Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói biztosításának szerződési feltételei 2020.01.01-től

K&H vállalkozói biztosítás
szerződési feltételei
érvényes: 2020. január 1-től
tartalom
K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató ................................................................................................................. 3
a K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói biztosításának szerződési feltételei ..................................................................... 8
1. általános feltételek ............................................................................................................................................... 8
1.1. Szerződő, Biztosított ........................................................................................................................................... 8
1.2. a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj halasztott fizetésében, a további díjrészletek fizetése és a
minimálisan fizetendő díj ..................................................................................................................................... 8
1.3. a szerződés időbeli és területi hatálya ................................................................................................................ 9
1.4. a szerződés megszűnése .................................................................................................................................... 9
1.5. biztosítási események, a biztosítási összeg, az önrészesedés ........................................................................ 10
1.6. nem biztosítható tevékenységek ....................................................................................................................... 10
1.7. általános kizárások ............................................................................................................................................ 10
1.8. a Biztosító mentesülése .................................................................................................................................... 10
1.9. kárbejelentés és kárrendezési eljárás ............................................................................................................... 11
1.10. a kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség ..................................................................................................... 12
1.11. változásbejelentési kötelezettség ...................................................................................................................... 12
1.12. a kiegészítő biztosításokra vonatkozó közös szabályok ................................................................................... 13
1.13. egyéb rendelkezések ........................................................................................................................................ 13
2. vagyonbiztosítás feltételei ................................................................................................................................. 17
2.1. biztosítható vagyoncsoportok ............................................................................................................................ 17
2.2. biztosítási összeg, értékkövetés (indexálás) ..................................................................................................... 17
2.3. biztosítási események, kizárások és korlátozások ............................................................................................ 18
2.4. a Biztosító szolgáltatása (kártérítés) az alap- és kiegészítő vagyonbiztosításoknál, korlátozások, kizárások .. 27
3. a kiegészítő felelősségbiztosítások feltételei ..................................................................................................... 30
3.1. a kiegészítő általános és épülethasználói felelősségbiztosítás feltételei .......................................................... 32
3.2. a kiegészítő munkáltatói felelősségbiztosítás feltételei ..................................................................................... 33
3.3. kiegészítő bérlői felelősségbiztosítás ................................................................................................................ 33
3.4. kiegészítő termékfelelősség-biztosítás .............................................................................................................. 34
3.5. kiegészítő szolgáltatói felelősségbiztosítás ....................................................................................................... 34
3.6. kiegészítő bérbeadói felelősségbiztosítás ......................................................................................................... 36
3.7. kiegészítő környezetszennyezési felelősségbiztosítás ..................................................................................... 36
védelmi előírások betöréses lopás biztosításhoz ......................................................................................................... 37
tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról .............................................................. 40
adatkezelési tájékoztató (kivonat) ................................................................................................................................ 42
3
K&H vállalkozói biztosítás
ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállal-
kozói biztosítást, amely az érdekeltségébe tartozó tár-
gyi eszközeit és készleteit védi az alábbiakban felso-
rolt, de részben Ön által kiválasztott veszélynemek el-
len, valamint segítséget nyújt az Ön, mint biztosított
személy által okozott felelősségi károk esetén.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa egyik ve-
zető nzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a tagja,
és Magyarországon biztosítási tevékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím: H-1534 Bu-
dapest BKKP Pf. 777, telefon: (06 1) 489 9100,
fax: (06 1) 489 9102).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által támo-
gatott, s az ország egész területén működő biztosítás-
közvetítői lózat segítségével a K&H Biztosító (továb-
biakban: Biztosító) és ügyfeleinek kapcsolata szemé-
lyes.
Önnek elég biztosítási igényével felkeresni a zelé-
ben működő K&H Biztosító biztosításközvetítőjét. Hon-
lapunkon (kh.hu) lehetőségében áll a székhelyéhez
legközelebb található biztosításközvetítő kikeresése
is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII. tör-
vény a biztosítási tevékenységről és az 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről.
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és oszta-
lékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék érté-
kesítése folyamán az Ön számára nem nyújt biztosí-
tási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során köz-
reműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen ja-
vadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők javadalma-
zásának részleteit a „Biztosításközvetítői tájékoztató”
nevű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H vállalkozói biztosítás fedezetet nyújt a biztosí-
tott személyek érdekeltségébe tartozó, a szerződés-
ben meghatározott mindazon vagyontárgyakra, tárgyi
eszközökre (épületekre, építményekre, műszaki be-
rendezésekre, pekre, egyéb berendezésekre, befe-
jezetlen beruházásokra, stb.) készletekre és kész-
pénzre, amelyek a vállalkozási tevékenységet szolgál-
ják, illetve a tevékenységi folyamatban részt vesznek.
