Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító Zrt. K&H fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei

KKeeddvveess ÜÜggyyffeellüünnkk!!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H fészek otthonbiztosítást
(FOB-07), amely otthonát és ingóságait védi az alábbiakban felsorolt, de
az Ön által kiválasztott veszélynemek ellen.
mmeeggbbíízzhhaattóóssáágg
A K&H Biztosító Zrt. 1992. július 1-jén alakult meg Budapesten.
Biztosítótársaságunk Európa egyik legerősebb pénzügyi csoportjának, a
KBC csoportnak a tagja.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyar Köztársaság
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 3,52 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013
Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1535 Budapest, 114. Pf.
777, telefon: (06 1) 489 9100, fax: (06 1) 489 9102).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által támogatott, s az ország
egész területén működő biztosításközvetítői hálózat segítségével a K&H
Biztosító (továbbiakban: biztosító) és ügyfeleinek kapcsolata személyes.
Önnek elég biztosítási igényével felkeresni a közelében működő K&H
Biztosító biztosításközvetítőt.
Honlapunkon (www.kh.hu) lehetőségében áll a lakóhelyéhez legkö-
zelebb található biztosításközvetítő kikeresése is.
mmii aa bbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééss iirráánnyyaaddóó jjooggaa??
A szerződés irányadó joga a 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről és az 1959. évi IV. törvény a Polgári
Törvénykönyvről.
mmeellyy aaddóójjooggsszzaabbá
állyyookk vvoonnaattkkoozznnaakk aa bbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééssrree??
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági
adóról és osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
mmiillyyeenn vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkrraa tteerrjjeedd kkii aa bbiizzttoossííttááss??
A K&H fészek otthonbiztosítási szerződés fedezetet nyújt:
- a biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a kötvényen
meghatározott lakó- és melléképületre, építményekre (pl.
kerítés, fürdőmedence stb.), ingóságokra (az ékszerektől a
bélyeggyűjteményen át a mosógépig), és legfeljebb 50 000 Ft
erejéig készpénzre is,
- a kockázatviselés helyén folytatott kereső foglalkozás vagyontár-
gyaira is, 200 000 Ft összeghatárig,
- a biztosított ingatlanon kedvtelésből, vagy hobbiból tartott állatok
vagy lábon álló növényi kultúrák más vagyontárgyakkal történő
károsodására is az általános háztartási ingóságok biztosítási
összegén belül, annak 5%-a erejéig,
- a kockázatviselés helyén kívül a Magyar Köztársaság területén a
biztosított ingóságra biztosítottanként és biztosítási
eseményenként 100 000 Ft erejéig.
A különböző veszélynemeket Ön választja meg, így a biztosítási
szerződés garantáltan az Ön által kívánt fedezeteket tartalmazza.
mmiirree nneemm tteerrjjeedd kkii aa KK&&HH fféésszzeekk ootttthhoonnbbiizzttoossííttááss??
A biztosítási fedezet nem terjed ki pl. fóliasátrakra, üvegházakra, földbe
vájt kikövezetlen falú építményekre, különálló ipari és kereskedelmi
épületekre, bármilyen készpénz-helyettesítő eszközre vagy 50 000 Ft
összeget meghaladó készpénzre.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H fészek otthonbiztosítás szerződési
feltételeit, amelyek részletesen tartalmazzák azoknak a vagyontárgyak-
nak és eseményeknek a felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat),
amelyekre nem terjed ki a biztosítási szerződés.
A szerződési feltételek általános kizárásain túlmenően, nem minősül biz-
tosítási eseménynek, tehát kizárásra kerül például:
- magában az öngyulladt anyagban keletkezett tűzkár,
- az épület, építmény statikai és méretezési elégtelensége miatt
keletkezett összeroppanás kár,
- villámvédelmi rendszerekben (kivéve: beltéri túlfeszültségvédel-
mi berendezésekben), vagy kizárólag elektromos vezetékekben
keletkezett villámcsapás kár,
- a biztosított épület(ek) 72 órán keresztüli lakatlansága esetén az
elektromos, elektronikus hálózathoz, vagy antennához,
antennarendszerekhez indokolatlanul csatlakoztatott vagyontár-
gyak villámcsapás okozta kára,
- robbantás, illetve a repülőgépek hangrobbanása miatt
bekövetkező kár,
- bányászattal, földmunkálatokkal, kútfúrással, földkitermeléssel
okozott földcsuszamlás, valamint föld- és kőomlás kár,
- csapadékvíz, természetes- vagy mesterséges vizek okozta
kiüregelődésből eredő kár,
- épületek külső vakolatában, vakolati rendszerében, burko-
latában és festésében keletkezett viharkár,
- szabadban tárolt ingóságokban keletkezett viharkár és jégeső
vagy hónyomás kár,
- a belvíz és a talajvíz által okozott vízkár,
- talajszint alatti padozatú helyiségekben a padlószint felett
kevesebb mint 30 cm-rel tárolt biztosított vagyontárgyakban
keletkezett vízkár,
- felhőszakadás következtében az épületek, építmények külső
vakolatában, vakolati rendszerében, burkolatában és festésében
keletkezett kár,
- magában a károsodást előidéző sérült tartozékokban,
szerelvényekben és a vezetékre kapcsolt háztartási gépben
bekövetkezett vezetékes vízkár,
- az építés, felújítás alatt álló épületek üvegkára,
- a védelmi szinthez tartozó maximális kártérítési limitet megha-
ladó betöréses lopás kár.
