Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H fészek társasház-biztosítás ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 2018.05.25.

K&H fészek társasház-biztosítás
érvényes: 2018.05.25-tól
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
2
K&H fészek társasház-biztosítás
_____________________________________________________________________________________________________________
3
K&H fészek társasház-biztosítás
ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H Biz-
tosító Zrt. K&H fészek társasház-biztosítását, amely
a társasházi közös vagy lakásszövetkezeti tulaj-
donba tartozó épületekre, építményekre és ingósá-
gokra, illetve a külön tulajdonba tarto épületré-
szekre nyújt kártérítési fedezetet az alábbiakban fel-
sorolt kockázatok ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító)
1992. február 19-jén alakult meg Budapesten. Bizto-
sítótársaságunk Európa egyik vezető pénzügyi cso-
portjának, a KBC csoportnak a tagja, és Magyaror-
szágon biztosítási tevékenységet végez.
Társaságunk jogi formája: zártkörű részvénytársa-
ság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaság alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft Tulajdonos:
KBC Insurance NV 100%-ban.
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: 1534
Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (+36 1) 489 9100,
fax: (+36 1) 489 9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről (a továbbiakban
Bit.), és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvény-
könyvről (a továbbiakban Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osz-
talékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék ér-
tékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt biz-
tosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcí-
men javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadal-
mazásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájé-
koztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A biztosítás megköthető ALAP fedezetre és
BŐVÍTETT fedezetre.
A társasház-biztosítási szerződés ALAP vagyonbiz-
tosítási fedezete a lakóépület(ek), melléképület(ek)
és építmény(ek) közös tulajdonba tartozó részeiben,
valamint a közös tulajdonba tartozó ingóságok va-
gyontárgyaiban bekövetkezett biztosítási esemé-
nyekre terjed ki.
BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezet esetén a biz-
tosítás kiterjed az ALAP fedezetben biztosított va-
gyontárgyakon túl a külön tulajdonba tartozó épület-
részekre is.
Közös tulajdonba tartozónak minősülnek a társas-
házi alapító okirat szerint osztatlan közös tulajdonba
tartozó vagy a külön tulajdonként meg nem határo-
zott, illetve a lakásszövetkezet tulajdonát képező:
épületrészek, épületszerkezetek, tartozékok és
szerelvények;
a közös használatra szolgáló helyiségek;
a közös tulajdon részét képeközponti beren-
dezések;
építmények;
melléképületek.
Külön tulajdon a társasházi alapító okiratban külön
tulajdonként megjelölt lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, valamint ezek épületrészei
(albetétek), illetve a szövetkezeti alapszabály sze-
rint a tagok tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek, valamint ezek épületré-
szei.
A külön tulajdonba tartozó vagyontárgyak
(albetétek) BŐVÍTETT vagyonbiztosítási fedezetbe
1-11102-13