Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei

KKeeddvveess ÜÜggyyffeellüünnkk!!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H start fészek otthonbiz-
tosítást (SFO-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban fel-
sorolt veszélynemek ellen.
mmeeggbbíízzhhaattóóssáágg
A K&H Biztosító Zrt. 1992. július1-jén alakult meg Budapesten.
Biztosítótársaságunk Európa egyik legerősebb pénzügyi csoportjának,
a KBC csoportnak a tagja.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyar Köztársaság
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 3,52 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013
Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1535 Budapest, 114.
Pf. 777, telefon: (06 1) 489 9100, fax: (06 1) 489 9102).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által támogatott, s az ország
egész területén működő biztosításközvetítői hálózat segítségével a K&H
Biztosító (továbbiakban: biztosító) és ügyfeleinek kapcsolata személyes.
Önnek elég biztosítási igényével felkeresni a közelében működő K&H
Biztosító biztosításközvetítőt.
Honlapunkon (www.kh.hu) lehetőségében áll a lakóhelyéhez legkö-
zelebb található biztosításközvetítő kikeresése is.
mmii aa bbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééss iirráánnyyaaddóó jjooggaa??
A szerződés irányadó joga a 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről és az 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről.
mmeellyy aaddóójjooggsszzaabbá
állyyookk vvoonnaattkkoozznnaakk aa bbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééssrree??
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági
adóról és osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
mmiillyyeenn vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkrraa tteerrjjeedd kkii aa bbiizzttoossííttááss??
A K&H start fészek otthonbiztosítási szerződés fedezetet nyújt:
- a biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a kötvényen
meghatározott lakó- és melléképületre, építményekre (pl.
kerítésre, fürdőmedencére, stb.), nyílászárók üvegezésére a biz-
tosított épület(ek) biztosítási összegének 2%-a erejéig,
- az ingóságokra az Ön választásától függően az épületek, épít-
mények biztosítási összegének 20 vagy 40%-a erejéig,
- a kockázatviselés helyén kívül a Magyar Köztársaság területén a
biztosított ingóságra, biztosítottanként és biztosítási esemé-
nyenként 100 000 Ft erejéig.
m
miillyyeenn vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkrraa nneemm tteerrjjeedd kkii aa KK&&HH ssttaarrtt fféésszzeekk ootttthhoonnbbiizz--
ttoossííttááss??
A biztosítási fedezet nem terjed ki pl. fóliasátrakra, üvegházakra, földbe
vájt kikövezetlen falú építményekre, különálló ipari és kereskedelmi
épületekre, bármilyen készpénz-helyettesítő eszközre vagy 25.000 Ft
összeget meghaladó készpénzre.
20%-os ingóságbiztosítási összeg esetén a biztosítás nem nyújt
fedezetet nemesfémekre, drágakövekre, igazgyöngyökre, ezek fel-
használásával készült ékszerekre és tárgyakra, bélyeg- és érme-
gyűjteményekre, készpénzre, valamint el nem zárható nemesfém tár-
gyakra (étkészletekre, ezüst dísztárgyakra stb.), képzőművészeti alkotá-
sokra, szőrmékre, kézi csomózású vagy szövésű szőnyegekre, antik
bútorokra, egyéb gyűjteményekre.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H start fészek otthonbiztosítás
szerződési feltételeit, amelyek részletesen tartalmazzák azoknak a va-
gyontárgyaknak és eseményeknek a felsorolását (kizárásokat és korlá-
tozásokat), amelyekre nem terjed ki a biztosítási szerződés.
