Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H all risks vagyonbiztosítás szerződési feltételei 2020.05.29-től

K&H all risks vagyonbiztosítás
érvényes: 2020. május 29-től
tartalom
K&H all risks vagyonbiztosítás ügyfél-tájékoztató .................................................................................................................................. 3
K&H all risks vagyonbiztosításának szerződési feltételei ........................................................................................................................ 7
1. általános rendelkezések ................................................................................................................................................................. 7
1.1. Szerződő, Biztosított ......................................................................................................................................................................... 7
1.2. a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj halasztott fizetésében, a további díjrészletek fizetése ............................................ 7
1.3. a szerződés időbeli és területi hatálya .............................................................................................................................................. 8
1.4. a szerződés megszűnése ................................................................................................................................................................. 8
1.5. általános kizárások ........................................................................................................................................................................... 8
1.6. a Biztosító mentesülése ................................................................................................................................................................... 9
1.7. kárbejelentési kötelezettség ............................................................................................................................................................. 9
1.8. kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség ...................................................................................................................................... 10
1.9. változásbejelentési kötelezettség ................................................................................................................................................... 11
1.10. a kiegészítő biztosításokra vonatkozó közös szabályok .................................................................................................................. 11
1.11. egyéb rendelkezések ...................................................................................................................................................................... 12
1.12. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség .................................................................................................................... 12
1.13. panaszbejelentés, panaszkezelés .................................................................................................................................................. 15
2. különös feltételek: a vagyonbiztosítás feltételei ........................................................................................................................ 16
2.1. biztosítási esemény ........................................................................................................................................................................ 16
2.2. kizárások ........................................................................................................................................................................................ 16
2.3. kockázatviselés helye ..................................................................................................................................................................... 20
2.4. biztosítható vagyoncsoportok ......................................................................................................................................................... 20
2.5. a biztosításból kizárt vagyontárgyak ............................................................................................................................................... 20
2.6. biztosítási összeg ........................................................................................................................................................................... 21
2.7. értékkövetés ................................................................................................................................................................................... 22
2.8. önrészesedés ................................................................................................................................................................................. 22
2.9. a Biztosító szolgáltatása ................................................................................................................................................................. 22
3. a kiegészítő (választható) biztosítások ....................................................................................................................................... 24
3.1. elektromos és elektronikus gépek és berendezések biztosítása ..................................................................................................... 24
3.2. géptörés biztosítás ......................................................................................................................................................................... 26
3.3. üzemszünet biztosítás .................................................................................................................................................................... 27
3.4. szállítmánybiztosítás ...................................................................................................................................................................... 32
3.5. építésszerelés biztosítás ................................................................................................................................................................ 33
4. védelmi előírások a betöréses lopás biztosításhoz ................................................................................................................... 38
I. számú függelék tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról ..................................................... 44
II. számú függelék adatkezelési tájékoztató (kivonat) ......................................................................................................................... 46
3
K&H all risks vagyonbiztosítás
ügyfél-tájékozta
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H all risks
vagyonbiztosítást, amely az érdekeltségébe tartozó
vagyontárgyakat védi az alábbiakban felsorolt, de
részben Ön által kiválasztott veszélynemek ellen.
megbízhatóság:
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa egyik
vezető pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a
tagja, és Magyarországon biztosítási tevékenységet
végez.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon:
(+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.mnb.hu, levelezési cím: 1850 Budapest).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által
támogatott, s az ország egész területén működő
biztosításközvetítői hálózat segítségével a K&H
Biztosító (továbbiakban: Biztosító) és ügyfeleinek
kapcsolata személyes. Önnek elég biztosítási
igényével felkeresni a közelében működő K&H
Biztosító biztosításközvetítőit.
Honlapunkon (kh.hu) lehetőségében áll a
székhelyéhez legközelebb található
biztosításközvetítő kikeresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII.
törvény a biztosítási tevékenységről és a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről.
