Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H géptörés biztosítás – Biztosítási termékismertető

Kérjük, gyelmesen olvassa el a K&H géptörés biztosítás szerződési feltételeit, amely részlete-
sen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H géptörés biztosítás egy all risks fedezetű vagyonbiztosítás, amely megtéríti az összes veszélynem által okozott
gépkárt, amelyek nincsenek kizárva.
K&H géptörés biztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H géptörés biztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
a biztosított gépek vagy azok bármely részé-
nek előre nem látható okból,
véletlenül,
váratlanul,
hirtelen bekövetkezett olyan részleges,
vagy teljes külső, belső fizikai káraira,
amelyek pótlást,
helyreállítást,
javítást tesznek szükségessé és
nincsenek a biztosítási fedezetből kizárva
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
prototípusok,
üzembe nem helyezett gépek,
számítástechnikai- eszközök,
légi és vízi járművek,
műszaki elhasználódás, vagy avultság miatt
a termelésből kivont gépi eszközök kárait.
E-70010-00
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Mentesül a Biztosító a szolgáltatási kötelezett-
sége alól, különösen, ha
! a Biztosított a biztosítási esemény miatt ká-
rosodott vagyontárgyat annak kijavítása nél-
kül tovább üzemelteti és ezzel további káro-
kat okoz,
! a kárt jogellenesen és szándékosan vagy
súlyosan gondatlanul okozták.
Hol érvényes a biztosításom?
A biztosító kockázatviselése kizárólag a szerződésben megnevezett telephelyre vonatkozik.
A nem helyhez kötött, hordozható és önjáró (mobil) gépek esetében a biztosító Magyarország területén
belül viseli a kockázatot.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Biztosító kockázatviselése az ajánlaton meghatározott időpontban megkezdődik, amely időpont érvényesen
nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírásának napját követő nap 0:00 órája. A kockázatviselés a szerződés
megszűnéséig tart.
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megfizetése tekintetében.
A megállapodás szerint az első díj megfizetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szerződő -
szére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak
az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással,
csoportos beszedési megbízással, vagy postai csekken. A díjfizetés gyakorisága lehet éves, féléves, negyed-
éves.
A biztosítás díja fizethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással,
csoportos beszedési megbízással, vagy postai csekken. A díjfizetés gyakorisága lehet éves, féléves, negyed-
éves.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, lehetetlenüléssel, közös megegyezéssel,
díjnemfizetéssel, valamint évfordulóra történő felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biz-
tosítási időszak végére bármikor felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal
a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com