Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói vagyonbiztosítás szerződési feltételei 2020.01.01-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás
érvényes: 2020. január 1-től
Tartalom
ügyfél-tájékozta .................................................................................................................................................................................................... 3
K&H vállalkozói vagyonbiztosításának szerződési feltételei ..................................................................................................................................... 8
I. általános feltételek ................................................................................................................................................................................................ 8
1.1. biztosító, szerződő, biztosított ....................................................................................................................................................................... 8
1.2. a biztosísi szerződés létrejötte ................................................................................................................................................................... 8
1.3. a kockázatviselés kezdete ............................................................................................................................................................................ 9
1.4. a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak ........................................................................................... 9
1.5. a biztosítási szerződés módosítása .............................................................................................................................................................. 9
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ............................................................................................................................................ 9
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai ............................................................................................................................................................ 10
1.8. a biztosísi összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás ........................................................................................... 10
1.9. az értékkövetés szabályai ........................................................................................................................................................................... 11
1.10. önrészesedés ........................................................................................................................................................................................... 11
1.11. a szerződő felek speciális kötelezettségei................................................................................................................................................. 11
1.12. a Biztosító mentesülése ............................................................................................................................................................................ 14
1.13. általános kizárások ................................................................................................................................................................................... 15
1.14. egyéb rendelkezések ................................................................................................................................................................................ 15
1.15. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség .............................................................................................................................. 16
1.16. panaszbejelentés, panaszkezelés ............................................................................................................................................................ 18
II. K&H vagyon tűzkárbiztosítás különös feltételek ................................................................................................................................................. 18
2.1. biztosított .................................................................................................................................................................................................... 18
2.2. területi hatály .............................................................................................................................................................................................. 18
2.3. biztosítható vagyontárgyak köre ................................................................................................................................................................. 18
2.4. biztosítási összeg meghatározása vagyoncsoportonként ............................................................................................................................ 19
2.5. biztosítási események ................................................................................................................................................................................ 19
2.6. a biztosító szolgáltatása ............................................................................................................................................................................. 20
III. kieszítő biztosítások ...................................................................................................................................................................................... 22
3.1. K&H földmozgáskár biztosítás kiegészítő feltételei ..................................................................................................................................... 22
3.2. K&H viharkárbiztosís kiegészítő feltételei................................................................................................................................................. 22
3.3. K&H üvegkárbiztosítás kiegészítő feltételei................................................................................................................................................. 23
3.4. K&H vízkárbiztosítás kiegészítő feltételei .................................................................................................................................................... 25
3.5. K&H belföldi szállítmánybiztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................... 26
3.6. K&H telephelyi gépjármű-biztosítás kiegészítő feltételei ............................................................................................................................. 29
3.7. K&H tűz üzemszünet biztosítás kiegészítő feltételei ................................................................................................................................... 31
3.8. K&H elektromos és elektronikus gépek és berendezések biztosítása ......................................................................................................... 35
3.9. K&H betöréses lopás- és rablásbiztosítás kiegészítő feltételei .................................................................................................................... 38
IV. függelék: betörésvédelmi szintek és összeghatárok ......................................................................................................................................... 40
V. záradékok és függelékek ................................................................................................................................................................................... 47
5.1. általános záradékok .................................................................................................................................................................................... 47
5.2. záradékok tűzbiztosításhoz ........................................................................................................................................................................ 48
5.3. záradékok viharkár biztosításhoz ................................................................................................................................................................ 49
5.4. záradékok vízkárbiztosításhoz .................................................................................................................................................................... 50
5.5. záradékok a betöréses lopás és rablásbiztosításhoz .................................................................................................................................. 50
1. számú függelék tájékoztató a K&H Biztosító által a kárrendezés során bekérhető okiratokról ............................................................................ 52
VI. egyéb rendelkezések ........................................................................................................................................................................................ 53
2. számú melléklet adatkezelési tájékoztató (kivonat) ............................................................................................................................................ 54
3
K&H vállalkozói vagyonbiztosítás
ügyfél-tájékoztató
Kedves Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H
vállalkozói vagyonbiztosítást, amely az
érdekeltségébe tarto tárgyi eszközeit és készleteit
védi az alábbiakban felsorolt, de Ön által kiválasztott
veszélynemek ellen.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult meg
Budapesten.
Biztosítótársaságunk Európa egyik legerősebb
pénzügyi csoportjának, a KBC csoportnak a tagja, és
Magyarországon biztosítási tevékenyget végez.
Társaság működési formája: zártkörű
részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaság alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonos: KBC Insurance NV 100%-ban.
