . . . . . . . . . . . 122
A hagyományos felelőssége a hagyatéki tar-
tozásokért . . . . . . . . . . . . . . . 122
HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 122
A Polgári Törvénykönyv hatálybalépése . . 124
Átmeneti rendelkezések . . . . . . . . . . . 125
Hatályukat vesztő, illetőleg hatályban mara-
jogszabályok . . . . . . . . . . . . 125
A határidők számítása . . . . . . . . . . . . 127
Melléklet az 1960. évi 11. törvényerejű ren-
delethez . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
1. 1959. évi IV. törvény
1959. évi IV. törvény
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
1
(A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló
1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi
2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)
[Jelölések: a Polgári Törvénykönyv: Ptk., a Polgá-
ri Törvénykönyv hatálybalépéséről szóló 1960. évi 11.
törvényerejű rendelet: Ptké., a
2
Polgári Törvénykönyv
módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi
IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló
1978. évi 2. törvényerejű rendelet: Tvr.]
3
ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ
RENDELKEZÉSEK
A törvény célja
Ptk. 1. §
4
(1) Ez a törvény az állampolgárok, vala-
mint az állami, önkormányzati, gazdasági és társa-
dalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni
és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e vi-
szonyokat szabályozó más jogszabályokat ha el-
térően nem rendelkeznek e törvénnyel összhang-
ban, e törvény rendelkezéseire figyelemmel kell ér-
telmezni.
(2) A törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság
gazdasági és társadalmi rendjével összhangban kell
értelmezni.
A Ptk. értelmezése
Ptké. 5. § (1) A Ptk. rendelkezéseit a hatálybalépése
előtti bírói gyakorlatban kialakult jogelvek szerint
nem lehet értelmezni.
(2) A Ptk. hatálybalépésével hatályát veszti
a) a Legfelsőbb Bíróság valamennyi polgári jogi
tartalmú, telező erejű iránymutató döntése (elvi
döntés, elvi megállapítás),
b) a Legfelsőbb Bíróság által hatályában fenntartott
valamennyi polgári jogi tartalmú teljes ülési hatá-
rozat, jogegységi döntvény és elvi határozat,
c) valamennyi polgári jogi tartalmú kollégiumi ál-
lásfoglalás.
(3) Az előző bekezdés nem vonatkozik az a)-c) pon-
tokban felsorolt azokra a döntésekre, amelyek a Ptk.
által nem szabályozott, illetőleg külön szabályozásra
fenntartott intézményhez (pl. nemzetközi magánjog,
szerzői, találmányi jog), vagy olyan jogszabályhoz
kapcsolódnak, amelynek hatályát ez a törvényerejű
rendelet nem érinti.
(4)
5
A Központi Gazdasági Döntőbizottság elvi hatá-
rozatainak érvényét a Ptk. hatálybalépése nem érinti.
A Ptk. rendelkezéseivel ellentétes jogszabályon ala-
puló elvi határozatok azonban a Ptk. hatálybalépé-
vel hatályukat vesztik.
Ptké. 6. §
6
Ptk. 2. § (1) A törvény védi a személyek vagyoni és
személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érde-
keit.
(2) A törvény biztosítja a személyeknek az őket meg-
illető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi
rendeltetésének megfelelően.
Ptk. 3. §
7
(1) A törvény védi a tulajdonnak az Alkot-
mányban elismert valamennyi formáját.
(2)
8
(3)
9
1
A kihirdetés napja: 1959. augusztus 11. A hatálybalépés napja: 1960. május 1. A törvényt az 1977. évi IV. törvény a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalta, ezért a jegyzetben csak az ezt követő módosításokat közöljük. Hatályos: 1996. 01. 01.
2
A kihirdetés napja: 1960. április 12. Hatályos: 1996. 01. 01.
3
A kihirdetés napja: 1978. február 1. Hatályos: 1996. 01. 01.
4
A Ptk. 1. §-ának (1) bekezdése az 1993. évi XCII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
5
A Központi Gazdasági Döntőbizottság 1973. január 1-jével megszűnt [ 1972. évi 29. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdés]. Hatályos:
1996. 01. 01.