A vagyonbiztosítási alapfedezeteken túlmenően a kü-
lönböző kiegészítő kockázatokat Ön határozza meg,
így a biztosítási szerződés garantáltan a vállalkozása
által kívánt fedezeteket tartalmazza.
mire nem terjed ki a K&H vállalkozói biztosítás?
Nem biztosítható vagyontárgyak az állatok, a lá-
bonálló növényi kultúrák és a gépjármű-felelős-
ségbiztosítási kötési kötelezettség alá tartozó jár-
művek, valamint az értékpapír, értékcikk. Kérjük, fi-
gyelmesen olvassa el a K&H vállalkozói biztosítás
szerződési feltételeit, amelyek részletezik azokat
az eseményeket (kizárásokat és korlátozásokat),
amelyekre nem terjed ki a biztosítás.
Nem minősül biztosítási eseménynek, tehát kizá-
rásra kerül például:
- a nukleáris eseményekkel és radioaktív
szennyezéssel összefüggésben keletkezett
károk,
- környezetszennyezéssel összefüggésben
keletkezett károk,
- a polgárháborúval, katonai gyakorlattal, ter-
rorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással,
zavargással, tüntetéssel, sztrájkkal, tömeg-
megmozdulással, háborúval és harci cselek-
ményekkel összefüggésben keletkezett
károk,
- hatósági rendelkezésekkel összefüggésben
keletkezett károk,
1-10800-19
4
- a bírság, a kötbér, a sedelmi kamat vagy
egyéb büntető jellegű költségek,
- a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés
alapján térülő károk,
- tűzkárok esetében a rendeltetésszerűen tűz-
nek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban, el-
használódás folytán,
- magukban az öngyulladt anyagokban, ki-
véve az abból átterjedő tűzkárt,
- kizárólag erjedés, befülledés, biológiai égés,
korrózió, vegyi folyamat,
- elektromos gépekben, berendezésekben ter-
mészetes elhasználódás, vagy az előírt véd-
elem hiánya vagy kiiktatása következtében,
- az elektromos áram hatására tűzkár nélkül
történő sérülés vagy megsemmisülés miatt
keletkezett károk,
- bármely anyag feldolgozása közben rendel-
tetésszerűen használt energia hőhatására a
feldolgozás alatt lévő anyagban égés, pörkö-
lés, elszíneződés, vagy alakváltozás miatt
keletkezett károk,
- tervszerű robbantás, hasadó anyagok robba-
nása, repülőgépek hangrobbanása miatt elő-
álló robbanáskárok,
- az előírt villámvédelmi rendszer hiánya miatt
keletkezett károk,
- ismeretlen közlekedési eszköz ütközése és
légijármű ütközése során a felelősségbizto-
sítással rendelkező, illetőleg arra kötelezett
azonosítható járművek által okozott károk.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási fede-
zet?
Alapbiztosítási káresemények: z, elektromos z,
robbanás, összeroppanás, közvetlen és közvetett vil-
lámcsapás, ismeretlen közlekedési eszköz ütközése
és légijármű ütközése, füst, és korom, földrengés,
földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg be-
omlása, 54 km/óra szélsebességet elérő és megha-
ladó vihar, jégeső, hónyomás, árvíz, felhőszakadás,
vezetéktörés, technológiai csővezetéktörés és az au-
tomata zoltó berendezés (sprinkler) törés okozta
károk. Az üvegtörés károk esetében az alapfedezet a
biztosított épület szerkezetileg beépített és a nyílászá-
rók üvegezésére valamint az ezeken lévő betörésvédő
fóliára terjed ki.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
Az Ön választása alapján, külön díj ellenében kiegé-
szíthető a fedezet:
- betöréses lopás- és rablás kiegészítő biztosítás-
sal, amely betöréses lopás, rablás során kelet-
kezett károkat, valamint legfeljebb 200 000 fo-
rintig a rongálással okozott károkat téríti meg,
- üzemszünet kiegészítő biztosítással, amely a
vállalkozás kényszerű tűz-, földmozgás-, vihar-,
jégeső és hónyomás vagy vízkárok miatt bekö-
vetkezett szünetelése esetén nyújt térítést,
- szállítmánybiztosítással, amely tűz-, földmoz-
gás-, viharkárok és közlekedési baleset miatt
bekövetke szállítmány-károkra nyújt fedeze-