A szerződési feltételek általános kizárásain túlmenően, nem minősül biz-
tosítási eseménynek, tehát kizárásra kerül például:
- magában az öngyulladt anyagban keletkezett tűzkár,
- az épület, építmény statikai és méretezési elégtelensége miatt
keletkezett összeroppanás kár,
- villámvédelmi rendszerekben (kivéve: beltéri túlfeszültségvédel-
mi berendezésekben), vagy kizárólag elektromos vezetékekben
keletkezett villámcsapás kár,
- a biztosított épület(ek) 72 órán keresztüli lakatlansága esetén az
elektromos, elektronikus hálózathoz, vagy antennához,
antennarendszerekhez indokolatlanul csatlakoztatott vagyontár-
gyak villámcsapás okozta kára,
- robbantás, illetve a repülőgépek hangrobbanása miatt
bekövetkező kár,
- bányászattal, földmunkálatokkal, kútfúrással, földkitermeléssel
okozott földcsuszamlás, valamint föld- és kőomlás kár,
- csapadékvíz, természetes- vagy mesterséges vizek okozta
kiüregelődésből eredő kár,
- épületek külső vakolatában, vakolati rendszerében, burkolatában
és festésében keletkezett viharkár,
- szabadban tárolt ingóságokban keletkezett viharkár és jégeső
vagy hónyomás kár,
- a belvíz és a talajvíz által okozott vízkár,
- talajszint alatti padozatú helyiségekben a padlószint felett
kevesebb mint 30 cm-rel tárolt biztosított vagyontárgyakban
keletkezett vízkár,
- felhőszakadás következtében az épületek, építmények külső
vakolatában, vakolati rendszerében, burkolatában és festésében
keletkezett kár,
- magában a károsodást előidéző sérült tartozékokban,
szerelvényekben és a vezetékre kapcsolt háztartási gépben
bekövetkezett vezetékes vízkár,
- az építés, felújítás alatt álló épületek üvegkára,
- a védelmi szinthez tartozó maximális kártérítési limitet megha-
ladó betöréses lopás kár.
1
K&H start fészek otthonbiztosítás
ügyfél-tájékoztató
1-10219-06
mmiillyyeenn kkáárreesseemméénnyyeekkrree tteerrjjeedd kkii aa bbiizzttoossííttáássii ffeeddeezzeett??
Az alapbiztosítás az alábbi biztosítási eseményekre terjed ki:
- tűzkárok: tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás, villám-
csapás, villámcsapás másodlagos hatása, ismeretlen közlekedé-
si eszköz ütközése, légijármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése,
ráesése
- földmozgás károk: földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás,
ismeretlen üreg beomlása
- viharkárok: vihar, jégeső, hónyomás
- vízkárok: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés
- általános üvegek kárai
- felelősségbiztosítás: magánszemélyi minőségben, szerződésen
kívül okozott személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó
(dologi) károk, beleértve a kutyatartói minőségben okozott
károkat
mmiillyyeenn kkiieeggéésszzííttőő bbiizzttoossííttááss kköötthheettőő h
hoozzzzáá??
Az alapbiztosítás az alábbi kiegészítő biztosításokkal bővíthető:
- üvegtörés károk biztosítása különleges üvegekre: kerámia
főzőlap, bútorok üvegezése, üvegtető, üvegezett előtető, télikert,
üvegtégla, üveg tetőcserép, tükörcsempék, normál tükör, akvári-
um és terrárium üvegezése, úszómedence vagy medence üve-
gezése
- betöréses lopás- és rabláskár biztosítás: betöréses lopás, rablás,
épület rongálás
- balesetbiztosítás: baleseti halál; balesetből eredő maradandó
egészségkárosodás; baleseti eredetű műtét; baleseti eredetű
csonttörés, csontrepedés, vagy 28 napot meghaladó gyógytar-
tam; baleset miatti kórházi gyógykezelés; ruházatban esett kár
Továbbá az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére biztosítása bővítésére:
- kényelmi csomag (okmányok beszerzése, bankkártya-letiltás,
zárcsere, fagyasztott élelmiszerek megromlása, felelősségbiz-
tosítással rendelkező, illetőleg az arra kötelezett - vízi, légi és
szárazföldi - , motoros közlekedési eszköz, lakókocsi, utánfutó
tartozékainak, tartalék alkatrészeinek térítése)
- háztartási elektromos berendezések garancia időn túli javítási
költségeinek térítése
- törzskönyvezett kutyák baleset és betegség okozta elhullása
- tetőbeázási károk
- felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesztése Európa föld-
rajzi területére
mmiikkoorr kkeezzddőőddiikk aa kkoocckkáázzaattvviisseellééss??