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank (1013
Budapest, Krisztina krt. 39.,
levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777,
telefon: (06 1) 489 9100,
fax: (06 1) 489 9102).
A fegyelmezett adminisztrációs szervezet által
támogatott, s az ország egész területén működő
biztosításközvetítői hálózat segítségével a K&H
Biztosító és ügyfeleinek kapcsolata személyes. Önnek
elég biztosítási igényével felkeresni a közelében
működő K&H Biztosító biztosításközvetítőit.
Honlapunkon (kh.hu) lehetőségében áll a
székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb található
biztosításközvetítő kikeresése is.
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII.
törvény a biztosítási tevékenységről és a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.).
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosítási
szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az 1995.
évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról és az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
osztalékadóról vonatkozik a biztosítási szerződésre.
nyújt-e a Biztosító tanácsadást?
A Biztosító képviselője a jelen biztosítási termék
értékesítése folyamán az Ön számára nem nyújt
biztosítási tanácsadást.
milyen javadalmazást kap a közreműködő?
A Biztosító a biztosítási termék értékesítése során
közreműködőt nem vesz igénybe, így ezen a jogcímen
javadalmazás fizetésére sem kerül sor.
A biztosítási terméket értékesítő közvetítők
javadalmazásának részleteit a „Biztosításközvetítői
tájékoztató” nevű dokumentum tartalmazza.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
A K&H vállalkozói vagyonbiztosítás fedezetet nyújt a
biztosított személyek érdekeltségébe tartozó, a
szerződésben meghatározott mindazon
vagyontárgyakra, tárgyi eszközökre, készletekre és
értékcikkekre, amelyek a vállalkozási tevékenységet
szolgálják, illetve a tevékenységi folyamatban részt
vesznek.
mire nem terjed ki a K&H vállalkozói
vagyonbiztosítás?
Nem biztosítható vagyontárgyak az állatok, a
lábonálló növényi kultúrák, légi és vízi járművek.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a K&H vállalkozói
vagyonbiztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen felsorolja azokat az eseményeket
(kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem terjed
ki a biztosítás.
nem minősül biztosítási eseménynek, tehát
kizárásra kerül, például:
- rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett
vagyontárgyakban,
1-10101-19
4
- magában az öngyulladt anyagokban,
- erjedés - befülledés - biológiai égés formájában,
- zkár nélküli füst-, vagy koromszennyeződés
által keletkezett károk,
- tervszerű robbantás, hasadó anyagok
robbanása, repülőgépek hangrobbanása miatt
előálló károk,
- villámvédelmi rendszer hiánya miatt, illetve
magában a villámvédelmi rendszerben
keletkező villámcsapás-károk, feltárt üreg
beomlása miatt, bányászattal vagy
földkitermeléssel összefüggésbe lévő
földmozgáskárok,
- vízügyi berendezésekben, nem mentett
területeken, talajban keletkező árvízkárok,
- üvegházak, fóliasátrak, mélyépítési
létesítmények, épületek külső vakolatának
viharkárai,
- kármegelőzésre vonatkozó szabályok
elmulasztása miatt keletkező betörés-,
rabláskárok.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási
fedezet?
Alapbiztosítási káresemények: tűz, elektromos tűz,
füst, és korom, robbanás, összeroppanás,
közvetlen és közvetett villámcsapás, ismeretlen
közlekedési eszz ütközése és légijármű ütközése.
Külön díj ellenében kiterjeszthető a kockázat például
tűzoltási és helyreállítási többletköltségek, hűtött
áruban keletkezett károk, vakolatban keletkezett
károk, mezőgazdasági szárító berendezésekben
keletkezett zkárok, valamint a javításra átvett
gépjárművekben keletkezett tűzkárok fedezetére.
milyen kiegészítő biztosítások köthetők hozzá?
Az alapbiztosítás kiegészíthető az alábbi fedezetekkel:
- K&H földmozgás biztosítás: EMS skála 5.
fokozatát elérő. meghaladó földrengés esetére,
földcsuszamlás, kő- és földomlás, ismeretlen
földalatti építmény, továbbá üreg beomlása
okozta károk térítésére.
- K&H vízkárbiztosítás: árvíz, felhőszakadás,
vezetéktörés és úgynevezett technológiai
vezetéktörés okozta károk térítésére. A fedezet
kiterjeszthető az eltört csővezeték javítási
költségeire 10 fm-ig, fagyhatás miatt
bekövetke és a szerelvények tömítési és
dugulási hibáiból eredő károk költségeire illetve
a csőtörés során elfolyt víz költségeire.