tet,
- irodai és kereskedelmi elektronikus berendezé-
sek, eszközök kiegészítő biztosításával, amely
az alapbiztosítás keretében is biztosított irodai
és kereskedelmi elektronikus berendezésekben
és eszközökben vidzárlat és a kezelési hibák
esetén is fedezetet nyújt,
- vakolat károk biztosításával,
- tetőbeázási károk biztosításával,
- vandalizmus károk biztosításával,
- különleges üvegek üvegtörés biztosításával,
- általános és épülethasználói felelősségbiztosí-
tással, a szerződésen kívüli harmadik személy-
nek okozott károk megtérítése alól mentesít,
- gyógyszertári felelősségbiztosítási záradékkal,
amely a gyógyszertári munkavégzés közben a
foglalkozási szabályok megsértésével/megsze-
gésével, szerződésen belül okozott személyi sé-
rüléses károkra nyújt fedezetet,
- tanuló baleseti és felelősségbiztosítási záradék-
kal, amely a szakképzésben részt vetanulót
a munkavégzés során, idegen harmadik sze-
mélynek vagy az ott dolgozóknak vagy az okta-
tóknak okozott károk alól mentesíti, illetve azon
káreseményekre nyújt fedezetet, amelyeket
üzemi baleset folytán a tanuló elszenved,
- munkáltatói felelősségbiztosítással, amely a
munkáltatói minőségben a magyar polgári jog
szabályai szerint kártérítési kötelezettség alól
mentesít,
- bérlői felelősségbiztosítással, amely tűz, robba-
nás, összeroppanás, vezetékből kiömlő víz vagy
gőz által, a bérleményben okozott dologi káro-
kért a bérlőt terhelő kártérítési kötelezettség
alapján nyújt fedezetet,
- termékfelelősség-biztosítással, amely azokra a
személyi sérüléses vagy dologi károkra nyújt fe-
dezetet, amelyekért a Biztosított, mint a termék
gyártója, importálója, forgalmazója kártérítési
kötelezettséggel tartozik,
- bérbeadói felelősségbiztosítással, amely érvé-
nyes bérleti szerződés alapján a bérbe adott
épületben, az épület helyiségeit használó bérlő
vagyontárgyaiban tűz, robbanás, csőtörés kár-
esemény által okozott rbeadót terhelő fe-
lelősségi károkat téríti meg,
5
- környezetszennyezési felelősségbiztosítással,
amely előreláthatatlan, hirtelen, véletlen, várat-
lan, balesetszerű, normális üzemi folyamattól el-
térő eseménnyel történő környezetszennyezé-
ses (pl.: talaj, levegő, víz, élővilág) károkra nyújt
fedezetet,
- szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely
azokra a szolgáltatás teljesítése során okozott
dologi (tárgyrongálási) károkra nyújt fedezetet,
amelyekért a Biztosított szerződéses partneré-
vel, illetve annak képviselőjével szemben a ma-
gyar polgári jog szabályai szerint kártérítési kö-
telezettséggel tartozik,
- szálloda üzemeltetői, szállásadói felelősségbiz-
tosítási záradékkal, amely a szálloda üzemelte-
tése, szállásadói tevékenység során az üze-
meltetéssel, szállásadással összefüggésben a
vendégnek okozott dologi károkra terjed ki,
- gépjárműjavítók felelősségbiztosítási záradéká-
val, a Biztosított tevékenységi körébe eső csele-
kedetekre, mulasztásra visszavezethető olyan
károkra nyújt fedezetet, amelyek a javítás során,
telephelyen belüli mozgatás alkalmával, vala-
mint telephelyen kívül, kipróbálásból eredően a
kipróbált gépjárműben keletkeztek,
- gépjármű-eredetiségvizsgálatot végzők felelős-
ségbiztosítási záradékával, amely a gépjármű
eredetiségére vonatkozó vizsgálat eredményét
tanúsító téves szakvélemény kiállításával oko-
zott károk alól mentesít,
- szolgáltatás tárgyában okozott károk biztosítása
záradékkal, amely azon vagyontárgyakban be-
következett közvetlen dologi károkra terjed ki,
amelyek a szolgáltatás tárgyát képezik, illetve
amelyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás
irányul.
A kiegészítő felelősségbiztosítások megkötésének fel-
tétele az alap vagyonbiztosítás, valamint az általános
és épülethasználói kiegészítő felelősségbiztosítás
egyidejű megkötése.
