Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H fészek társasház-biztosítás – Biztosítási termékismertető – 2018.12.07.-től

Kérjük, gyelmesen olvassa el a K&H fészek társasház-biztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H fészek társasház-biztosítás egy kárbiztosítás, amely a társasházi közös vagy lakásszövetkezeti tulajdonba tartozó
épületeket, építményeket és ingóságokat, valamint – igény esetén – a külön tulajdonba tartozó épületrészeket védi a kö-
vetkezőkben felsorolt veszélyekkel és kockázatokkal szemben. A Biztosító csak az igazolható károkat téríti meg legfeljebb
a biztosítási összeg mértékéig.
K&H fészek társasház-biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H fészek társasház-biztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
Az alapbiztosítás az alábbi főbb fedezetekre
terjed ki:
tűzkárok biztosítása tűz, elektromos tűz,
robbanás, összeroppanás, közvetlen és
közvetett villámcsapás,
ismeretlen közlekedési eszköz, légi jármű
ütközése,
földmozgáskárok biztosítása – földrengés,
földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeret-
len üreg beomlása,
vízkárok biztosítása –, árvíz, felhőszakadás,
vezetéktörés,
viharkárok biztosítása vihar által megron-
gált tetőzeten, kiszakított nyílászárón, illetve
a vihar által okozott falazati résen keresztül
a viharral együtt járó csapadék károkozása
vihar, hónyomás, jégverés,
idegen tárgyak rádőlése,
általános üvegek biztosítása – szerkezetileg
beépített és a nyílászárók üvegezésének,
valamint az ezeken lévő betörésvédő fólia
törése és repedése,
alap felelősségbiztosítási fedezet.
alapbiztosítás az Ön választása szerint kiegé-
szíthető az alábbi fedezetekkel:
különleges üvegek kiegészítő biztosítása,
betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosí-
tás,
rongálási (vandalizmus) károk kiegészítő biz-
tosítása,
felvonók kiegészítő biztosítása,
tetőbeázási károk kiegészítő biztosítása,
társasházi bővített felelősségbiztosítás,
füst és korom károk biztosítása,
kiegészítő balesetbiztosítás.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
nukleáris eseményekkel és radioaktív szennye-
zéssel,
környezetszennyezéssel,
a közvetve vagy közvetlenül mágneses vagy
elektromágneses mezők által előidézett vagy
okozott, vagy ezek sugárzásával,
polgárháborúval, terrorcselekménnyel, felke-
léssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel,
tömegmegmozdulással, háborúval és harci cse-
lekményekkel,
hatósági rendelkezésekkel összefüggésben ke-
letkezett károkat,
a bírságot, kötbért, késedelmi kamatot vagy
egyéb büntető jellegű költségeket,
a jogszabály vagy más biztosítási szerződés
alapján térülő károkat,
egyéb kötelező felelősségbiztosítás hiánya mi-
atti felelősségi károkat,
befejezetlen beruházásokban vagy kivitelezés
alatt álló épületekben bekövetkezett károkat,
tervezési, építési hibával, karbantartás elmu-
lasztásával összefüggésben keletkezett káro-
kat,
fa, döngölt föld, vályog, illetve agyag falazatú
épületekben, épület- és építményrészekben ke-
letkezett károkat.
E-70008-02
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Mentesül a Biztosító a szolgáltatási kötelezett-
sége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt (biztosítási
eseményt) jogellenesen
! a Szerződő illetve a Biztosított,
! a velük közös háztartásban élő hozzátarto-
zójuk,
! az üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy veze-
beosztású alkalmazottjuk, megbízottjuk,
vezető beosztású tisztségviselőjük, tagjuk,
munkavállalójuk vagy szervük szándéko-
san vagy súlyosan gondatlanul okozta,
! közlési, változás-bejelentési, kármegelőzési
és kárenyhítési kötelezettségének a Szerző-
dő vagy a Biztosított nem tett(ek) eleget.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen
nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés
megszűnéséig tart.
Ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a Biztosító csak abban az
esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapot a figyelmet kifejezetten felhívta és a bizto-
sítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához
a kockázat egyedi elbírálása szükséges.
A Biztosító árvíz, földrengés és vihar biztosítási eseményekre a szerződéskötés napjától számított 30 napos
várakozási időt köt ki. A várakozási idő alatt a Biztosító kockázatviselése árvíz, földrengés, vihar biztosítási
események miatt bekövetkezett károkra a biztosítási szerződés hatályba lépése esetén sem terjed ki.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
állapot megőrzési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
Mikor és hogyan kell zetnem?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással, csoportos besze-
dési megbízással, vagy postai csekken.
A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre történő fizetéssel), féléves vagy negyed-
éves.
A díjfizetés módja bármikor, a díjfizetés gyakorisága a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat/kötvény aláírásával a felek az első díj tekintetében a kötvényben és a díjesedékességi értesítőben
foglalt díjesedékességi határidőig halasztásban állapodnak meg.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös megegyezéssel, díjnemfizetés miatt vagy fel-
mon-dással. Határozatlan tartamú szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható, de a felmon-
dó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító a kockázatviselés helyén bekövetkezett, illetve a Magyarország területén okozott károkat a
K&H fészek társasház-biztosítás feltételeinek különböző pontjaiban foglalt korlátozások figyelembevételé-
vel téríti meg.
A biztosító kockázatviselése a kockázatviselés helyén bekövetkezett balesetekre vonatkozik.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com