Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

K&H Biztosító K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 2020.05.29-től

1
K&H lakásbiztosítás
érvényes: 2020. május 8-tól
készült a MABISZ Lakásbiztosítási
Standard Termékvázlat figyelembevételével
2
Tartalomjegyzék
ügyfél-tájékoztató .............................................................................................................................................................3
szerződési feltételek ........................................................................................................................................................9
1. általános feltételek ......................................................................................................................................................9
1.1. Szerződő, Biztosított ...................................................................................................................................... 9
1.2. a szerződés létrejötte ....................................................................................................................................9
1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete .............................................................9
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ........................................10
1.5. a biztosítási szerződés módosítása .............................................................................................................10
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ..........................................................................................10
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai, kedvezmények ...................................................................................10
1.8. a biztosítási összeg, alulbiztosítottság ........................................................................................................11
1.9. értékkövetés és a biztosítási díj módosításának szabályai .........................................................................11
1.10. önrészesedés ..............................................................................................................................................12
1.11. szerződő felek speciális kötelezettségei......................................................................................................12
1.12. mentesülés ..................................................................................................................................................14
1.13. általános kizárások ......................................................................................................................................15
1.14. egyéb rendelkezések ...................................................................................................................................15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség ................................................................................15
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés ...............................................................................................................18
2. különös feltételek: a vagyonbiztosítás feltételei ....................................................................................................19
2.1. biztosított .....................................................................................................................................................19
2.2. területi hatály ...............................................................................................................................................19
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre ..................................................................................................................19
2.4. biztosítási összeg ........................................................................................................................................22
2.5. biztosítási események .................................................................................................................................22
2.6. a Biztosító szolgáltatása ..............................................................................................................................40
3. kiegészítő felelősségbiztosítások feltételei ............................................................................................................44
3.1. felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben okozott károkra .............................................................44
3.2. kiegészítő biztosítások felelősségbiztosításhoz ..........................................................................................46
4. kiegészítő balesetbiztosítások ................................................................................................................................46
4.1. balesetbiztosítás ..........................................................................................................................................46
4.2. temetési biztosítás .......................................................................................................................................55
védelmi előírások betöréses lopás biztosításhoz (1. számú melléklet) .....................................................................56
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról (2. számú melléklet) .......................59
a kisállatbiztosítás kizárásainak kiegészítése (3. számú melléklet) ............................................................................61
adatkezelési tájékoztató (kivonat) (4. számú melléklet) ...............................................................................................63
3
K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H
lakásbiztosítást, amely otthonát és ingóságait védi az
alábbiakban felsorolt veszélynemek ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) 1992.
február 19-én alakult meg Budapesten. Biztosító-
társaságunk Európa egyik legerősebb pénzügyi
csoportjának, a KBC csoportnak a tagja, és
Magyarországon biztosítási tevékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési címe: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Bank (skhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon: (+36 1) 428
2600, (+36 80) 203 776, internet: www.mnb.hu,
levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről (a továbbiakban: Bit.) és a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a
továbbiakban: Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék
értékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen
javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők
javadalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H lakásbiztosítási szerződés fedezetet nyújt:
- a biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
kötvényen meghatározott lakó- és melléképületre,
építményekre (pl. kukatároló, kút, medence,
kemence, pergola stb.), ingóságokra (az ékszerektől
a bélyeggyűjteményen át a mosógépig), és legfeljebb
50 000 Ft erejéig készpénzre is,
- a biztosított ingatlanon kedvtelésből, vagy hobbiból
tartott állatok vagy lábon álló növényi kultúrák más
vagyontárgyakkal együtt rténő károsodására is az
egyéb ingóságok biztosítási összegén belül, annak
5%-a erejéig,
- a kockázatviselés helyén kívül, Magyarország
területén a biztosított ingóságra biztosítottanként és
biztosítási eseményenként 150 000 Ft erejéig.
mire nem terjed ki a K&H lakásbiztosítás?
A biztosítási fedezet nem terjed ki pl. fóliasátrakra,
üvegházakra, földbe vájt kikövezetlen falú
építményekre, különálló ipari és kereskedelmi
épületekre, bármilyen készpénz-helyettesítő
eszközre vagy 50 000 Ft összeget meghala
készpénzre.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H lakásbiztosítás
szerződési feltételeit, amely részletesen tartalmazza
azoknak a vagyontárgyaknak és eseményeknek a
felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre
nem terjed ki a biztosítási szerződés.
