Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 2019.05.24.-től

K&H lakásbiztosítás
érvényes: 2019. május 24-től
készült a MABISZ Lakásbiztosítási
Standard Termékvázlat figyelembevételével
tartalom
ügyfél-tájékoztató 5
szerződési feltételek 11
1. általános feltételek 11
1.1. szerződő, biztosított 11
1
.2. a szerződés létrejötte 11
1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete 11
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak 11
1
.5. a biztosítási szerződés módosítása 11
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei 11
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabálya, kedvezmények 12
1.8. a biztosítási összeg, alulbiztosítottság 13
1.9. értékkövetés és a biztosítási díj módosításának szabályai 13
1.10. önrészesedés 13
1.11. szerződő felek speciális kötelezettségei 13
1.12. mentesülés 15
1.13. általános kizárások 15
1.14. egyéb rendelkezések 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség 16
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés 18
2. különös feltételek: a vagyonbiztosítás feltételei 18
2.1. biztosított 18
2.2. területi hatály 18
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre 18
2.4. biztosítási összeg 20
2.5. biztosítási események 21
2.6. a Biztosító szolgáltatása 34
3. kiegészítő felelősségbiztosítások feltételei 36
3.1. felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben okozott károkra 36
3.2. kiegészítő biztosítások felelősségbiztosításhoz 38
4. kiegészítő balesetbiztosítás feltételei 38
4.1. balesetbiztosítás 38
védelmi előírások betöréses lopás biztosításhoz
(1. számú melléklet)
46
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról
(
2. számú melléklet)
49
a kisállat-biztosítás kizárásainak kiegészítése
(
3. számú melléklet)
51
adatkezelési tájékoztató (kivonat)
(
4. számú melléklet)
53
3
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H lakásbiz-
t
osítást, amely otthonát és ingóságait védi az alábbi-
akban felsorolt veszélynemek ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) 1992.
február 19-én alakult meg Budapesten. Biztosító-
rsaságunk Eupa egyik legesebb péngyi
csoportjának, a KBC csoportnak a tagja, és
Magyarországon biztosítási tevékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1534
Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (+36 1) 489 9100,
fax: (+36 1) 489 9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről (a továbbiakban: Bit.) és a
2013. évi V. törny a Polri Törvénykönyvl
(a továbbiakban: Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási szerző-
désre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a rsasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviseje a jelen biztosi termék
érkese folyan az Ön számára nem njt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen
javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket érke közvetítők
javadalmazásának részleteit a Biztosítászvei
tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H lakásbiztosítási szerződés fedezetet nyújt:
-
a biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
kötvényen meghatározott lakó- és melléképületre,
építnyekre (pl. kukatároló, t, medence,
kemence, pergola stb.), ingóságokra (az éksze-
rektől a bélyeggyűjteményen át a mosógépig), és
legfeljebb 50 000 Ft erejéig készpénzre is,
- a biztosított ingatlanon kedvtelésből, vagy hobbiból
tartott állatok vagy lábon álló növényi kultúrák más
vagyontárgyakkal együtt történő károsodására is
az egyéb ingóságok biztosítási összegén belül,
annak 5%-a erejéig,
- a kockázatviselés helyén kívül, Magyarország
területén a biztosított ingóságra biztosítottanként
és biztosítási eseményenként 150 000 Ft erejéig.
mire nem terjed ki a K&H lakásbiztosítás?
A biztosítási fedezet nem terjed ki pl. fóliasátrakra,
üvegházakra, földbe vájt kikövezetlen falú építményekre,
különálló ipari és kereskedelmi épületekre,rmilyen
készpénz-helyettesítő eszközre vagy 50 000 Ft összeget
meghaladó készpénzre.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H lakásbiztosítás
szerződési feltételeit, amely részletesen tartalmazza
azoknak a vagyontárgyaknak és eseményeknek a
felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre
nem terjed ki a biztosítási szerződés.