A maximális biztosítási összegeket, valamint a társa-
ságunk által téríthető maximális kártérítési összegeket
a szerződési feltételek tartalmazzák.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási aján-
lat/ kötvény aláírását követő nap nulla órájakor lép ha-
tályba. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek megál-
lapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra köt-
hető. A biztosítási időszak egy év, a biztosítási évfor-
duló minden évben a kockázatviselés kezdete hónap-
jának első napja.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó termi-
nálon, online díjfizetéssel (bankkártyával), csoportos
beszedési megbízással, banki átutalással, vagy kész-
pénz-átutalási megbízáson (postai csekken). A díjfize-
tés gyakorisága lehet éves (egy összegben egész
évre), féléves, negyedéves és havi.
A díjfizetés módja bármikor, a gyakorisága a biztosítási
szerződés évfordulójakor módosítható. A biztosítási
ajánlat/kötvény aláírásával a felek az első díj tekintet-
ében a kötvényben és a díjesedékességi értesítőben
foglalt díjesedékességi határidőig halasztásban álla-
podhatnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, díjnemfizetés miatt vagy évfor-
dulóra írásban történő felmondással. Határozatlan
idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor
felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább
30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie
a Biztosító székhelyére.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosítási
összeg módosításának lehetősége?
Az újérték biztosítás fenntartása érdekében a Biztosító
a tárgyi eszközök és készletek vagyonbiztosítási ösz-
szegeit a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a
biztosítási évfordulót megelőzően a következő biztosí-
tási időszakra automatikusan (azaz külön jognyilatko-
zat tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az alábbiak
szerint:
A módosított (új biztosítási időszakra érvényes) bizto-
sítási összeg az előévi biztosítási összeg és a KSH-
index szorzata. A biztosítási összeg indexálásának
alapja a KSH által az indexálás alkalmazását megelő-
zően utoljára zzétett, 12 hónapos tartamra vonat-
kozó számított árindex. Az indexáláshoz alkalmazott
árindex az építőipari és a fogyasztói árindexből képzett
súlyozott átlag árindex. A fenti lehetőségeken túl a
szerződő ügyfél az év folyamán bármikor kezdemé-
nyezheti a biztosítási összegek módosítását. A bizto-
sítási összegek változását a biztosítási díj követi.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Szerződő illetve a Biztosított a szerződés szempont-
jából minden lényeges körülményt köteles írásban kö-
6
zölni a Biztosítóval haladéktalanul, de legfeljebb 8 na-
pon belül. Ez vonatkozik a változásjelentésre is. Abban
az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely adatá-
ban (amely adatokat a Szerződő a szerződéskötés so-
rán közölt) változás történik, értesítse biztosításközve-
títőjét, aki segít elintézni a szükséges módosítások el-
végzését. Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdon, te-
vékenység, biztosítási összeg, stb. A változásról írás-
ban közvetlenül központunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre bo-
csátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor le-
het kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett) az
alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában: a fel-
adatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő bün-
tetőeljárás keretében eljáró nyomo hatóság és
ügszség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a
csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében el-
járó bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a vég-
rehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a
hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa
kirendelt szakértő, adóhatóság, gyámhatóság, egész-
ségügyi hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazda-
sági Versenyhivatal, Titkosszolgálat, viszontbiztosító,
átvevő biztosító, alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatóság, kárrende-
zési megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, ma-
gyar bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűnüldöző szerv
és külföldi Pénzügyi Információs Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan össze-
sített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfe-
lek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
valamint a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgá-
latok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium ré-
szére személyes adatnak nem minősülő adatok át-
adása.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a kötvényen (fedezetet igazoló
dokumentumon) található meg.
A bekövetkezett kárt bejelentheti online kárbejelentési
felületünkön is a https://ugyfelportal.kh.hu/karbeje-
lentes/ címen, ahol biztosítási kötvényszámának meg-
adásával gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
Káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi tele-
fonszámon, valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt legkésőbb 2 munkanapon belül
be kell jelentenie a Biztosító felé, illetve felelősségbiz-
tosítási eseményt legkésőbb 30 napon belül kell beje-
lenteni.
speciális teendők adott káresemények bekövetke-
zésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűzoltó-
ságnak is. Betöréses lopás- vagy rablás esetén a kár-
eseményt be kell jelenteni a rendőrségnek is. A Bizto-
sított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhí-
teni, különösen: köteles az épület alkotó részei és tar-
tozékai folyamatos karbantartásáról, a biztonságtech-
nikai berendezések üzemképes állapotban tartásáról
gondoskodni, valamint az érvényes hatósági és építé-
szeti előírásokat betartani.