6
A Ptké. 6. §-át az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
7
Lásd az 1949. évi XX. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
8
A Ptk. 3. §-ának (2) és (3) bekezdését az 1991. évi XIV. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos:
1996. 01. 01.
9
A Ptk. 3. §-ának (2) és (3) bekezdését az 1991. évi XIV. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos:
1996. 01. 01.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
2. 1959. évi IV. törvény
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése
Ptk. 4. §
10
(1)
11
A polgári jogok gyakorlása és a kö-
telezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség
és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsö-
nösen együttműködve kötelesek eljárni.
(2)
12
(3)
13
(4) Ha ez a törvény szigorúbb vetelményt nem tá-
maszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni,
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Sa-
ját felróható magatartására előnyök szerzése végett
senki sem hivatkozhat. Aki maga sem úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a
másik fél felróható magatartására hivatkozhat.
Ptk. 5. § (1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
(2)
14
Joggal való visszaélésnek minősül a jog gya-
korlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze
nem férő célra irányul, különösen ha a nemzetgaz-
daság megkárosítására, a személyek zaklatására, jo-
gaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illeték-
telen előnyök szerzésére vezetne.
(3) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által meg-
kívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a maga-
tartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást
érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a fél jognyi-
latkozatát ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az ér-
deksérelem másképpen nem hárítható el. A jognyi-
latkozat pótlására különösen akkor kerülhet sor, ha
a jognyilatkozat megtételét illetéktelen előny jutta-
tásától tették függővé.
Ptk. 6. § A bíróság a kárnak egészben vagy részben
való megtérítésére telezheti azt, akinek szándékos
magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal
olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kí-
vül károsodás érte.
Ptk. 7. §
15
(1) A törvényben biztosított jogok védel-
me az állam minden szervének kötelessége. Érvé-
nyesítésük ha törvény másképpen nem rendelkezik
bírósági útra tartozik.
(2)
16
Bírósági peres eljárás helyett a felek válasz-
tottbírósági eljárást thetnek ki, ha legalább a fe-
lek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen
foglalkozó személy, a jogvita e tevékenységével kap-
csolatos, és a felek az eljárás tárgyáról szabadon ren-
delkezhetnek.
MÁSODIK RÉSZ
A SZEMÉLYEK
I. CÍM
AZ EMBER MINT JOGALANY
I. Fejezet
A jogképesség
Ptk. 8. § (1) A Magyar Köztársaságban minden ember
jogképes: jogai és kötelességei lehetnek.
(2) A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemze-
tiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül
egyenlő.
(3) A jogképességet korlátozó szerződés vagy egyol-
dalú nyilatkozat semmis.
Ptk. 9. § A jogképesség az embert, ha élve születik,
fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg. A fo-
gamzás időpontjának a születéstől visszafelé számí-
tott háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani
lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy későb-
ben történt. A születés napja a határidőbe beleszámít.
Ptké. 76. § A fogamzás időpontját a gyermek érdeke
ellenére csak akkor lehet bizonyítani, ha a fogamzás a
Ptk. hatálybalépése után történt.
Ptk. 10. § A gyermek részére már megszületése előtt
gondnokot kell kirendelni, ha ez jogainak megóvása
érdekében szükséges, különösen ha a gyermek és tör-
vényes képviselője között érdekellentét van.
11
Az 1959. évi IV. törvény 4. § (1) bekezdése a 2006. évi III. törvény 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
10
A Ptk. 4. §-ának (1) bekezdése az 1991. évi XIV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
12
A Ptk. 4. §-ának (2) és (3) bekezdését az 1991. évi XIV. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos:
1996. 01. 01.
13
A Ptk. 4. §-ának (2) és (3) bekezdését az 1991. évi XIV. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos:
1996. 01. 01.
14
A Ptk.-ban a „népgazdaság” kifejezést „nemzetgazdaság”-ra változtatta az 1991. évi XIV. törvény 16. §-ának (4) bekezdése. Hatályos:
1996. 01. 01.