A szerződési feltételek általános kizárásain túlmenően,
nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizárásra
kerül például:
-
magában az öngyulladt anyagban keletkezett
tűzkár,
- az élet, étmény statikai és méretezési
elégtelensége miatt keletkezett összeroppanás
kár,
- vilmvédelmi rendszerekben (kivéve: beltéri
túlfeszültségvédelmi berendezésekben), vagy
kizárólag elektromos vezetékekben keletkezett
villámcsapás kár,
- a biztosított épület(ek) 72 ón keresztüli
lakatlansága esetén az elektromos, elektronikus
hálózathoz, vagy antennához, antennarend-
szerekhez indokolatlanul csatlakoztatott vagyon-
tárgyak villámcsapás okozta kára,
- robbantás, illetve a repülőgépek hangrobbanása
miatt bekövetkező kár,
- bánszattal, ldmunkálatokkal, tfúrással,
földkitermeléssel okozott földcsuszamlás, valamint
föld- és kőomlás kár,
5
1-10221-14
K&H lakásbiztosítás
K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató
- csapadékvíz, természetes- vagy mesterséges vizek
okozta kiüregelődésből eredő kár,
- szabadban rolt ingóságokban keletkezett
felhőszakas r, viharkár és jégeső vagy
hónyomás kár,
- a belvíz és a talajvíz által okozott vízkár,
- talajszint alatti padozatú, nem lakás
helyiségekben a padlószint felett kevesebb mint
12 cm-rel tárolt biztotott vagyontárgyakban
keletkezett vízkár,
- magában a rosodást előidéző lt tarto-
kokban, szerelvényekben és a vezetékre
kapcsolt ztarsi pben bekövetkezett
vezetékes vízkár,
- az építés, felújítás alatt álló épületek esetén a
lopás, betöréses lopás és rablás károk
- a védelmi szinthez tartozó maximális kártérítési
limitet meghaladó lopás és betöréses lopás kár.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási fedezet?
Az alapbiztosítás az alábbi biztosítási eseményekre terjed
ki:
-
zkárok biztosítása: z, elektromos z,
robbanás, összeroppanás, villámcsapás, villám-
csapás másodlagos hatása, az idegen tárgyak
rádőlése, ráesése, légijármű ütközés, ismeretlen
közlekedési eszköz beleütközése.
- földmozgáskár biztosítás: ldrengés, földcsu-
szams, kő- és földoms, ismeretlen üreg
beomlása
- vízkár biztosítás: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés
- viharkár biztosítás: vihar, hónyomás, jégverés
- általános üvegek üvegtörés biztosítása.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
Az alapbiztosítás az Ön választása alapján kiterjeszthető
az alábbi fedezetekkel:
-
különleges üvegek üvegtörés biztosítása: kerámia
főzőlap, háztartási és konyhai gépek üvegezése,
kandalló üvegezése, bútorok üvegezése, üvegtető,
üvegezett előtető, télikert, üvegtégla, üveg tető-
cserép, tükörcsempék, normál tükör, akvárium és
terrárium üvegezése, úszómedence vagy medence
üvegezése, zuhanykabin, konyhai üveg hátfal
- ingóságok betöréses lopás- és rablás biztosítása:
betöréses lopás, rablás, épület rongálás
- épülettartozékok lopás, betöréses lopás és rablás
biztosítása
-
vandalizmus biztosítás
- vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak biztosí-
tása
- vakolatkárok biztosítása
- besurranásos lopás biztosítás
- szolgáltatás kimaradás biztosítás
- kényelmi csomag
- tetőbeázás károk biztosítása
- K&H lakásszerviz 24/7
- kisállatbiztosítás
- munkanélküliség biztosítás
- garázsban tárolt gépjármű biztosítása
- füst és korom által okozott károk biztosítása
- háztartási elektromos berendezések garancia időn
túli javítási költségeinek térítése
- háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása
- felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben
okozott károkra: szersen kívül okozott
személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó
(dologi) károk
- kutyatartói felességbiztosítás kiterjeszse
gépjárműben és haszonállatban okozott károkra
- felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesz-
tése Európára
- balesetbiztosítás: baleseti halál; balesetből eredő
maradandó egészségkárosodás; baleseti eredetű
műtét; baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés,
vagy 28 napot meghaladó gyógytartam; baleset
miatti kórházi gyógykezelés; ruházatban esett kár
- temetési biztosítás
- túlfeszültség biztosítás
- fedezet építés, bővítés alatt álló épületekre
mikor kezdődik a koczatviselés?