Káresemény észlelése esetén meg kell tenni minden
olyan szükséges intézkedést, amellyel meg lehet aka-
dályozni a további károk keletkezését. A károk meg-
előzésére és elhárítására a jó gazda gondosságán túl
a hatályos jogszabályok, óvórendszabályok, hatósági
határozatok, szabványok az irányadók.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított kárese-
mény történt. A tételes mentesülési okokat és a ki-
zárásokat a biztosítás szerződési feltételei tartal-
mazzák. Mentesül továbbá a Biztosító, ha pl. a kárt
a Biztosított vagy a vele közös háztartásban élő
hozzátartozó, avagy a Biztosított vezető munka-
kört vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével
együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja,
megbízottja, tisztviselője, tagja vagy szerve szán-
dékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Men-
tesül továbbá a Biztosító szolgáltatási kötelezett-
sége alól a Szerződőt és a Biztosítottat terhelő kár-
megelőzési és kárenyhítési kötelezettség megsze-
gése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szüksé-
ges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül
fizeti ki.
Az aránylagos kártérítés mértékét a Biztosító vagyon-
csoportonként külön-külön állapítja meg. Nem alkal-
maz aránylagos kártérítést a Biztosító akkor, ha a va-
gyoncsoport kár időpontjában fennálló teljes értéke és
a biztosítási összeg közötti eltérés nem haladja meg a
10%-ot. Az értékesíthető, illetve hasznosítható marad-
ványérték a biztosítási összegből levonásra kerül. Attól
függően, hogy a Szerződő milyen értéken határozta
7
meg a biztosítási összeget, a vagyontárgyakban bekö-
vetkezett teljes kár térítése (legfeljebb a biztosítási
összeg erejéig) új érték biztosítás esetében új értéken,
valóságos érték biztosítás esetén káridőponti tényle-
ges (avult) értéken történik. Részleges kárnál új érték
biztosítás esetén a javítási (helyreállítási) költség ere-
jéig térítjük meg a kárt, valóságos érték biztosítás ese-
tén az értékemelkedés a helyreállítási költségből levo-
násra kerül (kivéve, ha a kár összege nem éri el a va-
gyontárgy értékének 25%-át!). A saját készletek kára
esetén a térítés előállítási vagy beszerzési áron törté-
nik. Idegen vagyontárgyakban bekövetkezett károk a
káridőponti valóságos értéken kerülnek térítésre.
A biztosítási események folytán ténylegesen felmerült
és igazolható költségeket mentés, oltás, romeltakarí-
tás) legfeljebb 200 000 forint erejéig, de legfeljebb a
biztosítási összeg 5%-ig térítjük meg.
Abban az esetben, ha a biztosított vagyoncsoportok
összesített biztosítási összege nem haladja meg a
100 000 000 forintot, a biztosított káreseményenként a
bekövetkezett kár 10%-át, de legalább 10 000 forintot
és legfeljebb 200 000 forintot maga viseli (önrészese-
dés). Abban az esetben, ha a biztosított vagyoncso-
portok összesített biztosítási összege meghaladja a
100 000 000 forintot, a biztosított káreseményenként a
bekövetkezett kár 10%-át, de legalább 10 000 forintot
és legfeljebb 500 000 forintot maga viseli.
A biztosított káreseményenként a bekövetkezett üveg-
törés kár 10%-át maga viseli. Kiegészítő üzemszünet
biztosítás esetén az alapbiztosítási eseménytől számí-
tott első 4 napra jutó üzemszüneti veszteségeket a Biz-
tosított maga viseli, azt önrészesedésként a kárkifize-
tésből a Biztosító levonja. Kiegészítő szállítmány biz-
tosítás esetén a biztosított káreseményenként
a bekövetkezett kár 10%-át, de legalább 10 000 forin-
tot és legfeljebb 50 000 forintot önrészesedésként
maga viseli.
Felelősségbiztosítási kár megtérítése a károsultat illeti.
