Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

MABISZ lakásbiztosítási Standard Termékvázlat Szabályzata


1
I. Preambulum
A MABISZ által kiadott Lakásbiztosítási Standard Termékvázlathoz (továbbiakban Standard
Termékvázlat) csatlakozott biztosítók elkötelezettek abban, hogy a lakásbiztosítási termékek
összehasonlíthatósága és átláthatósága tekintetében a fogyasztók és a szakmai felügyeletet
ellátó Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) alapvető elvárásának megfeleljenek. A
résztvevő társaságok ezért lakásbiztosítási termékeiket a Szabályzat 2. sz. mellékletében
található Standard Termékvázlat struktúrájában készítik el.
Résztvevő társaságok: a MABISZ Standard Termékvázlatához a Szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően önkéntes alapon csatlakozott biztosítótársaságok, amelyek
olyan lakásbiztosítási termékkel rendelkeznek, ahol a kockázat felmerülésének helye
Magyarországon van.
II. A Standard Termékvázlat célja és rövid ismertetése
A Standard Termékvázlat célja, hogy a lakásbiztosítási terméket kereső vagy azzal
rendelkező fogyasztók számára transzparens, összehasonlítható legyen a résztvevő
társaságok termékválasztéka. A résztvevő társaságok kiemelt célja az ügyfélközpontú
működés további erősítése.
A Standard Termékvázlat alkalmazásával a résztvevő társaságok az alábbi célokat kívánják
elérni:
A Magyar Biztosítók Szövetségének
S Z A B Á L Y Z A T A
a Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat alkalmazásáról
(továbbiakban Szabályzat)
Tartalomjegyzék
I. Preambulum
II. A Standard Termékvázlat célja és rövid
ismertetése
III. A szakmai önszabályozás deklarálása és
a csatlakozás formája
IV. A Standard Termékvázlat alkalmazása
V. A Standard Termékvázlat felülvizsgálata
VI. Ellenőrzés és szankciók
VII. A Standard Termékvázlat hatályba
lépése
Melléklet
1. sz. melléklet: Csatlakozó nyilatkozat
2. sz. melléklet: Lakásbiztosítási Standard
Termékvázlat
2
a lakásbiztosítási termékek átláthatóbbá tétele,
a lakásbiztosítási termékek könnyebb összehasonlíthatósága,
az információk hozzáférhetőségének megkönnyítése, amelynek segítségével a
fogyasztók a termék megvásárlásakor illetve a meglévő biztosítás
módosításához még megalapozottabb döntést hozhatnak,
a verseny tisztaságának megőrzése,
a biztosítók, a biztosításközvetítők és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgáló,
a fogyasztói döntést támogató reklámmentes információk közzététele.
A Standard Termékvázlat tartalmazza egy per risk típusú lakásbiztosítási termék általános és
különös feltételeinek pontjait, valamint kitér a kiegészítő felelősség- és balesetbiztosításra, a
további kiegészítő biztosításokra, valamint a betörésvédelmi szintek és összeghatárok
függelékben történő elhelyezésére illetve az alkalmazott záradékokra és függelékekre.
A Standard Termékvázlat egyfajta közös struktúrája a piacon találha lakásbiztosítási
termékek feltételeinek, más megközelítésben egy termék-szerkezeti ajánlás, melynek
kialakítása során az volt a törekvés, hogy minden olyan elem szerepeljen benne, amely a piaci
termékekben is megtalálható. A Standard Termékvázlat olyan szerkezete a termékek
feltételeinek, amelynek kialakítása során a cél egyrészt a teljes körűség volt, vagyis, hogy ne
legyen olyan konkrét biztosítói feltétel, amely nem illeszthető be valamelyik pontjába,
másrészt a jövőbeli innováció lehetővé tétele. Ennek érdekében a struktúrában olyan belső
rugalmassági pontok is beépítésre kerültek, amelyek segítségével a résztvevő társaságok még
a legspeciálisabb egyedi terméktulajdonságokat is megjeleníthetik és beépíthetik termékeikbe.
A Standard Termékvázlat kialakításának eredménye a lakásbiztosítási feltételek
szerkezetének egységesítése, a feltételekben szereplő pontok és azok sorrendiségének
meghatározása. A Standard Termékvázlat egy generális lakásbiztosítási feltétel elméleti
szerkezetét a struktúrán belüli egyes tartalmi elemek bemutatásán és azok sorrendiségén
keresztül rögzíti.
III. A szakmai önszabályozás deklarálása és a csatlakozás formája
A résztvevő társaságok a Standard Termékvázlat bevezetésének és működésének feltételeit az
önszabályozás keretein belül teremtik meg. Az önszabályozás növelheti a fogyasztók
iparágba vetett bizalmát és megfelelő módon mutatja meg a résztvevő társaságok
elkötelezettségét a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő és a hosszútávra koncentráló
üzletmenetet illetően.