A biztosítási szerződés legkobban a biztosítási
ajánlat / kötvény aláírását követő nap nulla órakor lép
halyba. Ettől el bbi ipontban a felek
megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A biztosítási szerződés határozatlan tartamra köthető.
A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló
minden évben a kockázatviselés kezdete hónapjának
első napja.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó termi-
nálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos
beszedési megbízással, banki átutalással, vagy kész-
pénz-átutalási megbízáson (postai csekken). A díjfizetés
gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre
történő fizetéssel), féléves vagy negyedéves.
A díjfizetés módja bármikor, a díjfizetés gyakorisága a
biztosítási szerződés évfordujakor módosítha.
Az ajánlat / kötvény aláírásával a felek az első díj
tekintetében a kötnyben és a díjesekességi
értesítőben foglalt díjesedékességi határidőig halasztás-
ban állapodnak meg.
6
K&H lakásbiztosítás
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
s megegyessel, j-nemfizetés miatt vagy
felmonssal. Határozatlan itartamú szerződés
a biztosítási időszak végére bármikor felmondható azzal
a korlátozással, hogy a biztosítási időszak vége előtt
30 napon belül már nem mondható fel.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosítási
összeg módosításának lehetősége?
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében a Szerződő
által meghatározott vagyonbiztosísi összegeket a
Biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően a következő
biztosítási időszakra automatikusan (azaz n
jognyilatkozat tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az
alábbiak szerint:
A biztosítási összeg indexálásának alapja (azaz a bázis
index) a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által az
indexálás alkalmazását megelőzően utoljára közzétett,
12 hónapos tartamra vonatkozó, számított lakásjavítási,
-karbantartási árindex (épületek, építmények vagyon-
csoportra), illetve fogyasztói árindex (ingóságok vagyon-
csoportra), amelytől a Biztosító 5 százalékponttal eltérhet
(alkalmazott index). Így a módosított (az új biztosítási
időszakra érvényes) biztosítási összeg az előző évi
biztosítási összeg és az alkalmazott index szorzata
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év
folyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási összeg
dot. A biztosi összegek ltozását a
biztosítási díj arányosan követi.
Amennyiben a Szerződő nem kíván élni az értékkövetés
lehetőségével, azt a biztosítási évfordulóig írásban jelez-
heti a Biztosító felé.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított, illetve a Szerződő a szerződés szem-
pontjából minden lényeges körülményt köteles írásban
közölni a biztosítóval haladéktalanul, de legfeljebb nyolc
napon belül. Ez vonatkozik a változásjelentésre is. Abban
az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely adatában
(amely adatokat a Szerződő a szerződéskötés során
közölt) változás történik, értesítse biztosításközvetítőjét,
aki segít elintézni a szükséges módosítások elvégzését.
Mely adatok ezek? Pl.: név, cím, tulajdon, biztosítási
összeg, stb. A változásról írásban közvetlenül köz-
pontunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre bocsátott
adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor lehet
kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
t
örvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn (egyes
esetekben meghatározott feltételek teljesülése esetén)
az abbi szervezetek, személyek vonatkozásában:
Felügyelet, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, a
bíróság által kirendelt szakértő, továbbá az önálló
bírósági végrehajtó, főhitelező, Családi Csődvédelmi
S
zolgálat, családi vagyonfelügyelő, közjegyző, továbbá az
általa kirendelt szakértő, adóhatóság, nemzetbiztonsági
szollat, Gazdasági Versenyhivatal, gmhatóság,
egészségügyi államigazgatási szerv, a titkosszolgálati
eszközök alkalmazására-, titkos információgyűjtésre
felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, valamint
együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosító, átvevő
biztosító, kiszervezett tevékenységet gző,
nyvvizsgáló, harmadik országbeli biztosító,
biztosításközvetítő, alapvető jogok biztosa, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok relmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a hatás-
vizslatok elvégse ljából a miniszter résre
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalókat a szerződési feltételek, valamint
az adatkezelési tájékoztató elnevezé nyomtatvány
tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét képezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha resemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a kötvényen (fedezetet igazoló
dokumentumon) található meg.