- K&H viharkárbiztosítás: 54 km/óra
szélsebességet elérő és meghaladó vihar, a
vihar által megrongált tetőn, ajtón, ablakon a
viharral egyidejűleg beömlő csapadék,
hónyomás, jégverés és viharral együttjáró
vakolatkárok illetve üvegtörés okozta károk
térítésére. A fedezet kiterjeszthető tetőbeázási
károkra, baromfitartásra használt fóliaház, illetve
gépjármű-kereskedők viharkáraira.
- K&H üvegkár-biztosítás: törés vagy repedés
vetkeztében keletkezett üvegkárok térítésére.
- K&H belföldi szállítmánybiztosítás: a biztosított
szállítmány tűz, robbanás, földmozgás,
földrengés, vihar, villámcsapás, valamint a
szállítóeszközök idegen tárggyal vagy közeggel
történő ütközése miatt bekövetkezett
veszteségeinek és kárainak térítésére, továbbá
mindezen kockázatok kiegészítése feltöréses
lopás és rablás miatt bekövetkező veszteségek
és károk térítésére.
- K&H telephelyi gépjármű-biztosítás: tűz,
robbanás, villámcsapás, felhőszakadás,
személyzettel ellátott légijármű és részeinek,
vagy rakományának ütközése vagy lezuhanása,
fölrengés, árvíz és vihar miatt bekövetkező
károkra. A biztosítás kiterjeszthető: üveg-,
jégverés-, lopás- és rablás kár, valamint
telephelyi töréskár kockázatokkal.
- K&H tűz üzemszünet biztosítás: részleges vagy
teljes kénysze tevékenységi szünet
fedezetére. A biztosítás kiterjeszthető víz-, vihar-
és betöréses lopás kockázatokkal.
- K&H betöréses lopás- és rablásbiztosítás:
betöréses lopás, rablás, küldöttrablás térítésre. A
fedezet kiterjeszthető: vandalizmus okozta
rongálási károk térítésére.
- K&H elektromos és elektronikus gépek,
berendezések biztosítás: elektromos,
elektronikus berendezések baleseti jelleggel
bekövetkezett fizikai károsodására illetve
betöréses lopás, rablás vagy lopás kárainak
térítésére.
5
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási
ajánlat aláírását követő nap nulla órájakor lép
hatályba. Ettől eltérő későbbi időpontban a felek
megállapodhatnak.
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H vállalkozói vagyonbiztosítási szerződés
határozatlan és határozott időtartamra is köthető.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási
időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a
kockázatviselés kezdete hónapjának első napja.
A határozott tartamú szerződés biztosítási
időszakának első és utolsó napját a szerződésben
meg kell jelölni.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető mobil kártya elfogadó
terminálon, online díjfizetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki átutalással,
vagy készpénz-átutalási megbízáson (postai
csekken). A díjfizetés gyakorisága lehet éves (egy
összegben egész évre), féléves, vagy negyedéves.
A díjfizetés módja bármikor, az gyakorisága a
biztosítási szerződés évfordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díj tekintetében a
kötvényben (fedezetet igazoló dokumentumban) és a
díjesedékességi értesítőben foglalt díjesedékességi
határidőig halasztásban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással,
közös megegyezéssel, határozott idő lejártával,
díjnemfizetés miatt, vagy érvfordulóra történő írásos
felmondással. Határozatlan idejű szerződés a
biztosítási időszak végére bármikor felmondható de a
felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a
biztosítási évforduelőtt be kell érkeznie a Biztosító
székhelyére. Határozott tartamú szerződés nem
mondható fel.
mi az értékkövetés módja, mértéke és a biztosítási
összeg módosításának lehetősége?
Az adatközlésen alapuló értékkövetés mellett a K&H
Biztosító lehetőséget nyújt évközi és automatikus
értékkövetés alkalmazására.
Évközi értékkövetés választása esetén a szerződő
20%-os mértékig meghatározhat egy tartalék
biztosítási összeget a tárgyi eszkökre és
készletekre. Ez az összeg fedezetként szolgál az
inflációs értéknövekedésre, vagy az évközi
beszerzésekre.
Automatikus értékkövetésnél a Biztosí a tárgyi
eszközök és készletek biztosítási összegét a Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján a biztosítási
évfordulót megelőzően a következő biztosítási
időszakra automatikusan (azaz külön jognyilatkozat
tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az alábbiak
szerint: a módosítás mértéke megegyezik a módosítás
időpontjában ismert utolsó és az előző év azonos
időszakának árindexei adta hányados értékével.
A biztosítási összegek egységesen az építőipari és
fogyasztói árindexből képzett súlyozott átlag árindex
alkalmazásával kerülnek indexelésre.
