Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás szerződési feltételei 2018.05.25-től

K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás
érvényes 2018. május 25-től
Tartalom
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás ügyfél-tájékoztató ..........................................................3
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosításának szerződési feltételei ...............................................7
1. általános feltételek ......................................................................................................................... 7
1.1. Biztosító, Szerződő, Biztosított ..................................................................................................... 7
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte ................................................................................................... 7
1.3. a kockázatviselés kezdete ............................................................................................................ 8
1.4. a biztosítási szerződés tartama ..................................................................................................... 8
1.5. a biztosítási szerződés módosítása .............................................................................................. 8
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ............................................................................ 8
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai .............................................................................................. 9
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás ......................... 10
1.9. önrészesedés .............................................................................................................................. 10
1.10. a szerződő felek speciális kötelezettségei .................................................................................. 10
1.11. a Biztosító mentesülése .............................................................................................................. 14
1.12. általános kizárások ...................................................................................................................... 14
1.13. egyéb rendelkezések .................................................................................................................. 15
1.14. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség ............................................................... 16
1.15. panaszbejelentés, panaszkezelés .............................................................................................. 19
I. K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás különös feltételei (dologi károk)........................ 21
I.1. Biztosított ..................................................................................................................................... 21
I.2. területi hatály ............................................................................................................................... 21
I.3. biztosítható vagyontárgyak köre ................................................................................................. 21
I.4. a kockázatviselés kezdete, biztosítás időtartama ....................................................................... 22
I.5. Biztosítási esemény .................................................................................................................... 22
I.6. kizárások, korlátozások ............................................................................................................... 22
I.7. biztosítási összeg ........................................................................................................................ 23
I.8. önrészesedés .............................................................................................................................. 23
I.9. a Biztosító szolgáltatása ............................................................................................................. 23
II. kiegészítő felelősségbiztosítás feltételei ..................................................................................... 24
II.1. harmadik személyekkel szembeni felelősség (általános polgári jogi felelősség) ....................... 24
II.2. területi és időbeli hatály ............................................................................................................... 24
II.3. a biztosítás megszűnése ............................................................................................................. 24
II.4. a biztosítás díja ........................................................................................................................... 24
II.5. biztosítási összeg ........................................................................................................................ 24
II.6. önrészesedés .............................................................................................................................. 25
II.7. biztosítási események ................................................................................................................. 25
II.8. a Biztosító szolgáltatása ............................................................................................................. 26
II.9. a kárrendezési eljárás különös szabályai.................................................................................... 27
II.10. a Biztosító megtérítési igénye (visszkereset) .............................................................................. 28
III. záradékok és függelékek ............................................................................................................ 29
3
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás ügyfél-tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H
összkockázatú építés-szerelés biztosítást, amely
védelmet nyújt a beruházásokat, építkezéseket
fenyegető veszélyek jelentős hányadára.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult
meg Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa
egyik vezető pénzügyi csoportjának, a KBC cso-
portnak a tagja, és Magyarországon biztosítási te-
vékenységet végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím:
H-1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: (06 1)
489 9100, fax: (06 1) 489 9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII.
törvény a biztosítási tevékenységről és a 2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosí-
tási szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-
adóról és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági
adóról és osztalékadóról vonatkozik a biztosítási
szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék
értékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése so-
rán közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a
jogcímen javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők java-
dalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” nevű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
a magas- és mélyépítés különböző létesítmé-
nyeire, mint például (de nem kizárólag):
- lakóházakra, lakóparkokra, közösségi lakóhá-
zakra, üzletházakra, bevásárlóközpontokra,
kórházakra, rendelőintézetekre, iskolákra,
óvodákra, színházakra, koncerttermekre, par-
kokra, közterületekre, ipari parkokra, ipari épü-
letekre, közművek építésére, járdákra, kerék-
párutakra, utakra, stb.,
építési teljesítésre
Az építési vállalkozónak és alvállalkozóinak ösz-
szes szerződés szerinti teljesítésére, beleértve
- az építési terület előkészítő munkálatait, mint
a földkiemelést és a tereprendezést,
- segédépítmények építését, (ideiglenes elte-
relő csatornák és védőgátak építését, stb.),
- valamennyi az építési helyszínen tárolt és a ki-
vitelezéshez szükséges anyagot.
Gépek, berendezések és acélszerkezetek szere-
lése a K&H összkockázatú építés-szerelés bizto-
sítás keretében együtt biztosítható, amennyiben
az építési munkák képezik a túlnyomó részt,
vagyis amikor a szerelés tárgyának értéke szere-
lési költségekkel együtt kisebb az egész biztosí-
tási összeg felénél.
építés helyszíni berendezésekre
Ide tartoznak az építési konténerek, raktárak, épí-
tési segédszerkezetek, beton- és aszfaltkeverő
berendezések, állványzatok, zsaluzatok, elektro-
mos- és vízellátó berendezések, stb.
építőgépekre
Ide tartoznak a földmunkagépek, emelő- és rako-
dógépek, daruk és építési területen közlekedő
közlekedési eszközök (közúti közlekedésre nem
engedélyezettek).
káreseményekkel kapcsolatos többletköltsé-
gekre
Ide tartoznak a kártérítés-köteles károkkal kap-
csolatos helyreállítás, romeltakarítási munkálatok
többletköltségei.
meglévő épületekre, amelyeken, vagy amelyek
mellett dolgoznak
Olyan építmények tartoznak ide, amelyek a Bizto-
sított megőrzése vagy felügyelete atartoznak,
vagy amelyek az építési terület környezetében
E-20500
-03
4
helyezkednek el. (Idegen tulajdon, amely nem ké-
pezi a munka tárgyát, felelősségbiztosítás kereté-
ben biztosítható.)
mire nem terjed ki a K&H összkockázatú épí-
tés-szerelés biztosítás?
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosí-
tása nemzetközi gyakorlattal összhangban
tartalmaz kizárásokat. Kérjük, figyelmesen ol-
vassa el a K&H összkockázatú építés-szerelés
biztosítás szerződési feltételeit, amely részle-
tesen felsorolja azokat az eseményeket (kizá-
rásokat és korlátozásokat), amelyekre nem
terjed ki a biztosítás.
Kizártak például azon károk, amelyek a követ-
kező okok miatt keletkeztek:
- katonai intézkedések, háború vagy hábo-
rús események, sztrájk, felkelés, belza-
vargások, munkabeszüntetés, hatósági el-
kobzás, terrorizmus (a sztrájk és felkelés
kockázata külön megállapodás szerint biz-
tosítható);
- kockázatviselés kezdete előtt végzett épí-
tési, bontási munkákból eredő minden-
nemű közvetlen vagy következményi kár
a Biztosított szándékos vagy súlyosan gon-
datlan magatartása;
- nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy
radioaktív szennyeződés által okozott ká-
rokra;
- szerződésszegésből és hiányos teljesítés-
ből fakadó kártérítési igények és egyéb va-
gyoni károk;
- építőgépek belső műszaki hibái;
- hibás tervezésből eredő károk.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási
fedezet?
vagyonbiztosítás (dologi károk fedezete)
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás
széleskörű biztosítási védelmet nyújt.
A Biztosító megtérít minden olyan kárt, amely a
biztosítás ideje alatt a biztosított vagyontárgyak-
ban balesetszerűen, hirtelen lép fel és előre nem
várhatóan következik be, amennyiben az nem
esik a feltételben felsorolt kizárások közé. Pél-
dául:
- tűz, robbanás, villámcsapás;
- árvíz, áradás, vihar, felhőszakadás, jégeső,
eső, hó;
- földrengés, talajbeomlás, földcsuszamlás, kő-
omlás;
- lezuhanó légi járművek, oltóvíz és egyéb oltási
műveletek okozta károk;
- betöréses lopás;
- hibás munkavégzés, amennyiben az ügyetlen-
ség, hanyagság, rosszindulat vagy emberi ku-
darc eredménye;
- egyéb, a szabályzatban, illetve záradékokban
ki nem zárt kockázatok.
felelősségbiztosítás (felelősségi károk fede-
zete)
Az építkezés során a harmadik személynek oko-
zott személyi sérüléses és dologi károk a felelős-
ségbiztosítás alapján térülnek. Kizárt a Biztosított
alkalmazottainak és dolgozóinak testi sérüléséből
vagy betegségéből származó kártérítési igénye.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási
ajánlat Biztosító részére történő átadását követő
nap nulla órájakor lép életbe. Ettől eltérő későbbi
időpontban a felek megállapodhatnak.
A biztosító társaság számára a Ptk. 15 napot nyújt
az ajánlat elbírálására. Ha azt addig nem utasítja
el a K&H Biztosító Zrt., akkor a kockázatviselés
kezdete az alábbiak szerint alakulhat:
A biztosítási védelem az építési munkák megkez-
désével, illetve a biztosított tárgyaknak az építési
helyszínen történő lerakásával kezdődik és a kész
építmény átvételével, illetve használatba vételé-
vel, üzembe helyezésével végződik.