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási kötvény aláírását
követő nap nulla órájakor lép hatályba. Ettől eltérő későbbi időpontban
a felek megállapodhatnak.
A biztosító az
áárrvvíízz,, ffööllddrreennggééss ééss vviihhaarr
biztosítási eseményekre a
sszzeerrzzőőddéésskkööttééss
nnaappjjááttóóll sszzáámmííttootttt 3300 nnaappooss vváárraakkoozzáássii iiddőőtt
köt ki.
A várakozási idő alatt a Biztosító kockázatviselése árvíz, földrengés,
vihar biztosítási események miatt bekövetkezett károkra a biztosítási
szerződés hatályba lépése esetén sem terjed ki.
mmiillyyeenn iiddőőttaarrttaammrraa kköötthheettőő aa bbiizzttoossííttááss??
A biztosítási szerződés határozatlan tartamra köthető. A biztosítási
időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a kockázatviselés
kezdete hónapjának első napja.
mmiillyyeenn lleehhe
ettőőssééggeekk vvaannnnaakk aa ddííjjffiizzeettééssrree??
A biztosítás díja fizethető csoportos beszedési megbízással, banki átu-
talással, vagy postai átutalással. A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy
összegben egész évre), féléves, negyedéves, vagy havi, amely alapján
társaságunk a következő díjengedményeket nyújtja:
n negyedéves díjfizetés esetén 2%
n féléves díjfizetés esetén 6%
n éves díjfizetés esetén 10%
A K&H Banknál vezetett számláról indított csoportos beszedési meg-
bízás fizetési mód választása esetén a fentieken túlmenően 5%
díjengedményt nyújtunk (kivéve havi díjfizetés esetén).
A díjfizetés módja bármikor, az ütemezése a biztosítási szerződés évfor-
dulójakor módosítható.
hhooggyyaann sszzűűnnhheett mmeegg aa bbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééss??
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös megegyezés-
sel, díjnemfizetés miatt vagy évfordulóra történő felmondással.
Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor fel-
mondható azzal a korlátozással, hogy a biztosítási időszak vége előtt 30
napon belül már nem mondható fel.
mmii aazz éérrttéékkkköövveettééss mmóóddjjaa,, mméérrttéékkee ééss aa bbiizzttoossííttáás
sii öösssszzeegg mmóóddoossííttáássáá--
nnaakk lleehheettőőssééggee??
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében az épületek biztosítási
összegét a Biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően a következő biz-
tosítási időszakra automatikusan (azaz külön jognyilatkozat tétele nélkül)
indexálja (értékkövetés) az alábbiak szerint:
A módosított (új biztosítási időszakra érvényes) biztosítási összeg az
előző évi biztosítási összeg és a KSH-index szorzata. A biztosítási összeg
indexálásának alapja a KSH által az indexálás alkalmazását megelőzően
utoljára közzétett, 12 hónapos tartamra vonatkozó, számított lakás-
javítási, -karbantartási árindex (épületek, építmények vagyoncsoportra).
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év folyamán bármikor
kezdeményezheti a biztosítási összeg módosítását. A biztosítási
összegek változását a biztosítási díj arányosan követi.
mmiillyyeenn aaddaattookk mmeeggvváállttoozzáássáátt kkeellll bbeejjeelleenntteennii??
A biztosított a szerződés szempontjából minden lényeges körülményt
köteles írásban közölni a biztosítóval haladéktalanul, de legfeljebb nyolc
napon belül. Ez vonatkozik a változásjelentésre is. Abban az esetben, ha
a biztosítási szerződés bármely adatában (amely adatokat a szerződő a
kötvényen vagy annak bármely mellékletében közölt) változás történik,
értesítse biztosításközvetítőjét, aki segít elintézni a szükséges módosítá-
sok elvégzését. Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdon, enged-
ményezés, biztosítási összeg, stb. A változásról írásban közvetlenül
központunkat is értesítheti.
mmiillyyeenn vvéédde
elleemmbbeenn rréésszzeessüüllnneekk rreennddeellkkeezzééssrree bbooccssááttootttt aaddaattaaii??
