Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém

A K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói felelősségbiztosítás – Biztosítási termékismertető 2020.05.29-től

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a K&H vállalkozói felelősségbiztosításra vonatkozó teljes körű, a szerződéskötés
előtti és szerződéses tájékoztatást tartalmazó dokumentumot (K&H vállalkozói
felelősségbiztosítás szerződési feltételei).
Milyen típusú biztosításról van szó?
A K&H vállalkozói felelősség biztosítás alapján a Biztosító mentesíti a Biztosítottat a szerződésben meghatározott mér-
tékben és a vonatkozó biztosítási feltételek, kizárások, korlátozások szerint az olyan személyi sérüléses és dologi károk
megtérítése alól, amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
Milyen korlátozások vannak a bizto-
sítási fedezetben?
Nem téríti meg a Biztosító többek között azt a
kárt:
!
amely a Biztosított jogszabályban írt fele-
lősségénél szigorúbb, szerződésben vagy
egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási
kötelezettségen alapul,
! amelyet a Biztosított maga szenved el,
! amelyet a Szerződő és a Biztosított egymás-
nak okozott, valamint több Biztosított esetén
a Biztosítottak egymásnak okoztak.
K&H vállalkozói felelősségbiztosítás
Biztosítási termékismertető
A társaság: K&H Biztosító Zrt.
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
A termék:
K&H vállalkozói felelősségbiztosítás
Mire terjed ki a biztosítás?
a Biztosított,
annak alkalmazottja, vagy megbízottja által
okozott, bekövetkezett
személyi sérüléses vagy dologi (tárgyrongá-
lási) károkra,
amelyeket a Biztosítottal szerződéses jog-
viszonyban nem álló harmadik személynek,
illetőleg a Biztosítottal szerződéses kapcso-
latban álló személyeknek szerződésen kívül
okozott.
Az alapbiztosítás az Ön választása szerint ki-
egészíthető az alábbi biztosítási eseményekre
nyújtott fedezetekkel:
munkaadói felelősségbiztosítás,
vegyszerhasználói felelősségbiztosítás,
termékfelelősség-biztosítás,
környezetszennyezési felelősségbiztosítás,
szolgáltatói felelősségbiztosítás
Mire nem terjed ki a biztosítás?
A Biztosító nem téríti meg például a(z)
a közüzemi szolgáltatói tevékenységgel ösz-
szefüggésben bekövetkezett károkra,
a fuvarozói minőségben, vadgazdálkodás
körében okozott károkra,
vagyontárgyakban, talajban, épületekben
vibráció, teherhordó elemek eltávolítása vagy
meggyengítése miatt bekövetkezett károkra,
épületek, építmények repedési káraira,
vagyontárgyak elveszésével, eltulajdonításá-
val összefüggésben bekövetkezett károkra.
Hol érvényes a biztosításom?
A Biztosító a biztosítási szerződés hatálya alatt a Magyarország területén okozott, bekövetkezett károkra
nyújt fedezetet.
E-70007-02
Mikor és hogyan kell zetnem?
Az ajánlat aláírásával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megzetése tekintetében.
A megállapodás szerint az első díj megzetésének esedékességét a Biztosító által kiállított és a Szerződő ré-
szére megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak
az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik.
A biztosítás díja
zethető mobil kártyaelfogadó terminálon, bankkártyával, banki átutalással, csoportos besze-
dési megbízással, vagy postai csekken. A díjzetés gyakorisága lehet éves, féléves, negyedéves.
Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási ajánlat aláírását követő nap nulla órájakor lép életbe. Ettől
eltérő későbbi időpontban a felek megállapodhatnak. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.
Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
A biztosítási szerződés megszűnhet érdekmúlással, közös megegyezéssel, díjnemfizetéssel vagy évfordulóra
történő írásos felmondással. Határozatlan idejű szerződés a biztosítási időszak végére bármikor felmondható,
de a felmondó nyilatkozatnak legalább 30 nappal a biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie a Biztosító szék-
helyére.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
tájékoztatási kötelezettség
közlési és változás-bejelentési kötelezettség
kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség
kárbejelentési kötelezettség
díjfizetési kötelezettség
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com