Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító K&H lakásbiztosítás – Biztosítási termékismertető 2020.05.29.

Felhívjuk a gyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, gyelmesen olvas-
sa el a K&H lakásbiztosításra vonatkozó teljes körű, a szerződéskötés előtti és szerződéses
tájékoztatást tartalmazó dokumentumot (K&H lakásbiztosítás szerződési feltételei).
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H lakásbiztosítás egy kárbiztosítás, amely a Szerződő érdekeltségébe tartozó vagyontárgyakat, vagyis a lakó- és
melléképületeket, építményeket és ingóságokat védi a következőkben felsorolt kockázatokkal szemben. A Biztosító csak
az igazolható károkat téríti meg legfeljebb a biztosítási összeg mértékéig.
K&H lakásbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H lakásbiztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
Az alapbiztosítás az alábbi főbb fedezetekre ter-
jed ki:
tűzkárok biztosítása tűz, elektromos tűz,
robbanás, összeroppanás, villámcsapás és
villámcsapás másodlagos hatása
földmozgáskárok biztosítása földrengés,
földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen
üreg beomlása
vízkárok biztosítása – árvíz, felhőszakadás,
vezetéktörés
viharkárok biztosítása – vihar, hónyomás, jég-
verés
általános üvegek biztosítása – üvegtörések
biztosítása.
Az alapbiztosítás az Ön választása szerint kiegé-
szíthető az alábbi biztosítási eseményekre nyúj-
tott fedezetekkel:
felelősségbiztosítás magánszemélyi minőség-
ben okozott károkra
különleges üvegek üvegtörés biztosítása
ingóságok betöréses lopás és rablás biztosítá-
sa
épülettartozékok lopás, betöréses lopás és
rablás biztosítása
besurranásos lopás biztosítása
vandalizmus biztosítás
vakolatkárok biztosítása
füst és korom által okozott károk biztosítása
vállalkozói tevékenység vagyontárgyinak biz-
tosítása
kényelmi csomag – okmányok beszerzése,
bankkártya letiltás, zárcsere
háztartási elektromos berendezések garancia
időn túli javítási költségeinek térítése
háztartási gépek géptörés és rövidzárlat bizto-
sítása
szolgáltatás kimaradás biztosítás
kisállat biztosítás
tetőbeázási károk biztosítása
K&H lakásszerviz 24/7 – hiba és vészelhárítás
munkanélküliség biztosítás
túlfeszültség biztosítás
építés, bővítés alatt álló épületek biztosítása
balesetbiztosítás
garázsban tárolt gépjármű biztosítása
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
a nukleáris eseményekkel és radioaktív
szennyezéssel,
környezetszennyezéssel,
a közvetve vagy közvetlenül mágneses vagy
elektromágneses mezők által előidézett
vagy okozott, vagy ezek sugárzásával,
polgárháborúval, terrorcselekménnyel, fel-
keléssel, lázadással, zavargással, tüntetés-
sel, tömegmegmozdulással,
a jogszabály vagy más biztosítási szerződés
alapján térülő károkat,
a bírságot, kötbért, késedelmi kamatot vagy
egyéb büntető jellegű költségeket,
egyéb kötelező felelősségbiztosítás hiánya
miatti felelősségi károkat,
fóliasátrakban, üvegházakban,
földbe vájt, kikövezetlen falú építmények-
ben,
különálló kereskedelmi és ipari épületekben,
50 000 forint összeget meghaladó készpénz,
vagy készpénz-helyettesítő eszközben be-
következett károkat.
E-70002-01
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezett-
sége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellene-
sen:
! a Szerződő vagy a Biztosított,
! a velük közös háztartásban élő hozzátarto-
zójuk,
! üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy vezető
munkakört betöltő alkalmazottjuk, meg-
bízottjuk, vezető beosztású tisztségviselő-
jük, tagjuk, munkavállalójuk vagy szervük
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul
okozta,
! kármegelőzési és kárenyhítési kötelezett-
ségének a Szerződő vagy a Biztosított nem
tett(ek) eleget.
Mikor és hogyan kell zetnem?
A biztosítás díja zethető online díjzetéssel (bankkártyával), csoportos beszedési megbízással, banki átuta-
lással, vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).
A díjzetés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre történő zetéssel), féléves vagy negyed-
éves.
A díjzetés módja bármikor, a díjzetés gyakorisága a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható. Az
ajánlat/kötvény aláírásával a felek az első díj tekintetében a kötvényben és a díjesedékességi értesítőben fog-
lalt díjesedékességi határidőig halasztásban állapodnak meg.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen
nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés
megszűnéséig tart.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
állapot megőrzési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító kockázatviselése a lakó- és melléképületek, építmények valamint ingóságok kapcsán kizáró-
lag a szerződésben, vagy a kötvényben feltüntetett pontos címmel vagy ennek hiányában a település és
a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban szereplő helyrajzi számmal megnevezett kockázatviselési helyre
vonatkozik.
Felelősségbiztosítás esetén a Biztosító a kockázatviselés helyén, valamint Magyarország területén okozott
és bekövetkezett károkat téríti meg. Igény esetén a felelősségbiztosítás területi hatálya Európa földrajzi
területén okozott és bekövetkezett károkra is kiterjeszthető.
A kiegészítő balesetbiztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszüntethető évfordulóra történő felmondással, érdekmúlással, lehetetlenüléssel,
közös megegyezéssel, tartamos szerződés esetén a tartam lejártával. Határozatlan idejű szerződés a biztosí-
tási időszak végére bármikor felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évfor-
duló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére. A biztosítás megszűnik abban az esetben is, ha a biztosítási
időszakra járó díjat határidőre nem zetik meg.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com