Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói vagyonbiztosítás szerződési feltételei 2020.05.29-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás
érvényes: 2020. május 29-től
tartalom
ügyfél-tájékoztató .................................................................................................................................................................................................. 3
K&H vállalkozói vagyonbiztosításának szerződési feltételei .............................................................................................................................. 8
I. általános feltételek .......................................................................................................................................................................................... 8
1.1. biztosító, szerződő, biztosított .................................................................................................................................................................. 8
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte............................................................................................................................................................... 8
1.3. a kockázatviselés kezdete ........................................................................................................................................................................ 9
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ....................................................................................... 9
1.5. a biztosítási szerződés módosítása .......................................................................................................................................................... 9
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ........................................................................................................................................ 9
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai ........................................................................................................................................................ 10
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás ....................................................................................... 10
1.9. az értékkövetés szabályai ...................................................................................................................................................................... 11
1.10. önrészesedés ......................................................................................................................................................................................... 11
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei .............................................................................................................................................. 11
1.12. a Biztosító mentesülése ......................................................................................................................................................................... 14
1.13. általános kizárások ................................................................................................................................................................................. 15
1.14. egyéb rendelkezések ............................................................................................................................................................................. 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség ............................................................................................................................ 16
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés .......................................................................................................................................................... 19
II. K&H vagyon tűzkárbiztosítás különös feltételek ......................................................................................................................................... 20
2.1. biztosított ............................................................................................................................................................................................... 20
2.2. területi hatály .......................................................................................................................................................................................... 20
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre ............................................................................................................................................................. 20
2.4. biztosítási összeg meghatározása vagyoncsoportonként ....................................................................................................................... 20
2.5. biztosítási események ............................................................................................................................................................................ 21
2.6. a biztosító szolgáltatása ......................................................................................................................................................................... 22
III. kiegészítő biztosítások .................................................................................................................................................................................. 24
3.1. K&H földmozgáskár biztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................................................. 24
3.2. K&H viharkárbiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................................ 24
3.3. K&H üvegkárbiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................................ 25
3.4. K&H vízkárbiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................................... 26
3.5. K&H belföldi szállítmánybiztosítás kiegészítő feltételei ........................................................................................................................... 28
3.6. K&H telephelyi gépjármű-biztosítás kiegészítő feltételei ......................................................................................................................... 30
3.7. K&H tűz üzemszünet biztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................... 33
3.8. K&H elektromos és elektronikus gépek és berendezések biztosítása ..................................................................................................... 37
3.9. K&H betöses lopás- és rablásbiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................... 40
IV. függelék: betörésvédelmi szintek és összeghatárok .................................................................................................................................. 42
V. záradékok és függelékek .............................................................................................................................................................................. 49
5.1. általános záradékok ............................................................................................................................................................................... 49
5.2. záradékok tűzbiztosításhoz .................................................................................................................................................................... 50
5.3. záradékok viharkár biztosításhoz ........................................................................................................................................................... 51
5.4. záradékok vízkárbiztosításhoz ............................................................................................................................................................... 52
5.5. záradékok a betöréses lopás és rablásbiztosításhoz .............................................................................................................................. 52
1. számú melléklet tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról .............................................................. 54
VI. egyéb rendelkezések ..................................................................................................................................................................................... 55
2. számú melléklet adatkezelési tájékoztató (kivonat) .................................................................................................................................... 56
3
K&H vállalkozói vagyonbiztosítás
ügyfél-tájékozta
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vál-
lalkozói vagyonbiztosítást, amely az érdekeltsé-
gébe tartozó tárgyi eszközeit és készleteit védi az
alábbiakban felsorolt, de Ön által kiválasztott ve-
szélynemek ellen.
megbízhatóság:
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten.
Biztosítótársaságunk Európa egyik legerősebb
pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a tagja,
és Magyarországon biztosítási tevékenységet vé-
gez.
Társaság működési formája: zártkörű részvénytár-
saság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaság alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban.
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., tele-
fon: (+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.mnb.hu, levelezési cím: 1850 Budapest).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által tá-
mogatott, s az ország egész területén működő biz-
tosításközvetítői hálózat segítségével a K&H Bizto-
sító és ügyfeleinek kapcsolata személyes. Önnek
elég biztosítási igényével felkeresni a közelében
működő K&H Biztosító biztosításközvetítőit. Honla-
punkon (kh.hu) lehetőségében áll a székhelyéhez,
telephelyéhez legközelebb található biztosításköz-
vetítő kikeresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről és a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban
Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adós rendjéről, az
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadó-
ról és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról
és osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerző-
désre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék ér-
tékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt biz-
tosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcí-
men javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadal-
mazásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájé-
koztató” nevű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H vállalkozói vagyonbiztosítás fedezetet nyújt
a Biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
szerződésben meghatározott mindazon vagyontár-
gyakra, tárgyi eszközökre, készletekre és értékcik-
kekre, amelyek a vállalkozási tevékenységet szol-
gálják, illetve a tevékenységi folyamatban részt
vesznek.