1
K&H fészek otthonbiztosítás
ügyfél-tájékoztató
1-10218-07
mmiillyyeenn kkáárreesseemméénnyyeekkrree tteerrjjeedd kkii aa bbiizzttoossííttáássii ffeeddeezzeett??
Az alapbiztosítás a tűzkárbiztosítás, amely az alábbi biztosítási
eseményekre terjed ki:
-
tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás, vil-
lámcsapás másodlagos hatása, az idegen tárgyak rádőlése, ráesé-
se, légijármű ütközés, ismeretlen közlekedési eszköz beleütközése
mmiillyyeenn kkiieeggéésszzííttőő bbiizzttoossííttáássookk ""kköötthheettőőkk"" hhoozzzzáá??
Az alapfedezet az Ön választása alapján kiterjeszthető az alábbi
fedezetekkel:
- földmozgáskár biztosítás: földrengés, földcsuszamlás, kő- és föl-
domlás, ismeretlen üreg beomlása
- vízkár biztosítás: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés
- viharkár biztosítás: vihar, hónyomás, jégverés
- általános üvegek kárai
- különleges üvegek kárai: kerámia főzőlap, bútorok üvegezése,
üvegtető, üvegezett előtető, télikert, üvegtégla, üveg tetőcserép,
tükörcsempék, normál tükör, akvárium és terrárium üvegezése,
úszómedence vagy medence üvegezése
- betöréses lopás- és rabláskár biztosítás: betöréses lopás, rablás,
épület rongálás
- vandalizmus károk biztosítása
-
mezőgazdasághoz kapcsolódó vagyontárgyak biztosítása: állatok,
mezőgazdasági munkaeszközök és mezőgazdasági készletek kárai
- vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak biztosítása
- felelősségbiztosítás: magánszemélyi minőségben, szerződésen
kívül okozott személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó
(dologi) károk
- balesetbiztosítás: baleseti halál; balesetből eredő maradandó
egészségkárosodás; baleseti eredetű műtét; baleseti eredetű
csonttörés, csontrepedés, vagy 28 napot meghaladó gyógytar-
tam; baleset miatti kórházi gyógykezelés; ruházatban esett kár
Továbbá az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére biztosítása bővítésére:
- kényelmi csomag (okmányok beszerzése, bankkártya letiltás,
zárcsere, fagyasztott élelmiszerek megromlása, felelősségbiz-
tosítással rendelkező, illetőleg az arra kötelezett - vízi, légi és
szárazföldi -, motoros közlekedési eszköz, lakókocsi, utánfutó tar-
tozékainak, tartalék alkatrészeinek térítése)
- háztartási elektromos berendezések garancia időn túli javítási
költségeinek térítése
- mezőgazdasághoz kapcsolódó vagyontárgyak betöréses lopás és
rablás kockázata
- törzskönyvezetett kutyák baleset és betegség okozta elhullása
- tetőbeázási károk
- felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesztése Európa föld-
rajzi területére
- felelősségbiztosítás kiterjesztése kutyatartói minőségben gépjár-
műben, valamint haszonállatban okozott felelősségi károkra
mmiikkoorr kkeezzddőőddiikk aa kkoocckkáázzaattvviisseellééss??
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását követő
nap nulla órakor lép hatályba. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek
megállapodhatnak.
A Biztosító számára a Ptk. 15 napot nyújt az ajánlat elbírálására, ha azt
addig nem utasítja el a biztosító, akkor a kockázatviselés kezdete a fent
leírt időpont.