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a biztosítási titok
körébe tartoznak, azokat csak akkor lehet kiadni harmadik személynek,
ha ahhoz Ön vagy törvényes képviselője írásban hozzájárul.
SFO-07
2
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn (egyes esetekben
meghatározott feltételek mellett) az alábbi szervezetek, személyek
vonatkozásában: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság, bírósági végrehajtó, közjegyző,
adóhatóság, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, nemzetbiztonsági
szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, titkosszolgálati eszközök alkal-
mazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv, viszontbiz-
tosító, átvevő biztosító, kárrendezési megbízott, kiszervezett
tevékenységet végző, , adatvédelmi biztos, magyar bűnüldöző szerv,
illetve az Országos Rendőr-főkapitányság, külföldi bűnüldöző szerv és
külföldi Pénzügyi Információs Egység .
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok szol-
gáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a hatásvizs-
gálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes
adatnak nem minősülő adatok átadása. (2003. évi LX. törvény 153-
165.§).
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalókat
a "Nyilatkozat biztosítási szerződés megkötéséhez" elnevezésű
nyomtatvány tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét képezi.
mmii aa tteennnniivvaallóó,, hhaa kkáárreesseemméénnyy ttöörrttéénniikk??
Ha káresemény történik, hívja rögtön a biztosításközvetítőjét, akinek
telefonszáma a kötvényén megtalálható. A bejelentéssel fordulhat a
Biztosító központi irodájához is a (06 1/20/30/70) 335 3355-ös tele-
fonszámon, valamint bejelentheti a kárt faxon a (06 1) 461 5235-ös
faxszámon. A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon belül be
kell jelentenie a Biztosító felé.
Speciális teendők adott káresemén
yek bekövetkezésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzoltóságnak is. Betöréses
lopás vagy rabláskárt be kell jelenteni a rendőrségnek is.
A baleseti károk bejelentéséhez orvosi igazolásra van szükség.
mmiikkoorr nneemm ttuudduunnkk kkáárrtt ffiizzeettnnii??
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben,
ha nem biztosított káresemény történt. A tételes kizárásokat a biztosítás
szerződési feltételei tartalmazzák. Mentesül a biztosító, ha pl. a kárt a
biztosított vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozó, vagy a biz-
tosított - vezető munkakört vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével
együtt járó munkakört betöltő - alkalmazottja, megbízottja, tiszt-
ségviselője, tagja vagy szerve szándékosan vagy súlyosan gondatlanul
okozta.
hhooggyyaann ttöörrttéénniikk aa kkáárrkkiiffiizzeettééss??
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szükséges utolsó okirat
beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki.
Önrészesedés nem kerül alkalmazása.
VVaaggyyoonnbbiizzttoossííttáássii kkáárrookk ttéérrííttééssee::
A Biztosító a károkat a biztosítottság mértékétől függően téríti meg.
Amennyiben az adott vagyontárgyat, vagyoncsoportot illetően alulbiz-
tosítottság áll fenn - vagyis a vagyontárgy, vagyoncsoport tényleges
értéke nagyobb, mint a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a kár olyan
arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll a biztosítási összeg és a
tényleges érték között.
Amennyiben a Biztosító által javasolt biztosítási összeget a szerződő
elfogadja, a Biztosító nem vizsgálja az alulbiztosítottságot.
A maradványérték a biztosítási összegből levonásra kerül.
n
épületek, építmények kárai
A javítással helyreállítható károkat a Biztosító a reális helyreál-
lítási költségen téríti meg; ha azonban az elhasználódottság
mértéke 75%-ot meghaladó, a helyreállítási költségből az
értékemelkedés levonásra kerül.