A bevetkezett rt bejelentheti onlinekárbeje-
lentési felületünn is a
https://ugyfelportal.kh.hu
/karbejelentes/
címen, ahol biztosítási kötvényszámának
megadásával gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
Kárseseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a
K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
-
a
kar@kh.hu
email címen,
-
a
(+36 1/20/30/70) 335 3355
s központi
telefonszámon, valamint
-
a
(+36 1) 461 5235
-ös faxszámon.
Amennyiben rendelkezik Lakásszerviz 24/7 kiegészítő
biztosítással, a szerződésben meghatározott esemé-
nyek bekövetkezésekor kérjük vegye fel a kapcso-
latot a K&H Biztosító setségnyújsi megzott-
val, a Europ Assistance Magyarorsg Kft-vel,
a
(+36 80) 200 799
telefonszámon.
7
K&H lakásbiztosítás
A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon belül
be kell jelentenie a Biztosító felé, illetve felelősség-
biztosítási eseményt legkésőbb 30 napon belül kell
bejelenteni.
Speclis teendők adott resemények bevet-
kezésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzol-
tóságnak is. Betöréses lopás- vagy rabláskárt be kell
jelenteni a rendőrségnek is.
A baleseti károk bejelentéséhez orvosi igazolásra van
szükség.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll fenn
abban az esetben, ha nem biztosított káresemény
történt. A tételes kizárásokat a biztosítás szerződési
feltételei tartalmazzák. Mentesül a biztosító, ha pl. a kárt
a Biztosított, illetve Szerző vagy a vele közös
háztartásban élő hozzátarto, vagy a Biztosított,
illetve Szerződő - vezető munkakört vagy a biztosított
vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört
betöltő - alkalmazottja, megbízottja, tisztségviselője,
tagja vagy szerve sndékosan vagy súlyosan
gondatlanul okozta. Mentesül továbbá a Biztosító
szolgáltatási telezettge alól a Szerdőt és a
Biztotottat terhe rmegelőzési és kárenyhítési
kötelezettség megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szükséges
utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki.
vagyonbiztosítási károk térítése:
A Biztosító a károkat a biztosítottság mértékétől függően
ti meg. Amennyiben az adott vagyonrgyat,
vagyoncsoportot illetően alulbiztotottság áll fenn
- vagyis a vagyontárgy, vagyoncsoport tényleges értéke
nagyobb, mint a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a
kár olyan arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll
a biztosítási összeg és a tényleges érték között.
Amennyiben a Biztosító által javasolt biztosítási összeget
a Szerződő elfogadja, a Biztosító nem vizsgálja az
alulbiztotottságot. A maradványérk a biztosítási
összegből levonásra kerül.
-
épületek, építmények kárai
A javítással helyreállítha károkat a Biztosító a
reális helyrllítási ltgen téríti meg; ha
azonban az elhasználódottság mértéke 75%-ot
meghaladó, a helyreállítási költségből az érték-
emelkedés levonásra kerül.
A nem javítható károk újraépítési értéken térülnek;
ha azonban az elhasználódottság mértéke 75%-ot
meghaladó: káridőponti valóságos értéken.
-
festés, mázolás, tapétázás, fal- és padlóburkolat
részleges vagy teljes kárát a reális helyreállítási
költségen; ha az elhasználódottság mértéke az
5
0%-ot meghaladja, káridőponti valóságos érté-
ken téríti a Biztosító.
-
ingóságban bekövetkezett károk
A javítással helyreállítható károkat a reális javítási
k
öltség erejéig térítjük; ha azonban az elhasz-
nálódottság mértéke 70%- ot meghaladó, a javí-
tási költségből az értékemelkedés levonásra kerül.
Nem javítható rok esetében újrabeszerzési
értéken térítünk, ha azonban az elhasználódottság
mértéke 70%-ot meghaladó: káridőponti valósá-
gos értéken.
-
közvetett költségek megtérítése:
A biztosítási események folytán szükségszerűen
felmerülő indokolt és igazolt költségeket (oltás,
mentés, bontás és kiürítés, elszállítás, ideiglenes
fedés, állványozás, egyéb kárenyhítési költségek,
rom- és törmelékeltakarítás költségei, ideiglenes
lakás bérleti díja, elmaradt lakbér) összességében
a biztosítási összegen belül az épület biztosítási
összegének 2%-áig térítjük meg.
felelősségbiztosítási károk térítése:
Felelősségbiztosítási kár megtérítése a károsultat illeti.