A biztosító az
áárrvvíízz,, ffööllddrreennggééss ééss vviihhaarr
biztosítási eseményekre a
sszzeerrzzőőddéésskkööttééss nnaappjjáát
tóóll sszzáámmííttootttt 3300 nnaappooss vváárraakkoozzáássii iiddőőtt
köt ki.
A várakozási idő alatt a Biztosító kockázatviselése árvíz, földrengés,
vihar biztosítási események miatt bekövetkezett károkra a biztosítási
szerződés hatályba lépése esetén sem terjed ki.
mmiillyyeenn iiddőőttaarrttaammrraa kköötthheettőő aa bbiizzttoossííttááss??
A biztosítási szerződés határozatlan tartamra köthető. A biztosítási
időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a kockázatviselés
kezdete hónapjának első napja.
mmiillyyeenn lleehheettőősséég
geekk vvaannnnaakk aa ddííjjffiizzeettééssrree??
A biztosítás díja fizethető csoportos beszedési megbízással, banki átu-
talással, vagy postai átutalással. A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy
összegben egész évre), féléves, negyedéves, vagy havi, amely alapján
társaságunk a következő díjengedményeket nyújtja:
n negyedéves díjfizetés esetén 2%
n féléves díjfizetés esetén 6%
n éves díjfizetés esetén 10%
K&H Banknál vezetett számláról indított csoportos beszedési megbízás
fizetési mód választása esetén a fentieken túlmenően 5% díjenged-
ményt nyújtunk (kivéve havi díjfizetés esetén). A díjfizetés módja bár-
mikor, az ütemezése a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díj tekintetében a kötvényben és a
díjesedékességi értesítőben foglalt díjesedékességi határidőig
halasztásban állapodnak meg.
hhooggyyaann sszzűűnnhheett mmeegg aa bbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééss??
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös megegyezés-
sel, díj-nemfizetés miatt vagy évfordulóra történő felmondással.
Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor fel-
mondható azzal a korlátozással, hogy a biztosítási időszak vége előtt 30
napon belül már nem mondható fel.
mmii aazz éérrttéékkkköövveettééss mmóóddjjaa,, mméérrttéékkee ééss aa bbiizzttoossííttáássii
öösssszzeegg mmóóddoossííttáássáá--
nnaakk lleehheettőőssééggee??
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében az ajánlaton meghatározott
vagyonbiztosítási összegeket a Biztosító a biztosítási évfordulót megelő-
zően a következő biztosítási időszakra automatikusan (azaz külön jognyi-
latkozat tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az alábbiak szerint:
A módosított (új biztosítási időszakra érvényes) biztosítási összeg az
előző évi biztosítási összeg és a KSH-index szorzata. A biztosítási összeg
indexálásának alapja a KSH által az indexálás alkalmazását megelőzően
utoljára közzétett, 12 hónapos tartamra vonatkozó, számított lakás-
javítási, -karbantartási árindex (épületek, építmények vagyoncsoportra),
illetve fogyasztói árindex (ingóságok vagyoncsoportra).
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év folyamán bármikor
kezdeményezheti a biztosítási összeg módosítását. A biztosítási
összegek változását a biztosítási díj arányosan követi.
mmiillyyeenn aaddaattookk mmeeggvváállttoozzáássáátt kkeellll bbeejjeelleenntteennii??
A biztosított a szerződés szempontjából minden lényeges körülményt
köteles írásban közölni a biztosítóval haladéktalanul, de legfeljebb nyolc
napon belül. Ez vonatkozik a változásjelentésre is. Abban az esetben, ha
a biztosítási szerződés bármely adatában (amely adatokat a szerződő az
FOB-07
2
ajánlaton, vagy annak bármely mellékletén közölt) változás történik,
értesítse biztosításközvetítőjét, aki segít elintézni a szükséges módosítá-
sok elvégzését. Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdon, enged-
ményezés, biztosítási összeg, stb. A változásról írásban közvetlenül
központunkat is értesítheti.
mmiillyyeenn vvééddeelleemmbbeenn rréésszzeessüüllnneekk rreennddeellkkeezzééssrree bbooccssááttootttt aaddaattaaii??