A nem javítható károk újraépítési értéken térülnek; ha azonban
az elhasználódottság mértéke 75%-ot meghaladó: káridőponti
valóságos értéken.
Festés, mázolás, tapétázás, fal- és padlóburkolat
részleges vagy
teljes kárát a reális helyreállítási költségen; ha az elhasználó-
dottság mértéke az 50%-ot meghaladja, káridőponti valóságos
értéken téríti a Biztosító.
n
ingóságban bekövetkezett károk
A javítással helyreállítható károkat a reális javítási költség erejéig
térítjük; ha azonban az elhasználódottság mértéke 70%-ot
meghaladó, a javítási költségből az értékemelkedés levonásra
kerül.
Nem javítható károk esetében újrabeszerzési értéken térítünk, ha
azonban az elhasználódottság mértéke 70%-ot meghaladó:
káridőponti valóságos értéken.
n
közvetett költségek megtérítése:
A biztosítási események folytán szükségszerűen felmerülő
indokolt és igazolt költségeket (oltás, mentés, bontás és kiürítés,
elszállítás, ideiglenes fedés, állványozás, egyéb kárenyhítési költ-
ségek, rom- és törmelékeltakarítás költségei, ideiglenes lakás
bérleti díja, elmaradt lakbér) összességében a biztosítási össze-
gen belül az épület biztosítási összegének 2%-áig térítjük meg.
FFeelleellőőssssééggbbiizzttoossííttáássii kkáárrookk ttéérrííttééssee::
Felelősségbiztosítási kár megtérítése a károsultat illeti.
A biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén a
Biztosító a károsultnak kifizetett összeg visszafizetését követelheti a biz-
tosítottól. Közös (lakás)tulajdonosi minőségben okozott és a tulaj-
donosokat terhelő felelősségi károkat a tulajdoni hányad arányában
téríti meg a Biztosító.
BBaalleesseettbbiizzttoossííttáássii kkáárrookk ttéérrííttééssee::
Balesetbiztosítási esemény esetén a Biztosító szolgáltatása a szerződési
feltételekben meghatározott balesetbiztosítási összeg.
hhoovváá ffoorrdduulljjoonn eesseettlleeggeess ppaannaasszzáávvaall??
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszokat:
- írásban (K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851),
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) ügyintézőinél vagy vezetőjénél,
- faxon: (06 1) 461 5276,
- e-mailben: biztosito@kh.hu,
- telefonos ügyfélszolgálatunknál a (06 1/20/30/70) 335 3355-ös,
vagy (06 1) 328 9000 telefonszámokon lehet bejelenteni.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személy (fogyasztó) a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeleténél (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) fogyasztóvédelmi
eljárást kezdeményezhet.
A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
(pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fogyasztó álláspontját alátámasztó
bizonyítékaival a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina
krt. 99., levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf.:172) eljárását
SFO-07
3
kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
A Károsult felelősségbiztosításon alapuló kárigényét kizárólag bírósági
úton érvényesítheti, arra a Pénzügyi Békéltető Testület nem illetékes.
Gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozót is), jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, társasházak stb.
igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
FFiiggyyeelleemm!!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési feltételeit, ezért kér-
jük, hogy azt gondosan tanulmányozza át. Jogvita esetén a szerződési
feltételekben foglaltak az irányadók.
KKöözzppoonnttii IIrrooddaa::
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 461 5276
LLááttooggaassssaa mmeegg hhoonnllaappuunnkkaatt:: wwwwww..kkhh..hhuu!!
SFO-07
4
KKeeddvveess ÜÜggyyffeellüünnkk!!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy K&H start fészek otthonbiztosítási szerződéséhez
kapcsolódóan bármikor, külön díj megfizetése nélkül igénybe veheti segít-
ségnyújtási szolgáltatásunkat*.
Vészhelyzet esetén hívja a
KK&&HH llaakkáásssszzeerrvvíízz 2244
-et a
0066 4400 220000 779999
tteelleeffoonnsszzáámmoonn..
