Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

Apró betűk helyett – amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett – amit a K&H lakásbiztosításról tudni érdemes
Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit,
legjobb tulajdonságait emelik ki. Azonban lehetnek olyan feltételek is, amelyek ugyan olvashatóak a
termékleírásban, de nem szembetűnőek, esetleg nehezen érthetőek.
Ezzel a kiadványunkkal szeretnénk az Ön segítségére lenni azzal, hogy felhívjuk a figyelmét a fontos részletekre,
tudnivalókra a K&H lakásbiztosítással kapcsolatban.
miért érdemes K&H lakásbiztosítást kötnie?
Otthonunk, illetve a benne tartott vagyontárgyaink nagy értéket, sokaknak egy élet munkáját képviselik. Kössön
teljes körű K&H lakásbiztosítást, ha ezeket szeretné biztonságban tudni.
milyen vagyontárgyakra terjedhet ki a K&H lakásbiztosítás?
saját tulajdonú vagy bérelt lakó- és melléképületekre, illetve az ezekhez tartozó építményekre, pl. medencére,
kerítésre
nyílászárók üvegezésére az épületek, építmények biztosítási összegének minimum 2%, maximum 9%-ának
erejéig
általános háztartási ingóságokra (pl. TV, mosógép) az Ön által megadott biztosítási összegek erejéig, de
minimum az épületek, építmények biztosítási összegének 10%-ig
a háztartási ingóságok biztosítási összegének 5%-áig a telken, kertben kedvtelésből, vagy hobbiból tartott
állatokra, kerti növényekre és a lakásban tartott dísznövényekre
kiemelt értékű ingóságokra pl. drágakövek, igazgyöngyök, valamint ezek felhasználásával készült ékszerek,
képzőművészeti alkotások, valódi szőrmék, kézi csomózású vagy szövésű szőnyegek, antik bútorok
amennyiben nem a kockázatviselés helyén, de Magyarország területén keletkezik kár a biztosított
ingóságokban, a Biztosító biztosítási eseményenként 150 ezer forint erejéig megtéríti a kárt (pl. lezárt szállodai
szobájából ellopják a fényképezőgépét, laptopját, okostelefonját)
milyen vagyontárgyak nem biztosíthatóak?
fóliasátrak, üvegházak, földbe vájt kikövezetlen falú építmények, a lakóépülettől, melléképülettől különálló ipari
és kereskedelmi épületek
bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (pl. bankkártya)
számítógépes adathordozón tárolt adatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H lakásbiztosítás szerződési feltételeit, amelyek részletesen tartalmazzák
azoknak a vagyontárgyaknak és eseményeknek a felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem
terjed ki a biztosítási szerződés.
milyen káresemények kapcsán fizet a Biztosító az alapbiztosítás keretein belül?
tűzkárok: tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás közvetlen és közvetett hatása (pl. a TV
ez okból bekövetkező meghibásodása), ismeretlen közlekedési eszköz (pl. ha a tulajdonos nem ismert)
ütközése, légi jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése, ráesése
földmozgás károk: földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása
viharkárok: vihar, jégeső, hónyomás
vízkárok: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, valamint vezetéktörés kapcsán az elfolyt víz
költségének térítése
épületbiztosítás esetén az általános üvegek bármely okból bekövetkezett törés és
repedés kárai
bővíthető az alapbiztosítás?