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a biztosítási titok
körébe tartoznak, azokat csak akkor lehet kiadni harmadik személynek,
ha ahhoz Ön vagy törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn (egyes esetekben
meghatározott feltételek mellett) az alábbi szervezetek, személyek
vonatkozásában: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság, bírósági végrehajtó, közjegyző,
adóhatóság, gyámhatóság, egészségügyi hatóság, nemzetbiztonsági
szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, titkosszolgálati eszközök alkal-
mazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott szerv, viszont-
biztosító, átvevő biztosító, kárrendezési megbízott, kiszervezett
tevékenységet végző, adatvédelmi biztos, magyar bűnüldöző szerv,
illetve az Országos Rendőr-főkapitányság, külföldi bűnüldöző szerv és
külföldi Pénzügyi Információs Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan összesített adatok
szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata
nem állapítható meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. (2003. évi LX.
törvény 153-165.§).
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudni-
valókat a "Nyilatkozat biztosítási szerződés megkötéséhez" elneve-
zésű nyomtatvány tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét
képezi.
mmii aa tteennnniivvaallóó,, hhaa kkáárreesseemméénnyy ttöörrttéénniikk??
Ha káresemény történik, hívja rögtön biztosításközvetítőjét, akinek
telefonszáma a kötvényén megtalálható. A bejelentéssel fordulhat a
Biztosító központi irodájához is a (06 1/20/30/70) 335 3355-ös tele-
fonszámon, valamint bejelentheti a kárt faxon a (06 1) 461 5235-ös
faxszámon. A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon belül
be kell jelentenie a Biztosító felé.
Speciális teendők adott káresemények bekövetkezésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzoltóságnak is. Betöréses
lopás- vagy rabláskárt be kell jelenteni a rendőrségnek is.
A baleseti károk bejelentéséhez orvosi igazolásra van szükség.
mmiikkoorr nneemm ttuudduunnkk kkáárrtt ffiizzeettnnii??
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll fenn abban az eset-
ben, ha nem biztosított káresemény történt. A tételes kizárásokat a
biztosítás szerződési feltételei tartalmazzák. Mentesül a biztosító, ha
pl. a kárt a biztosított vagy a vele közös háztartásban élő hozzátar-
tozó, vagy a biztosított - vezető munkakört vagy a biztosított vagyon-
tárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő - alkalmazottja,
megbízottja, tisztségviselője, tagja vagy szerve szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozta.
hhooggyyaann ttöörrttéénniikk aa kkáárrkkiiffiizzeettééss??
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szükséges utolsó okirat
beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki.
Önrészesedés nem kerül alkalmazásra.
VVaaggyyoonnbbiizzttoossííttáássii kkáárrookk ttéérrííttééssee::
A Biztosító a károkat a biztosítottság mértékétől függően téríti meg.
Amennyiben az adott vagyontárgyat, vagyoncsoportot illetően alulbiz-
tosítottság áll fenn - vagyis a vagyontárgy, vagyoncsoport tényleges
értéke nagyobb, mint a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a kár
olyan arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll a biztosítási
összeg és a tényleges érték között.
Amennyiben a Biztosító által javasolt biztosítási összeget a szerződő
elfogadja, a Biztosító nem vizsgálja az alulbiztosítottságot.
A maradványérték a biztosítási összegből levonásra kerül.
n
épületek, építmények kárai
A javítással helyreállítható károkat a Biztosító a reális helyreál-
lítási költségen téríti meg; ha azonban az elhasználódottság
mértéke 75%-ot meghaladó, a helyreállítási költségből az
értékemelkedés levonásra kerül.
A nem javítható károk újraépítési értéken térülnek; ha azonban
az elhasználódottság mértéke 75%-ot meghaladó: káridőponti
valóságos értéken.
Festés, mázolás, tapétázás, fal- és padlóburkolat
részleges vagy
teljes kárát a reális helyreállítási költségen; ha az elhasználó-
dottság mértéke az 50%-ot meghaladja, káridőponti valóságos
értéken téríti a Biztosító.
n
ingóságban bekövetkezett károk
A javítással helyreállítható károkat a reális javítási költség ere-
jéig térítjük; ha azonban az elhasználódottság mértéke 70%-
ot meghaladó, a javítási költségből az értékemelkedés lev-
onásra kerül.
Nem javítható károk esetében újrabeszerzési értéken térítünk, ha
azonban az elhasználódottság mértéke 70%-ot meghaladó:
káridőponti valóságos értéken.
n
közvetett költségek megtérítése:
A biztosítási események folytán szükségszerűen felmerülő
indokolt és igazolt költségeket (oltás, mentés, bontás és kiürítés,
elszállítás, ideiglenes fedés, állványozás, egyéb kárenyhítési költ-
ségek, rom- és törmelékeltakarítás költségei, ideiglenes lakás
bérleti díja, elmaradt lakbér) összességében a biztosítási össze-
gen belül az épület biztosítási összegének 2%-áig térítjük meg.