15
A Ptk. 7. §-ának (1) bekezdése az 1991. évi XIV. törvény 15. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
16
A Ptk. 7. §-ának (2) bekezdése az 1994. évi LXXI. törvény 65. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
3. 1959. évi IV. törvény
A méhmagzat gondnoka
Ptké. 7. § (1) Méhmagzat részére a gondnokot a
gyámhatóság rendeli ki.
(2)
17
A gondnokrendelést bármelyik szülő vagy
nagyszülő, az ügyész, illetőleg az anya lakóhelye
szerint illetékes községi, városi, fővárosi kerületi
jegyző kérheti. Gondnokrendelésnek hivatalból is
helye van.
(3) A gondnok abban az ügyben, amelyben kirendel-
ték, olyan jogkörrel jár el, mint a gyám.
II. Fejezet
18
A cselekvőképesség
Ptk. 11. § (1) Cselekvőképes mindenki, akinek cse-
lekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem
zárja ki.
(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy
tehet más jognyilatkozatot.
(3) A cselekvőképességet korlátozó szerződés vagy
egyoldalú nyilatkozat semmis.
A kiskorúság miatti korlátozott
cselekvőképesség, illetve cselekvőképtelenség
Ptk. 12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét
még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot tött. A
házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésé-
vel, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiá-
nya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági
engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.
Ptké. 77. § A házasságkötés a Ptk. hatálybalépése előtt
kötött házasságnál sem jár a nagykorúság megszerzé-
vel, ha a bíróság a házasságot a cselekvőképesség
hiánya vagy a kiskorúság okából szükséges gyámha-
tósági engedély miatt érvénytelennek nyilvánítja.
Ptk. 12/A. § (1) Korlátozottan cselekvőképes az a kis-
korú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és
nem cselekvőképtelen.
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatko-
zatának érvényességéhez ha jogszabály kivételt
nem tesz törvényes képviselőjének beleegyezése
vagy utólagos váhagyása szükséges. Ha a korlá-
tozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé vá-
lik, maga dönt a függő jognyilatkozatainak érvényes-
ségéről.
(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvé-
nyes képviselőjének közreműködése nélkül is
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot,
amelyre jogszabály feljogosítja;
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükség-
leteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű
szerződéseket;
c) rendelkezik munkával szerzett keresményével;
keresménye erejéig erre telezettséget vállalhat;
d) megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizá-
rólag előnyt szerez.
(4) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvő-
képes kiskorúnak a d) pontban foglaltak szerint
ígért vagy adott ajándékot a gyámhatóság engedélyé-
vel visszautasíthatja. Ha a gyámhatóság a törvényes
képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jó-
vá, ez a határozata a törvényes képviselő elfogadó
nyilatkozatát pótolja.
(5) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőké-
pes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozato-
kat, kivéve azokat, amelyeknél a jogszabály a kor-
látozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát
kívánja meg, illetve amelyek a munkával szerzett ke-
resményre vonatkoznak.
Ptk. 12/B. § (1) Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a
tizennegyedik életévét nem töltötte be.
(2) Cselekvőképtelen az a tizennegyedik életévét már
betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőképessé-
get kizáró gondnokság alá helyezett. A gondnokság
alá helyezési eljárásra a 15. § rendelkezései megfe-
lelően irányadók. A gondnokság hatálya a nagyko-
rúság elérésével áll be, de a kiskorú már a határozat
jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik.
Ptk. 12/C. § (1) A cselekvőképtelen kiskorú jognyi-
latkozata semmis; nevében a törvényes képviselője
jár el.
(2) Nem lehet semmisnek tekinteni a cselekvőképte-
len kiskorú által kötött és már teljesített csekély je-
lentőségű szerződéseket, amelyek megkötése a min-
dennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb
megfontolást nem igényel.
Ptk. 12/D. § A törvényes képviselőnek a kiskorú sze-
mélyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele
során a korlátozott cselekvőképességű, illetve az íté-
lőképessége birtokában cselekvőképtelen kisko-
véleményét figyelembe kell vennie.
