Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

Tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról 2010. 04. 01

1
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról
érvényes: 2010. április 1-jétől
A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003.
évi LX. törvény (Bit.) 2010. április 1-jei hatályú
módosítása kötelezően előírja, hogy a biztosító a biz-
tosítási szerződési feltételekben köteles meghatározni,
hogy a káresemény bekövetkezése esetén milyen
károkat és költségeket milyen okiratok bemutatása
ellenében térít.
A K&H Biztosító (továbbiakban: Biztosító) a törvény által
előírt kötelezettségének eleget téve a K&H kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás szerződési feltételeit az
alábbi rendelkezésekkel egészíti ki.
A K&H Biztosító a kárigény elbírálásához és a kárösszeg
megállapításához az alábbi táblázatban felsorolt okira-
tokat, dokumentumokat kérheti be:
1-90010-01
K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról
K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások kárrendezésekor a Biztosító az alábbi okiratokat kérheti be
káresemény bekövetkezésekor
minden esetben
a Biztosító által rendszeresített, vagy azzal megegyező tartalmú, kitöltött és aláírt kárbejelentő
nyomtatvány (káridőpont, káresemény helye, a károsodott vagyontárgy megnevezése, a kár
leírása)
rendőrségi igazolás a baleset bekövetkezéséről
a Károkozó felelősségét igazoló okirat
részletes okozói nyilatkozat
a kárbejelentésben jelzett káresemény tanúinak nyilatkozatai
írásban tett nyilatkozat (fax, e-mail, levél) az igénylő, vagy jogosult által megjelölt bankszám-
laszámról, vagy postai kézbesítési címről a kifizetéshez
meghatalmazás a Biztosító részére, hogy a rendőrségi, ügyészségi, bírósági iratokba betekinthet,
azokról másolatokat készíthet,
a felmerült költségeket igazoló eredeti számla, bizonylat, hitelt érdemlő igazolás
gépjárműkár esetén
vezetői engedély
a jármű forgalmi engedélye
törzskönyv
lízingcég vagy hitelintézet meghatalmazása a kárigénylői jogok átruházásához
meghatalmazás a javító részére a kárigénylői jogok átruházásához
eredeti vásárláskori számla
eredeti javítási számla, javítási árajánlat
totálkárt szenvedett jármű esetén a Vám- és Pénzügyőrségnek befizetett illetékről és adóról hitelt
érdemlő igazolás, valamint ÁFA igény esetén, annak befizetéséről igazolás
totálkárt szenvedett jármű esetében a roncs értékesítésnek igazolása (számla vagy adás-vételi
szerződés)
a sérült jármű mentésével, szállításával, tárolásával összefüggően felmerült járulékos költségek
eredeti számlája, igazolása
ÁFA-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozat a káreseménnyel összefüggő, a kárhelyreállítás kapcsán
kiállított számlák vonatkozásában
tachográf korong, vagy digitális tachográf kiolvasási lehetősége
bérgépjármű igény és elmaradt
haszon esetén
bérleti (kölcsönadási) szerződés
gépjárműbérlésről kiállított eredeti számla
munkaszerződés
orvosi dokumentáció (pl. mozgáskorlátozottság esetén)
útnyilvántartás
cégbejegyzést igazoló bírósági végzés
APEH által érkeztetett adóbevallás vagy APEH által kiállított jövedelemigazolás
elmaradt vagy más által végzett teljesítések tényének, ellenértékének és költségének igazolása
adókártya másolata, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata
dologi kárigény esetén
eredeti javítási számla, javítási árajánlat
eredeti vásárláskori számla
2
K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról
A felsorolt okiratokon kívül a Biztosítottnak, illetve a
Károsultnak joga van egyéb okiratokat, dokumen-
tumokat is benyújtani a biztosítási esemény
bekövetkezésének és a teljesítendő szolgáltatás
mértékének igazolására a bizonyítás általános szabályai
szerint, annak érdekében, hogy követelését érvé-
nyesíthesse.
Jelen tájékoztató a K&H kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítások szerződési feltételeinek részét képezi, az
abban foglaltakkal együtt érvényes.
K&H kötelező gépjármű-felelősség-biztosítások kárren-
dezésekor a Biztosító
az alábbi okiratokat kérheti be
személyi sérülés esetén
teljes orvosi dokumentáció (diagnózis, orvosi leírás, zárójelentés, orvosi iratok)
szociális és társadalombiztosítási ellátások igazolás
tulajdoni lap
halotti anyakönyvi kivonat, boncjegyzőkönyv
születési-, házassági anyakönyvi kivonat
hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány
a sérült baleset előtti betegségeit, állapotát igazoló orvosi dokumentáció (diagnózis, orvosi leírás,
zárójelentés, orvosi iratok), szakvélemények, leletek
a keresőképtelenségi igazolás ("Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről") másolata
és a táppénz összegének igazolása
vállalkozói igazolvány, vállalkozói vagy megbízási szerződés
munkáltatói jövedelemigazolás, APEH által érkeztetett adóbevallás vagy APEH által kiállított
jövedelemigazolás,
rokkantsági-, öregségi-, özvegyi nyugdíj igazolás, árvaellátás igazolása, munkaköri leírás
természetes személyek közötti háztartási munkára létesített jogviszony esetén a foglalkoztatás
bejelentését és a regisztrációs díj befizetését igazoló okirat
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com