FFeelleellőőssssééggbbiizzttoossííttáássii kkáárrookk ttéérrííttééssee::
Felelősségbiztosítási kár megtérítése a károsultat illeti.
A biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén a
Biztosító a károsultnak kifizetett összeg visszafizetését követelheti a biz-
tosítottól. Közös (lakás)tulajdonosi minőségben okozott és a tulaj-
donosokat terhelő felelősségi károkat a tulajdoni hányad arányában
téríti meg a Biztosító.
BBaalleesseettbbiizzttoossííttáássii kkáárrookk ttéérrííttééssee::
Balesetbiztosítási esemény esetén a Biztosító szolgáltatása a szerződési
feltételekben meghatározott balesetbiztosítási összeg.
hhoovváá ffoorrdduulljjoonn eesseettlleeggeess ppaannaasszzáávvaall??
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszokat:
- írásban (K&H Biztosító Zrt.,
Budapest 1851
),
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.) ügyintézőinél vagy vezetőjénél,
FOB-07
3
- faxon: (06 1) 461 5276,
- e-mailben: biztosito@kh.hu,
- telefonos ügyfélszolgálatunknál a (06 1/20/30/70) 335 3355-ös,
vagy (06 1) 328 9000 telefonszámokon lehet bejelenteni.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személy (fogyasztó) a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeleténél (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) fogyasztóvédelmi
eljárást kezdeményezhet.
A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
(pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fogyasztó álláspontját alátámasztó
bizonyítékaival a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina
krt. 99., levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf.:172) eljárását
kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
A Károsult felelősségbiztosításon alapuló kárigényét kizárólag bírósági
úton érvényesítheti, arra a Pénzügyi Békéltető Testület nem illetékes.
Gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozót is), jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, társasházak stb.
igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
FFiiggyyeelleemm!!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési feltételeit, ezért kér-
jük, hogy azt gondosan tanulmányozza át. Jogvita esetén a szerződési
feltételekben foglaltak az irányadók.
KKöözzppoonnttii IIrrooddaa::
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax: (06 1) 461 5276
LLááttooggaassssaa mmeegg hhoonnllaappuunnkkaatt:: wwwwww..kkhh..hhuu
bbeettöörrééssvvééddeellmmii ttaannááccssookk
Betörésbiztositási szabályzatunk mellékletében megtalálja a K&H
Biztosító Zrt. védelmi előírásait, de az alábbi gondolatokkal
szeretnénk segítséget is nyújtani, és a műszaki kérdések felsorolása
mellett felhívni a figyelmét néhány fontos részletre.
Mit tehet Ön a saját biztonságáért?
A megfelelő vagyonvédelem és egy jó biztosítás megnyugtató bizton-
ságot jelent az Ön és családja számára. Vannak veszélyek, amelyek
ellen lehet és kell is védekezni, érdemes még időben a megfelelő
intézkedéseket megtenni. A kivédhető veszélyek közé tartozik a
betöré-ses lopás és rablás. Az egész társadalomban jelentős prob-
lémát okoz a betöréses lopások számának növekedése. Az emberek
számára mind-addig távolinak tűnik a veszély, amíg közvetlenül nem
érinti őket, és nem válik az komoly valósággá. A jó biztosítás képes
pótolni az anyagi veszteségeket, de a Biztosító nem tudja sem-
legesíteni például azokat a lelki károkat, melyek egy betörést
kísérnek, és nem tudja pótolni a tulajdonos személyes kötődésű,
megszokott eredeti tárgyait.
Két fontos megállapítás:
- a betörés a nap bármely percében megtörténhet és annak a
valószinűsége, hogy az Ön otthonát is betörés érheti, sajnos
egyre nagyobb
- a betörések többsége nem történne meg, ha a betörőt elriasz-
tanák az egyszerű, de hatékony védelmi eszközök.
mmii aa mmeeggoollddááss??
A biztonság részben a nyílászárók, illetve azok zárrészeinek
állapotán, valamint az üvegfelületek védelmen múlik. A zárak
megvizsgálása mellett néhány megszívlelendő jótanács:
1. Ha este elmegy otthonról, hagyjon a lakásban felkapcsolva egy
lámpát! Ha lehetőségei engedik, használjon programozható
kapcsoló órát, amely különböző időpontokban be- és kikap-
csolja a hozzá csatlakoztatott világítótesteket, rádiót, stb.!