17
A Ptké. 7. §-ának (2) bekezdése az 1991. évi XX. törvény 48. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
18
Az 1959. évi IV. törvény II. fejezete a 2001. évi XV. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2001. 11. 01.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
4. 1959. évi IV. törvény
A korlátozottan cselekvőképes és a
cselekvőképtelen kiskorúakra vonatkozó közös
szabályok
Ptk. 13. § (1) A törvényes képviselő jognyilatkozata-
inak érvényességéhez a gyámhatóság váhagyása
szükséges, ha a jognyilatkozat
a) a kiskorút megillető tartásról történő lemondásra,
b) a kiskorút örökösödési jogviszony alapján megil-
lető jogokra vagy telezettségre; külön is vissza-
utasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasí-
tására,
c) a kiskorú ingatlantulajdonának átruházására vagy
bármely módon történő megterhelésére vonatko-
zik, ide nem értve azt az esetet, amikor az ingat-
lan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg
kerül sor haszonélvezet alapítására,
d) a kiskorú külön jogszabály alapján beszolgálta-
tott vagyonára,
e) a kiskorú olyan egyéb vagyontárgyára, illetve va-
gyoni értékű jogára vonatkozik, amelynek értéke
meghaladja a külön jogszabályban meghatározott
összeget.
(2) Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jog-
nyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváha-
gyása nem szükséges.
Ptk. 13/A. § (1) A kiskorú még a gyámhatóság jóvá-
hagyásával sem tehet érvényesen olyan jognyilat-
kozatot, amellyel ajándékoz, idegen kötelezettségért
megfelelő ellenérték nélkül felelősséget vállal, vagy
amellyel jogokról ellenérték nélkül lemond.
(2) Ez a szabály nem gátolja a korlátozottan cselek-
vőképes kiskorút a munkával szerzett keresményé-
vel való rendelkezésben, és nem zárja ki a szokásos
mértékű ajándékozást.
Ptk. 13/B. § (1) A korlátozott cselekvőképességen és
a cselekvőképtelenségen alapuló semmisségre csak
annak érdekében lehet hivatkozni, akinek cselekvő-
képessége korlátozott vagy hiányzik.
(2) Aki cselekvőképességét illetően a másik felet
megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik, és felelős-
sége alapján a szerződés teljesítésére is kötelezhető.
A cselekvőképesség korlátozása és kizárása
gondnokság alá helyezéssel
Ptk. 14. § (1) Korlátozottan cselekvőképes az a nagy-
korú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá
helyezett.
(2)
19
A gondnokság alá helyezést a nagykorú sze-
mély házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli
rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérhe-
ti.
(3) Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a
gyámhatóság tudomást szerez,a gondnokság alá he-
lyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a (2) bekez-
désben meghatározott közeli hozzátartozó a gyám-
hatóságnak a perindítás szükségességéről való tájé-
koztatását ve 60 napon belül nem teszi meg.
(4) Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a
bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek
az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége a
pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szen-
vedélybetegsége miatt általános jelleggel, illetve
egyes ügycsoportok vonatkozásában tartósan vagy
időszakonként visszatérően nagymértékben csök-
kent.
(5) Ha a belátási képesség korlátozottsága csak rész-
leges, a gondnokolt minden olyan ügyben önállóan
érvényes jognyilatkozatot tehet, amely ügycsoport
tekintetében a bíróság a cselekvőképességet korlá-
tozó ítéletben a gondnokolt cselekvőképességét nem
korlátozza.
(6) A bíróság különösen a következő ügycsoportok
tekintetében korlátozhatja a gondnokság alá helye-
zett személy teljes cselekvőképességét:
1. társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli
ellátás igénylése, illetve az azzal, valamint a mun-
kaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszony-
ból származó, a 14/B. § (2) bekezdés c) pontjá-
ban foglalt mértéket meghaladó vedelemmel való
rendelkezés;
2. ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelke-
zési jog;
3. családjogi jognyilatkozatok megtétele
a)
20
a házassági, a bejegyzett élettársi vagyonjoggal
kapcsolatos jognyilatkozat,
b) a származás megállapításával kapcsolatos nyilat-
kozat megtétele,
19
Az 1959. évi IV. törvény 14. § (2) bekezdése a 2009. évi XXIX. törvény 17. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2009. 07. 01.