A biztosított szánkos vagy lyosan gondatlan
magatartása esetén a Biztosító a károsultnak kifizetett
összeg visszafizetését követelheti a biztosítottól. Közös
(lakás)tulajdonosi minőségben okozott és a tulajdo-
nosokat terhelő felelősségi károkat a tulajdoni hányad
arányában téríti meg a Biztosító.
balesetbiztosítási károk térítése:
Balesetbiztosítási esemény esetén a Biztosító szolgál-
tatása a szerződési feltételekben meghatározott baleset-
biztosítási összeg.
hová forduljon esetleges panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát beje-
lentheti:
-
a
(+36 1/20/30/70) 335 3355
,
vagy
(+36 1) 328 9000
telefonszámon,
-
a
biztosito@kh.hu
e-mail címen,
-
a
(+36 1) 461 5276
faxszámon,
-
írásban a
K&H Biztosí Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben, vagy
-
személyesen a zponti Ügylszolgálat ügy-
intézőinél vagy vezetőjénél, a
1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9.
címen.
8
K&H lakásbiztosítás
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén
az ölló foglalkozásán és gazdagi tekeny-
ségén kívül eső célok érdekében eljáró természe-
t
es személy (fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest BKKP Pf.: 777., telefon: (+36 80) 203 776,
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) fogyaszdelmi
e
ljárást kezdeményezhet.
A biztosítási jogviszony létrettével és telje-
sével kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén
a fogyasz álláspontt alátámasztó bizonyíté-
kaival a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest,
Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1525 Buda-
pest BKKP Pf.:172, telefon: (+36 80) 203 776,
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) eljárását kezdemé-
nyezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi
személyek, jogi személyig lküli szervezetek,
társasházak stb. igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
felügyeleti szerv:
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534
Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (+36 1) 489 9100,
fax: (+36 1) 489 9102).
Adatkezesi panasszal kapcsolatosan a Biztosító
belső adatdelmi felehez, bírósághoz vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Inforciószabad-
s
ág Haghoz (1125 Budapest, Szigyi Erzsé-
bet fasor 22/C., telefon: (+36 1) 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési
felteleit, ezért kérk, hogy azt gondosan tanul-
mányozza át.
Jogvita esetén a szerződési feltételekben
foglaltak az irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kh.hu oldalon további hasznos
tanácsokat, tájékoztatókat, fogalom meghatározásokat
olvashat.
központi Iroda:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (+36 1) 328 9000
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
9
K&H lakásbiztosítás
betörésvédelmi tanácsok
A szersi feltelek 1. s mellékleben
m
egtalálja a K&H Biztosító Zrt. védelmi előírásait, de az
alábbi gondolatokkal szeretnénk segítséget is nyújtani,
és a műszaki kérdések felsorolása mellett felhívni a
figyelmét néhány fontos részletre.
mit tehet Ön a saját biztonságáért?
A megfele vagyonvédelem és egy jó biztos
megnyugtató biztonságot jelent az Ön és családja
számára. Vannak veszélyek, amelyek ellen lehet és kell is
dekezni, érdemes g iben a megfele
intézkedéseket megtenni. A kivédhető veszélyek közé
tartozik a betöréses lopás és rabs. Az egész
társadalomban jelentős problémát okoz a betöréses
lopások számának növekedése. Az emberek számára
mindaddig távolinak tűnik a veszély, amíg közvetlenül
nem érinti őket, és nem válik az komoly valósággá. A
biztosítás képes pótolni az anyagi veszteségeket, de a
Biztosító nem tudja semlegesíteni például azokat a lelki
károkat, melyek egy betörést
kísérnek, és nem tudja pótolni a tulajdonos személyes
kötődésű, megszokott eredeti tárgyait.
Két fontos megállapítás:
-
a betörés a nap bármely percében megtörténhet
és annak a valószínűsége, hogy az Ön otthonát is
betörés érheti, sajnos egyre nagyobb
- a betörések többsége nem történne meg, ha a
betörőt elriasztanák az egyszerű, de hatékony
védelmi eszközök.
mi a megoldás?