2. Csukjon és zárjon be minden külső ajtót, garázsajtót, ablakot
és zárat, ha nincs otthon! Ha van üvegezett teraszajtaja a ház-
nak, ne hagyja benne belülről a kulcsot!
3. Ha van a ház körül létra, zárja el!
4. Ha elutazik, mondja le az újságot vagy bízzon meg egy
ismerőst, hogy ürítse ki rendszeresen a postaládáját!
5. Ne felejtse el értesíteni barátait, rokonait elutazása előtt!
Hagyja meg nekik az értesítési címet!
6. Értéktárgyait helyezze el egy bank széfjében, vagy ha saját
széffel rendelkezik, abba zárja el! (Ha széfet kíván beszerezni,
szívesen állunk rendelkezésére a biztonsági paraméterekkel
kapcsolatban.)
7. Ha csengetnek, használja a kitekintő ablakot és kérje meg a
látogatót, hogy azonosítsa magát! Mielőtt ajtót nyit, akassza
be a biztonsági láncot! Amíg a látogató nem azonosítja magát,
ne nyisson ajtót!
8. Ne hagyjon elöl kulcsokat a lakásban vagy egyéb nyilvánvaló
helyeken, mint például a postaládában, a lábtörlő alatt, a
virágtartóban!
9. Kapcsolja be a riasztó berendezését!
mmiiéérrtt lleehheett ÖÖnnnneekk sszzüükkssééggee rriiaasszzttóó bbeerreennddeezzééssrree??
n azért, mert lakóhelyének körzetében emelkedik a betörések
száma
n azért, mert lakásában a betörő számára vonzó, nagy értékű
ingóságok (pl. ékszer, nemesfém, antik tárgy, gyűjtemény,
szőrme, nagy értékű híradástechnikai berendezések, stb.)
vannak
Ha úgy határoz, hogy riasztó berendezést szereltet fel, kérjük fogad-
ja meg tanácsunkat:
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által elfogadott készüléket
vásároljon! A biztosítók szakemberei alapos vizsgálatok után adják
meg egy termékre a minőségi tanúsítványt. Minden minősített termék
rendelkezik MABISZ tanúsítvánnyal, melyet a vásárlás előtt kérjen el.
A legfontosobb lépések a riasztó berendezés megbízható
működéséhez
Bízza rendőrségi engedéllyel rendelkező szakemberre a riasztó fel-
szerelését!
Ha teheti, csatlakoztassa riasztó rendszerét rendőrségi vagy olyan
biztonsági szolgálat központjába, amely riasztás eseten járőrt küld a
helyszínre.
A riasztó berendezés minőségi védelmet ad, ne feledje azonban, hogy
nem helyettesíti a jó minőségű zárakat és a nyílászáró-védelmet.
FOB-07
4
KKeeddvveess ÜÜggyyffeellüünnkk!!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy K&H fészek otthonbiztosítási szerződéséhez kap-
csolódóan bármikor, külön díj megfizetése nélkül igénybe veheti segítség-
nyújtási szolgáltatásunkat*.
Vészhelyzet esetén hívja a
KK&&HH llaakkáásssszzeerrvvíízz 2244
-et a
0066 4400 220000 779999
tteelleeffoonnsszzáámmoonn!!
A
KK&&HH llaakkáásssszzeerrvvíízz 2244
az év minden napján 0-24 óráig áll rendelkezésre, és a
lehető legrövidebb időn belül vészelhárító szakembert vagy mesterembert küld,
továbbá átvállalja ennek költségeit, vagy szakiparost szervez az Ön segítségére
alábbiak szerint.
11.. vvé
ésszzeellhháárrííttóó sszzaakkeemmbbeerr vvaaggyy mmeesstteerreemmbbeerr kküüllddééssee
Vészelhárító szakember segítségét igényelheti, ha a biztosított épület
gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy váratlan külső
mechanikai behatás következtében olyan esemény vagy meghibásodás
következik be, amely sürgős elhárítást tesz szükségessé a további károk vagy
károsodás, illetve balesetveszély megelőzése érdekében, és az Ön otthonbiz-
tosítási szerződése alapján a Biztosító által fedezett biztosítási események
körébe tartozik, és a Biztosító szolgáltatását kiváltja.
Mesterember kiküldését akkor is kérheti, ha a biztosított épület gépészeti,
műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy váratlan külső mechanikai
behatás következtében előállt esemény vagy hiba nem igényel sürgős
elhárítást, de az otthonbiztosítási szerződés alapján a Biztosító által fedezett
biztosítási események körébe tartozik, és a Biztosító szolgáltatását kiváltja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ilyenkor is feltétlenül gondoskodnia kell a további
károk megelőzéséről (pl.: vezetéktörés esetén a víz elzárásáról)!