Adatközlésen alapuló értékkövetésre a biztosítás
évfordulója előtt legkésőbb 15 nappal beküldött kitöltött
adatlappal van lehetőség. A biztosítási kötvény
évfordulója előtt a biztosítótársaság az esetleges
változások bejelentésére adatközlő lapot bocsát az
ügyfél rendelkezésére.
A fenti lehetőségeken túl a szerződő ügyfél az év
folyamán bármikor kezdeményezheti a biztosítási
összeg módosítását. A biztosítási összegek változását
a biztosítási díj követi.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A szerződő illetve a biztosított a szerződés
szempontjából minden lényeges körülményt köteles
írásban közölni a Biztosítóval haladéktalanul, de
legfeljebb 8 napon belül.
Ez vonatkozik a változásjelentésre is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bármely
adatában (amely adatokat a Szerződő a
szerdéskötés során közölt) változás történik,
értesítse biztosításközvetítőjét, aki segít elintézni a
szükséges módosítások elvégzését.
6
Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdon, biztosítási
összeg, stb. A változásról írásban közvetlenül
központunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelkezésre
bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt adatai a
biztosítási titok körébe tartoznak, azokat csak akkor
lehet kiadni harmadik személynek, ha ahhoz Ön vagy
törvényes képviselője írásban hozzájárul.
A titoktartási kötelezettség azonban nem áll fenn
(egyes esetekben meghatározott feltételek mellett) az
alábbi szervezetek, személyek vonatkozásában: a
feladatkörében eljáró Felügyelet, folyamatban lévő
büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóság és
ügyészség, továbbá az általuk kirendelt szakértő,
ügyészség, büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a
csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében
eljáró bíróság,
a bíróság által kirendelt szakértő, a grehajtási
ügyben eljáró önálbírósági végrehajtó, a hagyatéki
ügyben eljáró közjegyző, továbbá az általa kirendelt
szakértő, adóhatóság, gyámhatóság, egészségügyi
hatóság, nemzetbiztonsági szolgálat, Gazdasági
Versenyhivatal, Titkosszolgálat, viszontbiztosító,
átvevő biztosító, alapvető jogok biztosa, Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
kárrendezési megbízott, kiszervezett tevékenységet
végző, magyar bűnüldöző szerv, illetve külföldi
bűnüldöző szerv és külföldi Pénzügyi Információs
Egység.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes
ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható
meg, valamint a jogalkotás meg-alapozása és a
hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter
részére személyes adatnak nem minősülő adatok
átadása.
mi a tennivaló, ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, hívja a biztosításközvetítőjét,
akinek telefonszáma a kötvényén (fedezetet igazoló
dokumentumon) található. A bekövetkezett kárt
bejelentheti online kárbejelentési felületünkön is a
https://ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/ címen,
ahol biztosítási kötvényszámának megadásával
gyorsan, egyszerűen intézheti ügyét.
Kárseseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös zponti
telefonszámon,
valamint
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
A biztosítási eseményt legkésőbb 2 munkanapon belül
be kell jelentenie a Biztosító felé, illetve
felelősségbiztosítási eseményt legkésőbb 30 napon
belül kell bejelenteni.
Speciális teendők káresemények bekövetkezésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a
tűzoltóságnak is.
Betöréses lopás vagy rabláskárt be kell jelenteni a
rendőrségnek is.
mikor nem tudunk kárt fizetni?
A Biztosító kárkifizetési kötelezettsége nem áll
fenn abban az esetben, ha nem biztosított
káresemény történt. A tételes mentesülési okokat
és kizárásokat a biztosítás szerződési feltételei
tartalmazzák. Mentesül a Biztosító, ha pl. a kárt a
Biztosított illetve a Szerződő vagy a vele közös
háztartásban élő hozzátartozó, avagy a Biztosított
illetve a Szerződő - vezető munkakört vagy a
biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó
munkakört betöltő - alkalmazottja, megbízottja,
tisztviselője, tagja vagy szerve szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozta.
Mentesül továbbá a Biztosító szolgáltatási
kötelezettsége alól a Szerződőt és a Biztosítottat
terhe kármegelőzési és kárenyhítési
kötelezettség megszegése esetén is.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez
szükséges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon
belül fizeti ki. A Biztosító a károkat a biztosítottság
mértékétől függően téríti meg. Amennyiben az adott
vagyontárgyat illetően alulbiztosítottság áll fenn -
vagyis a vagyontárgy tényleges értéke nagyobb, mint
7
a megjelölt biztosítási összeg -, akkor a kár olyan
arányban téríthető, mint amilyen arány fennáll a
biztosítási összeg és a tényleges érték között. A
maradványérték a biztosítási összegből levonásra
kerül.
Attól függően, hogy az ügyfél milyen biztosítási