A szabályozáshoz önkéntes alapon csatlakozhat minden biztosítótársaság szervezeti
formától és MABISZ tagságtól függetlenül, amely olyan lakásbiztosítási termékkel
rendelkezik, ahol a kockázat felmerülésének helye Magyarországon van.
A csatlakozó biztosíaz 1. sz. mellékletben szereplő Csatlakozó nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával, majd annak a MABISZ főtitkárához való eljuttatásával deklarálja hivatalosan
csatlakozási szándékát. A cégszerűen aláírt Csatlakozó nyilatkozatokat a MABISZ
nyilvántartásba veszi és azokat dokumentációs rendszerében megőrzi. Az önszabályozásban
résztvevő társaságok listáját a MABISZ honlapján is megjeleníti és a listát folyamatosan
karbantartja. A MABISZ a csatlakozó biztosítók listáját eljuttatja az MNB-hez az induló
állapot szerint, majd folyamatosan tájékoztatja a felügyeleti szervet a változásokról.
3
A csatlakozást követően a résztvevő társaságra nézve a Szabályzatban foglaltak kötelező
érvényűek. A résztvevő társaság a csatlakozást követően minden olyan termék esetében,
melynek biztosítási feltételeinek struktúrájánál már a Standard Termékvázlatot alkalmazta,
ennek tényét feltüntetheti a nyomtatott termékfeltételeken illetve a biztosító honlapján.
A Standard Termékvázlat önszabályozáson alapuló alkalmazásában való részvétel megszűnik,
az alábbi esetekben:
a résztvevő társaság tevékenységi engedélyének visszavonása esetén az MNB
határozat dátumával,
a Standard Termékvázlat figyelembevételével készült lakásbiztosítási termék(ek)
megszüntetése, piacról való teljes körű kivonása esetén az utolbiztosítási szerződés
megszűnésekor, vagy az állomány átruházásakor,
a csatlakozási szándék, biztosító általi visszavonása esetén a MABISZ tudomására
jutásával,
az Ügyvezető Elnökség által megállapított szabálysértés esetén a biztosító a MABISZ
Standard Termékvázlat alkalmazásának nyilvántartásából való törlésével az
Ügyvezető Elnökség döntése szerinti határidővel.
A Standard Termékvázlatot az a biztosító is alkalmazhatja, amely nem ír alá Csatlakozó
nyilatkozatot. Ebben az esetben a biztosí a MABISZ nyilvántartásában illetve honlapján,
továbbá az MNB részére készített listán nem szerepel.
IV. A Standard Termékvázlat alkalmazása
A Standard Termékvázlatot a résztvevő társaság a csatlakozást követően piacra bevezetett
új lakásbiztosítási termékei esetén alkalmazza, figyelembe véve a VII. pontban a
hatálybalépésre vonatkozó előírásokat. Ezen termékek nevét és bevezetésének időpontját a
MABISZ részére a bevezetést követő 15 napon belül bejelenti. A MABISZ a Standard
Termékvázlat alkalmazásával összeállított termékekről nyilvántartást vezet, melyet a termék
biztosítási feltételeivel együtt honlapján is közzétesz. A biztosítási feltétel szövegét a
résztvevő társaság PDF dokumentumként beküldi a MABISZ részére.
Új lakásbiztosítási termék: új, korábban nem létező módozatkódon nyilvántartott az adott
biztosító által még nem terjesztett termék.
A Standard Termékvázlat alkalmazása azt jelenti, hogy a termék feltételeinek struktúrája
megfelel a Standard Termékvázlatnak, annak szerkezetét követi, vagyis az abban foglalt
pontokat és azok sorrendjét tartalmazza.
A Standard Termékvázlat pontjainak és sorrendjének követésén, azaz szerkezetén túl a
résztvevő társaság termékének feltételeit saját hatáskörben alakítja ki, arra vonatkozóan
semmilyen előírást a Standard Termékvázlat nem tartalmaz.
A Standard Termékvázlatban foglaltak alkalmazása kizárólag egy egységes szerkezet
figyelembevételét foglalja magába, a szerkezet tartalommal való kitöltése a résztvevő
társaság diszkrecionális döntésén alapul.
A Standard Termékvázlat alkalmazásával a résztvevő társaság csak szerkezetében használ
egységes feltételeket, tartalmában nem, ezért semmilyen formában és módon nincs korlátozva
4
a fogyasztó gyakorlati választási lehetősége, a termékválaszték, valamint a szerződés alapvető
elemei.
A Standard Termékvázlat II.3. Biztosítható vagyontárgyak köre és a II.5. Biztosítási
események pontjai kizárólag felsorolást és sorrendiséget tartalmaznak, annak tartalmát a
résztvevő társaság saját hatáskörben állapítja meg. Az egyes pontok felsorolása és sorrendje a
fogyasztó érdekét szolgálja, hogy a különböző biztosítók különböző termékei esetében a
biztosítási feltételek meghatározását egységes szerkezetben találja meg az ügyfél és ezáltal
könnyebben össze tudja hasonlítani.
