Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás – Biztosítási termékismertető 2020.05.29-től

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a K&H összkockázatú építés-szerelés biztosításra vonatkozó teljes körű, a
szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatást tartalmazó dokumentumot (K&H
összkockázatú építés-szerelés biztosítás szerződési feltételei).
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás egy all risks fedezetű vagyonbiztosítás, amely megtéríti az összes ve-
szélynem által okozott gépkárt, amelyek nincsenek kizárva.
K&H összkockázatú
építés-szerelés biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H összkockázatú
építés-szerelés biztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
magas- és mélyépítés különböző létesítmé-
nyeinek,
építés teljesítésnek,
építés felszerelésnek,
építőgépeknek,
meglévő tulajdonnak (építési munka tárgya)
károsodása előre nem látható biztosítási ese-
mény esetén, amennyiben azt nem kizárt koc-
kázat idézte elő.
Az alapbiztosítás az Ön választása szerint ki-
egészíthető az alábbi biztosítási eseményekre
nyújtott fedezetekkel:
felelősségbiztosítás (harmadik személlyel
szemben)
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
a hibás tervezést,
hibás anyagú/megmunkálású, rosszul kivi-
telezett részek cseréjének, javításának vagy
pótlásának költségét,
építőgépek, építéshelyszíni berendezések,
segédszerkezetek és egyéb eszközök gépi
és/vagy elektromos belső üzemzavarai elhá-
rításának költségeit, és a berendezés hely-
reállításának, vagy pótlásának költségeit,
olyan károkat, melyek bármely telek- vagy
épülettulajdonban az alátámasztások, meg-
támasztások gyengítése, eltávolítása miatt
keletkeztek,
a mechanikus és/vagy elektromos, illetve
bármilyen energia vagy szolgáltatási üzem-
zavar, ill. géptörés által okozott károkat.
Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító kockázatviselése kizárólag az építési és/vagy szerelési tervdokumentáció szerinti,
illetve a szerződésben megnevezett kockázatviselési helyre vonatkozik.
E-70003-01
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Mentesül a Biztosító a térítési kötelezettség alól
különösen, ha
! a károkozás hatósági engedélyhez kötött te-
vékenység engedély nélküli végzése során,
és ezzel okozati összefüggésben történt,
! a tevékenységet jogszabályban, egyéb elő-
írásban meghatározott személyi és tárgyi
feltételek hiányában végezték.
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megzetése tekintetében.
A megállapodás szerint az első díj megzetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szerződő ré-
szére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak
az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítás díja zethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással, csoportos besze-
dési megbízással, vagy postai csekken. A díjzetés gyakorisága lehet éves, féléves, negyedéves.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, lehetetlenüléssel, közös megegyezéssel, díjnemzetés-
sel, vagy évfordulóra történő felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor
felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a
Biztosító székhelyére.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselésének kezdete az az időpont, amikor az építés-szerelési tevékenység megkezdődik.
A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint az ajánlat Biztosító részére történő átadását követő nap 0.
órája. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com