A szerződési feltételek általános kizárásain
túlmenően, nem minősül biztosítási eseménynek,
tehát kizárásra kerül például:
- magában az öngyulladt anyagban keletkezett
tűzkár,
- az épület, építmény statikai és retezési
elégtelensége miatt keletkezett összeroppanás
kár,
- villámvédelmi rendszerekben (kivéve: beltéri
túlfeszültségvédelmi berendezésekben), vagy
kizárólag elektromos vezetékekben keletkezett
villámcsapás kár,
- a biztosított épület(ek) 72 órán keresztüli
lakatlansága esetén az elektromos, elektronikus
hálózathoz, vagy antennához,
antennarendszerekhez indokolatlanul
csatlakoztatott vagyontárgyak villámcsapás
okozta kára,
- robbantás, illetve a repülőgépek hangrobbanása
miatt bekövetkező kár,
1-10221-16
4
- bányászattal, földmunkálatokkal, kútfúrással,
földkitermeléssel okozott földcsuszamlás, valamint
ld- és kőomlás kár,
- csapadékvíz, természetes- vagy mesterséges
vizek okozta kiüregelődésből eredő kár,
- szabadban tárolt ingóságokban keletkezett
felhőszakadás kár, viharkár és jégeső vagy
hónyomás kár,
- a belvíz és a talajvíz által okozott vízkár,
- talajszint alatti padozatú, nem lakás célú
helyiségekben a padlószint felett kevesebb mint
12 cm-rel tárolt biztosított vagyontárgyakban
keletkezett vízkár,
- magában a károsodást előidéző sérült
tartozékokban, szerelvényekben és a vezetékre
kapcsolt háztartási gépben bekövetkezett
vezetékes vízkár,
- az építés, felújítás alatt álló épületek esetén a
lopás, betöréses lopás és rablás károk
- a védelmi szinthez tartozó maximális rtérítési
limitet meghaladó lopás és betöréses lopás kár.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási
fedezet?
Az alapbiztosítás az alábbi biztosítási eseményekre
terjed ki:
- zkárok biztosítása: tűz, elektromos z, robbanás,
összeroppanás, villámcsapás, villámcsapás
másodlagos hatása, az idegen tárgyak rádőlése,
ráesése, légijármű ütközés, ismeretlen közlekedési
eszköz beleütközése
- földmozgáskár biztosítás: földrengés,
földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen üreg
beomlása
- zkár biztosítás: árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés
- viharkár biztosítás: vihar, hónyomás, jégverés
- általános üvegek üvegtörés biztosítása.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
Az alapbiztosítás az Ön választása alapján kiterjeszthető
az alábbi fedezetekkel:
- különleges üvegek üvegtörés biztosítása: kerámia
főzőlap, háztartási és konyhai gépek üvegezése,
kandalló üvegezése, bútorok üvegezése, üvegtető,
üvegezett előtető, télikert, üvegtégla, üveg
tetőcserép, tükörcsempék, normál tükör, akvárium és
terrárium üvegezése, úszómedence vagy medence
üvegezése, zuhanykabin, konyhai üveg hátfal
- ingóságok betöréses lopás- és rablás biztosítása:
betöréses lopás, rablás, épület rongálás
- épülettartozékok lopás, betöréses lopás és rablás
biztosítása
- vandalizmus biztosítás
- llalkozói tevékenység vagyontárgyainak
biztosítása
- vakolatkárok biztosítása
- besurranásos lopás biztosítás
- szolgáltatás kimaradás biztosítás
- kényelmi csomag
- tetőbeázás károk biztosítása
- K&H lakásszerviz 24/7
- kisállatbiztosítás
- munkanélküliség biztosítás
- garázsban tárolt gépjármű biztosítása
- füst és korom által okozott károk biztosítása
- ztartási elektromos berendezések garancia időn
túli javítási költségeinek térítése
- ztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása
- felelősségbiztosítás magánszemélyi minőségben
okozott károkra: szerződésen kívül okozott személyi
sérüléssel vagy tárgyrongálással járó (dologi) károk
- kutyatartói felelősségbiztosítás kiterjesztése
gépjárműben és haszonállatban okozott károkra
- felelősségbiztosítás területi hatályának kiterjesztése
Európára
- balesetbiztosítás: baleseti halál; balesetből eredő
maradandó egészségkárosodás; baleseti eredetű
műtét; baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés,
vagy 28 napot meghaladó gyógytartam; baleset miatti
kórházi gyógykezelés; ruházatban esett kár
- temetési biztosítás
- túlfeszültség biztosítás
- fedezet építés, bővítés alatt álló épületekre
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási ajánlat/
kötvény aláírását követő nap nulla órakor lép hatályba.
