Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói biztosítás – Biztosítási termékismertető 2020.05.29-től

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a K&H vállalkozói biztosításra vonatkozó teljes körű, a szerződéskötés előtti és
szerződéses tájékoztatást tartalmazó dokumentumot (K&H vállalkozói biztosítás szerződési
feltételei).
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H vállalkozói biztosítás egy vagyon és felelősségbiztosítás, amely a Szerződő érdekeltségébe tartozó tárgyi
eszközöket és készleteket védi a biztosítási feltételekben felsorolt, a Szerződő által kiválasztott veszélynemek ellen
illetve felelősségbiztosítási fedezetet nyújt a különböző igényekre.
K&H vállalkozói biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H vállalkozói biztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
a biztosított személyek érdekeltségébe tar-
tozó, a szerződésben meghatározott minda-
zon vagyontárgyakra,
tárgyi eszközökre (épületek, építmények,
műszaki berendezések, gépek, egyéb be-
rendezések, befejezetlen beruházások, stb.)
készletekre és
készpénzre
amelyek a vállalkozási tevékenységet szol-
gálják, illetve a tevékenységi folyamatban
részt vesznek.
Az alapbiztosítás az Ön választása szerint ki-
egészíthető az alábbi biztosítási esemé-
nyekre nyújtott fedezetekkel:
betöréses lopás- és rablás kiegészítő bizto-
sítás
üzemszünet kiegészítő biztosítás,
szállítmánybiztosítás,
irodai és kereskedelmi elektronikus beren-
dezések, eszközök kiegészítő biztosítás,
vakolat károk biztosítás,
tetőbeázási károk biztosítás,
vandalizmus károk biztosítás,
különleges üvegek üvegtörés biztosítás,
általános és épülethasználói felelősségbiz-
tosítás,
munkáltatói felelősségbiztosítás,
bérlői felelősségbiztosítás,
termékfelelősség-biztosítás,
bérbeadói felelősségbiztosítás,
környezetszennyezési felelősségbiztosítás,
szolgáltatói felelősségbiztosítás
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki töb-
bek között az alábbi tevékenységekre:
időszakosan (szezonálisan) működő keres-
kedelem,
vegyszerraktározás,
piaci árusok, vásározók vállalkozása,
disco, játékterem üzemeltetése,
használtcikk kiskereskedelem,
zálogház, ékszerbolt üzemeltetése,
nem működő panzió, szálloda és egyéb ven-
déglátóipari egységek esetében.
Valamint a Biztosító nem téríti meg például a(z)
állatokban,
lábonálló növényi kultúrákban,
értékpapírokban, értékcikkekben,
termelésből kivont, használaton kívüli tárgyi
eszközökben, épületekben bekövetkezett
károkat.
E-70011-01
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha:
! nem biztosított káresemény történt.
Mentesül a Biztosító a szolgáltatási kötelezett-
sége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt (biztosítási
eseményt) jogellenesen:
! a Szerződő illetve a Biztosított,
! a velük közös háztartásban élő hozzátarto-
zójuk,
! az üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy – ve-
zető munkakört vagy a biztosított vagyontár-
gyak kezelésével együtt járó munkakört be-
töltő alkalmazottjuk, megbízottjuk, vezető
beosztású tisztségviselőjük, tagjuk, munka-
vállalójuk vagy szervük szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozta.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási köte-
lezettsége alól amennyiben:
! a Szerződő és a Biztosított az őket terhelő
kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsé-
güknek nem tesznek eleget.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen
nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés
megszűnéséig tart.
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megfizetése
tekintetében. A megállapodás szerint az első díj megfizetésének esedékességét a Biztosító által ki-
állított és a Szerződő részére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az első díjat követő
díjrészletek annak az időszaknak az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással,
csoportos beszedési megbízással, vagy postai csekken. A díjfizetés gyakorisága lehet éves, féléves,
negyedéves, havi.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, lehetetlenüléssel, közös megegyezéssel,
díjnemfizetéssel, valamint évfordulóra történő felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biz-
tosítási időszak végére bármikor felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal
a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító vagyonbiztosítás esetén a kockázatviselés helyén bekövetkezett, valamint felelősségbiztosítás
esetén a Magyarország területén okozott és bekövetkezett károkat téríti meg.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség, közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com