4
mire nem terjed ki a K&H vállalkozói vagyonbiz-
tosítás?
Nem biztosítható vagyontárgyak az állatok, a lá-
bonálló növényi kultúrák, légi és vízi járművek.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H vállalkozói va-
gyonbiztosítás szerződési feltételeit, amely részlete-
sen felsorolja azokat az eseményeket (kizárásokat
és korlátozásokat), amelyekre nem terjed ki a bizto-
sítás.
nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizá-
rásra kerül, például:
- rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak ki-
tett vagyontárgyakban,
- magában az öngyulladt anyagokban,
- erjedés befülledés biológiai égés for-
májában,
- tűzkár nélküli füst-, vagy koromszennye-
ződés által keletkezett károk,
- tervszerű robbantás, hasadó anyagok rob-
banása, repülőgépek hangrobbanása mi-
att előálló károk,
- villámvédelmi rendszer hiánya miatt, il-
letve magában a villámvédelmi rendszer-
ben keletkező villámcsapás-károk, feltárt
üreg beomlása miatt, bányászattal vagy
földkitermeléssel összefüggésbe lévő
földmozgáskárok,
- vízügyi berendezésekben, nem mentett te-
rületeken, talajban keletkező árvízkárok,
- üvegházak, fóliasátrak, mélyépítési létesít-
mények, épületek külső vakolatának vihar-
kárai,
- kármegelőzésre vonatkozó szabályok el-
mulasztása miatt keletke betörés-, rab-
láskárok.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási fe-
dezet?
Alapbiztosítási káresemények: tűz, elektromos tűz,
füst, és korom, robbanás, összeroppanás, köz-
vetlen és közvetett villámcsapás, ismeretlen közle-
kedési eszköz ütközése és légijármű ütközése.
Külön díj ellenében kiterjeszthető a kockázat például
tűzoltási és helyreállítási többletköltségek, hűtött
áruban keletkezett károk, vakolatban keletkezett
károk, mezőgazdasági szárító berendezésekben
keletkezett tűzkárok, valamint a javításra átvett p-
járművekben keletkezett tűzkárok fedezetére.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
Az alapbiztosítás kiegészíthető az alábbi fedezetek-
kel:
- K&H földmozgás biztosítás: EMS skála 5. foko-
zatát elérő. meghaladó földrengés esetére, föld-
csuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen föld-
alatti építmény, továbbá üreg beomlása okozta
károk térítésére.
- K&H vízkárbiztosítás: árvíz, felhőszakadás, ve-
zetéktörés és úgynevezett technológiai vezeték-
törés okozta károk térítésére. A fedezet kiter-
jeszthető az eltört csővezeték javítási költségeire
10 fm-ig, fagyhatás miatt bekövetkező és a sze-
relvények tömítési és dugulási hibáiból eredő
károk költségeire illetve a csőtörés során elfolyt
víz költségeire.
- K&H viharkárbiztosítás: 54 km/óra szélsebessé-
get elérő és meghaladó vihar, a vihar által meg-
rongált tetőn, ajtón, ablakon a viharral egyidejű-
leg beömlő csapadék, hónyomás, jégverés és vi-
harral együttjáró vakolatkárok illetve üvegtörés
okozta károk térítésére. A fedezet kiterjeszthető
tetőbeázási károkra, baromfitartásra használt fó-
liaház, illetve gépjármű-kereskedők viharkáraira.
- K&H üvegkár-biztosítás: törés vagy repedés kö-
vetkeztében keletkezett üvegkárok térítésére.
- K&H belföldi szállítmánybiztosítás: a biztosított
szállítmány tűz, robbanás, földmozgás, földren-
gés, vihar, villámcsapás, valamint a szállítóesz-
közök idegen tárggyal vagy közeggel történő üt-
közése miatt bekövetkezett veszteségeinek és
kárainak térítésére, továbbá mindezen kockáza-
tok kiegészítése feltöréses lopás és rablás miatt
bekövetkező veszteségek és károk térítésére.
- K&H telephelyi pjármű-biztosítás: tűz, robba-
nás, villámcsapás, felhőszakadás, személyzettel
ellátott légijármű és részeinek, vagy rakományá-
nak ütközése vagy lezuhanása, fölrengés, árvíz
és vihar miatt bekövetkező károkra. A biztosítás
kiterjeszthető: üveg-, jégverés-, lopás- és rablás
kár, valamint telephelyi töréskár kockázatokkal.