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-adóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék
értékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen
javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők
javadalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” nevű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H All Risks vagyonbiztosítás fedezetet nyújt a
biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
szerződésben meghatározott mindazon
vagyontárgyakra, tárgyi eszközökre (épületekre,
építményekre, műszaki berendezésekre, gépekre,
egyéb berendezésekre, befejezetlen beruházásokra,
stb.) készletekre és értékcikkre, amelyek a vállalkozási
tevékenységet szolgálják, illetve a tevékenységi
folyamatban részt vesznek.
A vagyonbiztosítási alapfedezeten lmenően a
különböző kiegészítő kockázatokat Ön határozza meg,
így a biztosítási szerződés garantáltan a vállalkozása
által kívánt fedezeteket tartalmazza.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási
fedezet?
A K&H All Risks vagyonbiztosítás egy úgynevezett
"minden kockázatra" kiterjedõ biztosítás. A szerződés
nem a biztosítási eseményeket, hanem csak a
kizárásokat tartalmazza. A Biztosító minden olyan kárt
megtérít, amelyet nem zárt ki szerződési feltételeiben.
Alap vagyonbiztosítási esemény: a szerződés hatálya
alatt a kockázatviselés helyén (telephely)
biztosított vagyontárgyak előre nem látható okból,
véletlenül, váratlanul, baleseti jelleggel bekövetkezett
mindazon kárai, amelyek pótlást, helyreállítást, javítást
tesznek szükségessé és nincsenek a biztosítási
fedezetből kizárva.
4
milyen kiegészítő biztosítások "köthetők" hozzá?
Az Ön választása alapján, külön díj ellenében
kiegészíthető a fedezet:
- Elektromos és elektronikus gépek és
berendezések biztosítással
- Géptörés biztosítással
- Üzemszünet biztosítással
- Szállítmánybiztosítással
- Építésszerelés biztosítással
A kiegészítő biztosítások megkötésének feltétele az
alap vagyonbiztosítás egyidejű megkötése.
mire nem terjed ki a K&H vállalkozói biztosítás?
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H all risks
vagyonbiztosítás szerződési feltételeit, amelyek
részletezik azokat az eseményeket (kizárásokat és
korlátozásokat) illetve vagyontárgyakat, amelyekre
nem terjed ki a biztosítás.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási
ajánlat aláírását követő nap nulla órájakor lép
hatályba. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek
megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra
köthető. A biztosítási időszak egy év, a biztosítási
évforduló minden évben a kockázatviselés kezdete
hónapjának első napját megelőző nap.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető online díjfizetéssel
(bankkártyával) csoportos beszedési megbízással,
banki átutalással vagy készpénz átutalási megbízással
(postai csekken). A díjfizetés gyakorisága lehet éves
(egy összegben egész évre), féléves vagy
negyedéves. A díjfizetés módja bármikor, a gyakoriság
a biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható. A
biztosítási ajánlat aláírásával a felek az első díj
tekintetében a díjesedékességi értesítőben foglalt
díjesedékességi határidőig halasztásban állapodnak
meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, díjnemfizetés miatt vagy
évfordulóra írásban történő felmondással.
Határozatlan ide szerződés a biztosítási időszak
végére bármikor felmondható, de a felmondó
nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási
évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosítási
összeg módosításának lehetősége?
Az adatközlésen alapuló értékkövetés mellett a K&H
Biztosító lehetőséget nyújt évközi és automatikus
értékkövetés alkalmazására.
Évközi értékkövetés választása esetén a Szerződő
20%-os mértékig meghatározhat egy tartalék
biztosítási összeget a tárgyi eszközökre és
készletekre. Ez az összeg fedezetként szolgál az
inflációs értéknövekedésre, vagy az évközi
beszerzésekre.
Automatikus értékkövetésnél a Biztosító a tárgyi
eszközök és készletek biztosítási összegét a Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján a biztosítási
évfordulót megelőzően a következő biztosítási
időszakra automatikusan (azaz külön jognyilatkozat
tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az alábbiak
szerint: A módosítás mértéke megegyezik a módosítás
időpontjában ismert utolsó és az előző év azonos
időszakának árindexei adta hányados értékével.
