Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 2019.02.15.-től

K&H lakásbiztosítás
érvényes: 2019. február 15-től
készült a MABISZ Lakásbiztosítási
Standard Termékvázlat figyelembevételével
n
3
t
artalom
ügyfél-tájékoztató 5
szerződési feltételek 11
1. általános feltételek 11
1.1. szerződő, biztosított 11
1.2. a szerződés létrejötte 11
1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete 11
1
.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak 11
1.5. a biztosítási szerződés módosítása 11
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei 11
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai 12
1.8. a biztosítási összeg, alulbiztosítottság 12
1.9. értékkövetés szabályai 13
1.10. önrészesedés 13
1.11. szerződő felek speciális kötelezettségei 13
1.12. mentesülés 14
1.13. általános kizárások 15
1.14. egyéb rendelkezések 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség 15
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés 17
2. különös feltételek: a vagyonbiztosítás feltételei 18
2.1. biztosított 18
2.2. területi hatály 18
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre 18
2.4. biztosítási összeg 20
2.5. biztosítási események 20
2.6. a Biztosító szolgáltatása 34
3. kiegészítő felelősségbiztosítások feltételei 36
3.1. felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben okozott károkra 36
3.2. kiegészítő biztosítások felelősségbiztosításhoz 38
4. kiegészítő balesetbiztosítás feltételei 38
4.1. balesetbiztosítás 38
védelmi előírások betöréses lopás biztosításhoz
(1. számú melléklet)
46
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról
(
2. számú melléklet)
49
a kisállat-biztosítás kizárásainak kiegészítése
(
3. számú melléklet)
51
adatkezelési tájékoztató (kivonat)
(
4. számú melléklet)
53
5
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H lakásbiz-
tosítást, amely otthonát és ingóságait védi az alábbi-
a
kban felsorolt veszélynemek ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) 1992.
február 19-én alakult meg Budapesten. Biztosító-
rsaságunk Eupa egyik legesebb péngyi
csoportjának, a KBC csoportnak a tagja, és
Magyarországon biztosítási tevékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési címe: 1534
Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: (+36 1) 489 9100,
fax: (+36 1) 489 9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről (a továbbiakban: Bit.) és a
2013. évi V. törny a Polri Törvénykönyvl
(a továbbiakban: Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási szerző-
désre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a rsasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviseje a jelen biztosi termék
érkese folyan az Ön számára nem njt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen
javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket érke közvetítők
javadalmazásának részleteit a Biztosítászvei
tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A
K&H lakásbiztosítási szerződés fedezetet nyújt:
-
a biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
kötvényen meghatározott lakó- és melléképületre,
építnyekre (pl. kukatároló, t, medence,
kemence, pergola stb.), ingóságokra (az éksze-
rektől a bélyeggyűjteményen át a mosógépig), és
legfeljebb 50 000 Ft erejéig készpénzre is,
- a biztosított ingatlanon kedvtelésből, vagy hobbiból
tartott állatok vagy lábon álló növényi kultúrák más
vagyontárgyakkal együtt történő károsodására is
az egyéb ingóságok biztosítási összegén belül,
annak 5%-a erejéig,
- a kockázatviselés helyén kívül, Magyarország
területén a biztosított ingóságra biztosítottanként
és biztosítási eseményenként 150 000 Ft erejéig.
mire nem terjed ki a K&H lakásbiztosítás?
A biztosítási fedezet nem terjed ki pl. fóliasátrakra,
üvegházakra, földbe vájt kikövezetlen falú építményekre,
különálló ipari és kereskedelmi épületekre, bármilyen
készpénz-helyettesítő eszközre vagy 50 000 Ft összeget
meghaladó készpénzre.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H lakásbiztosítás
szerződési feltételeit, amely részletesen tartalmazza
azoknak a vagyontárgyaknak és eseményeknek a
felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre
nem terjed ki a biztosítási szerződés.