A
KK&&HH llaakkáásssszzeerrvvíízz 2244
az év minden napján 0-24 óráig áll rendelkezésre, és a
lehető legrövidebb időn belül vészelhárító szakembert vagy mesterembert küld,
továbbá átvállalja ennek költségeit, vagy szakiparost szervez az Ön segítségére
alábbiak szerint.
11.. vvé
ésszzeellhháárrííttóó sszzaakkeemmbbeerr vvaaggyy mmeesstteerreemmbbeerr kküüllddééssee
Vészelhárító szakember segítségét igényelheti, ha a biztosított épület
gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy váratlan külső
mechanikai behatás következtében olyan esemény vagy meghibásodás
következik be, amely sürgős elhárítást tesz szükségessé a további károk vagy
károsodás, illetve balesetveszély megelőzése érdekében, és az Ön otthonbiz-
tosítási szerződése alapján a Biztosító által fedezett biztosítási események
körébe tartozik, és a Biztosító szolgáltatását kiváltja.
Mesterember kiküldését akkor is kérheti, ha a biztosított épület gépészeti,
műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy váratlan külső mechanikai
behatás következtében előállt esemény vagy hiba nem igényel sürgős
elhárítást, de az otthonbiztosítási szerződés alapján a Biztosító által fedezett
biztosítási események körébe tartozik, és a Biztosító szolgáltatását kiváltja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ilyenkor is feltétlenül gondoskodnia kell a további
károk megelőzéséről (pl.: vezetéktörés esetén a víz elzárásáról)!
iillyyeenn eesseemméénnyyeekk vvaaggyy hhiibbáákk lleehheettnneekk
(amennyiben ezekre az otthonbiztosítási
szerződése kiterjed):
-vezetéktörés esetén:
I. vízelzárás
II. vezeték javítás 6 m-ig
III. dugulás elhárítás
-felhőszakadás esetén azonnali szivattyúzás
- vihar esetén:
I. tetőjavítás
II. ideiglenes tető készítése
III. bádogozás javítása
- betörés esetén:
I. nyílászárók javítása
II. zárcsere
- üvegtörés esetén üvegezés
- kényelmi szolgáltatások esetén zárcsere
A vészelhárító szakember vagy mesterember küldésének elbírálása a Biztosító
telefonos diszpécserének hatáskörébe tartozik az Ön helyzet-ismertetése
alapján.
AA B
Biizzttoossííttóó áállttaall ááttvváállllaalltt kkööllttssééggeekk::
A Biztosító által küldött vészelhárítónak vagy mesterembernek a hibaelhárítás
érdekében felmerült költségeit (kiszállási díj, munkadíj, anyagköltség) a
Biztosító eseményenként legfeljebb 35 000 forint összeghatárig (de összesen
legfeljebb az otthonbiztosításban meghatározott biztosítási összeg vagy
kártérítési összeg erejéig) vállalja át, amennyiben az otthonbiztosítási szerződés
erre fedezetet nyújt.
Hibaelhárítás esetén a 35 000 forint összeghatár feletti költségeket Önnek
közvetlenül a vészelhárító szakember vagy a mesterember részére a helyszínen
ki kell egyenlítenie. Azt követően Ön a telefonos diszpécsernél megtett kárbe-
jelentése alapján a Biztosító illetékes kárrendezési egységétől - az otthonbiz-
tosítási szerződési feltételek szerint - utólagos kárrendezést igényelhet.
A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok,
szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, a
vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállítása.
A rendszeres karbantartás elmulasztása következtében - vagy amiatt, hogy a
vészelhárítást végző szakember felhívása ellenére a szükséges javításokat nem
végezték el - ugyanazon a helyen ismételten előforduló, a vészhelyzetet
előidéző hiba vagy esemény elhárításának költségeit a Biztosító nem köteles
fedezni, így a szolgáltatás megrendelése esetén azok Önt terhelik.