A biztosítási összegek egységesen az építőipari és
fogyasztói árindexből képzett súlyozott átlag árindex
(bázis index) amelytől a Biztosító 5 százalékponttal
eltérhet alkalmazásával kerülnek indexálásra.
Adatközlésen alapuló értékkövetésre a biztosítás
évfordulója előtt legkésőbb 15 nappal beküldött kitöltött
adatlappal van lehetőség. A biztosítási szerződés
évfordulója előtt a biztosítótársaság az esetleges
változások bejelentésére adatközlő lapot bocsát az
ügyfél rendelkezésére.
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év
folyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási
összeg módosítását. A biztosítási összegek változását
a biztosítási díj követi.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Szerződő illetve a Biztosított a szerződés
szempontjából minden lényeges körülményt köteles
írásban közölni a Biztosítóval haladéktalanul, de
legfeljebb 8 napon belül. Ez vonatkozik a
változásjelentésre is. Abban az esetben, ha a
biztosítási szerződés bármely adatában (amely
adatokat a Szerződő a szerződéskötés során közölt)
változás történik, értesítse biztosításközvetítőjét, aki
segít elintézni a szükséges módosítások elvégzését.
Mely adatok ezek? Pl. név, cím,
5
tulajdon, tevékenység, biztosítási összeg, stb. A
változásról írásban közvetlenül központunkat is
értesítheti.
milyen védelemben szesülnek rendelkezésre
bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor
lehet kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett) az
alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában: a
feladatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő
büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság és
ügyészség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a
csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében
eljáró bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági grehajtó,
a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa
kirendelt szakértő, adóhatóság, gyámhatóság,
egészségügyi hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat,
Gazdasági Versenyhivatal, Titkosszolgálat,
viszontbiztosító, átvevő biztosító, alapvető jogok
biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, kárrendezési
megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, magyar
bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűnüldöző szerv és
külföldi Pénzügyi Információs Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás megalapozása és a
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügy-
minisztérium részére személyes adatnak nem minő-
sülő adatok átadása.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma az ajánlaton megtalálható.
A bekövetkezett kárt bejelentheti online kárbejelentési
felületünkön is a ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/
címen, ahol biztosítási kötvényszámának
megadásával gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
Káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi
telefonszámon,
valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon
belül be kell jelentenie a Biztosító felé.
speciális teendők adott káresemények
bekövetkezésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a
tűzoltóságnak is. Betöréses lopás- vagy rablás esetén
a káreseményt be kell jelenteni a rendőrségnek is. A
Biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és
enyhíteni, különösen: köteles az épület alkotó szei
és tartozékai folyamatos karbantartásáról, a
biztonságtechnikai berendezések üzemképes
állapotban tartásáról gondoskodni, valamint az
érvényes hatósági és építészeti előírásokat betartani.
Káresemény észlelése esetén meg kell tenni minden
olyan szükséges intézkedést, amellyel meg lehet
akadályozni a további károk keletkezését. A károk
megelőzésére és elhárítására a gazda gondosságán
túl a hatályos jogszabályok, óvórendszabályok,
hatósági határozatok, szabványok az irányadók.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított
káresemény történt. A tételes mentesülési okokat,
korlátozásokat és a kizárásokat a biztosítás
szerződési feltételei tartalmazzák.
Mentesül a Biztosító, ha pl. a kárt a Biztosított vagy
a vele közös háztartásban élő hozzátartozó, avagy
a Biztosított - vezető munkakört vagy a biztosított
vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört
betöltő - alkalmazottja, megbízottja, tisztviselője,
tagja vagy szerve szándékosan vagy súlyosan
gondatlanul okozta.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási
kötelezettsége alól a Szerződőt és a Biztosítottat
terhelő kármegelőzési és kárenyhítési
kötelezettség megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez
szükséges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon
belül fizeti ki.
Az aránylagos kártérítés mértékét a Biztosító
vagyoncsoportonként külön-külön állapítja meg. Nem
alkalmaz aránylagos kártérítést a Biztosító akkor, ha a
vagyoncsoport kár időpontjában fennálló teljes értéke
és a biztosítási összeg közötti eltérés nem haladja meg
a 10%-ot. Az értékesíthető, illetve hasznosítható
maradványérték a biztosítási összegből levonásra
kerül. Attól függően, hogy a Szerződő milyen értéken
határozta meg a biztosítási összeget, a
6
vagyontárgyakban bekövetkezett teljes kár térítése
(legfeljebb a biztosítási összeg erejéig) új érték
biztosítás esetében új értéken, valóságos érték
biztosítás esetén káridőponti tényleges (avult) értéken
történik. Részleges kárnál új érték biztosítás esetén a
javítási (helyreállítási) költség erejéig térítjük meg a
kárt, valóságos érték biztosítás esetén az
értékemelkedés a helyreállítási költségből levonásra
kerül (kivéve, ha a kár összege nem éri el a
vagyontárgy értékének 20%-át!). A saját készletek
illetve az idegen vagyontárgyak kárai esetén a térítés
a biztosítási összegnek megfelelően történik.
A Biztosított, káreseményenként a bekövetkezett kár,
kötvényben (fedezetet igazoló dokumentumban)
meghatározott mértékét maga viseli, azt
önrészesedésként a kárkifizetésből a Biztosító levonja.
hová forduljon panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszát
bejelentheti:
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámon,
- a biztosito@kh.hu e-mail címen,
- a (+36 1) 461 5276 faxszámon,
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímre küldött levélben,
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat
ügyintézőinél vagy vezetőjénél, a 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. címen.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén
az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
(fogyasztó) a Magyar Nemzeti Banknál (székhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9., telefon: (+36 1) 428
2600, (+36 80) 203 776, internet: www.mnb.hu,
levelezési cím: 1850 Budapest) fogyasztóvédelmi
eljárást kezdeményezhet. A biztosítási jogviszony
létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos (pénzügyi
fogyasztói) jogvita esetén a fogyasztó álláspontját
alátámasztó bizonyítékaival a Pénzügyi Békéltető
Testület (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.,
telefon: (+36 1) 428 2600, (+36 80) 203 776, internet:
www.penzugyibekeltetotestulet.hu, levelezési cím:
1525 Budapest Pf.:172) eljárását kezdeményezheti,
vagy bírósághoz fordulhat. Az egyéni vállalkozó,
egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi
személyiség nélküli szervezetek, társasházak stb.
igényüket bírósági úton érvényesíthetik.
figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szerződési
feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondosan
tanulmányozza át. Jogvita esetén a szerződési
feltételekben foglaltak az irányadók.
központi Iroda
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (+36 1) 328 9000
fax: (+36 1) 461 5276
látogassa meg honlapunkat: kh.hu
7
a K&H Biztosító Zrt.
K&H all risks vagyonbiztosításának szerződési feltételei
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a kockázatviselés kezdetét követően
bekövetkező biztosítási esemény esetén a jelen szerződési feltételekben részletezettek szerint megtéríti a Biztosított azon kárait, amelyekre
a biztosítási kötvény (fedezetet igazoló dokumentum) és a jelen szerződési feltételek alapján kockázatviselése kiterjed.
A biztosítási szerződés részét képezi a kötvény (fedezetet igazoló dokumentum), a jelen szerződési feltételek, továbbá a felek egymáshoz
intézett írásbelinek minősülő jognyilatkozatai. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók. A biztosítási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
1. általános rendelkezések
Jelen általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek a K&H all risks vagyonbiztosítási szerződés egészére
alkalmazandók. Amennyiben az egyéb fejezetekben leírt feltételek eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározottak az
érvényesek.
1.1. Szerződő, Biztosított
1.1.1. A jelen feltételek szerint Biztosított a szerződésben (kötvényben, fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint megnevezett