Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H all risks vagyonbiztosítás – Biztosítási termékismertető

Kérjük, gyelmesen olvassa el a K&H all risks vagyonbiztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H all risks vagyonbiztosítás egy úgynevezett „minden kockázatra” kiterjedő biztosítás. A Biztosító minden olyan kárt
megtérít, amelyet nem zárt ki a szerződési feltételeiben.
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Mentesül a Biztosító a szolgáltatási kötelezett-
sége alól többek között abban az esetben, ha
bizonyítja, hogy a kárt (biztosítási eseményt)
jogellenesen
!a Szerződő illetve a Biztosított,
! a velük közös háztartásban élő hozzátarto-
zójuk,
! az üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy ve-
zető munkakört vagy a biztosított vagyontár-
gyak kezelésével együtt járó munkakört be-
töltő alkalmazottjuk, megbízottjuk, vezető
beosztású tisztségviselőjük, tagjuk, munka-
vállalójuk vagy szervük szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozta.
K&H all risks vagyonbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H all risks vagyonbiztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
a biztosított személyek érdekeltségébe tar-
tozó, a szerződésben meghatározott minda-
zon
vagyontárgyakra,
tárgyi eszközökre (épületek, építmények,
műszaki berendezések, gépek, egyéb be-
rendezések, befejezetlen beruházások, stb.)
készletekre és
készpénzre
amelyek a vállalkozási tevékenységet szol-
gálják, illetve a tevékenységi folyamatban
részt vesznek
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
vízi- és légi járművekben,
műtárgyakban, műalkotásokban,
adathordozókon tárolt adatokban,
üzembe nem helyezett gépekben,
műszaki elhasználódás, vagy avultság miatt
a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépi
eszközökben bekövetkezett károkat.
Hol érvényes a biztosításom?
a Biztosító a kockázatviselés helyén bekövetkezett, valamint a Magyarország területén okozott és bekö-
vetkezett károkat (a K&H all risks vagyonbiztosítás feltételeinek különböző fejezeteiben foglalt korlátozások
gyelembevételével) téríti meg.
E-70001-00
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megzetése tekintetében.
A megállapodás szerint az első díj megzetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szerződő ré-
szére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak
az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítás díja zethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással,
csoportos beszedési megbízással, vagy postai csekken. A díjzetés gyakorisága lehet éves, féléves, negyed-
éves.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, lehetetlenüléssel, közös megegyezéssel,
díjnemzetéssel, valamint évfordulóra történő felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biz-
tosítási időszak végére bármikor felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal
a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen
nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés
megszűnéséig tart.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség, közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com