Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS – BIZTOSÍTÁSI TERMÉKISMERTETŐ 2020.05.29-től

Felhívjuk a gyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, gyelmesen olvas-
sa el a K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó teljes körű, a szerződéskötés
előtti és szerződéses tájékoztatást tartalmazó dokumentumot (Kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítási feltétel és ügyfél-tájékoztató).
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tar-
tásával a jármű üzemeltetése során a Biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a Biztosított helyett
az okozott kárt a károsult felé. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának
kötelező megkötnie és hatályban tartania.
K&H gépjármű biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
a biztosítás a jármű üzemeltetése során
okozott dologi és személy sérüléses károkra
nyújt fedezetet,
a fedezet mértéke dologi károk esetén
1 220 000, személyi sérüléses károk
esetén 6 070 000 Euronak megfelelő
forint összeghatárig terjed.
E-70009-02
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek például
a Biztosított károkozó járművében
keletkezett károk,
a károkozó személy saját sérülései,
a Biztosítottak egymással szembeni igényé-
ből eredő dologi károk, valamint az elmaradt
haszonként keletkezett igények.
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény
többek közt
! a gépjárműverseny vagy az ahhoz szüksé-
ges edzés során történő károkozás,
! az álló járműre történő fel-, illetve az arról
való lerakodás következtében bekövetkezett
károkozás,
! a jármű balesete nélküli környezetszennye-
zési károkozás.
Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség államaira, vagyis Ausztria, Belgium, Bul-
gária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechten-
stein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugá-
lia, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia területére, valamint azon
további államok területére, amelyek a nemzetközi zöldkártya rendszer részesei, nevezetesen
Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Irán, Izrael, Macedónia (hivatalos rövidí-
téssel F.Y.R.O.M.), Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország , Svájc, Szerbia (kivéve Koszovó terüle-
te, amely ENSZ felügyelet alatt áll), Tunézia, Törökország, Ukrajna.
vagy
a biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rend-
szerbe tartozó területekre
a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ oldalán tájékozódhat (http://mabisz.hu/hu/gepjar-
mu-karrendezesi-iroda/nemzeti-iroda)
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
a biztosítási fedezet megszűnik különösen
- a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
- évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
- határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
- díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
évfordulóra indoklás nélkül költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés
esetén is.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől,
közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
díjfizetési,
együttműködési és kárenyhítési.
Mikor és hogyan kell zetnem?
a biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító
megállapodása szerint,
a díjfizetés történhet egy, kettő, vagy négy részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban
foglaltak figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással,
csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel
a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés meg-
szűnik.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com