A szerződési feltételek általános kizárásain túlmenően,
nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizárásra
kerül például:
-
magában az öngyulladt anyagban keletkezett
tűzkár,
- az épület, építny statikai és retesi
elégtelensége miatt keletkezett összeroppanás
kár,
- villámvédelmi rendszerekben (kive: beltéri
túlfesltségvédelmi berendesekben), vagy
kizárólag elektromos vezetékekben keletkezett
villámcsapás kár,
- a biztosított épület(ek) 72 órán kereszli
lakatlansága esetén az elektromos, elektronikus
hálózathoz, vagy antennához, antennarend-
szerekhez indokolatlanul csatlakoztatott vagyon-
tárgyak villámcsapás okozta kára,
- robbantás, illetve a repülőgépek hangrobbanása
miatt bekövetkező kár,
- bányászattal, földmunkálatokkal, kútrással,
földkitermeléssel okozott földcsuszamlás, valamint
föld- és kőomlás kár,
K
&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékozta
K&H lakásbiztosítás
1-10221-13
- csapadékvíz, természetes- vagy mesterséges vizek
okozta kiüregelődésből eredő kár,
- szabadban rolt ingóságokban keletkezett
felhőszakas kár, viharr és jégeső vagy
hónyomás kár,
- a belvíz és a talajvíz által okozott vízkár,
- talajszint alatti padozatú, nem lakás célú
helyiségekben a padlószint felett kevesebb mint
12 cm-rel tárolt biztosított vagyontárgyakban
keletkezett vízkár,
- magában a károsost előidéző sérült tarto-
kokban, szerelnyekben és a vezetékre
kapcsolt ztartási pben bekövetkezett
vezetékes vízr,
- az építés, felújítás alatt álló épületek esetén a
lopás, betöréses lopás és rablás károk
- a védelmi szinthez tartozó maximális kártérítési
limitet meghalalopás és betöréses lopás kár.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási fedezet?
Az alapbiztosítás az alábbi biztosítási eseményekre terjed
ki:
-
zkárok biztosítása: z, elektromos tűz,
robbanás, összeroppanás, villámcsapás, villám-
csapás másodlagos hatása, az idegen tárgyak
rádőlése, ráesése, légijármű ütközés, ismeretlen
közlekedési eszköz beleütközése.
- földmozgáskár biztotás: ldrengés, földcsu-
szams, kő- és földoms, ismeretlen üreg
beomlása
- vízkár biztosítás: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés
- viharkár biztosítás: vihar, hónyomás, jégverés
- általános üvegek üvegtörés biztosítása.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
Az alapbiztosítás az Ön választása alapján kiterjeszthető
az alábbi fedezetekkel:
-
különleges üvegek üvegtörés biztosítása: kerámia
főzőlap, háztartási és konyhai gépek üvegezése,
kandalló üvegezése, bútorok üvegezése, üvegtető,
üvegezett előtető, télikert, üvegtégla, üveg tető-
cserép, tükörcsempék, normál tükör, akvárium és
terrárium üvegezése, úszómedence vagy medence
üvegezése, zuhanykabin,
- ingóságok betöréses lopás- és rablás biztosítása:
betöréses lopás, rablás, épület rongálás
- épülettartozékok lopás, betöréses lopás és rablás
biztosítása
-
vandalizmus biztosítás
- vállalkozói tevékenység vagyontárgyainak biztosí-
tása
- vakolatkárok biztosítása
- besurranásos lopás biztosítás
- szolgáltatás kimaradás biztosítás
- kényelmi csomag
- tetőbeázás károk biztosítása
-
K&H lakásszerviz 24/7
- kisállatbiztosítás
- munkanélküliség biztosítás
- garázsban tárolt gépjármű biztosítása
- füst és korom által okozott károk biztosítása
- háztartási elektromos berendezések garancia időn
túli javítási költségeinek térítése
-
háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása
- felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben
okozott rokra: szerződésen l okozott
személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó
(dologi) károk
- kutyatari felességbiztosítás kiterjeszse
gépjárműben és haszonállatban okozott károkra
- felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesz-
tése Európára
- balesetbiztosítás: baleseti halál; balesetből eredő
maradandó egészségkárosodás; baleseti eredetű
műtét; baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés,
vagy 28 napot meghaladó gyógytartam; baleset
miatti kórházi gyógykezelés; ruházatban esett kár
- temetési biztosítás
- túlfeszültség biztosítás
- fedezet építés, bővítés alatt álló épületekre
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkobban a biztosítási
ajánlat / kötvény aláírását követő nap nulla órakor lép
halyba. Ettől el bbi ipontban a felek
megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A biztosítási szerződés határozatlan tartamra köthető.
A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló
minden évben a kockázatviselés kezdete hónapjának
első napja.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó termi-
nálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos
beszedési megbízással, banki átutalással, vagy kész-
pénz-átutalási megbízáson (postai csekken). A díjfizetés
gyakorisága lehet éves (egy összegben egész évre előre
történő fizetéssel), féléves vagy negyedéves.
A díjfizetés módja bármikor, a díjfizetés gyakorisága a
biztosítási szerződés évfordujakor módosítha.
Az ajánlat / kötvény aláírásával a felek az első díj
tekintetében a kötnyben és a díjesekességi
értesítőben foglalt díjesedékességi határidőig halasztás-
ban állapodnak meg.
6
K&H lakásbiztosítás
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
s megegyezéssel, j-nemfizetés miatt vagy
felmonssal. Határozatlan időtarta szers
a biztosítási időszak végére bármikor felmondható azzal
a korlátozással, hogy a biztosítási időszak vége előtt
30 napon belül már nem mondható fel.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosítási
összeg módosításának lehetősége?
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében a Szerződő
által meghatározott vagyonbiztosísi összegeket a
Biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően a következő
biztosítási időszakra automatikusan (azaz n
jognyilatkozat tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az
alábbiak szerint:
A biztosítási összeg indexálásának alapja (azaz a bázis
index) a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által az
indexálás alkalmazását megelőzően utoljára közzétett,
12 hónapos tartamra vonatkozó, számított lakásjavítási,
-karbantartási árindex (épületek, építmények vagyon-
csoportra), illetve fogyasztói árindex (ingóságok vagyon-
csoportra), amelytől a Biztosító 5 százalékponttal eltérhet
(alkalmazott index). Így a módosított (az új biztosítási
időszakra érvényes) biztosítási összeg az előző évi
biztosítási összeg és az alkalmazott index szorzata
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év
folyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási összeg
dot. A biztosi összegek ltozását a
biztosítási díj arányosan követi.
Amennyiben a Szerződő nem kíván élni az értékkövetés
lehetőségével, azt a biztosítási évfordulóig írásban jelez-
heti a Biztosító felé.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított, illetve a Szerződő a szerződés szem-
pontjából minden lényeges körülményt köteles írásban
közölni a biztosítóval haladéktalanul, de legfeljebb nyolc
napon belül. Ez vonatkozik a változásjelentésre is. Abban
az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely adatában
(amely adatokat a Szerződő a szerződéskötés során
közölt) változás történik, értesítse biztosításközvetítőjét,
aki segít elintézni a szükséges módosítások elvégzését.
Mely adatok ezek? Pl.: név, cím, tulajdon, biztosítási
összeg, stb. A változásról írásban közvetlenül köz-
pontunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre bocsátott
adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor lehet
kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn (egyes
esetekben meghatározott feltételek teljesülése esetén)
az abbi szervezetek, személyek vonatkozásában:
Felügyelet, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, a
b
íróság által kirendelt szakértő, továbbá az önálló
bírósági végrehajtó, főhitelező, Családi Csődvédelmi
Szolgálat, családi vagyonfelügyelő, közjegyző, továbbá az
általa kirendelt szakértő, adóhatóság, nemzetbiztonsági
szollat, Gazdasági Versenyhivatal, gmhatóság,
egészségügyi államigazgatási szerv, a titkosszolgálati
eszközök alkalmazására-, titkos információgyűjtésre
felhatalmazott szerv, viszontbiztosító, valamint
együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosító, átvevő
biztosító, kiszervezett tevékenységet gző,
nyvvizsgáló, harmadik országbeli bizto,
biztosításközvetítő, alapvető jogok biztosa, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok relmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a hatás-
vizslatok elvégse ljából a miniszter résre
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalókat a szerződési feltételek, valamint
az adatkezelési tájékoztató elnevezé nyomtatvány
tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét képezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha resemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a kötvényen (fedezetet igazoló
dokumentumon) található meg.
A bevetkezett kárt bejelentheti onlinerbeje-
lentési felületünn is a
https://ugyfelportal.kh.hu
/karbejelentes/
címen, ahol biztosítási kötvényszámának
megadásával gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
Kárseseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a
K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
-
a
kar@kh.hu
email címen,
-
a
(+36 1/20/30/70) 335 3355
s központi
telefonszámon, valamint
-
a
(+36 1) 461 5235
-ös faxszámon.
Amennyiben rendelkezik Lakásszerviz 24/7 kiegészítő
biztosítással, a szerződésben meghatározott esemé-
nyek bekövetkezésekor kérjük vegye fel a kapcso-
latot a K&H Biztosító setségnyújsi megzott-
val, a Europ Assistance Magyarország Kft-vel,
a
(+36 80) 200 799
telefonszámon.
7
K&H lakásbiztosítás
A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon belül
be kell jelentenie a Biztosító felé, illetve felelősség-
biztosítási eseményt legkésőbb 30 napon belül kell
bejelenteni.
Speclis teendők adott resemények bekövet-
kezésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzol-
tóságnak is. Betöréses lopás- vagy rabláskárt be kell
jelenteni a rendőrségnek is.
A baleseti károk bejelentéséhez orvosi igazolásra van
szükség.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési telezettsége nem áll fenn
abban az esetben, ha nem biztosított káresemény
történt. A tételes kizárásokat a biztosítás szerződési
feltételei tartalmazzák. Mentesül a biztosító, ha pl. a kárt
a Biztosított, illetve Szerző vagy a vele közös
háztarsban élő hoztartozó, vagy a Biztotott,
illetve Szerződő - vezető munkakört vagy a biztosított
vagyonrgyak kezelésével együtt járó munkakört
betöltő - alkalmazottja, megbízottja, tisztségviselője,
tagja vagy szerve sndékosan vagy lyosan
gondatlanul okozta. Mentesül tobbá a Biztosí
szolgáltasi telezettsége alól a Szerződőt és a
Biztosítottat terhelő kármegesi és kárenyhítési
kötelezettség megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szükséges
utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki.
Önrészesedés választása esetén a biztosított a bekö-
vetkezett kár mértékéből káreseményenként, a szerző-
désben (biztosítási kötvényen) meghatározott összeget
maga viseli.
vagyonbiztosítási károk térítése:
A Biztosító a károkat a biztosítottság mértékétől függően
ti meg. Amennyiben az adott vagyontárgyat,
vagyoncsoportot illetően alulbiztotottság áll fenn
- vagyis a vagyontárgy, vagyoncsoport tényleges értéke
nagyobb, mint a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a
kár olyan arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll
a biztosítási összeg és a tényleges érték között.
Amennyiben a Biztosító által javasolt biztosítási összeget
a Szerződő elfogadja, a Biztosító nem vizsgálja az
alulbiztotottságot. A maradványérk a biztosítási
összegből levonásra kerül.
-
épületek, építmények kárai
A javítással helyreállítható károkat a Biztosító a
reális helyrllítási ltgen téríti meg; ha
azonban az elhasználódottság mértéke 75%-ot
meghaladó, a helyreállítási költségből az érték-
emelkedés levonásra kerül.
A nem javítható károk újraépítési értéken térülnek;
ha azonban az elhasználódottság mértéke 75%-ot
meghaladó: káridőponti valóságos értéken.
-
festés, mázolás, tapétázás, fal- és padlóburkolat
részleges vagy teljes kárát a reális helyreállítási
költségen; ha az elhasználódottság mértéke az
50%-ot meghaladja, káridőponti valóságos érté-
ken téríti a Biztosító.
-
ingóságban bekövetkezett károk
A javítással helyreállítható károkat a reális javítási
költség erejéig térítjük; ha azonban az elhasz-
nálódottság mértéke 70%- ot meghaladó, a javí-
tási költségből az értékemelkedés levonásra kerül.
Nem javítható rok esetében újrabeszerzési
értéken térítünk, ha azonban az elhasználódottság
mértéke 70%-ot meghaladó: káridőponti valósá-
gos értéken.
-
közvetett költségek megtérítése:
A biztosítási események folytán szükségszerűen
felmerülő indokolt és igazolt költségeket (oltás,
mentés, bontás és kiürítés, elszállítás, ideiglenes
fedés, állványozás, egyéb kárenyhítési költségek,
rom- és törmelékeltakarítás