Ettől eltérő későbbi időpontban a felek
megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A biztosítási szerződés határozatlan tartamra köthető. A
biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduminden
évben a kockázatviselés kezdete hónapjának első napja.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó
terminálon, online díjfizetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki átutalással,
vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken).
A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy összegben
egész évre előre történő fizetéssel), féléves vagy
negyedéves.
A díjfizetés módja bármikor, a díjfizetés gyakorisága a
biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható. Az
5
ajánlat / kötvény aláírásával a felek az első díj
tekintetében a kötvényben és a díjesedékességi
értesítőben foglalt díjesedékességi határidőig
halasztásban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, díjnemfizetés miatt vagy
felmondással. Határozatlan időtartamú szerződés a
biztosítási időszak végére bármikor felmondható azzal a
korlátozással, hogy a biztosítási időszak vége előtt 30
napon belül már nem mondható fel.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosítási
összeg módosításának lehetősége?
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében a Szerződő
által meghatározott vagyonbiztosítási összegeket a
Biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően a
következő biztosítási időszakra automatikusan (azaz
külön jognyilatkozat tétele nélkül) indexálja
(értékkövetés) az alábbiak szerint:
A biztosítási összeg indexálásának alapja (azaz a bázis
index) a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által az
indexálás alkalmazását megelőzően utoljára zzétett,
12 hónapos tartamra vonatkozó, számított lakásjavítási,
-karbantartási árindex (épületek, építmények
vagyoncsoportra), illetve fogyasztói árindex (ingóságok
vagyoncsoportra), amelytől a Biztosító 5 százalékponttal
eltérhet (alkalmazott index). Így a módosított (az új
biztosítási időszakra érvényes) biztosítási összeg az
előző évi biztosítási összeg és az alkalmazott index
szorzata
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év
folyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási
összeg módosítását. A biztosítási összegek változását a
biztosítási díj arányosan követi.
Amennyiben a Szerződő nem kíván élni az értékkövetés
lehetőségével, azt a biztosítási évfordulóig írásban
jelezheti a Biztosító felé.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított, illetve a Szerződő a szerződés
szempontjából minden nyeges körülményt köteles
írásban közölni a biztosítóval haladéktalanul, de
legfeljebb nyolc napon belül. Ez vonatkozik a
változásjelentésre is. Abban az esetben, ha a biztosítási
szerződés bármely adatában (amely adatokat a
Szerződő a szerződéskötés során közölt) változás
történik, értesítse biztosításközvetítőjét, aki segít
elintézni a szükséges módosítások elvégzését. Mely
adatok ezek? Pl.: név, cím, tulajdon, biztosítási összeg,
stb. A változásról írásban közvetlenül zpontunkat is
értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre
bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor lehet
kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn (egyes
esetekben meghatározott feltételek teljesülése esetén)
az alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában:
Felügyelet, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, a
bíróság által kirendelt szakértő, továb az önál
bírósági végrehajtó, főhitelező, Családi Csődvédelmi
Szolgálat, családi vagyonfelügyelő, zjegyző, továbbá
az általa kirendelt szakértő, adóhatóság,
nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal,
gyámhatóság, egészségügyi államigazgatási szerv, a
titkosszolgálati eszközök alkalmazására-, titkos
információgyűjtésre felhatalmazott szerv,
viszontbiztosító, valamint együttbiztosítás esetén a
kockázatvállaló biztosító, átvevő biztosító, kiszervezett
tevékenységet végző, nyvvizsgáló, harmadik
országbeli biztosító, biztosításközvetítő, alapvető jogok
biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítha
meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére
személyes adatnak nem minősülő adatok átadása.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és
gyakorlati tudnivalókat a szerződési feltételek, valamint
az adatkezelési tájékoztató elnevezésű nyomtatvány
tartalmazza, amely a biztosítási szerződés részét
képezi.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a kötvényen (fedezetet igazoló
dokumentumon) található meg.
A bekövetkezett kárt bejelentheti online kárbejelentési
felületünkön is a
https://ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/ címen, ahol
biztosítási kötvényszámának megadásával gyorsan,
egyszerűen intézheti ügyét.
A káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,