Felelősségbiztosítás alapján kártérítésből a Biztosító
nem von önrészesedést kivéve, ha a kiegészítő felté-
telekben az önrészesedés alkalmazása előírásra ke-
rül. Ha a Szerződő által, a biztosítási díj számításának
alapjául közölt adat (pl.: bérköltség, forgalom, bérleti
díj) értéke kevesebb, mint a tényleges érték, a Bizto-
sító alkalmazhatja az alulbiztosítás jogkövetkezmé-
nyét. Ilyen esetben a Biztosító a kárt csak olyan arány-
ban téríti meg, ahogy a biztosítási díj számításának
alapjául közölt adat értéke, a kár időpontjában fennálló
értékéhez aránylik (aránylagos kártérítés).
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát beje-
lentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben, vagy
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat ügyin-
tézőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén
az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
(fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál (1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 39.) fogyasztóvédelmi eljárást kez-
deményezhet.
A biztosítási jogviszony létrejöttével és teljesítésével
kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén a fo-
gyasztó álláspontját alátámasz bizonyítékaival a
Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina
krt. 39., levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf.:172)
eljárását kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.
Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság,
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek,
társasházak stb. igényüket bírósági úton érvényesíthe-
tik.
figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési
feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan tanulmá-
nyozza át. Jogvita esetén a szerződési feltételekben
foglaltak az irányadók.
központi iroda
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (+36 1) 328 9000
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
8
a K&H Biztosító Zrt.
K&H vállalkozói biztosításának szerződési feltételei
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a kockázatviselés kezdetét követően
bekövetkező biztosítási esemény esetén a jelen szerződési feltételekben részletezettek szerint megtéríti a Biztosított azon kárait, amelyekre
a biztosítási kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) és a jelen szerződési feltételek alapján kockázatviselése kiterjed.
A biztosítási szerződés részét képezi a kötvény (fedezetet igazoló dokumentum), a jelen szerződési feltételek, továbbá a felek egymáshoz
intézett írásbelinek minősülő jognyilatkozatai. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók. A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
1. általános feltételek
Jelen általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek a K&H vállalkozói biztosítási szerződés egészére alkalmazandók.
Amennyiben azonban az egyéb (2. és 3.) fejezetekben leírt feltételek eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározottak az
érvényesek.
1.1. Szerződő, Biztosított
1.1.1. a jelen feltételek szerint Biztosított a szerződésben (kötvényben, fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint megnevezett
olyan természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke fűződik (a továbbiakban: Biztosított).
1.1.2. a szerződő a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) megnevezett biztosított, aki valamely vagyoni vagy személyhez
fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt személy javára köti
meg (a továbbiakban: Szerződő). A díjfizetési kötelezettség a Szerződőt terheli, a Biztosító a jognyilatkozatokat a szerződőhöz
intézi.
1.1.3. ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig a szerződő fél a
hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat köteles tájékoztatni. Ha a szerző-
dést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződésbe beléphet; a belépéshez a
biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összes-
sége a Biztosítottra száll át.
Ha a biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a biztosított a szerződő féllel egyetemle-
gesen felelős. A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit ideértve a biztosítási
díjat is megtéríteni.
1.1.4. a Szerződő, Biztosított az ajánlat / kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) átadásával egyidőben köteles a biztosítás elvállalása
szempontjából minden olyan lényeges körülményt a Biztosító tudomására hozni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett (közlési
kötelezettség). A közlési kötelezettség feltétlenül fennáll minden olyan körülményre vagy adatra, amelyre a Biztosító az ajánlaton
/ kötvényen vagy mellékleteiben, valamint bármilyen más írásos formában kérdést tett fel. A biztosító írásban közölt kérdéseire
adott, a valóságnak megfelelő válaszaival a szerződő illetve a biztosított közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések meg-
válaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését. A Szerződő, Biztosított köteles emellett
változásjelentési kötelezettségének is eleget tenni az 1.11. pontban részletezettek szerint.
1.2. a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj halasztott fizetésében, a további díjrészletek fizetése és a minimálisan
fizetendő díj
1.2.1. a biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fedezetet igazoló dokumentu-
mot állít ki.
1.2.2. a szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, feltéve,
hogy az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és díjszabásának
megfelelően tette a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés az ajánlat szerinti tartalommal az ajánlatnak a Biztosító részére
történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre.
1.2.3. ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot kiállítani.
1.2.4. ha a fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő 15 napon belül nem kifogásolja, akkor
a szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkal-
mazható, ha a Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a fedezetigazolás átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad,
a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
1.2.5. mind a Biztosító, mind a Szerződő lehet ajánlattevő, aki az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig kötve van.
1.2.6. azonnali kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) kiállítása esetén a biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön
létre oly módon, hogy a Biztosító képviselője kötvényt állít ki.