20
Az 1959. évi IV. törvény 14. § (6) bekezdés 3. a) alpontja a 2009. évi XXIX. törvény 17. § (1) bekezdés 2. pontjának megfelelően
módosított szöveg. Hatályos: 2009. 07. 01.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
5. 1959. évi IV. törvény
c) a gyermeke nevének meghatározása és annak
megváltoztatása,
d) a gyermekének örökbefogadásához való hozzájá-
rulás;
4. tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni dön-
tés meghozatala;
5. a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat meg-
tétele (a szerződés megkötése, illetve felbontása);
6. örökösödési ügyek;
7. bentlakásos szociális intézetben történő elhelye-
zéssel kapcsolatos jognyilatkozatok;
8. az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gya-
korlása;
9. tartózkodási hely meghatározása.
Ptk. 14/A. § (1) A bíróságnak a cselekvőképesség
korlátozását kimondó ítéletében rendelkeznie kell
a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgála-
ta iránti eljárás megindításának időpontjáról, mely
nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedé-
sétől számított öt év.
(2) A felülvizsgálati eljárást a gyámhatóságnak kell
megindítania. A kereseti kérelem a gondnokság alá
helyezés megszüntetésére, annak hatályában való
fenntartására, a cselekvőképességet korlátozó gond-
nokság cselekvőképességet kizáró gondnoksággá
változtatására, a cselekvőképességet kizáró gond-
nokság cselekvőképességet korlátozó gondnokság
alá helyezésre történő módosítására, illetve cselek-
vőképességet korlátozó gondnokság esetén a gond-
nokolt által önállóan nem gyakorolható jogkörök
módosítására irányulhat.
Ptk. 14/B. § (1) A korlátozottan cselekvőképes sze-
mély jognyilatkozata általános jelleggel, illetve a bí-
róság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekin-
tetében a (2) bekezdésben foglaltak kivételével
csak akkor érvényes, ha azt a gondnoka beleegyezé-
vel vagy utólagos váhagyásával tette. A gondno-
kolt és gondnoka közötti vita esetén a gyámhatóság
dönt. Ha a korlátozottan cselekvőképes személy cse-
lekvőképessé válik, maga dönt a függő jognyilatko-
zatainak érvényességéről.
(2) A korlátozottan cselekvőképes személy a gondno-
ka közreműködése nélkül is
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot,
amelyre a jogszabály feljogosítja;
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükség-
leteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű
szerződéseket;
c) rendelkezik a munkaviszonyból, munkaviszony
jellegű jogviszonyból, társadalombiztosítási, szo-
ciális és munkanélküli ellátásból származó vedel-
me 50%-ával; annak erejéig telezettséget is vál-
lalhat;
d) megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizá-
rólag előnyt szerez.
(3) A korlátozottan cselekvőképes gondnokolt közok-
iratban feljogosíthatja a gondnokát annak hozzájá-
rulása esetén arra, hogy helyette és nevében ál-
talános jelleggel eljárjon, jognyilatkozatot tegyen,
kivéve a (2) bekezdésben meghatározott jognyilat-
kozatokat, illetve azokat, amelyeknél jogszabály a
korlátozottan cselekvőképes személy saját nyilatko-
zatát kívánja meg.
(4) A gondnokolt a (3) bekezdés szerinti általános fel-
hatalmazást teljes bizonyítóerejű magánokirattal a
gondnok egyidejű tájékoztatása mellett bármikor
visszavonhatja.
(5) Azonnali intézkedést igény esetben, illetve kü-
lön törvényben foglaltak szerint a gondnok a (3) be-
kezdésben meghatározott megállapodás hiányában
is eljárhat a korlátozottan cselekvőképes gondnokolt
helyett.
Tvr. 10. § A törvényes képviselő jognyilatkozatával és
a gyámhatóság váhagyásával kapcsolatos szabályo-
kat csak a törvény hatálybalépése után tett jognyilat-
kozatokra lehet alkalmazni.
Ptk. 15. § (1) Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a
bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá
helyezett.
(2)
21
A gondnokság alá helyezést a nagykorú sze-
mély házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli
rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérhe-
ti.
(3) Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a
gyámhatóság tudomást szerez, a gondnokság alá he-
lyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a (2) bekez-
désben meghatározott közeli hozzátartozó a gyám-
hatóságnak a perindítás szükségességéről való tájé-
koztatást vető 60 napon belül nem teszi meg.
(4) A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá a bí-
róság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek ügyei
21
Az 1959. évi IV. törvény 15. § (2) bekezdése a 2009. évi XXIX. törvény 17. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2009. 07. 01.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
6. 1959. évi IV. törvény
viteléhez szükséges belátási képessége pszichés ál-
lapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan
teljes mértékben hiányzik.
(5) A bíróságnak a cselekvőképességet kizáró gond-
nokság alá helyezést kimondó ítéletében rendelkez-
nie kell a 14/A. § szerinti felülvizsgálatról, kivéve,
ha az érintett személy belátási képességének hiánya
véglegesnek tekinthető.
Erről az igazságügyi orvosszakértőnek szakértői vé-
leményében nyilatkoznia kell.
Ptk. 15/A. § (1) A cselekvőképtelen személy jognyi-
latkozata a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
semmis; nevében gondnoka jár el. A gondnoknak
a véleménynyilvánításra képes gondnokolt kívánsá-
gát, kéréseit pl. a tartózkodási helyére vonatkozó-
an a döntések meghozatala előtt meg kell hallgat-
nia és lehetőség szerint figyelembe kell vennie. Ha
a gondnok e kötelezettségét folyamatosan megsze-
gi, ez a 19/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti
elmozdítását vonhatja maga után.
(2) A cselekvőképtelen személy maga is megköthe-
ti azokat a csekély jelentőségű szerződéseket, ame-
lyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő,
és különösebb megfontolást nem igényelnek.
A cselekvőképességet korlátozó és a
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá
helyezettekre vonatkozó közös szabályok
Ptk. 16. § (1) A cselekvőképtelen személy gondnoka,
korlátozott cselekvőképesség esetén pedig az érin-
tett személy és gondnoka jognyilatkozatainak érvé-
nyességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges,
ha a jognyilatkozat a gondnokolt
a) tartására,
b) örökösödési jogviszony alapján megillető jogára
vagy kötelezettségére,
c) ingatlantulajdonának átruházására vagy bármely
módon történő megterhelésére vonatkozik, ide nem
értve azt az esetet, amikor az ingatlan ellenérték
nélküli megszerzésével egyidejűleg kerül sor ha-
szonélvezet alapítására,
d) a 20/B. § alapján beszolgáltatott vagyonára,
e) vagyonának mértékétől függően a gondnokot ki-
rendelő határozatban megállapított összeget, de
legalább 50 000 Ft-ot meghaladó értékű egyéb va-
gyontárgyára, vagyoni értékű jogára vonatkozik.
(2) A gyámhatóság kivételesen indokolt esetben hoz-
zájárulhat
a) a cselekvőképtelen személy gondnoka, korláto-
zott cselekvőképesség esetén pedig a gondnokolt
és a gondnok közös kérelmére a gondnokság alá
helyezett személy leszármazójának önálló háztar-
tás alapításához, fenntartásához, illetve más létfon-
tosságú célja eléréséhez a gondnokság alatt álló va-
gyonának terhére; a támogatás mértéke a leszárma-
kötelesrészét nem haladhatja meg;
b) a korlátozottan cselekvőképes gondnokolt és
gondnoka közös kérelmére a gondnokolt által tör-
ténő az a) pontban foglaltak alá nem tartozó
ajándékozáshoz vagy jogokról ellenérték nélkül le-
mondásához, illetve közcélra történő felajánlásá-
hoz, feltéve, hogy a jogügylet a gondnokolt meg-
élhetését nem veszélyezteti.