Az alapbiztosítást személyre szabottan, az Ön igényeinek megfelelően az alábbi kiegészíthető biztosításokkal
bővítheti:
különleges üvegek üvegtörés biztosítása: kerámia főzőlap, bútorok üvegezése, üvegtető, üvegezett
előtető, télikert, üvegtégla, üveg tetőcserép, tükörcsempék, normál tükör, akvárium és terrárium üvegezése,
úszómedence vagy medence üvegezése, zuhanykabin üvegezése
ingóságok betöréses lopás- és rabláskár biztosítása: betöréses lopás, rablás, épületrongálás
épülettartozékok ellopása, betöréses lopás és rablás biztosítása
vandalizmus biztosítás
vakolatkárok biztosítása
füst és korom által okozott károk biztosítása
vállalkozási tevékenység vagyontárgyainak biztosítása
besurranásos lopás
balesetbiztosítás: baleseti halál, balesetből eredő maradandó egészségkárosodás, műtét, csonttörés és
csontrepedés, vagy 28 napot meghaladó gyógyulási időtartam, baleset miatti kórházi gyógykezelés,
ruházatban esett kár
kényelmi csomag: a Biztosító megtéríti okmányai újra-beszerzésének, bankkártyája letiltásának vagy
zárcseréjének költségeit, biztosítási esemény vagy szolgáltatás kimaradás miatt megromlott fagyasztott
élelmiszereinek árát, felelősségbiztosítással rendelkező, illetőleg arra kötelezett motoros közlekedési
eszközök, lakókocsik, utánfutók tartozékaiban, tartalék alkatrészeiben keletkezett károkat
háztartási elektromos berendezések garanciaidőn túli javítási költségeinek térítése: ha a hiba
garanciális hiba lenne
háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása
szolgáltatás kimaradás biztosítás: közüzemi szolgáltatás 24 órát meghaladó kimaradása miatt, a biztosított
vagyontárgyakban keletkezett károkat téríti meg
garázsban tárolt gépjármű biztosítása: az elemi károkat és a vezetékes zkárokat téríti meg, valamint az
egyéb biztosítási szerződés (casco) alapján megtérülő károk önrészesedését
K&H lakásszerviz 24/7 szolgáltatás: vészelhárítást biztosítunk a nap 24 órájában
munkanélküliség biztosítás: a Biztosított munkanélkülivé válása esetén megtéríti a munkanélküliség idejére,
de maximum 3 hónapra eső rezsi költségeket. A munkanélküliség első hónapjára eső rezsi költségeket a
Biztosított viseli (önrészesedés).
kisállat-biztosítás: a kisállat baleset vagy betegség miatt felmerülő állatorvosi költségeire, valamint a baleset
miatti elhullására nyújt kártérítést
tetőbeázási károk
felelősségbiztosítás: a biztosított által magánszemélyként, vagy épülethasználóként okozott személyi
sérüléssel vagy tárgyrongálással járó (dologi) felelősségi károk (pl. az ablakából kiesik egy virágcserép, ami
sérülést okoz egy járókelőnek)
kutyatartói felelősségbiztosítás kiterjesztése gépjárműben és haszonállatban okozott károkra
felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesztése Európa területére
túlfeszültség biztosítás: a kiegészítő biztosítás keretein belül a Biztosító megtéríti a szerződési feltételekben
felsorolt háztartási gépek, valamint telekommunikációs és számítástechnikai eszközök feszültségnövekedés
miatti kárait
fedezet építés, bővítés alatt álló épületekre: a Biztosító megtéríti a szerződési feltételekben
meghatározottak szerint az építés, bővítés alatt álló épület beépített és még be nem épített alkotórészeinek
és tartozékainak kárait
van olyan eset, amikor nem fizet a Biztosító?
Fontos tudnia, hogy a Biztosító mentesül kártérítési kötelezettsége alól, ha a Biztosított illetve Szerződő, vagy
velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása eredményeként
következik be a káresemény.
továbbá nem téríti meg a Biztosító:
nukleáris eseményekkel és radioaktív szennyezéssel kapcsolatban álló károkat
környezetszennyezéssel, kemikáliákkal kapcsolatban álló károkat
mágneses vagy elektromágneses mezőkkel kapcsolatban álló károkat
tüntetéssel, sztrájkkal, hatósági rendelkezésekkel kapcsolatban álló károkat
bírságot, kötbért, késedelmi kamatot, egyéb büntető jellegű költséget
kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatti károkat
hogyan tudja a biztosítási díjat fizetni?
A biztosítás díját online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken) teljesítheti, éves, féléves vagy negyedéves díjfizetési
gyakorisággal.
A díjfizetés módját bármikor, a gyakoriságát a szerződés évfordulójakor módosíthatja.
A legkisebb fizethető díjrészlet 3 000 forint, ezért az éves biztosítási díj minimális összege éves díjfizetési
gyakoriság esetén 3 000 forint, féléves gyakoriság esetén 6 000 forint, negyedéves díjfizetési gyakoriság esetén
12 000 forint.
mikor kezdődhet a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése leghamarabb a biztosítási ajánlat / kötvény aláírását követő nap nulla órakor léphet
hatályba, de ettől eltérő, későbbi időpont is megadható, amely akár 365 nap is lehet.
hogyan érheti el, hogy a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegei megfelelőek maradjanak az évek
során?
Minden biztosítási évfordulót megelőzően a Biztosító automatikusan indexálja az épületek és az általános
háztartási ingóságok biztosítási összegét, ezt nevezzük értékkövetésnek. Emellett Ön is bármikor
kezdeményezheti a biztosítási összeg módosítását. A biztosítási összegek változását a biztosítási díj arányosan
követi.
milyen lehetőségek vannak önrészesedés választására?
A bekövetkezett vagyonbiztosítási kár mértékéből káreseményenként <