AA hhiibbaaeellhháárrííttááss iiggéénnyybbeevvéétteelléénneekk mmóóddjjaa::
A Biztosító segítség igénylése esetén a bejelentést követő, lehető legrövidebb
időn belül vészelhárító szakembert vagy mesterembert küld a helyszínre.
Az igényléshez hívja a 06 40 200 799 telefonszámot, amelyet hétvégén is éjjel-
nappal elérhet.
AAzz iiggéénnyylléésskkoorr sszzü
ükkssééggee lleesszz aazz ootttthhoonnbbiizzttoossííttáássii
kkööttvvéénnyysszzáámmáárraa,, eezzéérrtt aazztt kkéésszzííttssee eellőő aa tteelleeffoonnhhíívváásstt mmeeggeellőőzzőőeenn..
A disz-
pécser kérni fogja a szerződő nevét és a kockázatviselés helyét (káresemény
helyszínének címét) is. Amennyiben a biztosítási díj befizetését Ön elmulasztot-
ta, a szolgáltatást sajnos nem áll módunkban nyújtani.
22.. sszzaakkiippaarrooss sszzeerrvveezzééssee
A vészelhárító szakember vagy mesterember igénylésén túl, azokban az
esetekben, amelyekre az otthonbiztosítási szerződés feltételei értelmében a
Biztosító nem vállal fedezetet, bizonyos szakmunkák elvégzéséhez a Biztosító
az alábbi szakiparosok szervezését vállalja:
- víz-, gáz-, fűtésszerelő,
- villanyszerelő,
- klímaszerelő,
- riasztószerelő
- zárjavító, lakatos,
- tetőfedő,
- üveges,
- duguláselhárító.
A szakiparosok előre meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgoznak, így a
várható költségekről a diszpécser telefonon tud tájékoztatást adni.
A munka elvégzésének összes költsége (kiszállás, munkadíj, anyagköltség)
ilyen esetben Önt terheli.
AA sseeggííttssééggnnyyúújjttáássii sszzoollggáállttaattáássookkaatt ÖÖnn ccssaakk aabbbbaann aazz eesseettbbeenn vveehheettii i
iggéénnyybbee,,
aammeennnnyyiibbeenn éérrvvéénnyyeess ééss bbiizzttoossííttáássii ddííjjjjaall rreennddeezzeetttt ootttthhoonnbbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééss--
sseell rreennddeellkkeezziikk aa KK&&HH BBiizzttoossííttóónnááll,, ééss aazz eesseemméénnyy vvaaggyy hhiibbaa aa sszzeerrzzőőddééssbbeenn
mmeegghhaattáárroozzootttt kkoocckkáázzaattvviisseellééssii hheellyye
enn kköövveettkkeezzeetttt bbee..
SFO-07
5
* A szolgáltatás nem képezi a szerződési feltételek részét. A szolgáltatást a Biztosító egyoldalúan visszavonhatja. A szolgáltatás a visszavonásig vehető igénybe.