- K&H z üzemszünet biztosítás: részleges vagy
teljes kénysze tevékenységi szünet fedeze-
tére. A biztosítás kiterjeszthető víz-, vihar- és be-
töréses lopás kockázatokkal.
5
- K&H betöréses lopás- és rablásbiztosítás: betö-
réses lopás, rablás, küldöttrablás térítésre. A fe-
dezet kiterjeszthető: vandalizmus okozta rongá-
lási károk térítésére.
- K&H elektromos és elektronikus gépek, berende-
zések biztosítás: elektromos, elektronikus beren-
dezések baleseti jelleggel bekövetkezett fizikai
károsodására illetve betöréses lopás, rablás
vagy lopás kárainak térítésére.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási
ajánlat aláírását követő nap nulla órájakor lép ha-
tályba. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek meg-
állapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H vállalkozói vagyonbiztosítási szerződés ha-
tározatlan és határozott időtartamra is köthető.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási
időszak egy év, a biztosítási évforduló minden év-
ben a kockázatviselés kezdete hónapjának első
napja.
A határozott tartamú szerződés biztosítási időszaká-
nak első és utolsó napját a szerződésben meg kell
jelölni.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártya elfogadó ter-
minálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), cso-
portos beszedési megbízással, banki átutalással,
vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai csek-
ken). A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy ösz-
szegben egész évre), féléves, vagy negyedéves.
A díjfizetés módja bármikor, az gyakorisága a bizto-
sítási szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díj tekintetében
a kötvényben (fedezetet igazoló dokumentumban)
és a díjesedékességi értesítőben foglalt díjesedé-
kességi határidőig halasztásban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, határozott idő lejártával, díj-
nemfizetés miatt, vagy érvfordulóra történő írásos
felmondással. Határozatlan idejű szerződés a bizto-
sítási időszak végére bármikor felmondható de a fel-
mondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosí-
tási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító szék-
helyére. Határozott tartamú szerződés nem mond-
ható fel.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosí-
tási összeg módosításának lehetősége?
Az adatközlésen alapuló értékkövetés mellett a K&H
Biztosító lehetőséget nyújt évzi és automatikus ér-
tékkövetés alkalmazására.
Évközi értékkövetés választása esetén a Szerződő
20%-os mértékig meghatározhat egy tartalék bizto-
sítási összeget a tárgyi eszközökre és készletekre.
Ez az összeg fedezetként szolgál az inflációs érték-
növekedésre, vagy az évközi beszerzésekre.
Automatikus értékkövetésnél a Biztosí a tárgyi
eszközök és készletek biztosítási összegét a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai alapján a biztosítási
évfordulót megelőzően a következő biztosítási idő-
szakra automatikusan (azaz külön jognyilatkozat té-
tele nélkül) indexálja (értékkövetés) az alábbiak sze-
rint: a módosítás mértéke megegyezik a módosítás
időpontjában ismert utolsó és az előző év azonos
időszakának árindexei adta hányados értékével.
A biztosítási összegek egységesen az építőipari és
fogyasztói árindexből képzett súlyozott átlag árindex
alkalmazásával kerülnek indexelésre.
Adatközlésen alapuló értékkövetésre a biztosítás
évfordulója előtt legkésőbb 15 nappal beküldött ki-
töltött adatlappal van lehetőség. A biztosítási köt-
vény évfordulója előtt a biztosítótársaság az esetle-
ges változások bejelentésére adatközlő lapot bocsát
az ügyfél rendelkezésére.
A fenti lehetőségeken túl a Szerződő ügyfél az év
folyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási
összeg módosítását. A biztosítási összegek változá-
sát a biztosítási díj követi.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Szerződő illetve a Biztosított a szerződés szem-
pontjából minden lényeges körülményt köteles írás-
ban közölni a Biztosítóval haladéktalanul, de legfel-
jebb 8 napon belül.
Ez vonatkozik a változásjelentésre is.
6
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bár-
mely adatában (amely adatokat a Szerződő a szer-
ződéskötés során közölt) változás történik, értesítse
biztosításközvetítőjét, aki segít elintézni a szüksé-
ges módosítások elvégzését.
Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdon, biztosítási
összeg, stb. A változásról írásban közvetlenül köz-
pontunkat is értesítheti.
milyen védelemben szesülnek rendelkezésre
bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai
a biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak ak-
kor lehet kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön
vagy törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett)
az alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában:
a feladatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő
büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság
és ügyészség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, vala-
mint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás
ügyében eljáró bíróság,
a bíróság által kirendelt szakértő, a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a hagya-
téki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa ki-
rendelt szakértő, adóhatóság, gyámhatóság, egész-
ségügyi hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gaz-
dasági Versenyhivatal, Titkosszolgálat, viszontbizto-
sító, átvevő biztosító, alapvető jogok biztosa, Nem-
zeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
kárrendezési megbízott, kiszervezett tevékenységet
végző, magyar bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűn-
üldöző szerv és külföldi Pénzügyi Információs Egy-
ség.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan ösz-
szesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás meg-alapozása és a ha-
tásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter ré-
szére személyes adatnak nem minősülő adatok át-
adása.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja a biztosításközvetítő-
jét, akinek telefonszáma a kötvényén (fedezetet iga-
zoló dokumentumon) található. A bekövetkezett kárt
bejelentheti online kárbejelentési felületünkön is a
ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes címen, ahol biz-
tosítási kötvényszámának megadásával gyorsan,
egyszerűen intézheti ügyét.
Káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi telefon-
számon, valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt legkésőbb 2 munkanapon
belül be kell jelentenie a Biztosító felé, illetve felelős-
ségbiztosítási eseményt legkésőbb 30 napon belül
kell bejelenteni.
speciális teendők káresemények bekövetkezé-
sekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzol-
tóságnak is.
Betöréses lopás vagy rabláskárt be kell jelenteni a
rendőrségnek is.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított kár-
esemény történt. A tételes mentesülési okokat
és kizárásokat a biztosítás szerződési feltételei
tartalmazzák. Mentesül a Biztosító, ha pl. a kárt a
Biztosított illetve a Szerződő vagy a vele közös
háztartásban élő hozzátartozó, avagy a Biztosí-
tott illetve a Szerződő vezető munkakört vagy
a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt
járó munkakört betöltő alkalmazottja, megbí-
zottja, tisztviselője, tagja vagy szerve szándéko-
san vagy súlyosan gondatlanul okozta.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási köte-
lezettsége alól a Szerződőt és a Biztosítottat ter-
helő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezett-
ség megszegése esetén is.
7
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szüksé-
ges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül
fizeti ki. A Biztosító a károkat a biztosítottság mérté-
kétől függően téríti meg. Amennyiben az adott va-
gyontárgyat illetően alulbiztosítottság áll fenn -
vagyis a vagyontárgy tényleges értéke nagyobb,
mint a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a kár
olyan arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll
a biztosítási összeg és a tényleges érték között. A
maradványérték a biztosítási összegből levonásra
kerül.
Attól függően, hogy az ügyfél milyen biztosítási ösz-
szeget jelöl meg, a tárgyi eszközökben esett kár té-
rítése történhet új értéken, káridőponti tényleges
(avult) értéken, vagy brutértéken. Részleges kár-
nál a javítási költség erejéig, teljes kárnál a biztosí-
tási összegig térítjük meg a kárt.
Saját készletben bekövetkezett kár esetén Biztosí-
tótársaságunk a nagykereskedelmi árut beszerzési
áron, a kiskereskedelmi árut vagy készletet a forgal-
mazási költséggel növelt beszerzési áron, vendég-
tóipari nyersanyag esetében a káridőponti beszer-
zési áron, felvásárolt termékek esetében pedig a fel-
vásárlási áron téríti meg.
Ha idegen készletben következik be a kár és az ja-
vítással helyreállítható, akkor a javítási költség, ha
teljes kár következik be, akkor a káridőponti valósá-
gos érték kerül térítésre.
A szerződésben rögzített önrészesedés mértékét el
nem érő károkat a Biztosított maga viseli, az önré-
szesedés mértékét meghaladó károk esetében az
önrész feletti kárösszeg kerül kifizetésre.
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát be-
jelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben,
- személyesen a zponti Ügyfélszolgálat ügyinté-
zőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése ese-
tén az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékeny-
ségén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy (fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., tele-
fon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.mnb.hu, levelezési cím: 1850 Budapest) fo-
gyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.
A biztosítási jogviszony létrejöttével és teljesítésével
kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a
fogyasztó álláspontját alátámasztó bizonyítékaival a
Pénzügyi Békéltető Testület (székhely: 1054 Buda-
pest, Szabadság tér 9., telefon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.penzugyibekeltetotestulet.hu, levelezési cím:
1525 Budapest Pf.:172) eljárását kezdeményezheti,
vagy bírósághoz fordulhat.
Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társa-
ság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szer-
vezetek, társasházak stb. igényüket bírósági úton
érvényesíthetik.
Figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési
feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan tanulmá-
nyozza át. Jogvita esetén a szerződési feltételekben
foglaltak az irányadók.
központi iroda:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
tel: (+36 1) 328 9000
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu