Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ( GFB ) baleseti adóról szóló ügyfél-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 461 5276
Budapest 1851
www.kh.hu biztosito@kh.hu
Tisztelt Ügyfelünk!
A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény II. fejezete értelmében 2012. január 1-től
kezdődően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Gfbt.) szerinti biztosítási kötelezettség
után baleseti adót kell fizetni.
Az új adó esetében az adókötelezettség azokat érinti, akikre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló
törvény (Gfbt.) szerinti biztosítási szerződéskötési kötelezettség vonatkozik, azaz az adó alanya a szerződést
kötő személy vagy szervezet.
Az adó megállapítására és az esedékes biztosítási díjjal együtt történő beszedésére a törvény a
biztosítót kötelezte. Az adó biztosító részére történő megfizetésére Ön, mint szerződő köteles. A biztosítónak
a megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan
arányban, ahány részletben és amilyen arányban Ön a díjat fizeti.
Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj és az esetlegesen megállapított
fedezetlenségi díj. Az adót a türelmi időre is be kell szednie a biztosítónak, az adó alapja ebben ez esetben a
fedezetlenségi díjtarifa lesz. Határozott tartamú biztosítási szerződések esetében az a alapja a határozott
időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj.
Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett
időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.
Amennyiben Ön a törvény által előírt, a biztosító által megállapított baleseti adót és biztosítási díjat a
biztosítónak megfizette, abban az esetben további tennivalója az adóval kapcsolatban nincs.
Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint
a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a
megállapított adót fizette meg, ezért a biztosítási díj (fedezetlenségi díj) és az adó összegénél
alacsonyabb összeg megfizetése a biztosítási szerződés díj-nemfizetéssel történő megszűnéséhez
vezethet.
Hasonló a helyzet akkor is, ha szerződésének a 2011. év folyamán esedékessé vált és megfizetett
díjának/díjrészletének egy része már a 2012. évre is részlegesen fedezetet nyújt. Ilyen esetben a biztosító
felszólítást fog küldeni Önnek, hogy a 2012. évre vonatkozó időarányosan számított biztosítási díjrészlet
után az adót egy összegben pótlólag fizesse meg. Ha ezt Ön nem fizeti meg, akkor szerződése a baleseti adó
elsődlegessége miatt díjhiányossá válik és az évforduló előtt megszűnik.
Ha a biztosító a baleseti adót a fedezetlenségi időtartamra, a türelmi időre nem tudta beszedni, akkor a
biztosítási díjjal le nem fedett időtartamra az adót a törvény szerint Önnek, az adó fizetésére kötelezettnek
önbevallással kell az adóhatóság felé teljesítenie a gépjármű forgalomból történt kivonását, vagy az
üzembentartó személyében bekövetkezett változást követő hónap 15. napjáig. Ez esetekben a biztosító a
kockázatviselése megszűnésétől számított 15 napon belül igazolást ad Önnek arról, hogy az adó mely napig
van megfizetve.
Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.
Üdvözlettel,
K&H Biztosító Zrt.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com