A biztonság részben a nszák, illetve azok
rrészeinek állapotán, valamint az üvegfelületek
védelmen múlik. A zárak megvizsgálása mellett néhány
megszívlelendő jótanács:
1.
Ha este elmegy otthonról, hagyjon a lakásban
felkapcsolva egy lámpát! Ha lehetőségei engedik,
használjon programozható kapcsoló órát, amely
különböző időpontokban be- és kikapcsolja a
hozzá csatlakoztatott világítótesteket, rádiót, stb.!
2.Csukjon és zárjon be minden kül ajt,
garázsajtót, ablakot és zárat, ha nincs otthon! Ha
van üvegezett teraszajtaja a háznak, ne hagyja
benne belülről a kulcsot!
3.Ha van a ház körül létra, zárja el!
4.Ha elutazik, mondja le az újságot vagy bízzon meg
egy ismerőst, hogy ürítse ki rendszeresen a
postaládáját!
5.Ne felejtse el értesíteni barátait, rokonait elutazása
előtt! Hagyja meg nekik az értesítési címet!
6
.Értéktárgyait helyezze el egy bank széfjében, vagy
ha sat sffel rendelkezik, abba zárja el!
(Ha sfet n beszerezni, szívesen állunk
rendelkere a biztonsági paraméterekkel
k
apcsolatban.)
7.Ha csengetnek, használja a kitekintő ablakot és
kérje meg a látogatót, hogy azonosítsa magát!
Mielőtt ajtót nyit, akassza be a biztonsági láncot!
Amíg a látogató nem azonosítja magát, ne nyisson
ajtót!
8.Ne hagyjon elöl kulcsokat a lakásban vagy egyéb
nyilvánvaló helyeken, mint például a postaládában,
a lábtörlő alatt, a virágtartóban!
9.Kapcsolja be a riasztó berendezését!
miért lehet Önnek szüksége riasztó berendezésre?
- azért, mert lakóhelyének körzetében emelkedik a
betörések száma
- azért, mert lakásában a betörő számára vonzó,
nagy értékű ingóságok (pl. ékszer, nemesfém,
antik rgy, gyűjtemény, szőrme, nagy értékű
híradástechnikai berendezések, stb.) vannak
Ha úgy határoz, hogy riasztó berendezést szereltet fel,
kérjük fogadja meg tanácsunkat:
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által elfogadott
készüléket vásároljon! A biztosítók szakemberei alapos
vizsgálatok után adják meg egy termékre a minőségi
tanúsítványt. Minden minősített termék rendelkezik
MABISZ tanúsítvánnyal, melyet a vásárlás előtt kérjen el.
A legfontosobb lépések a riasztó berendezés megbízható
működéséhez:
- Bízza rendőrgi engedéllyel rendelke
szakemberre a riasztó felszerelését!
- Ha teheti, csatlakoztassa riasz rendszerét
rendőrgi vagy olyan biztonsági szollat
központjába, amely riasztás eseten járőrt küld a
helyszínre.
- A riasztó berendezés minőségi védelmet ad, ne
feledje azonban, hogy nem helyetteti a
minőségű zárakat és a nyílászáró-védelmet.
10
K&H lakásbiztosítás
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) kötelezettséget vállal
arra, hogy díjfizetés ellenében, a kockázatviselés kezdetét követően
bekövetkező biztotási esemény esetén a jelen szerződési
feltételekben részletezettek szerint megtéríti a biztosított azon kárait,
amelyekre a biztosítási kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) és a
jelen szerződési feltételek alapján kockázatviselése kiterjed.
A biztosítási szerződés részét képezi a kötvény (fedezetet igazoló
dokumentum), a jelen szerződési feltételek, továbbá a felek egymáshoz
intézett irásbelinek minősülő jognyilatkozatai. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók. A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
1. általános feltételek
Jelen általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák,
amelyek a K&H lakásbiztosítási szerződés egészére alkalmazandók.
Amennyiben azonban az egyéb (2., 3. és 4.) fejezetekben leírt feltételek
eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározottak az
érvényesek.