A Standard Termékvázlat II.5. pontjában felsorolt biztosítási események egy követendő
struktúrát tartalmaznak a résztvevő társaság részére, de ha a feltüntetett biztosítási esemény
hiányzik a résztvevő társaság adott termékéhez kapcsolódó feltételei közül, az kimarad a
konkrét termék esetén. Ez azt jelenti, hogy a résztvevő társaság konkrét termékének nem kell
kötelezően és hiánytalanul tartalmazni a Standard Termékvázlatban feltüntetett biztosítási
eseményeket. Kizárólag a struktúrát, a sorrendiséget kell követni.
Ha valamely biztosítási esemény nem került kiemelésre a Standard Termékvázlatban, az az
Egyéb (II.5.T.) pont alatt tüntethető fel nevesítetten.
A fentiek vonatkoznak a II.3. Biztosítható vagyontárgyak körére is, továbbá amennyiben a
résztvevő társaság a III. Kiegészítő felelősségbiztosítás és a IV. Kiegészítő balesetbiztosítás
körén kívül további kiegészítő biztosításokat is kínál az adott termékhez, az arra vonatkozó
feltételeket a V. pontban tünteti fel. A VI. Függelék valamint a VII. Alkalmazott záradékok és
függelékek pont elhagyható, amennyiben az adott termék feltételei nem tartalmazzák a
betörésvédelmi szinteket és az összeghatárokat, valamint záradékokat és további
függelékeket.
V. A Standard Termékvázlat felülvizsgálata
A Standard Termékvázlat szakmai felülvizsgálatát a MABISZ Lakásbiztosítási Bizottsága
látja el. A módosítás előterjesztéséről a MABISZ Ügyvezető Elnöksége felé a
Lakásbiztosítási Bizottság kétharmados szavazattöbbséggel dönt. A felülvizsgálat
végrehajtásáért felelős a MABISZ Vagyonbiztosítási Tagozat tagozatvezetője valamint a
Lakásbiztosítási Bizottság elnöke. A jogi felülvizsgálatot a MABISZ Jogi Szekció végzi.
A Standard Termékvázlat felülvizsgálatát 3 évente el kell végezni (általános felülvizsgálat),
amennyiben egb körülmény nem indokolja a felülvizsgálat korábbi, rendkívüli elvégzését.
Az első felülvizsgálat tervezett időpontja 2016. március 31.
A piaci körülmények illetve a jogszabályi változások okozhatnak olyan hatást, amely
indokolttá teszi az általános felülvizsgálaton kívül a rendkívüli felülvizsgálatot. Ennek
végrehajtására és felelőseire az általános felülvizsgálatra vonatkozó szabályok vonatkoznak.
Az általános és a rendkívüli felülvizsgálat eredményeként a Standard Termékvázlat
módosítását a MABISZ Ügyvezető Elnökség hagyja jóvá.
VI. Ellenőrzés és szankciók
A MABISZ az önszabályozáshoz csatlakozó biztosítókról továbbá a Standard Termékvázlat
alkalmazásával összeállított termékekről nyilvántartást vezet, azt folyamatosan karbantartja,
annak aktualizált változatát a termék biztosítási feltételeivel együtt a honlapján közzéteszi.
5
Amennyiben a Standard Termékvázlat alkalmazása során bebizonyosodik, hogy a résztvevő
társaság nem tett eleget a Szabályzatban foglaltaknak a Lakásbiztosítási Bizottság tagjaiból
alakult 3 fős vizsgálóbizottság az érintett biztosító bevonásával megtárgyalja az ügyet és a
vizsgálat eredményétől függően a MABISZ főtitkára felszólítja a Szabályzat betartására.
Amennyiben a résztvevő társaság a felszólításnak az abban megadott határidőre nem tesz
eleget, a MABISZ főtitkára az ügyet döntésre a MABISZ Ügyvezető Elnöksége elé terjeszti.
Az Ügyvezető Elnökség dönt a biztosító nyilvántartásból való törléséről.
VII. Standard Termékvázlat hatálybalépése
A Standard Termékvázlat 2013. március 26-án lép hatályba és jelenik meg egyidejűleg a
MABISZ honlapján (www.mabisz.hu). A résztvevő társaság a Standard Termékvázlatot a
csatlakozási nyilatkozat aláírását követően, de legkésőbb 6 hónap elteltével a piacra
bevezetett új lakásbiztosítási termék esetén alkalmazza.
(A módosítást elfogadta a MABISZ Ügyvezető Elnöksége 2014. 05.05.-i ülése)
6
1. sz. melléklet: Csatlakozó nyilatkozat
Nyilatkozat
a MABISZ Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat alkalmazásához történő
csatlakozásról
………………………………………………………………………………………………….
(csatlakozó biztosító neve)
………………………………………………………………………………………………….
(székhelye)
………………………………………………………………………………………………….
(cégjegyzék helye és száma)
kijelenti és jelen nyilatkozat aláírásával megerősíti, hogy
a.) csatlakozni kíván a MABISZ Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat alkalmazásához
b.) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a MABI