IIllyyeenn eesseemméénnyyeekk vvaaggyy hhiibbáákk lleehheettnneekk
(amennyiben erre az otthonbiztosítási
szerződés kiterjed)
::
-vezetéktörés esetén:
I. vízelzárás
II. vezeték javítás 6 m-ig
III. dugulás elhárítás
-felhőszakadás esetén azonnali szivattyúzás
- vihar esetén:
I. tetőjavítás
II. ideiglenes tető készítése
III. bádogozás javítása
- betörés esetén:
I. nyílászárók javítása
II. zárcsere
- üvegtörés esetén üvegezés
- vandalizmus esetén:**
I. kaputelefonok, elektromos kapuk javítása
II. bejárati kapuk, ajtók javítása
III. antenna, erősítő rendszerek javítása
- kényelmi szolgáltatások esetén zárcsere
A vészelhárító szakember vagy mesterember küldésének elbírálása a Biztosító
telefonos diszpécserének hatáskörébe tartozik az Ön helyzetismertetése
alapján.
AA BBiizzttoossííttóó áállttaall ááttvváállllaalltt kkööllttssééggeekk::
A Biztosító által küldött vészelhárítónak vagy mesterembernek a hibaelhárítás
érdekében felmerült költségeit (kiszállási díj, munkadíj, anyagköltség) a
Biztosító eseményenként legfeljebb 35 000 forint összeghatárig (de összesen
legfeljebb az otthonbiztosításban meghatározott biztosítási összeg vagy
kártérítési összeg erejéig) vállalja át, amennyiben az otthonbiztosítási szerződés
erre fedezetet nyújt.
Hibaelhárítás esetén a 35 000 forint összeghatár feletti költségeket Önnek
közvetlenül a vészelhárító szakember vagy a mesterember részére a helyszínen
ki kell egyenlítenie. Azt követően Ön a telefonos diszpécsernél megtett kárbe-
jelentése alapján a Biztosító illetékes kárrendezési egységétől - az otthonbiz-
tosítási szerződési feltételek szerint - utólagos kárrendezést igényelhet.
A vészelhárítások, illetve az üvegezések során felhasznált anyagok,
szerelvények csak az eredetivel megegyező fajtájúak, kategóriájúak lehetnek, a
vészelhárítás célja a vészhelyzetet megelőző állapot helyreállítása.
A rendszeres karbantartás elmulasztása következtében - vagy amiatt, hogy a
vészelhárítást végző szakember felhívása ellenére a szükséges javításokat nem
végezték el - ugyanazon a helyen ismételten előforduló, a vészhelyzetet
előidéző hiba vagy esemény elhárításának költségeit a Biztosító nem köteles
fedezni, így a szolgáltatás megrendelése esetén azok Önt terhelik.
A hibaelhárítás igénybevételének módja:
A Biztosító segítség igénylése esetén a bejelentést követő, lehető legrövidebb
időn belül vészelhárító szakembert vagy mesterembert küld a helyszínre.
Az igényléshez hívja a 06 40 200 799 telefonszámot, amelyet hétvégén is éjjel-
nappal elérhet.
AAzz iiggéénnyylléésskkoorr sszzüükkssééggee lleesszz aazz ootttthhoonnbbiizzttoossííttáássii
kkööt
tvvéénnyysszzáámmáárraa,, eezzéérrtt aazztt kkéésszzííttssee eellőő aa tteelleeffoonnhhíívváásstt mmeeggeellőőzzőőeenn..
A disz-
pécser kérni fogja a szerződő nevét és a kockázatviselés helyét (káresemény
helyszínének címét) is. Amennyiben a biztosítási díj befizetését Ön elmulasztot-
ta, a szolgáltatást sajnos nem áll módunkban nyújtani.
22.. sszzaakkiippaarrooss sszzeerrvveezzééssee
A vészelhárító szakember vagy mesterember igénylésén túl, azokban az
esetekben, amelyekre az otthonbiztosítási szerződés feltételei értelmében a
Biztosító nem vállal fedezetet, bizonyos szakmunkák elvégzéséhez a Biztosító
az alábbi szakiparosok szervezését vállalja:
- víz-, gáz-, fűtésszerelő,
- villanyszerelő,
- klíma szerelő,
- riasztó-szerelő
- zárjavító, lakatos,
- tetőfedő,
- üveges,
- duguláselhárító.