1.1. Szerződő, Biztosított
1.1.1. A jelen feltételek szerint biztosított a szerződésben (fedezetet
igazoló dokumentumban) név szerint megnevezett olyan természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke fűződik
(a továbbiakban: biztosított), különösen:
-
a tulajdonos, vagy a tulajdonostársak, tulajdoni hányaduk
arányában
-
lakásbérlő, bérlőtárs, bérleti hányaduk arányában
továbbá a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) meg nem
nevezett, de a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában a
kockázatviselés helyén állandó jelleggel ott lakó, az előző pontok
szerinti biztosított(ak) közeli hozzátartozója és hozzátartozója.
1.1.2. A szerződő a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban)
megnevezett biztosított, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő
jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy
aki a szerződést az érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban:
Szerződő). A Biztosító a jognyilatkozatokat a szerződőhöz intézi.
1.1.3. Ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény
bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig a szerződő fél a hozzá
intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról
a biztosítottat köteles tájékoztatni.
Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz
intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a belépéshez a
biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet
megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a
Biztosítottra száll át.
Ha a biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban
esedékes díjakért a biztosított a szerződő féllel egyetemlegesen felelős.
A szerződésbe belépő biztotott teles a szerződő lnek a
szerződésre fordított költségeit - ideértve a biztosítási díjat is -
megtéríteni.
1.2. a szerződés létrejötte
1.2.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási
ajánlatot tesz és arra a Biztosító fedezetet igazoló dokumentumot állít
ki.
1.2.2. A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak
beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy
az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító
által rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően tette a
Szerződő. Ebben az esetben a szerződés - az ajánlat szerinti
tartalommal - az ajánlatnak a Biztosító szére történt átadása
időpontjára visszamenő hatállyal a kockázat-elbírálási idő elteltét
követő napon jön létre.
1.2.3. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító
köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani.
1.2.4. Ha fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és
az eltérést a Szerződő 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a
szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön
létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a
Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a fedezetigazolás átadásakor
írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat
tartalmának megfelelően jön létre.
1.2.5. Mind a Biztosító, mind a Szerződő lehet ajánlattevő, aki az
ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig kötve van.
1.2.6. Azonnali kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) kiállítása
esetén a biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre oly módon, hogy a Biztosító képviselője kötvényt állít ki.
1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete
1.3.1. A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton/kötvényen meghatá-
rozott időpontban megkezdődik, kivéve, ha az ajánlatot a Biztosító
annak átadásától számított 15 napon belül visszautasítja. Az ajánlaton
a kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpont érvényesen nem lehet
korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája.
Ha a kockázat elbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az
ajánlatot a Biztosító csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek
lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az
igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei
alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi
elbírálása szükséges.
1.3.2. Azonnali kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) kiállítása
esetén a Biztosító kockázatviselése a kötvényen meghatározott időben
kezdődik meg. Ebben az esetben az 1.3.1-ben foglaltak a szerződésre
nem alkalmazhatóak.
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a
biztosítási időszak
A szerződés határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási időszak
egy év, a biztosítási évforduminden évben a kockázatviselés kezdete
hónapjának első napja.
1.5. a biztosítási szerződés módosítása
A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor
módosíthatják. A szerződés módosítással nem érintett része változatlanul
marad.
1.6. a biztosítási szerződés megsnésének esetei
1.6.1. Érdekmúlás, lehetetlen válás: ha a biztosí kockázatviselésének
tartama alatt a biztosítottnak a biztosísi érdeke megszűnik, vagy a
11
K&H lakásbiztosítás
a K&H Biztosító Zrt. K&H lakásbiztosításának szerződési feltételei
biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik, a szerződés - vagy
annak érintett sze - megsnik az érdek megszűnésének, illetve a
biztosítási eseny lehetetlen válásának napjával. A Biztosít ilyen
esetben a biztotási szerződés megszűnése napjáig számított díj illeti
meg.
A Biztosító kérésére az érdekmúlást igazodokumentumot a Biztosí
résre be kell mutatni.
A biztosítási érdek megszünéséhez fűző jogkövetkezmények nem
alkalmazhatók, ha az érdek