K&H lakásszerviz 24
tájékoztató
sszzeerrzzőőddééssii ffeellttéétteelleekk ttaarrttaalloommjjeeggyyzzéékkee
11.. áállttaalláánnooss ffeellttéétteelleekk 77
1.1 szerződő (biztosított) 7
1.2 a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj
halasztott fizetésében, a további díjrészletek fizetése
és a minimálisan fizetendő díj 7
1.3 a szerződés időbeli és területi hatálya 7
1.4 a szerződés megszűnése 7
1.5 biztosítási események, a biztosítási összeg,
az önrészesedés 8
1.6 általános kizárások 8
1.7 a Biztosító mentesülése 8
1.8 kárbejelentés és kárrendezési eljárás 8
1.9. a biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége 9
1.10. változásbejelentési kötelezettség 9
1.11. a kiegészítő biztosításokra vonatkozó közös szabályok 10
1.12. egyéb rendelkezések 10
22.. aa vvaaggyyoonnbbiizzttoossííttááss ffeellttéétteelleeii 1111
2.1. biztosítható vagyontárgyak 11
2.1.1. épületek, építmények vagyoncsoport 11
2.1.2. ingóságok 11
2.1.3. kizárások, korlátozások 11
2.1.4 építőanyagok, épületszerkezeti, épületgépészeti elemek,
szerszámok 12
2.2. biztosítási összeg, alulbiztosítás, túlbiztosítás,
többszörös biztosítás, értékkövetés (indexálás) 12
2.2.1. biztosítási összeg, alulbiztosítás 12
2.2.2 túlbiztosítás, többszörös biztosítás 12
2.2.3 értékkövetés 13
2.3. alap vagyonbiztosítás (biztosítási események, kizárások
és korlátozások) 13
2.3.1. tűzkárok (és tűzkár típusú károk) 13
2.3.2. földmozgás károk 14
2.3.3. viharkárok 14
2.3.4. vízkárok 15
2.3.5. általános üvegek üvegtörés kárai 16
2.4. kiegészítő vagyonbiztosítások 16
2.4.1. üvegtörés károk kiegészítő biztosítása
különleges üvegekre 16
2.4.2. betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítás 17
2.5. a Biztosító szolgáltatása (kártérítés) az alap-
és kiegészítő vagyonbiztosításoknál, korlátozások, kizárások 18
2.6. kiegészítő vagyonbiztosítási kockázatok 21
2.6.1. kényelmi csomag 21
2.6.1.1. okmányok beszerzése 21
2.6.1.2. bankkártyaletiltás 21
2.6.1.3. zárcsere 21
2.6.1.4. fagyasztott élelmiszerek megromlása 21
2.6.1.5. felelősségbiztosítással rendelkező, illetőleg az arra
kötelezett - vizi, légi és szárazföldi-, motoros közlekedési
eszköz, lakókocsi, utánfutó tartozékainak, tartalék
alkatrészeinek térítése 21
2.6.2. háztartási elektromos berendezések garancia időn
túli javítási költségeinek térítése 21
2.6.3. törzskönyvezett kutyák kiegészítő kockázata 22
2.6.4. tetőbeázási károk kiegészítő kockázata 22
33.. aa ffeelleellőőssssééggbbiizzt
toossííttááss ffeellttéétteelleeii 2222
3.1. felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben
okozott károkra 22
3.1.1. biztosítási események 22
3.1.2. kizárások, korlátozások 22
3.1.3. biztosítási összeg 23
3.1.4. a kárbejelentés és a kárrendezési eljárás különös szabályai 23
3.1.5. a Biztosító megtérítési igénye (visszkereset) 24
3.2. kiegészítő felelősségbiztosítási kockázatok 24
3.2.1. felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesztése 24
44.. aa kkiieeggéésszzííttőő bbaalleesseettbbiizzttoossííttááss ffeellttéétteelleeii 2244
4.2. biztosítottak köre 24
4.3. a kiegészítő biztosítási szerződés létrejötte 25
4.4. a kiegészítő biztosítási szerződés területi hatálya 25
4.5. a kiegészítő biztosítási szerződés megszűnésének
további esetei 25
4.6. biztosítási események 25
4.7. biztosítási összeg 26
4.8. a biztosítási díj, értékkövetés 26
4.9. kizárások, korlátozások 26
4.10. a Biztosító mentesülésének egyéb esetei 27
4.11. kárbejelentés és kárrendezési eljárás 27
4.12. a Biztosító szolgáltatása 27
4.13. a Biztosító teljesítésének feltételei 29
4.14. a Biztosító mentesülése a szolgáltatási kötelezettség alól
közlési és változásbejelentési kötelezettség megsértése
esetén 30
4.15. titoktartási kötelezettség alóli felmentés 30
4.16. értelmezések, fogalmak, meghatározások 30
4.16.1. a baleset fogalma 30
4.16.2. a kórház, a műtét és a műtéti lista fogalma 30
mműűttééttii ttéérrííttééss kkiiv
voonnaattooss lliissttaa 3311
11.. sszzáámmúú mmeelllléékklleett 3322
SFO-07
6