A szakiparosok előre meghatározott kiszállási és munkadíjjal dolgoznak, így a
várható költségekről a diszpécser telefonon tud tájékoztatást adni.
A munka elvégzésének összes költsége (kiszállás, munkadíj, anyagköltség)
ilyen esetben Önt terheli.
AA s
seeggííttssééggnnyyúújjttáássii sszzoollggáállttaattáássookkaatt ÖÖnn ccssaakk aabbbbaann aazz eesseettbbeenn vveehheettii iiggéénnyybbee,,
aammeennnnyyiibbeenn éérrvvéénnyyeess ééss bbiiz
zttoossííttáássii ddííjjjjaall rreennddeezzeetttt ootttthhoonnbbiizzttoossííttáássii sszzeerrzzőőddééss--
sseell rreennddeellkkeezziikk aa KK&&HH BBiizzttoossííttóónnááll,, ééss aazz eesse
emméénnyy vvaaggyy hhiibbaa aa sszzeerrzzőőddééssbbeenn
mmeegghhaattáárroozzootttt kkoocckkáázzaattvviisseellééssii hheellyyeenn kköövveettkkeezzeetttt bbee..
FOB-07
5
* A szolgáltatás nem képezi a szerződési feltételek részét. A szolgáltatást a Biztosító egyoldalúan visszavonhatja. A szolgáltatás a visszavonásig vehető igénybe.
** Kivéve, ha a javítást, hibaelhárítást csak kizárólagos szolgáltató végezheti.
K&H lakásszerviz 24
tájékoztató
sszzeerrzzőőddééssii ffeellttéétteelleekk ttaarrttaalloommjjeeggyyzzéékkee
11.. áállttaalláánnooss ffeellttéétteelleekk 77
1.1 szerződő (biztosított) 7
1.2 a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj
halasztott fizetésében, a további díjrészletek fizetése
és a minimálisan fizetendő díj 7
1.3 a szerződés időbeli és területi hatálya 7
1.4 a szerződés megszűnése 8
1.5 biztosítási események, a biztosítási összeg,
az önrészesedés 8
1.6 általános kizárások 8
1.7 a Biztosító mentesülése 8
1.8 kárbejelentés és kárrendezési eljárás 8
1.9. a biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége 9
1.10. változásbejelentési kötelezettség 10
1.11. a kiegészítő biztosításokra vonatkozó közös szabályok 10
1.12. egyéb rendelkezések 10
22.. aa vvaaggyyoonnbbiizzttoossííttááss ffeellttéétteelleeii 1111
2.1. biztosítható vagyontárgyak 11
2.1.1. épületek, építmények vagyoncsoport 11
2.1.2. ingóságok 11
2.1.3. kizárások, korlátozások 12
2.1.4 építőanyagok, épületszerkezeti, épületgépészeti elemek,
szerszámok 12
2.2. biztosítási összeg, alulbiztosítás, túlbiztosítás,
többszörös biztosítás, értékkövetés (indexálás) 12
2.2.1. biztosítási összeg, alulbiztosítás 12
2.2.2 túlbiztosítás, többszörös biztosítás 13
2.2.3 értékkövetés 13
2.3. alap vagyonbiztosítás (biztosítási események, kizárások
és korlátozások) 13
2.3.1. tűzkárok (és tűzkár típusú károk) 13
2.4. kiegészítő vagyonbiztosítások 14
2.4.1. földmozgás károk kiegészítő biztosítása 14
2.4.2. viharkárok kiegészítő biztosítása 15
2.4.3. vízkárok kiegészítő biztosítása 15
2.4.4. üvegtörés károk kiegészítő biztosítása általános üvegekre 16
2.4.5. üvegtörés károk kiegészítő biztosítása különleges üvegekre 16
2.4.6. betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítás 17
2.4.7. vandalizmus károk kiegészítő biztosítása 18
2.4.8. mezőgazdasághoz kapcsolódó vagyontárgyak
kiegészítő biztosítása 19
2.4.9. vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak
kiegészítő biztosítása 20
2.5. a Biztosító szolgáltatása (kártérítés) az alap-
és kiegészítő vagyonbiztosításoknál, korlátozások, kizárások 21
2.6. kiegészítő kockázatok vagyonbiztosításhoz 23
2.6.1. kényelmi csomag 23
2.6.1.1. okmányok beszerzése 23
2.6.1.2. bankkártyaletiltás 23
2.6.1.3. zárcsere 23
2.6.1.4. fagyasztott