(3) Nincs szükség a gyámhatóság váhagyására
a) bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált
jognyilatkozat érvényességéhez,
b) ha a bíróság ítéletében a cselekvőképességet kor-
látozó gondnokság alá helyezett személy cselekvő-
képességét az (1) bekezdésben meghatározott jog-
nyilatkozatok tekintetében nem korlátozta.
Ptk. 16/A. § (1) A korlátozott cselekvőképességen és
a cselekvőképtelenségen alapuló semmisségre csak
annak érdekében lehet hivatkozni, akinek a cselek-
vőképessége korlátozott vagy hiányzik.
(2) Aki cselekvőképességét illetően a másik felet
megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik, és felelős-
sége alapján a szerződés teljesítésére is kötelezhető.
Cselekvőképtelenség gondnokság alá helyezés
nélkül
Ptk. 17. § (1) Gondnokság alá helyezés nélkül is cse-
lekvőképtelen az, aki olyan állapotban van, hogy
ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartó-
san vagy a jognyilatkozata megtételekor átmenetileg
teljesen hiányzik.
(2) A gondnokság alá helyezés nélkül cselekvőkép-
telen személy jognyilatkozata a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel semmis.
(3) A gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőkép-
telen nagykorú személy jognyilatkozatát a végin-
tézkedése kivételével cselekvőképtelenség miatt
nem lehet semmisnek tekinteni, ha tartalmából és
körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a jog-
nyilatkozat a fél cselekvőképessége esetében is in-
dokolt lett volna.
Hatályos: 2011.6.30.-2014.3.14..
7. 1959. évi IV. törvény
Zárlat elrendelése és ideiglenes
gondnokrendelés
Ptk. 18. § (1) Ha cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondnokság alá helyezés iránti perindítás in-
dokolt, és az érintett személy vagyonának védelme
sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyon-
ra zárlatot rendel el, és ezzel egyidejűleg zárgond-
nokot rendel ki. A zárlatot elrendelő határozat ellen
nincs helye fellebbezésnek.
(2) A zárlatra, illetve a zárgondnok működésére a bí-
rósági végrehajtásról szóló törvény biztosítási intéz-
kedések végrehajtására vonatkozó fejezetének a ren-
delkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Ptk. 18/A. § (1) A gyámhatóság kivételesen, azonna-
li intézkedést igény esetben ideiglenes gondnokot
rendelhet annak a nagykorú személynek, akinek az
ügyei viteléhez szükséges belátási képessége pszi-
chés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tar-
tósan teljes mértékben hiányzik, és az érdekeinek vé-
delme más módon elsősorban zárlat elrendelésével
nem lehetséges. Az ideiglenes gondnokot kirende-
határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(2) A gyámhatóság az ideiglenes gondnokot kirende-
határozatában megjelöli, hogy az ideiglenes gond-
nok a 14. § (6) bekezdésében meghatározott ügycso-
portok közül melyekben járhat el az érintett személy
helyett.
Ptk. 18/B. § A gyámhatóságnak a zárlat elrendelését,
illetve az ideiglenes gondnokrendelést követő 8 na-
pon belül a gondnokság alá helyezési pert meg kell
indítania, a bíróságnak pedig legkésőbb a keresetle-
vél benyújtásától számított 30 napon belül a zárlatot,
illetve az ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felül
kell vizsgálnia.
A gondnok kirendelése
Ptk. 19. § (1) A bíróság által gondnokság alá helyezett
személy részére a gondnokot a gyámhatóság rende-
li ki. A gondnokrendelés részletes szabályait külön
jogszabály határozza meg.
(2) Gondnok lehet minden cselekvőképes, nagykorú
személy. Gondnokul csak az rendelhető ki, aki a
gondnoki tisztséget vállalja.
Ptk. 19/A. § (1)
22