Az építőgépeknél és építéshelyszíni berendezé-
seknél a kockázatvállalás azok építési helyszínen
történő lerakásával kezdődik, és azok elszállítá-
sával befejeződik.
A biztosítási szerződés határozott időtartamra
vagy keret megállapodás alapján határozatlan
tartamra köthető. Abban az esetben, ha keret
megállapodás alapján áll kockázatban a Biztosító,
akkor határozatlan tartamú szerződés is köthető.
A biztosítás a szavatossági időszakra is kiterjeszt-
hető.
Az építési szerződés igen gyakran előirányoz az
építkezés átvétele után szavatossági időszakot. A
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás
keretében erre az időszakra szavatossági fedezet
nyújtható.
A lehetőségek a következők:
a. szavatossági munkák fedezete
A Biztosító felelőssége a szavatossági időszak
alatt olyan veszteségekre és károkra korláto-
zódik, amelyeket a Biztosított szerződéses kö-
telezettségei teljesítése során a biztosított tár-
gyakban a szavatossági időszak alatt okoz.
b. szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
5
A szavatossági munkák fedezeten túl olyan
károkat is térít, amelyek oka az építési időszak
alatt keletkezett.
Ezeken túl számos tevékenység-specifikus kiegé-
szítő fedezet igénybevételére van lehetőség.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítási
szerződés határozatlan és határozott időtartamra
is köthető.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosí-
tási időszak egy év, a szerződés ugyanerre az
időtartamra, évente folyamatosan megújításra ke-
rül. Az évfordua kockázatviselés kezdő hónap-
jának első napja.
A határozott tartamú szerződés biztosítási idősza-
kának első és utolsó napját a szerződésben (fede-
zetet igazoló dokumentumban) meg kell jelölni.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető banki átutalással, folyó-
számláról, vagy postai csekken. A díjfizetés gya-
korisága a szerződés tartamától függően lehet
éves, féléves, negyedéves, egyszeri. A díjfizetés
módja bármikor, határozatlan tartamú szerződés
díjfizetési gyakorisága a biztosítási szerződés év-
fordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díj tekinteté-
ben a kötvényben és a díjesedékességi értesítő-
ben foglalt díjesedékességi határidőig halasztás-
ban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
határozott tartamú szerződés esetén:
A biztosítási szerződés megszűnhet lejárattal, ér-
dekmúlással, közös megegyezéssel.
határozatlan tartamú (keret) szerződés esetén :
A biztosítási szerződés megszűnhet évfordulóra
történő felmondással, érdekmúlással, közös meg-
egyezéssel, díj-nemfizetés miatt.
A felek a szerződést a biztosítási időszak végére
írásban felmondhatják. A felmondási idő 30 nap.
Szerződő felmondása esetén a felmondásnak a
Biztosító székhelyére legalább 30 nappal a bizto-
sítási évforduló előtt be kell érkeznie.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított a szerződés szempontjából minden
lényeges körülményt köteles írásban közölni a
Biztosítóval. Ez vonatkozik a változásjelentésre
is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bár-
mely adatában (amely adatokat a Szerződő az
ajánlaton, vagy annak bármely mellékletén közölt)
változás történik, értesítse helyi képviselőjét, vagy
más biztosításközvetítőjét, aki közreműködik a
szükséges módosítások végrehajtásában.
Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdonjog, zá-
logjog, biztosítási összeg, stb. A változásról írás-
ban közvetlenül központunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelke-
zésre bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt
adatai a biztosítási titok körébe tartoznak, azokat
csak akkor lehet kiadni harmadik személynek, ha
ahhoz Ön vagy törvényes képviselője írásban
hozzájárul. A titoktartási kötelezettség azonban
nem áll fenn (egyes esetekben meghatározott fel-
tételek mellett) az alábbi szervezetek, személyek
vonatkozásában: a feladatkörében eljáró Fel-
ügyelet, folyamatban lévő büntetőeljárás kereté-
ben eljáró nyomozó hatóság és ügyészség, to-
vábbá az általuk kirendelt szakértő, ügyészség,
büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csőd-
eljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében el-
járó bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végre-
hajtó, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, to-
vábbá az általa kirendelt szakértő, adóhatóság,
gyámhatóság, egészségügyi hatóság, nemzetbiz-