Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H szakmai felelősségbiztosítás – Biztosítási termékismertető

Kérjük, gyelmesen olvassa el a K&H szakmai felelősségbiztosítás szerződési feltételeit, amely
részletesen tartalmazza a termékre vonatkozó tudnivalókat.
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H szakmai felelősségbiztosítás alapján a Biztosító mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól, amelyeket
a foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyekért kártérítési kötelezettséggel tartozik.
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Nem téríti meg a Biztosító többek között:
! a kárt, ha a Biztosított korábbi károko-
zással azonos károkozási körülmé-
nyekkel okozta és a Biztosító felhívása
ellenére a károkozási körülményt nem szün-
tette meg, noha az megszüntethető lett
volna,
! a többletkárt, ha a Biztosított – a Biztosító
felhívása ellenére – kárenyhítési kötelezett-
ségének nem tett eleget.
K&H szakmai felelősségbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H szakmai felelősségbiztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
dologi kár,
személyi sérüléses kár,
sérelemdíj,
azon költségek, amely a károsultat ért va-
gyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének
csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez
szükséges,
kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és
kárenyhítés körébe eső indokolt és a Bizto-
sító által elfogadott költségek,
azokat a bírósági vagy peren kívüli eljárási
költségek, amelyek a károsult által támasz-
tott kárigény körülményeinek megállapítása,
a kárigény jogosságának tisztázása, a Bizto-
sított peren kívüli vagy perbeni képviselete
során merülnek fel.
tisztán pénzügyi veszteség.
önálló bírósági végrehajtók szakmai felelős-
ségbiztosítás,
tervezői szakmai felelősségbiztosítás,
építőipari kivitelezők és felelős műszaki ve-
zetők felelősségbiztosítás,
könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosí-
tás,
könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és
társadalombiztosítási ügyintézői tevékeny-
ség szakmai felelősségbiztosítás.
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
elmaradt vagyoni előnyt, kivéve a magán-
személy károsult esetén a munkaviszonyá-
ból eredő jövedelem kiesést, illetve baleseti
járadékot vagy tartást pótló járadékot,
szavatossági és jótállási igényeket,
a kötbér, bírság vagy egyéb büntetés jellegű
költségeket, illetve az ezzel kapcsolatos
képviseleti költségeket,
ingatlanok, egyéb vagyontárgyak, vagyoni
értékű jogok értékének téves meghatározá-
sából eredő károkat.
Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra
nyújt fedezetet, kivéve, ha a vonatkozó különös feltétel, vagy a felek egyedi megállapodása másképp ren-
delkezik.
E-70013-00
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első (és egyszeri) díj megzetése
tekintetében. A megállapodás szerint a díj megzetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szer-
ződő részére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. A Szerződő a biztosítás első díját a Biztosító
által kiállított díjesedékességi értesítőben jelölt időpontig, minden későbbi díjat pedig annak az időszaknak az
első napján köteles megzetni, amelyre a díj vonatkozik.
A szerződés díja zethető mobil kártyaelfogadó terminálon, online díjzetéssel (bankkártyával),
csoportos beszedési megbízással, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson (pos-
tai csekken). Ha a biztosítási ajánlat a díjzetés gyakoriságáról nem tartalmaz rendelkezést, akkor
a szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) éves díjzetési gyakoriság szerint kerül kiállításra.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös megegyezéssel, határozott idő lejártá-
val, díjnemzetéssel vagy évfordulóra történő írásos felmondással. Határozatlan idejű szerződés a
biztosítási időszak végére bármikor felmondható, de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal
a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító székhelyére.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását követő nap nulla órájakor lép életbe. Ettől
eltérő későbbi időpontban a felek megállapodhatnak. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.
A retroaktív fedezetre vonatkozó megállapodás alapján a Biztosító megtéríti a szerződésben rögzített koc-
kázatviselési kezdetet megelőző dátumot (retroaktív dátum) követően okozott károkat, amennyiben a kár a
szerződés hatálya alatt következik be.
A kiterjesztett bejelentési időszakra vonatkozó megállapodás alapján a Biztosító megtéríti azokat a szerződés
hatálya alatt okozott és bekövetkezett károkat, amelyeket a szerződésben rögzített kiterjesztett bejelentési
időszak alatt jelentenek be a Biztosítóhoz. A kiterjesztett bejelentési időszak nem mentesíti a Biztosítottat a
kárbejelentési kötelezettsége alól.
Az utófedezet alapján a Biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a Biztosított a szerződés hatálya alatt
okozott és a biztosítási szerződés megszűnését követő, a megállapodás szerinti (fedezetet igazoló okiratban
feltüntetett) utófedezeti időszak alatt következik be illetve a Biztosított ezen időszak alatt jelenti be a Biztosí-
tónak.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com